Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky aktuální změny od roku 2015 …s malým výhledem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky aktuální změny od roku 2015 …s malým výhledem"— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky aktuální změny od roku 2015 …s malým výhledem
Vlastimil Fidler

2 DÍLČÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

3 Připravované změny novelizace zákona č. 137/2006 Sb. předpokládaná účinnost únor 2015 nový zákon o veřejných zakázkách předpokládaná účinnost duben 2016

4 Dílčí novela ZVZ reakce na podněty praxe řádné projednání, vč. připomínkového řízení novela není transpoziční kritéria: jednoduchost, obecná shoda, prosaditelnost

5 Hodnocení nabídek - § 78 odst. 4
vliv na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný vliv na její plnění

6 Dodatečné práce a služby § 23 odst. 7 písm. a)
30 % místo „objektivně“ nepředvídaných okolností okolnosti, které „zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat“

7 Jedna nabídka - § 84 odst. 1 písm. e)
neruší se při jedné nabídce pokračuje se v otevírání - § 71 odst. 6

8 Cena u e-aukce - § 77 odst. 1 cena se posuzuje po skončení aukce

9 Diplomy - § 148 odst. 6 VŠ diplomy lze předkládat v latinském jazyce

10 Zrušení některých institutů
oponentury hodnotitelé citlivá činnost o členů komise

11 Změny v řízení u ÚOHS - § 114 písemné důkazy v návrhu elektronicky náležitosti dle ZVZ nelze doplnit / obecné náležitosti ano koncentrace řízení – nelze uvádět nové skutečnosti oproti návrhu, ostatní účastníci důkazy jen do 15 dnů

12 Elektronizace řízení - § 114
návrh, jiná podání, dokumentace (vyjma netextové) – datovou schránkou nebo s el. podpisem - § 114 odst. 8 podání v řízení ex offo; rozklad - § 117c odst. 1 dokumentace o VZ i mimo spr. řízení - § 155 odst. 5

13 neběží při zpracování posudku či vyjádření - § 117c odst. 1
Lhůty lhůta k rozhodnutí až po doplnění obecných náležitostí podání - § 114 odst. 7 neběží při zpracování posudku či vyjádření - § 117c odst. 1 lhůta pro vyjádření k podkladu rozhodnutí je závazná, min. 7 dnů - § 117c odst. 2 lhůta pro zánik odpovědnosti se zkracuje (5-3; 10-5 let) - § 121 odst . 3

14 Kauce - § 115 ÚOHS nevyzývá k doplacení nově propadá i 20% kauce při zpětvzetí v prvním stupni

15 Sazby kauce - § 115 odst. 1 1%, min. 50 tis. Kč., max. 10 mil. Kč
za celou dobu plnění, doba neurčitá – 4 roky 100 tis. Kč – nabídkovou cenu nelze zjistit 200 tis. Kč. – návrh na zákaz plnění smlouvy

16 NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

17 Revize zadávacích směrnic
současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový zákon o zadávacích řízeních jeden zadávací kodex klasická, sektorová a koncesní směrnice transponovány v jednom zákoně + přezkum

18 Předpokládaný harmonogram
publikace směrnic paragrafové znění návrhu zákona do připomínkového řízení březen 2015 meziresortní připomínkové řízení 20 pracovních dnů vypořádávání vznesených připomínek 2 měsíce odeslání na Vládu květen/červen 2015 vyjádření legislativní rady vlády 60 dnů projednání vládou červenec 2015 Poslanecká sněmovna červenec/září - říjen 2015 Senát listopad/prosinec 2015 účinnost nejpozději

19 Obecný přístup k novému zákonu
regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech na základě věcného záměru změna systematiky – od obecného ke konkrétnímu odstranění kazuistických procesních pravidel snížení administrativní zátěže důraz na flexibilitu podlimitního režimu snaha o zachování současné terminologie

20 Zákon o zadávacích řízeních
vymezení hlavního předmětu regulace: pravidla pro zadávací řízení nejde o nástroj pro regulaci celého investičního procesu posílení osobní odpovědnosti zadavatele prostřednictvím nového zákona o vnitřní kontrole

