Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."— Transkript prezentace:

1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.3.1. Vzdělávání a informace Programu rozvoje venkova ČR

2 2 Příprava projektu I. Aktuální legislativa Stavební zákon Zákon o veřejných zakázkách

3 3 Aktuální legislativa Obsah prezentace Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

4 4 Stavební zákon / 1 Od 1.1.2007 vstoupil v účinnost nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

5 5 Stavební zákon / 2 umožňuje některé zjednodušující postupy přináší celou řadu změn na úseku územního plánování a stavebního řádu

6 6 Stavební zákon / 3 Územní plánování Vzniká úřad územního plánování, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností Územně analytické podklady jsou povinné ORP je musí pořizovat pro celé své správní území, tedy území tzv. malého okresu Územní plány a regulační plány tyto plány budou pořizovat obce

7 7 Stavební zákon / 4 Stavby a zařízení, pro které není třeba územní rozhodnutí ani souhlas Tyto stavby jsou uvedeny v ust.§79 odst.3 stavebního zákona Např.  informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6m2  stožáry na vlajky do výšky 8m  informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích  sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti ! Vyžadují ohlášení !  přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce

8 8 Stavební zákon / 5 Územně plánovací informace Nahrazuje územní rozhodnutí pro stavby uvedené v ust. § 104 odst. 2 písm. a) – d) stavebního zákona Např. stavby pro bydlení a rekreaci do 150m2 s 1 podzemním podlažím do hloubky 3m a nejvýše 2 nadzemními podlažími a podkrovím stavby do 25m2 a do 5m výšky s 1 nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m

9 9 Stavební zákon / 6 Územní souhlas Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas na základě oznámení o záměru. Územní souhlas postačí např.:  staveb pro reklamu  staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb  skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200m2  změn staveb  změn druhu pozemku o výměře do 300m2

10 10 Stavební zákon / 7 Zjednodušené územní řízení umístění stavby změna využití území změna stavby dělení a scelování pozemků !!! Závazná stanoviska a souhlasy účastníků (doložena k žádosti) musí obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným řízením.

11 11 Stavební zákon / 8 Územní rozhodnutí Když nebude možno použít zjednodušujících postupů bude stavební úřad rozhodovat o: umístění stavby nebo zařízení změně využití území dělená a scelování pozemků ochranném pásmu

12 12 Stavební zákon / 9 Územní řízení je veřejné a stavební úřad nemůže od veřejného projednání upustit. Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání nařídí veřejné ústní projednání, je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě. Konání ústního jednání oznámí nejméně 15 dní předem. Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku.

13 13 Stavební zákon / 10 Stavební zákon přináší 6 možností, jak rozhodnout o záměru z hlediska území: územní řízení (úplné) zjednodušené územní řízení územní souhlas využití územně plánovací informace veřejnoprávní smlouva regulační plán

14 14 Stavební zákon / 11 Obsahové náležitosti, žádosti o územně plánovací informaci, žádosti o územním rozhodnutí, informace o záměru v území, náležitosti obsahu veřejnoprávní smlouvy, územního opatření atd. jsou upraveny vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření.

15 15 Stavební zákon / 12 Ohlášení, stavební povolení ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy, pokud:  se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby  se nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby  nevyžadují posouzení vlivu na ŽP  jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost !Stavby, terénní úpravy a zařízení uvedené v ust. § 103 stavebního zákona sice nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby, avšak před jejich provedením musí stavebník svůj záměr vždy oznámit stavebnímu úřadu.

16 16 Stavební zákon / 13 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací - ust. § 104 odstavec 2 písm. a) až d) Postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Spolu s ohlášením stavebník doloží, že o svém záměru informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb. Ti mohou do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni oznámit příslušnému stavebnímu úřadu případné připomínky proti stavbě.

17 17 Stavební zákon / 14 Ostatní stavby, terénní úpravy a zařízení uvedené v ust. § 104 odst.2 písm. e) - n) vyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas s tím, že SÚ může v územním rozhodnutí stanovit, že nebude vyžadovat stavební povolení či ohlášení.

