Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Založení podniku v rozsahu MSP 1. Zákonné podmínky podnikání 2. Způsobilost vykonávat podnikatelskou činnost 3. Právní formy podnikání 4. Fáze růstu podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Založení podniku v rozsahu MSP 1. Zákonné podmínky podnikání 2. Způsobilost vykonávat podnikatelskou činnost 3. Právní formy podnikání 4. Fáze růstu podniku."— Transkript prezentace:

1 Založení podniku v rozsahu MSP 1. Zákonné podmínky podnikání 2. Způsobilost vykonávat podnikatelskou činnost 3. Právní formy podnikání 4. Fáze růstu podniku od jeho založení 5. Příčiny neúspěchu podnikání

2 Ad 1 Právní vymezení podnikání v ČR Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. v novel. znění: - Podnikání, podnikatel, podnik, obchodní firma. - Neoprávněné podnikání. - Místo podnikání FO, sídlo PO. - Obchodní rejstřík. - Obchodní majetek, čistý obchodní majetek, vlastní kapitál.

3 Připomenutí – podnikatel je: Právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění k podnikání, tzn. že:  je zapsaná v obchodním rejstříku, nebo podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,  provádí oprávněnou podnikatelskou činnost soustavně a samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

4 FO x PO Fyzická osoba je dle českého občanského práva jakákoli lidská bytost zásadně bez ohledu na svou další charakteristiku. Z hlediska soukromoprávních vztahů je vybavena dvěma způsobilostmi:  právní subjektivitou (zp. k právům a povinnostem), která vzniká narozením a  způsobilostí k právním úkonům (v plném rozsahu dosažena zletilostí). Fyzická osoba v podnikání  Jednotlivec podnikající např. na základě ohlášení podle § 45 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění. Právnická osoba  Společenský útvar (organizace, společnost, sdružení, ap.), jemuž právní normy přiznávají právní subjektivitu, t.j. způsobilost vystupovat v právních vztazích vlastním jménem a nést majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vznikající.

5 - základní terminologie (pokrač.) Občanský zákoník č. 40/1964, Sb. v novel. znění: - Fyzická osoba (FO) - Právnická osoba (PO) - Zájmová sdružení právnických osob - Smlouvy, smluvní vztahy - Spoluvlastnictví a společné jmění - Smlouva o sdružení

6 - základní terminologie (pokrač.) Živnostenský zákon č. 455/1991, Sb. v novel. znění: - Živnost. - Živnostenský rejstřík. - Překážky provozování živnosti. - Všeobecné podmínky provozování živnosti. - Druhy živností: ohlašovací (řemeslné, vázané a volné), koncesované. - Předmět podnikání.

7 Ad 2 Způsobilost vykonávat podnikatelskou činnost Podnikatelská činnost může být zahájena v různém režimu, a to dle zaměření podnikání např. dle  živnostenského zákona - registraci je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, místě CRM či  jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů…

8 Změny živnostenského zákona od 1. 7. 2008 Vypuštění podmínky prokazování bezdlužnosti, dále jsou zmírněny požadavky na bezúhonnost; zjednodušení vstupu do podnikání právnickým osobám a zahraničním osobám, zapisovaným do obchodního rejstříku; v řadě případů druhů živností není vyžadována praxe - snazší vstup do vlastního podnikání; snížen počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost;

9 Změny živnostenského zákona od 1. 7. 2008 vypuštěn institut provozování živnosti průmyslovým způsobem; průkazy živnostenského oprávnění nahrazeny, výpisem z živnostenského rejstříku; umožnění podnikatelům činit podání a vyřizovat informační povinnosti vůči živnostenským úřadům na kterémkoliv živnostenském úřadě na celém území republiky, bez ohledu na to, zda má podnikatel v jeho územním obvodu bydliště či sídlo; zavedení jedné volné živnost s povinností podnikatele oznámit obor činnosti, kterou bude v rámci oprávnění vykonávat.

10 Druhy živností dle novely k 1. 7. 2008 Živnosti ohlašovací  řemeslné,  vázané,  Volné (z původních 125 nahrazeno jednou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.) V rámci této jedné živnosti je podnikatel oprávněn provozovat 80 oborů (viz příloha č. 4) na základě oznámení živnostenskému úřadu. Koncesované

11 Ad 3 Právní formy podnikání Vymezují zákony Obch. č. 513/1991, Sb. a Občanský z. č. 40/1964, Sb. Jaké jsou základní právní formy podnikání v ČR? Volba právní formy podnikání (čím je ovlivněna?).

