Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! V. workshop profesního poradenství pro neslyšící v rámci projektu OPPA „Zvládneme to sami!“ Práva a povinnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! V. workshop profesního poradenství pro neslyšící v rámci projektu OPPA „Zvládneme to sami!“ Práva a povinnosti."— Transkript prezentace:

1 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! V. workshop profesního poradenství pro neslyšící v rámci projektu OPPA „Zvládneme to sami!“ Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele I. 2013  uzavírání pracovních smluv  typy pracovních smluv, dohod, odměna  pracovní poměr na dobu určitou, neurčitou  práce z domova Lektoři: JUDr. Šárka Jandová (e-mail: jandova.s@email.cz) Mgr. Tomáš Bogner (e-mail: tomas.bogner@gmail.com)

2 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Povinnosti a práva zaměstnance Zákoník práce dává zaměstnanci mnoho práv a povinností. Základní povinnosti zaměstnance plnit pracovní úkoly dodržovat právní předpisy vztahující se k práci chránit majetek zaměstnavatele před poškozením Základní práva zaměstnance Právo na přiměřenou pracovní dobu Délka dohodnuté pracovní doby nesmí být více než 40 hodin za týden.

3 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Povinnosti a práva zaměstnance Po 6 hodinách nepřetržité práce přestávka na jídlo a oddech Přestávka na jídlo a oddech trvá nejméně 30 minut a nezapočítává se do pracovní doby (zaměstnanec za dobu přestávky neobdrží mzdu). Když zaměstnanec pracuje déle než je jeho pracovní doba, pracuje přesčas. Za práci přesčas musí zaměstnanec dostat mzdu s příplatkem 25%.

4 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Právo na odměnu za práci Zaměstnanec má právo na odměnu za vykonanou práci. Minimální mzda pro pracovní dobu 40 hodin za týden je 8.000 Kč Mzda musí být sjednána či stanovena před začátkem výkonu práce. Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytnout jen se souhlasem zaměstnance.

5 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Odměna za práci Plat se určuje dle platového tarifu, tyto tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních. Vedle odměny může vzniknout nárok na příplatky (příplatek za práci ve ztíženém prostředí, za noční práci, za práci v sobotu a neděli, za práci přesčas a k platu vedle toho příplatek za vedení, zvláštní příplatek, osobní příplatek, za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah či speciální příplatek pedagogického pracovníka.) Odměna je splatná po vykonání práce. Zaměstnavatel je oprávněn provádět srážky ze mzdy jen v zákonem stanoveném rozsahu. Zaměstnavatel je v zásadě povinen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce (např. cestovní náhrady).

6 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Další práva zaměstnance Právo na dovolenou Délka dovolené je alespoň 4 týdny v jednom kalendářním roce. Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace Všichni zaměstnanci mají právo na spravedlivé zacházení ve vztahu k pracovním podmínkám, odměňování a postupu v zaměstnání. V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoli diskriminace. Právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Právo na informace

7 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Právo osob se zdravotním postižením na zvláštní ochranu v zaměstnání právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání Hlavní předpisy, ve kterých najdete podrobné informace k tématu zaměstnání a nezaměstnanost: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Zákoník práce a další zákony jsou dostupné například na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

8 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Pracovní smlouva Pracovněprávní vztah vzniká na základě některé z forem smlouvy. Smlouva může být na:  dobu určitou  dobu neurčitou  dobu se zkušební či bez doby zkušební Před uzavřením pracovní smlouvy by se měl zaměstnanec seznámit s:  podmínkami práce  formou pracovního poměru  s pracovní dobou  místem práce  Dovolenou  mzdou nebo platem Před uzavřením pracovního poměru musí uchazeč absolvovat lékařskou prohlídku.

