Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj."— Transkript prezentace:

1 „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“
Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.3.1. Vzdělávání a informace Programu rozvoje venkova ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Aktuální legislativa Stavební zákon Zákon o veřejných zakázkách
Příprava projektu I. Aktuální legislativa Stavební zákon Zákon o veřejných zakázkách

3 Aktuální legislativa Obsah prezentace
Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

4 Stavební zákon / 1 Od vstoupil v účinnost nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

5 Stavební zákon / 2 umožňuje některé zjednodušující postupy
přináší celou řadu změn na úseku územního plánování a stavebního řádu

6 Stavební zákon / 3 Územní plánování
Vzniká úřad územního plánování, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností Územně analytické podklady jsou povinné ORP je musí pořizovat pro celé své správní území, tedy území tzv. malého okresu Územní plány a regulační plány tyto plány budou pořizovat obce

7 Stavební zákon / 4 Stavby a zařízení, pro které není třeba územní rozhodnutí ani souhlas
Tyto stavby jsou uvedeny v ust.§79 odst.3 stavebního zákona Např. informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6m2 stožáry na vlajky do výšky 8m informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti ! Vyžadují ohlášení ! přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce

8 Stavební zákon / 5 Územně plánovací informace
Nahrazuje územní rozhodnutí pro stavby uvedené v ust. § 104 odst. 2 písm. a) – d) stavebního zákona Např. stavby pro bydlení a rekreaci do 150m2 s 1 podzemním podlažím do hloubky 3m a nejvýše 2 nadzemními podlažími a podkrovím stavby do 25m2 a do 5m výšky s 1 nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m

9 Stavební zákon / 6 Územní souhlas
Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas na základě oznámení o záměru. Územní souhlas postačí např.: staveb pro reklamu staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200m2 změn staveb změn druhu pozemku o výměře do 300m2

10 Stavební zákon / 7 Zjednodušené územní řízení
umístění stavby změna využití území změna stavby dělení a scelování pozemků !!! Závazná stanoviska a souhlasy účastníků (doložena k žádosti) musí obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným řízením.

11 Stavební zákon / 8 Územní rozhodnutí
Když nebude možno použít zjednodušujících postupů bude stavební úřad rozhodovat o: umístění stavby nebo zařízení změně využití území dělená a scelování pozemků ochranném pásmu

12 Stavební zákon / 9 Územní řízení je veřejné a stavební úřad nemůže od veřejného projednání upustit. Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání nařídí veřejné ústní projednání, je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě. Konání ústního jednání oznámí nejméně 15 dní předem. Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku.

13 Stavební zákon / 10 Stavební zákon přináší 6 možností, jak rozhodnout o záměru z hlediska území: územní řízení (úplné) zjednodušené územní řízení územní souhlas využití územně plánovací informace veřejnoprávní smlouva regulační plán

14 Stavební zákon / 11 Obsahové náležitosti,
žádosti o územně plánovací informaci, žádosti o územním rozhodnutí, informace o záměru v území, náležitosti obsahu veřejnoprávní smlouvy, územního opatření atd. jsou upraveny vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření.

15 Stavební zákon / 12 Ohlášení, stavební povolení ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy, pokud: se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby se nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby nevyžadují posouzení vlivu na ŽP jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost ! Stavby, terénní úpravy a zařízení uvedené v ust. § 103 stavebního zákona sice nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby, avšak před jejich provedením musí stavebník svůj záměr vždy oznámit stavebnímu úřadu.

16 Stavební zákon / 13 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací - ust. § 104 odstavec 2 písm. a) až d) Postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Spolu s ohlášením stavebník doloží, že o svém záměru informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb. Ti mohou do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni oznámit příslušnému stavebnímu úřadu případné připomínky proti stavbě.

17 Stavební zákon / 14 Ostatní stavby, terénní úpravy a zařízení uvedené v ust. § 104 odst.2 písm. e) - n) vyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas s tím, že SÚ může v územním rozhodnutí stanovit, že nebude vyžadovat stavební povolení či ohlášení.