12 Kritéria volby právní formy podnikání Minimální velikost základního kapitálu. Předepsaný počet osob potřebných k založení. Obtížnost založení (formální=časová, finanční). Míra právní regulace činnosti (nejvíce u a.s., nejméně u FO). Zastupování subjektu navenek (povinné vytváření orgánů společností…). Ručení podnikatele za závazky vzniklé podnikatelskou činností.

13 SYNEK, M. a spol. Manažerská ekonomika, GRADA – Praha, 1996 1. Samostatný podnikatel (FO = živnostník). 2. Obchodní společnosti (osobní a kapitálové). 3. Družstva. 4. Státní podniky. 5. Ostatní.

14 Z pohledu malého a středního podnikání: 1. Podnikání bez založení právnické osoby: - Individuální podnikání (tzv. OSVČ). - Sdružení – bez právní subjektivity. 2. Podnikání formou právnické osoby: - Veřejná obchodní společnost. - Komanditní společnost. - Společnost s ručením omezeným. - Družstvo. - Sdružení právnických osob - Akciová společnost (???).

15 EHP – Evropský hospodářský prostor Základní myšlenkou pro vytvoření EHP bylo vytvořit hospodářský prostor, v rámci něhož by se členské země ESVO (Evropského sdružení volného obchodu) začlenily do VT (vnitřního trhu) Evropských společenství. Na dohodě o EHP se nyní podílí 27 členských států Evropské unie a z členských států ESVO se jedná o Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Začlenění zemí ESVO do VT Evropských společenství v praxi znamená, že tyto země musely do své národní legislativy převzít základní mechanismy související s VT ES.

16 Evropská společnost jako nová forma podnikání Latinsky Societa Europea (SE), dovětek za název společnosti. Podmínky vzniku SE jsou v české legislativě zakotveny od prosince 2004 zákonem č. 627/2004, Sb. o Evropské společnosti. Jednoznačnou předností SE je možnost měnit sídlo v rámci EU bez nutnosti rušení firmy likvidací.

17 OSVČ Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

18 Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí: provozování zemědělské výroby, hospodaření v lesích a na vodních plochách, je-li osoba provozující tuto výrobu a hospodaření zapsána do evidence podle zvláštního zákona, provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona, činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost,

19 Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí - pokračování: výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, jedná-li se o soustavný výkon, výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů, … výkon jiných činností, vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení přijmu; pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný výkon. Za výkon těchto činností se nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí.

20 CRM do 1.7.2008

21 CRM – od 1. 7. 2008

22 JKM – Jednotná kontaktní místa Úlohou JKM je usnadnit začínajícím firmám vstup do podnikání. Konzultace a další odbornou pomoc zde ale získají všichni podnikatelé. Informační podporu poskytuje Portál BusinessInfo.cz. Projekt JKM garantuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

23 Ad 4 Začátek podnikání – registrace FO – v režimu Živnostenského zákona Ve vztahu k:akce Živnostenskému úřaduohlášení živnosti, žádost o koncesi Finančnímu úřaduPřihláška k registraci: - k dani z příjmů FO - k DPH - k dani z nemovitosti, silniční - k registraci – stálá provozovna Česká správa soc. zabezpečení - oznámení o zahájení sam.v.č. - přihláška k důchod. a nem. poj. Úřadu práce - hlášení volného prac. místa Zdravotní pojišťovně- oznámení pojištěnce o sam.v.č.

24 Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost; Prokázání odborné způsobilosti dle druhu živnosti (přílohy živnost. z.) – možnost ustanovení odpovědného zástupce. Liší-li se adresa bydliště od místa podnikání – prokázat právní důvod pro užívání prostor. Správní poplatek (1000 Kč, za další ohlášení či koncesi pak 500 Kč.)

25 Založení právnické osoby Nejčastěji se vyskytuje s.r.o. Sepsání společenské smlouvy (popř. zakladatelské listiny v případě jen jednoho společníka). Společenská smlouva musí obsahovat alespoň:  Firmu a sídlo společnosti, určení společníků, předmět činnosti, výši základního kapitálu, první jednatelé, první dozorčí rada – bude-li zřízena, určení správce vkladu, atd. Složení stanovené části základního kapitálu u správce vkladu (nejméně 30 % každého vkladu, celkem alespoň 100 tis. Kč). V případě jen 1 společníka před zápisem do Obch. rej. musí být splacen celý základní kapitál.

