Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Založení podniku v rozsahu MSP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Založení podniku v rozsahu MSP"— Transkript prezentace:

1 Založení podniku v rozsahu MSP
Zákonné podmínky podnikání Způsobilost vykonávat podnikatelskou činnost Právní formy podnikání Fáze růstu podniku od jeho založení Příčiny neúspěchu podnikání

2 Ad 1 Právní vymezení podnikání v ČR
Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. v novel. znění: Podnikání, podnikatel, podnik, obchodní firma. Neoprávněné podnikání. Místo podnikání FO, sídlo PO. Obchodní rejstřík. Obchodní majetek, čistý obchodní majetek, vlastní kapitál.

3 Připomenutí – podnikatel je:
Právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění k podnikání, tzn. že: je zapsaná v obchodním rejstříku, nebo podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, provádí oprávněnou podnikatelskou činnost soustavně a samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

4 FO x PO Fyzická osoba je dle českého občanského práva jakákoli lidská bytost zásadně bez ohledu na svou další charakteristiku. Z hlediska soukromoprávních vztahů je vybavena dvěma způsobilostmi: právní subjektivitou (zp. k právům a povinnostem), která vzniká narozením a způsobilostí k právním úkonům (v plném rozsahu dosažena zletilostí). Fyzická osoba v podnikání Jednotlivec podnikající např. na základě ohlášení podle § 45 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění. Právnická osoba Společenský útvar (organizace, společnost, sdružení, ap.), jemuž právní normy přiznávají právní subjektivitu, t.j. způsobilost vystupovat v právních vztazích vlastním jménem a nést majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vznikající.

5 - základní terminologie (pokrač.)
Občanský zákoník č. 40/1964, Sb. v novel. znění: Fyzická osoba (FO) Právnická osoba (PO) Zájmová sdružení právnických osob Smlouvy, smluvní vztahy Spoluvlastnictví a společné jmění Smlouva o sdružení

6 - základní terminologie (pokrač.)
Živnostenský zákon č. 455/1991, Sb. v novel. znění: Živnost. Živnostenský rejstřík. Překážky provozování živnosti. Všeobecné podmínky provozování živnosti. Druhy živností: ohlašovací (řemeslné, vázané a volné), koncesované. Předmět podnikání.

7 Ad 2 Způsobilost vykonávat podnikatelskou činnost
Podnikatelská činnost může být zahájena v různém režimu, a to dle zaměření podnikání např. dle živnostenského zákona - registraci je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, místě CRM či jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů…

8 Změny živnostenského zákona od 1. 7. 2008
Vypuštění podmínky prokazování bezdlužnosti, dále jsou zmírněny požadavky na bezúhonnost; zjednodušení vstupu do podnikání právnickým osobám a zahraničním osobám, zapisovaným do obchodního rejstříku; v řadě případů druhů živností není vyžadována praxe - snazší vstup do vlastního podnikání; snížen počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost;

9 Změny živnostenského zákona od 1. 7. 2008
vypuštěn institut provozování živnosti průmyslovým způsobem; průkazy živnostenského oprávnění nahrazeny, výpisem z živnostenského rejstříku; umožnění podnikatelům činit podání a vyřizovat informační povinnosti vůči živnostenským úřadům na kterémkoliv živnostenském úřadě na celém území republiky, bez ohledu na to, zda má podnikatel v jeho územním obvodu bydliště či sídlo; zavedení jedné volné živnost s povinností podnikatele oznámit obor činnosti, kterou bude v rámci oprávnění vykonávat.

10 Druhy živností dle novely k 1. 7. 2008
Živnosti ohlašovací řemeslné, vázané, Volné (z původních 125 nahrazeno jednou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.) V rámci této jedné živnosti je podnikatel oprávněn provozovat 80 oborů (viz příloha č. 4) na základě oznámení živnostenskému úřadu. Koncesované

11 Ad 3 Právní formy podnikání
Vymezují zákony Obch. č. 513/1991, Sb. a Občanský z. č. 40/1964, Sb. Jaké jsou základní právní formy podnikání v ČR? Volba právní formy podnikání (čím je ovlivněna?).