9 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Co může a nesmí být v pracovní smlouvě Zaměstnavatel nesmí na uchazeči chtít osobní nebo soukromá data (zákon na ochranu osobnosti). V pracovní smlouvě nesmí být uvedeno rodné číslo. Při uzavření pracovní smlouvy si zaměstnavatel může vyžádat od zaměstnance doložení zejména těchto dokladů: » podepsaný mzdový výměr, není-li výše mzdy sjednána v pracovní smlouvě » kopii zápočtového listu od předchozího zaměstnavatele » bankovní spojení – žádost o zasílání mzdy na bankovní účet » kopii průkazu zdravotní pojišťovny » daňové prohlášení (případně včetně veškerých dokladů potřebných k uplatnění slev na dani) » doklad o absolvování vstupní lékařské prohlídky

10 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Co může a nesmí být v pracovní smlouvě Zaměstnavatel nesmí před uzavřením pracovního poměru zjišťovat zejména údaje týkající se: » majetkových poměrů uchazeče – kde bydlí, jaké nemovitosti vlastní, zda má uzavřeno stavební spoření, zda má finanční nebo obdobné majetkové potíže » počet půjček čerpaných zaměstnancem a jejich výše » vedení exekučních řízení proti osobě zaměstnance s výjimkou případů, kdy má zaměstnanec již nařízeny srážky ze mzdy, » rodinného stavu – svobodný, ženatý, rozvedený, plánování sňatku » rodinných poměrů a sociálního zázemí, počtu dětí, » vedlejší činnosti apod. » výpis z trestního rejstříku, není-li pro výkon práce požadována bezúhonnost

11 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Co musí obsahovat pracovní smlouva: 1. druh práce – co bude zaměstnanec dělat (například číšník); 2. místo nebo místa výkonu práce (například Praha) 3. den nástupu do práce Jako den nástupu do práce může být sjednán nejdříve den podpisu pracovní smlouvy. Není možné, aby den nástupu do práce předcházel dni podpisu pracovní smlouvy. V tomto případě by pracovní smlouva nevznikla! Na pracovní smlouvě tak musí být vždy uvedeno datum jejího podpisu. Pracovní poměr vzniká dnem, který je napsán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Pokud zaměstnanec v tento den do práce nenastoupí, může zaměstnavatel od smlouvy odstoupit (smlouvu zrušit) mimo výjimek, kupříkladu ženy po rodičovské dovolené. Pokud pracovní smlouva neobsahuje některou z těchto položek, je neplatná! Očekává se, že budou uvedeny také povinnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli.

12 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Další body, které by měla pracovní smlouva obsahovat: bližší označení druhu práce bližší označení místa práce délka dovolené; délka výpovědní doby; délka týdenní pracovní doby a její rozvržení; výše mzdy, způsob odměňování, termín, místo a způsob výplaty mzdy (například měsíční mzda 17.000 Kč, mzda je vyplácena převodem na účet, č.ú. ….., vždy 15. dne měsíce). Lze udělat mzdový výměr. údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení účastníků těchto kolektivních smluv Pokud pracovní smlouva tyto údaje neobsahuje, musí o nich být zaměstnanec písemně informován do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru.

13 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Smlouva na dobu určitou/neurčitou Pracovní smlouva může uvádět, zda bude práce na dobu určitou nebo neurčitou. – pokud je pracovní poměr uzavřen na dobu určitou, je přesně stanoveno datum, kdy pracovní poměr skončí. Pracovní poměr na dobu určitou může být uzavřen na dobu max. 3 let a to max. 3krát po sobě, celkem tedy 9 let. Když v pracovní smlouvě není určeno datum konce pracovního poměru, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou Podle stávající právní úpravy mohou osoby invalidní vykonávat práce na dobu neurčitou bez omezení mzdy či platu.

14 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Zkušební doba Ve zkušební době si zaměstnanec zkouší, jestli mu práce vyhovuje. Zaměstnavatel sleduje zaměstnance, jestli pracuje dobře. Ve zkušební době může být pracovní poměr ukončen okamžitě - bez udání důvodu. Zkušební doba může trvat maximálně 3 měsíce od začátku pracovního poměru. Ve vedoucích pozicích může být zkušební doba 6 měsíců. Prvních 14 dnů pracovní neschopnosti není možné pracovní poměr rozvázat ze strany zaměstnavatele.

15 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Další ujednání v pracovní smlouvě Je velice důležité, aby zaměstnanec před nástupem věděl o všech podmínkách pracovního poměru. Ve smlouvě nemusí být uvedena výše odměny za práci, ale nutně musí být uveden platový výměr. Když není pevně dohodnuta délka dovolené, výpovědní lhůta, týdenní pracovní doba, musí to být s konečnou platností dojednáno nejpozději do 1 měsíce od nástupu. Není-li, je to důvod k okamžité výpovědi ze strany zaměstnance.