21 Systematika zákona I. obecná ustanovení II. zadávací řízení 1. základní ustanovení pro všechna ZŘ 2. zadávací řízení pro podlimitní VZ 3. zadávací řízení pro nadlimitní VZ III. zjednodušený režim IV. zvláštní postupy V. koncese VI. sektorové zakázky VII. společná ustanovení k zadávacím řízením VIII. změny a ukončení smluv IX. dozor X. seznam kvalifikovaných dodavatelů, informační systém XI. přechodná a závěrečná ustanovení XII. účinnost

22 Základní ustanovení zadávací řízení - postup stanovený zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání veřejné zakázky zadání veřejné zakázky - uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout nebo provést dodávky, služby či stavební práce

23 Základní ustanovení zadáním veřejné zakázky nejsou: pracovněprávní smlouvy spolupráce zadavatelů zvláštní postupy: rámcové dohody, DNS, soutěž o návrh

24 Základní ustanovení zadavatelem je veřejný zadavatel a dále osoba, o níž to stanoví zákon (dřívější sektorový a dotovaný zadavatel) zásady postupu podle zákona: zadavatel postupuje transparentně a přiměřeně a nesmí obcházet povinnosti stanovené zákonem zásady vztahu k dodavatelům - zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace

25 Spolupráce zadavatelů
společné zadávání včetně společného zadávání zadavatelů z různých členských států EU centrální zadávání vertikální spolupráce – in-house horizontální spolupráce vertikální a horizontální spolupráce odpovídá úpravě směrnic

26 Výjimky obecné výjimky – odpovídají zadávací směrnici nově významná výjimka pro zastupování v soudních a obdobných sporech výjimky pro podlimitní režim – národní úprava, zachován v zásadě současný stav, přidána výjimka pro elektronická tržiště výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu „Zadavatel není povinen provést zadávací řízení před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu.“

27 Ustanovení pro zadávací řízení
jak se zahajuje řízení co obsahují zadávací podmínky předkládání údajů, dokladů nebo vzorků, jejich ověřování a doplňování střet zájmů účastník zadávacího řízení

28 Vyloučení účastníka zadávacího řízení
oprávnění zadavatele vyloučit účastníka zadávacího řízení, ALE: zákaz uzavřít smlouvu s účastníkem, který nesplňuje požadavky (zákonné, zadavatele..) povinnost vyloučit pro nadlimitní VZ – netrestanost, nedoplatky (dnes povinné důvody vyloučení) nepovinné důvody vyloučení – profesní pochybení, sankce při předchozí VZ, dohody, ovlivňování ZŘ, MNNC…

29 Výběr dodavatele na základě kritérií vyjadřujících výhody a rizika spojená s uzavřením smlouvy podmínky (kritéria) účasti v zadávacím řízení kritéria pro omezování počtu kritéria pro hodnocení kvalifikace – schopnost plnit VZ ekonomická výhodnost – ekonomické parametry nabídek

30 Zadávací řízení pro podlimitní VZ
zjednodušené podlimitní řízení pro podlimitní veřejné zakázky a VZ na stavební práce do 50 mil. Kč uveřejnění na profilu, možná i výzva 5 dodavatelům, nepovinná lhůta pro podání nabídek 10 dnů, u stavebních prací 15 dnů možnost postupu pro nadlimitní veřejné zakázky (kvalifikace, hodnotící kritéria, obchodní podmínky, jistota) zákon neomezuje kritéria pro výběr dodavatele možnost jednat (?)

