Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ"— Transkript prezentace:

1 PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Mgr. Michal Oblouk

2 PŘESTUPEK méně závažné porušení právních norem
může se ho dopustit jen fyzická osoba aby určité jednání naplnilo skutkovou podstatu nějakého přestupku a jeho pachatel tak mohl být za tento přestupek případně postižen, musí být vždy a současně splněny tyto předpoklady: dané jednání musí být výslovně za přestupek označeno v nějakém zákoně musí být dána jeho společenská škodlivost co se týče zavinění pachatele, pak postačuje i pouhá nedbalost přestupkem není nutná obrana a krajní nouze nemůže ho spáchat dítě ani ten, kdo byl díky duševní poruše nepříčetný, a nemohl proto rozpoznat nebezpečnost svého jednání odpovědnost za přestupek zaniká v případě, že se přestupek nepodaří projednat v nepřekročitelné lhůtě jednoho roku od jeho spáchání

3 ZÁKAZ ČINNOSTI – max. na 2 roky
SANKCE ZA PŘESTUPEK NAPOMENUTÍ POKUTA ZÁKAZ ČINNOSTI – max. na 2 roky PROPADNUTÍ VĚCI při určení sankce a její výměry se má přihlédnout k závažnosti přestupku, tedy ke způsobu a okolnostem jeho spáchání, k jeho následkům i k pohnutkám a míře zavinění pachatele od uložení sankce lze také upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku kromě sankcí je možné uložit tzv. ochranná opatření: omezující opatření, které spočívá v maximálně ročním zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa, v nichž se podávají alkoholické nápoje nebo se konají veřejné tělovýchovné, sportovní nebo kulturní podniky zabrání věci, které lze uložit, pokud nebyla uložena sankce propadnutí věci, jestliže daná věc náleží pachateli, kterého nelze přestupkově stíhat, nebo to případně vyžaduje bezpečnostní nebo jiný obecný zájem

4 PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ přestupky v České republice neprojednávají soudy, ale většinou obecní úřady, které k tomu ovšem mají zřízeny zvláštní tříčlenné komise k projednávání přestupků, jimž má předsedat osoba s právnickým vzděláním, dále policie nebo jiné orgány státní správy souhlasí-li s tím pachatel, lze přestupek projednat i na místě ve zjednodušeném, tzv. blokovém řízení – zaplacení pokuty na místě (max Kč, mladistvý 500 Kč), nelze se odvolat příkazní řízení - forma rozhodnutí ve zkráceném správním řízení, správní orgán příkaz vydává v zájmu rychlosti a hospodárnosti řízení, jestliže má skutkové okolnosti za dostatečně prokázané (např. věc je zachycena v protokole, který účastník řízení podepsal), příkaz však nelze vydat, jestliže je účastník řízení zbaven způsobilosti k právním úkonům, příkaz se vydává jen písemně a musí obsahovat základní náležitosti každého rozhodnutí: označení orgánu, který jej vydal, označení účastníka příkazního řízení, výrok s uvedením uložené povinnosti, poučení o možnosti podat odpor (lhůta 15 dní, včasným podáním odporu se vydaný příkaz automaticky ruší a správní orgán dále pokračuje už v klasickém správním řízení ) a datum a místo vydání, výše pokuty do 4000 Kč

5 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby na jeho zahájení má státní orgán 60 dnů ústní jednání – prošetření – rozhodnutí základní pravidla: správní orgán je povinen použít nejvhodnějších prostředků, které vedou k správnímu vyřízení věci správní orgány jsou povinny chránit práva a právem chráněné zájmy fyzických i právnických osob správní orgán se vždy, pokud to připouští povaha věci, pokusí o smírné vyřízení zbytečné průtahy v řízení či zbytečné zatěžování účastníků lze kvalifikovat jako nesprávný úřední postup rozhodnutí musí být srozumitelně a jednoznačně odůvodněno v řízení, kde vystupuje více účastníků, mají všichni rovná procesní práva a povinnosti

6 Přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě
ZÁKON O PŘESTUPCÍCH Přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě neoprávněné užívání titulu jízda bez řidičáku neoprávněné podnikání padělání lékařského předpisu prodej alkoholu mladistvým zanedbání povinné školní docházky pytláctví úmyslné zničení rodného listu poškození státního symbolu kouření na zakázaných místech zničení dopravní značky

7 Přestupky proti veřejnému pořádku
ZÁKON O PŘESTUPCÍCH Přestupky proti veřejnému pořádku neuposlechnutí výzvy úřední osoby rušení nočního klidu znečištění veřejného prostranství nedbalostní ublížení na zdraví úmyslné vyhrožování neoprávněné užívání cizího majetku urážka neoznačení budovy číslem popisným veřejné pohoršení neoprávněné založení skládky

8 PŘESTUPKY

9 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupek


Stáhnout ppt "PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google