18 Stavební zákon / 15 Ohlášení obsahuje: K ohlášení připojí:
údaje o stavebníkovi o pozemku ohlášené stavbě, jejím rozsahu a účelu, způsobu a době provádění K ohlášení připojí: doklad prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou nebo opatření k pozemkům a stavbám projektovou dokumentaci dle druhu stavby Zpracovatel této projektové dokumentace: projektant osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování

19 Stavební zákon / 16 Ohlášení: ! Souhlas s ohlášením platí 12 měsíců !
ohlášenou stavbu, terénní úpravu a zařízení lze provést na základě písemného souhlasu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebyl doručen zákaz, platí, že stavební úřad souhlas udělit. ! Souhlas s ohlášením platí 12 měsíců !

20 Stavební zákon / 17 Stavební řízení a povolení
!Stavební řízení není veřejné! Žádost o stavební povolení obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemku a stavbě. K žádosti stavebník připojí: doklady prokazující jeho vlastnické právo projektovou dokumentaci plán kontrolních prohlídek stavby závazná stanoviska

21 Stavební zákon / 18 Zkrácené stavební řízení
Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu pouze oznámit stavebnímu úřadu. Stavebník stavebnímu úřadu k oznámení stavby připojí projektovou dokumentaci a certifikát vydaní autorizovaným inspektorem.

22 Stavební zákon / 19 Užívání staveb
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu vyžadující kolaudační souhlas. S užíváním stavby může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání nezakáže.

23 Stavební zákon / 20 Kolaudační souhlas
Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba dopravní a technické infrastruktury aj. může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

24 Stavební zákon / 21

25 Stavební zákon / 22 Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení na základě: ohlášení Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb nevyžadující povolení či ohlášení, nejde-li o stavbu v níž je přítomen azbest. nařízení odstranění Stavební úřad nařídí vlastníku stavby popřípadě s jeho souhlasem jiné osobě odstranění stavby.

26 Stavební zákon / 23 Pro změnu v užívání stavby je nutné minimálně souhlas stavebního úřadu.

27 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

28 Zákon o veřejných zakázkách / 1
Dělení dle výše předpokládané hodnoty Nadlimitní veřejná zakázka dodávky, služby nad ,- Kč stavební práce nad ,- Kč Podlimitní veřejná zakázka dodávky a služby od ,- Kč do ,- Kč stavební práce od ,- Kč do ,- Kč c) Veřejná zakázka malého rozsahu dodávky a služby jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne ,- Kč Stavební práce jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne ,- Kč

29 Zákon o veřejných zakázkách / 2
Druhy zadávacích řízení otevřené řízení užší řízení jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění soutěžní dialog zjednodušené podlimitní řízení Zvláště vyčleněné a nikoliv jako druhy ZŘ: dynamický nákupní systém elektronická aukce

30 Zákon o veřejných zakázkách / 3
Otevřené řízení jde o základní typ, lze použít bez podmínek Postup: Podání nabídky ve lhůtě a na místě stanoveném v oznámení zadávacího řízení či zadávací dokumentací Otevírání obálek s nabídkami Posouzení nabídek – jsou zde samostatné celky, tj. hodnotí se samostatně a postupně – problematika okamžiků vyřazení a vyloučení nabídky Hodnocení nabídek Výběr nejvhodnější nabídky – nejsou lhůty Uzavření smlouvy Oznámení výsledku do informačního systému Písemná zpráva zadavatele

31 Zákon o veřejných zakázkách / 4
Otevřené řízení Nevýhody: je poměrně administrativně náročné dlouhé lhůty (reálně okolo 100 dní)

32 Zákon o veřejných zakázkách / 4
Užší řízení Postup: Zahajuje se oznámením užšího řízení na informačním systému veřejných zakázek Omezený počet musí být stanoven v oznámení předem Počet zájemců se stanovuje Rozmezím s uvedením min. a max. počtu Přesným počtem Omezování dle objektivních kritérií se provádí: Odpovídá některému z ekonomických a finančních nebo technických kvalifikačních předpokladů Náhodným výběrem losem