18 18 Stavební zákon / 15 Ohlášení obsahuje:  údaje o stavebníkovi  o pozemku  ohlášené stavbě, jejím rozsahu a účelu, způsobu a době provádění K ohlášení připojí:  doklad prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou nebo opatření k pozemkům a stavbám  projektovou dokumentaci dle druhu stavby Zpracovatel této projektové dokumentace: -projektant -osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování

19 19 Stavební zákon / 16 Ohlášení: -ohlášenou stavbu, terénní úpravu a zařízení lze provést na základě písemného souhlasu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebyl doručen zákaz, platí, že stavební úřad souhlas udělit. ! Souhlas s ohlášením platí 12 měsíců !

20 20 Stavební zákon / 17 Stavební řízení a povolení !Stavební řízení není veřejné! Žádost o stavební povolení obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemku a stavbě. K žádosti stavebník připojí: - doklady prokazující jeho vlastnické právo - projektovou dokumentaci - plán kontrolních prohlídek stavby - závazná stanoviska

21 21 Stavební zákon / 18 Zkrácené stavební řízení kontroly projektové dokumentace Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu pouze oznámit stavebnímu úřadu. Stavebník stavebnímu úřadu k oznámení stavby připojí projektovou dokumentaci a certifikát vydaní autorizovaným inspektorem.

22 22 Stavební zákon / 19 Užívání staveb Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu vyžadující kolaudační souhlas. S užíváním stavby může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání nezakáže.

23 23 Stavební zákon / 20 Kolaudační souhlas Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba dopravní a technické infrastruktury aj. může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

24 24 Stavební zákon / 21

25 25 Stavební zákon / 22 Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení na základě: -ohlášení Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb nevyžadující povolení či ohlášení, nejde-li o stavbu v níž je přítomen azbest. -nařízení odstranění Stavební úřad nařídí vlastníku stavby popřípadě s jeho souhlasem jiné osobě odstranění stavby.

26 26 Stavební zákon / 23 Pro změnu v užívání stavby je nutné minimálně souhlas stavebního úřadu.

27 27 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

28 28 Zákon o veřejných zakázkách / 1 Dělení dle výše předpokládané hodnoty a)Nadlimitní veřejná zakázka -dodávky, služby nad 6.607.000,- Kč -stavební práce nad 165.288.000,- Kč b)Podlimitní veřejná zakázka -dodávky a služby od 2.000.000,- Kč do 6.607.000,- Kč -stavební práce od 6.000.000,- Kč do 165.288.000,- Kč c) Veřejná zakázka malého rozsahu -dodávky a služby jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 2.000.000,- Kč -Stavební práce jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 6.000.000,- Kč

29 29 Zákon o veřejných zakázkách / 2 Druhy zadávacích řízení otevřené řízení užší řízení jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění soutěžní dialog zjednodušené podlimitní řízení Zvláště vyčleněné a nikoliv jako druhy ZŘ: dynamický nákupní systém elektronická aukce

30 30 Zákon o veřejných zakázkách / 3 Otevřené řízení -jde o základní typ, lze použít bez podmínek Postup:  Podání nabídky ve lhůtě a na místě stanoveném v oznámení zadávacího řízení či zadávací dokumentací  Otevírání obálek s nabídkami  Posouzení nabídek – jsou zde samostatné celky, tj. hodnotí se samostatně a postupně – problematika okamžiků vyřazení a vyloučení nabídky  Hodnocení nabídek  Výběr nejvhodnější nabídky – nejsou lhůty  Uzavření smlouvy  Oznámení výsledku do informačního systému  Písemná zpráva zadavatele

31 31 Zákon o veřejných zakázkách / 4 Otevřené řízení Nevýhody: -je poměrně administrativně náročné -dlouhé lhůty (reálně okolo 100 dní)

32 32 Zákon o veřejných zakázkách / 4 Užší řízení Postup:  Zahajuje se oznámením užšího řízení na informačním systému veřejných zakázek  Omezený počet musí být stanoven v oznámení předem  Počet zájemců se stanovuje  Rozmezím s uvedením min. a max. počtu  Přesným počtem  Omezování dle objektivních kritérií se provádí:  Odpovídá některému z ekonomických a finančních nebo technických kvalifikačních předpokladů  Náhodným výběrem losem

33 33 Zákon o veřejných zakázkách / 5 Jednací řízení s uveřejněním Podmínky použití Jednacího řízení s uveřejněním:  v předchozím otevřeném řízení, užším řízení nebo soutěžním dialogu byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky  veřejná zakázka na služby, zejména na pojišťovací, bankovní, investiční či projektové služby nebo auditorské, tlumočnické, právní či podobně  ve výjimečných případech, kdy existuje důvodný předpoklad, že nabídkové ceny budou navzájem neporovnatelné  veřejná zakázka na stavební práce, kterou jsou prováděné výhradně za účelem výzkumu nebo vývoje