12 Kritéria volby právní formy podnikání
Minimální velikost základního kapitálu. Předepsaný počet osob potřebných k založení. Obtížnost založení (formální=časová, finanční). Míra právní regulace činnosti (nejvíce u a.s., nejméně u FO). Zastupování subjektu navenek (povinné vytváření orgánů společností…). Ručení podnikatele za závazky vzniklé podnikatelskou činností.

13 SYNEK, M. a spol. Manažerská ekonomika, GRADA – Praha, 1996
Samostatný podnikatel (FO = živnostník). Obchodní společnosti (osobní a kapitálové). Družstva. Státní podniky. Ostatní.

14 Z pohledu malého a středního podnikání:
Podnikání bez založení právnické osoby: - Individuální podnikání (tzv. OSVČ). - Sdružení – bez právní subjektivity. Podnikání formou právnické osoby: - Veřejná obchodní společnost. - Komanditní společnost. - Společnost s ručením omezeným. - Družstvo. - Sdružení právnických osob - Akciová společnost (???).

15 EHP – Evropský hospodářský prostor
Základní myšlenkou pro vytvoření EHP bylo vytvořit hospodářský prostor, v rámci něhož by se členské země ESVO (Evropského sdružení volného obchodu) začlenily do VT (vnitřního trhu) Evropských společenství. Na dohodě o EHP se nyní podílí 27 členských států Evropské unie a z členských států ESVO se jedná o Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Začlenění zemí ESVO do VT Evropských společenství v praxi znamená, že tyto země musely do své národní legislativy převzít základní mechanismy související s VT ES.

16 Evropská společnost jako nová forma podnikání
Latinsky Societa Europea (SE), dovětek za název společnosti. Podmínky vzniku SE jsou v české legislativě zakotveny od prosince 2004 zákonem č. 627/2004, Sb. o Evropské společnosti. Jednoznačnou předností SE je možnost měnit sídlo v rámci EU bez nutnosti rušení firmy likvidací.

17 OSVČ Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

18 Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí:
provozování zemědělské výroby, hospodaření v lesích a na vodních plochách, je-li osoba provozující tuto výrobu a hospodaření zapsána do evidence podle zvláštního zákona, provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona, činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost,

19 Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí - pokračování:
výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, jedná-li se o soustavný výkon, výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů, … výkon jiných činností, vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení přijmu; pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný výkon. Za výkon těchto činností se nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí.

20 CRM do

21 CRM – od

22 JKM – Jednotná kontaktní místa
Úlohou JKM je usnadnit začínajícím firmám vstup do podnikání. Konzultace a další odbornou pomoc zde ale získají všichni podnikatelé. Informační podporu poskytuje Portál BusinessInfo.cz. Projekt JKM garantuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

23 Ad 4 Začátek podnikání – registrace FO – v režimu Živnostenského zákona
Ve vztahu k: akce Živnostenskému úřadu ohlášení živnosti, žádost o koncesi Finančnímu úřadu Přihláška k registraci: k dani z příjmů FO k DPH k dani z nemovitosti, silniční k registraci – stálá provozovna Česká správa soc. zabezpečení oznámení o zahájení sam.v.č. přihláška k důchod. a nem. poj. Úřadu práce hlášení volného prac. místa Zdravotní pojišťovně - oznámení pojištěnce o sam.v.č.

24 Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti
18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost; Prokázání odborné způsobilosti dle druhu živnosti (přílohy živnost. z.) – možnost ustanovení odpovědného zástupce. Liší-li se adresa bydliště od místa podnikání – prokázat právní důvod pro užívání prostor. Správní poplatek (1000 Kč, za další ohlášení či koncesi pak 500 Kč.)

25 Založení právnické osoby
Nejčastěji se vyskytuje s.r.o. Sepsání společenské smlouvy (popř. zakladatelské listiny v případě jen jednoho společníka). Společenská smlouva musí obsahovat alespoň: Firmu a sídlo společnosti, určení společníků, předmět činnosti, výši základního kapitálu, první jednatelé, první dozorčí rada – bude-li zřízena, určení správce vkladu, atd. Složení stanovené části základního kapitálu u správce vkladu (nejméně 30 % každého vkladu, celkem alespoň 100 tis. Kč). V případě jen 1 společníka před zápisem do Obch. rej. musí být splacen celý základní kapitál.