33 Zákon o veřejných zakázkách / 5
Jednací řízení s uveřejněním Podmínky použití Jednacího řízení s uveřejněním: v předchozím otevřeném řízení, užším řízení nebo soutěžním dialogu byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky veřejná zakázka na služby, zejména na pojišťovací, bankovní, investiční či projektové služby nebo auditorské, tlumočnické, právní či podobně ve výjimečných případech, kdy existuje důvodný předpoklad, že nabídkové ceny budou navzájem neporovnatelné veřejná zakázka na stavební práce, kterou jsou prováděné výhradně za účelem výzkumu nebo vývoje

34 Zákon o veřejných zakázkách / 6
Postup má 2 fáze: oznámení jednacího řízení s uveřejněním výzva k podání nabídky

35 Zákon o veřejných zakázkách / 7
Jednací řízení bez uveřejnění Zadavatel může zadat VZ tehdy, pokud: VZ může být splněná z technických či uměleckých důvodů, z důvodů ochrany výhradních práv nebo z důvodu vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze jedním určitým dodavatelem VZ je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku z jiného druhu zadávacího řízení Dále: dodávané zboží je vyráběno pouze za účely výzkumu nebo vývoje jde o dodatečné zakázky od téhož dodavatelem, s nímž již byla uzavřena smlouva, které jsou určeny jako částečná náhrada původní dodávky nebo jako rozšíření rozsahu dodávky jde o dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách jde o dodávky pořizované za zvlášť výhodných podmínek jde o zboží pořizované za podstatné nižší ceny

36 Zákon o veřejných zakázkách / 8
Zjednodušené podlimitní řízení Průběh ZPŘ zahajuje se výzvou min. 5 zájemcům výzvu uveřejnění vhodným způsobem – rozhodnutí UOHS co je vhodný způsob nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců lhůta pro podání nabídek – min. 15dnů nebo 7 dnů v naléhavých případech postup je obdobný jako v otevřeném řízení

37 Zákon o veřejných zakázkách / 9
Soutěžní dialog Asi nejnáročnější typ zadávacího řízení na administrativu

38 Zákon o veřejných zakázkách / 10
Lhůty v zadávacích řízení určující je zejména typ řízení Žádost o účast v užším řízení, JŘSU a soutěžním dialogu u nadlimitních VZ nesmí být kratší než: 37 dnů, nebo 15 dnů v případě objektivních naléhavých důvodů kromě soutěžního dialogu u podlimitních VZ nesmí být kratší než: 15 dnů, nebo 10 dnů v případě objektivních naléhavých důvodů kromě soutěžního dialogu Lhůta pro podání nabídky 52 dní v otevřeném řízení 40 dní v užším řízení, nebo 10 dní v případě objektivně naléhavých důvodů 22 dní v otevřeném řízení 15 dní v užším řízení a zjednodušeném podlimitním řízení, nebo 7 dní v případě objektivně naléhavých důvodů

39 Zákon o veřejných zakázkách / 11
Elektronizace zadávání Budoucnost zadávání veřejných zakázek větší transparentnost větší rychlost celkově větší komfortnost s vyhodnocením menší možnost ovlivnění snadná dostupnost informací

40 Zákon o veřejných zakázkách / 12
Hodnocení nabídek Způsoby hodnocení Hodnocení formální kontrola úplnosti kontrola náležitostí nabídky kontrola splnění podmínek Hodnocení věcné cena ekonomická výhodnost nabídky - další hodnotící kritéria

41 Zákon o veřejných zakázkách / 13
Výhody a nevýhody hodnocení pouze podle ceny Výhody jednoduchost přehlednost transparentnost rychlost objektivní !!! Nevýhody zohlednění pouze jednoho kritéria při realizaci omezená použitelnost u služeb cena jako taková má vypovídající hodnotu o nabízeném plnění – je nosičem informací obecný odpor k používání

42 Zákon o veřejných zakázkách / 14
Ministerstvo Zemědělství v případě Programu rozvoje venkova má následující podmínky: 1) Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu nepřesáhne ,- Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 2) Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu přesáhne ,-Kč (bez DPH), je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele z minimálně tři obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat. Řídí se přitom podle Pravidel, které stanovují podmínky pro poskytování dotace na Projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

43 Děkuji za pozornost Lenka Baďurová +420 739 344 126


Stáhnout ppt "„ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google