26 Založení právnické osoby Zajištění živnostenského či jiného oprávnění k výkonu činnosti (odbornosti). PO má u živnosti řemeslné, vázané a koncesované povinnost ustanovit odpovědného zástupce! Zápis do obchodního rejstříku. Společnost je založena dnem sepsání společenské smlouvy, či zakladatelské listiny. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Ohlašovací a registrační povinnost:

27 Registrace PO – v režimu Živnostenského zákona Ve vztahu k:akce Živnostenskému úřaduohlášení živnosti, žádost o koncesi Finančnímu úřaduPřihláška k registraci: - k dani z příjmů PO - k DPH - k dani z nemovitosti, silniční - k registraci – stálá provozovna Česká správa soc. zabezpečení - oznámení o zaměstnancích - přihláška zam. k důchod. a nem. poj. Úřadu práce - hlášení volného prac. místa

28 Příklady – zakládání podnikatelských činností Agentura práce Auditor Hostinská činnost Poskytování TV a sportovních služeb Vedení spisovny

29 Další povinnosti v souvislosti s podnikáním FO i PO musí oznamovat změny svých údajů! Při zřízení provozovny musí oznámit zahájení a ukončení provozování, zajistit způsobilost provozovny, provozovnu řádně označit, stanovit odpovědnou osobu, zajistit k dispozici veškeré doklady prokazující způsob nabytí zboží, materiálu, vést spisovnu (archivace)… Založení účtu - není povinnost, ale je upravena povinnost zákonem stanovené platby provádět bezhotovostně. Zaměstnavatel má povinnost nahlásit zaměstnané osoby na okresní správu soc. zabezp. a na zdravot. poj. včetně zajištění úrazového pojištění zaměstnanců.

30 Vývojové fáze podniku = cyklus výkonnosti podniku založení podniku, růst podniku (zavedení, dynamický růst, zralost), krize a sanace podniku. Vývojové fáze jsou odrazem: - vlivu okolí podniku (makroekonomické prostředí, odvětví, obor podnikání), - využitím vlastních dispozic podniku (reakce na podněty okolí).

31 Struktura růstu Velikost organizace Zralost organizace Růst v důsledku tvůrčího přístupu - iniciativa zakladatelů Růst v důsledku řízení - profesionální management Růst v důsledku rozdělení kompetencí - delegace rozhodování Růst v důsledku koordinace Růst v důsledku spolupráce - decentralizace Evoluční vývoj Revoluční vývoj Krize vedení Krize autonomie Krize řízení Krize byrokracie MSP ???

32 Založení podniku Ztělesněním podnikatelovy myšlenky co a jak vyrábět je zakladatelský projekt – podnikatelský plán (definuje cíle a strategii pro dosažení těchto cílů). Kvantitativním vyjádřením zakladatelského projektu je zakladatelský rozpočet. Zakladatelský rozpočet umožňuje posoudit zhodnocení investovaného kapitálu.

33 Růst podniku Jedině růst podniku, který vede ke zvyšování hodnoty podniku pro vlastníky je žádoucí. Růst tržeb a vlastního jmění nemusí být pro vlastníka hodnototvorný Předpokladem hodnototvorného růstu je dostatečná výnosnost investice Podnik by měl uspět nejenom na trhu výrobků a služeb, ale také na kapitálovém trhu.

34 Ad 5 Proč jsou některé MSP neúspěšné? %Příčina krachuZdůvodnění 44NeschopnostFyzické, morální nebo intelektuální schopnosti. 17Nedostatečné řízení Žádné nebo malé zkušenosti s řízením lidí před zahájením p. 16Nevyvážené zkušenosti Malé zkušenosti s účetnictvím, obchodem a výrobou. 15Nezkušenost v oboru Žádné nebo malé zkušenosti s výrobou nebo službami před zahájením podnikání. 1Zanedbání podniku Podnikání je věnována příliš malá pozornost pro špatné návyky, zdravotní a rodinný stav 1Podvod, katastrofa Falšování jména, faktur a jiných dokladů… Požár, povodeň, podvody zaměstnanců, … 6Neznámá příč.Různé jiné.

35 Doporučená literatura Legislativa ČR SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1667-4

36 Pomoc na internetu


Stáhnout ppt "Založení podniku v rozsahu MSP 1. Zákonné podmínky podnikání 2. Způsobilost vykonávat podnikatelskou činnost 3. Právní formy podnikání 4. Fáze růstu podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google