31 Zadávací řízení pro nadlimitní VZ
obecně zachována směrnicová úprava (výjimkou omezování počtu účastníků zadávacího řízení) otevřené řízení: lhůta pro podání nabídek je 35 dnů, v podlimitním režimu 20 dnů užší řízení: dvoukolové řízení, povinnost vyloučit v prvním kole ty, kteří nesplňují zadávací podmínky, zákaz omezování počtu účastníků zadávacího řízení jednací řízení s uveřejněním: v podlimitním režimu bez omezení, jednání o nabídkách s cílem zlepšit podmínky pro zadavatele, obecná regulace jednání, povinnost předložit „konečnou“ nabídku na základě jednání, připuštěno snižování počtu účastníků řízení jednací řízení bez uveřejnění: pouze vymezeny podmínky pro použití, nejsou stanovena procesní pravidla soutěžní dialog: cílem nalézt jedno nebo více řešení odpovídající potřebám zadavatele, obdobný průběh jako v JŘSU, lze snižovat počty řešení inovační partnerství: vývoj inovativního produktu, který není dostupný na trhu, posloupnost několika JŘSU, lze snižovat počet účastníků zadávacího řízení nebo počet řešení

32 Ustanovení k nadlimitním řízením
obchodní a platební podmínky: požadavek zadavatele: „stěžejní“ úkoly v plnění VZ přímo dodavatel možnost stanovení mechanismu pro předvídané změny smlouvy zákaz odmítnutí elektronické faktury, možnost platby přímo subdodavatelům změna koncepce jistoty: zadavatelem vyhrazená sankce za odstoupení z řízení nebo odmítnutí uzavřít smlouvu kritéria kvalifikace profesní, ekonomická, technická ekonomická kvalifikace – obrat a obrat směřující k předmětu veřejné zakázky principy profesní a technické kvalifikace zachovány, odpovídají směrnicové úpravě

33 Ustanovení k nadlimitním řízením
průběh řízení: není povinnost stanovovat komisi pro otevírání obálek ani komisi pro hodnocení, podpůrně – poradní orgán mimořádně nízká nabídková cena: zadavatel může stanovit vzorec nebo cenu zachována obecná možnost posoudit cenu k předmětu zakázky není povinnost (ale možnost) vyloučit účastníka zadávacího řízení s mimořádně nízkou nabídkovou cenou povinnost jen pokud je cena nízká z důvodu porušení předpisů nebo nedovolené veřejné podpory

34 Ustanovení k nadlimitním řízením
nápravná opatření dodavatele: možnost dodavatele prokázat, že přijal dostatečná opatření, která zaručují jeho spolehlivost –pro povinné i nepovinné důvody vyloučení hodnotící kritéria: ekonomická výhodnost (nákladová efektivnost, cena) nákladová efektivnost: náklady životního cyklu, nejlepší nabízený poměr mezi cenou a kvalitou lze stanovit pevnou cenu a hodnotit kvalitu uzavření smlouvy – povinnost součinnosti při uzavírání smlouvy, povinnost předložit požadované doklady zrušení zadávacího řízení – zachování současného stavu

35 Zjednodušený režim pouze pro VZ na služby, které jsou přímo vymezeny v příloze sociální služby, právní služby úprava podle směrnice pravidla pro zadávací řízení stanovuje zadavatel, není podrobně regulován zákonem povinnost uveřejnit

36 Rámcová dohoda dříve rámcová „smlouva“ zachována směrnicová úprava postup při uzavírání smluv na základě rámcové dohody – s obnovením soutěže nebo bez postup podle rámcové dohody není zadávacím řízením

37 Koncese na stavební práce na služby protiplnění spočívá v právu braní užitků koncesní řízení jako druh zadávacího řízení zákon stanoví obecné principy řízení, základní lhůty

38 Sektorové zakázky vymezení osoby zadavatele – zrušen pojem „sektorový zadavatel“ výhradně směrnicová úprava neukládány žádné další povinnosti

39 Změny smluv podstatné – zakázané nepodstatné – přípustné, vymezeny v zákoně zkoumání důvodu změny – do 10% / 15% bez zkoumání důvodu (nelze měnit podstatu smlouvy) kritéria podstatnosti – jako dopusud dodatečné VZ – dnešní JŘBU návrh zpřísnění - limit 50% v souhrnu

40 Ministerstvo pro místní rozvoj
DĚKUJEME ZA POZORNOST Ministerstvo pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky aktuální změny od roku 2015 …s malým výhledem"

Podobné prezentace


Reklamy Google