16 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Práce z domova může, ale nemusí být stanovena pevná pracovní doba, ale musí být zavřena nějaká forma smlouvy. dochází zde v mnoha případech k porušování právních předpisů, a to nejen pracovního práva.

17 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Prostřednictvím e-mailu: možné za předpokladu, že písemnost je odeslána zaměstnancem na emailovou adresu zaměstnavatele, kterou zaměstnavatel za tímto účel určil, a je podepsána elektronickým podpisem zaměstnance založeným na kvalifikovaném systémovém certifikátu. Prostřednictvím SMS: ze zákona možné není. pokud zaměstnanec prostřednictvím SMS zprávy oznámí zaměstnavateli například, že „v práci končí“ nebo „dává výpověď“, nelze toto oznámení považovat za právně účinné a nezpůsobuje žádné právní účinky! Takovýmto způsobem nelze ukončit pracovní poměr ani v případě, že zaměstnavatel zprávu akceptuje!

18 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Změny pracovního poměru Během trvání pracovního poměru může docházet ke změnám v pracovním poměru, jeho úpravám či k jeho zrušení (podrobně viz workshop č. 6) Změny pracovního poměru upravuje § 40 a násl. ZP. Ke změně pracovního poměru může dojít pouze po dohodě obou stran Vždy musí být sepsán dodatek k původní pracovní smlouvě. U převedení na jinou práci, pracoviště mimo bydliště, musí být souhlas obou stran.

19 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Dohody o provádění prací mimo pracovní poměr dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti dohoda o spolupráci Všechny tyto dohody mají oporu v zákoníku práce.

20 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Dohoda o provedení práce rozsah 300 hodin v roce není výhodná pro osoby neustálého zaměstnání a ne zcela vhodná pro osoby v I. a II stupni invalidity nebo osoby s pracovní rekomandací bez důchodu. daněna jednotně 15 % a není u ní hrazeno zdravotní ani sociální pojištění. nezapočítává se do odpracovaných let, není u ní nemocenská ani nárok na dovolenou. není v ní přesně vymezena pracovní doba. u příjmu nad 10.000 Kč se však zaměstnanci hradí pojištění, zaměstnavatel platí odvody a může být sjednána i dovolená.

21 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Dohoda o pracovní činnosti jsou u ní prováděny odvody, je zde nemocenská a může být sjednána i dovolená. roky takto odpracovány jsou brány jako roky do důchodu a tato pracovní činnost nesmí přesáhnout více než 20 hodin. Je zde placena nemocenská.

22 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Dohoda o spolupráci nejméně obvyklá a hodí se spíš jen pro brigádu není zde konkretizována pracovní doba a není uvedena ani doba odpočinku není upravena otázka odstupného a překážek na straně zaměstnance.

23 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Slovo na závěr Každý řádný pracovní vztah zakládá právo na dovolenou a nárok na nemocenskou. U dohod mimo řádný pracovní poměr nesmí být odměna vyšší než je u stejného zaměstnavatele prováděna práce v rámci normálních pracovních smluv.

24 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Úkol Vyplň kvíz. Vždy je správná jen jedna odpověď.

25 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! Úkol - kvíz 1. Pracovní smlouva musí ze zákona obsahovat: a) druh práce, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce b) druh práce, výši mzdy a den nástupu do práce c) druh práce, místo výkonu práce a den a hodinu nástupu do práce 2. Pracovní poměr na dobu určitou může být uzavřen na dobu max. a) 3 let b) 9 let c) 6 let 3. Osoba pracující na základě dohody o provedení práce: a) je zaměstnancem b) není zaměstnancem 4. Pracovní poměr se zakládá: a) pracovní smlouvou b) pracovní smlouvou nebo dohodou o provedení práce c) pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti 5. Při uzavření pracovní smlouvy si zaměstnavatel nemůže vyžádat od zaměstnance: a) Informaci o rodinném stavu b) Informaci o jeho zdravotní pojišťovně c) Informaci o předchozím pracovních zkušenostech


Stáhnout ppt "Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! V. workshop profesního poradenství pro neslyšící v rámci projektu OPPA „Zvládneme to sami!“ Práva a povinnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google