26 Založení právnické osoby
Zajištění živnostenského či jiného oprávnění k výkonu činnosti (odbornosti). PO má u živnosti řemeslné, vázané a koncesované povinnost ustanovit odpovědného zástupce! Zápis do obchodního rejstříku. Společnost je založena dnem sepsání společenské smlouvy, či zakladatelské listiny. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Ohlašovací a registrační povinnost:

27 Registrace PO – v režimu Živnostenského zákona
Ve vztahu k: akce Živnostenskému úřadu ohlášení živnosti, žádost o koncesi Finančnímu úřadu Přihláška k registraci: k dani z příjmů PO k DPH k dani z nemovitosti, silniční k registraci – stálá provozovna Česká správa soc. zabezpečení oznámení o zaměstnancích přihláška zam. k důchod. a nem. poj. Úřadu práce hlášení volného prac. místa

28 Příklady – zakládání podnikatelských činností
Agentura práce Auditor Hostinská činnost Poskytování TV a sportovních služeb Vedení spisovny

29 Další povinnosti v souvislosti s podnikáním
FO i PO musí oznamovat změny svých údajů! Při zřízení provozovny musí oznámit zahájení a ukončení provozování, zajistit způsobilost provozovny, provozovnu řádně označit, stanovit odpovědnou osobu, zajistit k dispozici veškeré doklady prokazující způsob nabytí zboží, materiálu, vést spisovnu (archivace)… Založení účtu - není povinnost, ale je upravena povinnost zákonem stanovené platby provádět bezhotovostně. Zaměstnavatel má povinnost nahlásit zaměstnané osoby na okresní správu soc. zabezp. a na zdravot. poj. včetně zajištění úrazového pojištění zaměstnanců.

30 Vývojové fáze podniku = cyklus výkonnosti podniku
založení podniku, růst podniku (zavedení, dynamický růst, zralost), krize a sanace podniku. Vývojové fáze jsou odrazem: - vlivu okolí podniku (makroekonomické prostředí, odvětví, obor podnikání), - využitím vlastních dispozic podniku (reakce na podněty okolí).

31 Struktura růstu Evoluční vývoj Revoluční vývoj MSP ???
Růst v důsledku spolupráce - decentralizace Velikost organizace Krize byrokracie Růst v důsledku koordinace Krize řízení Krize autonomie Růst v důsledku rozdělení kompetencí - delegace rozhodování Krize vedení Růst v důsledku řízení - profesionální management Růst v důsledku tvůrčího přístupu - iniciativa zakladatelů Zralost organizace

32 Založení podniku Ztělesněním podnikatelovy myšlenky co a jak vyrábět je zakladatelský projekt – podnikatelský plán (definuje cíle a strategii pro dosažení těchto cílů). Kvantitativním vyjádřením zakladatelského projektu je zakladatelský rozpočet. Zakladatelský rozpočet umožňuje posoudit zhodnocení investovaného kapitálu.

33 Růst podniku Jedině růst podniku, který vede ke zvyšování hodnoty podniku pro vlastníky je žádoucí. Růst tržeb a vlastního jmění nemusí být pro vlastníka hodnototvorný Předpokladem hodnototvorného růstu je dostatečná výnosnost investice Podnik by měl uspět nejenom na trhu výrobků a služeb, ale také na kapitálovém trhu.

34 Ad 5 Proč jsou některé MSP neúspěšné?
% Příčina krachu Zdůvodnění 44 Neschopnost Fyzické, morální nebo intelektuální schopnosti. 17 Nedostatečné řízení Žádné nebo malé zkušenosti s řízením lidí před zahájením p. 16 Nevyvážené zkušenosti Malé zkušenosti s účetnictvím, obchodem a výrobou. 15 Nezkušenost v oboru Žádné nebo malé zkušenosti s výrobou nebo službami před zahájením podnikání. 1 Zanedbání podniku Podnikání je věnována příliš malá pozornost pro špatné návyky, zdravotní a rodinný stav Podvod, katastrofa Falšování jména, faktur a jiných dokladů… Požár, povodeň, podvody zaměstnanců, … 6 Neznámá příč. Různé jiné.

35 Doporučená literatura
Legislativa ČR SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. vyd. Praha: Grada, ISBN

36 Pomoc na internetu


Stáhnout ppt "Založení podniku v rozsahu MSP"

Podobné prezentace


Reklamy Google