34 34 Zákon o veřejných zakázkách / 6 Postup má 2 fáze: -oznámení jednacího řízení s uveřejněním -výzva k podání nabídky

35 35 Zákon o veřejných zakázkách / 7 Jednací řízení bez uveřejnění Zadavatel může zadat VZ tehdy, pokud: -VZ může být splněná z technických či uměleckých důvodů, z důvodů ochrany výhradních práv nebo z důvodu vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze jedním určitým dodavatelem -VZ je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku z jiného druhu zadávacího řízení Dále: -dodávané zboží je vyráběno pouze za účely výzkumu nebo vývoje -jde o dodatečné zakázky od téhož dodavatelem, s nímž již byla uzavřena smlouva, které jsou určeny jako částečná náhrada původní dodávky nebo jako rozšíření rozsahu dodávky -jde o dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách -jde o dodávky pořizované za zvlášť výhodných podmínek -jde o zboží pořizované za podstatné nižší ceny

36 36 Zákon o veřejných zakázkách / 8 Zjednodušené podlimitní řízení Průběh ZPŘ -zahajuje se výzvou min. 5 zájemcům -výzvu uveřejnění vhodným způsobem – rozhodnutí UOHS co je vhodný způsob -nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců -lhůta pro podání nabídek – min. 15dnů nebo 7 dnů v naléhavých případech -postup je obdobný jako v otevřeném řízení

37 37 Zákon o veřejných zakázkách / 9 Soutěžní dialog -Asi nejnáročnější typ zadávacího řízení na administrativu

38 38 Zákon o veřejných zakázkách / 10 Lhůty v zadávacích řízení určující je zejména typ řízení -Žádost o účast v užším řízení, JŘSU a soutěžním dialogu -u nadlimitních VZ nesmí být kratší než: -37 dnů, nebo 15 dnů v případě objektivních naléhavých důvodů kromě soutěžního dialogu -u podlimitních VZ nesmí být kratší než: -15 dnů, nebo 10 dnů v případě objektivních naléhavých důvodů kromě soutěžního dialogu -Lhůta pro podání nabídky -u nadlimitních VZ nesmí být kratší než: -52 dní v otevřeném řízení -40 dní v užším řízení, nebo 10 dní v případě objektivně naléhavých důvodů -u podlimitních VZ nesmí být kratší než: -22 dní v otevřeném řízení -15 dní v užším řízení a zjednodušeném podlimitním řízení, nebo 7 dní v případě objektivně naléhavých důvodů

39 39 Zákon o veřejných zakázkách / 11 Elektronizace zadávání Budoucnost zadávání veřejných zakázek -větší transparentnost -větší rychlost -celkově větší komfortnost s vyhodnocením -menší možnost ovlivnění -snadná dostupnost informací

40 40 Zákon o veřejných zakázkách / 12 Hodnocení nabídek Způsoby hodnocení Hodnocení formální -kontrola úplnosti -kontrola náležitostí nabídky -kontrola splnění podmínek Hodnocení věcné -cena -ekonomická výhodnost nabídky - další hodnotící kritéria

41 41 Zákon o veřejných zakázkách / 13 Výhody a nevýhody hodnocení pouze podle ceny Výhody -jednoduchost -přehlednost -transparentnost -rychlost -objektivní !!! Nevýhody -zohlednění pouze jednoho kritéria při realizaci -omezená použitelnost u služeb -cena jako taková má vypovídající hodnotu o nabízeném plnění – je nosičem informací -obecný odpor k používání

42 42 Zákon o veřejných zakázkách / 14 Ministerstvo Zemědělství v případě Programu rozvoje venkova má následující podmínky: 1) Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu nepřesáhne 500.000,- Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 2) Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu přesáhne 500.000,-Kč (bez DPH), je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele z minimálně tři obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat. Řídí se přitom podle Pravidel, které stanovují podmínky pro poskytování dotace na Projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

43 43 Děkuji za pozornost Lenka Baďurová +420 739 344 126 lenka.badurova@smarv.cz www.smarv.cz


Stáhnout ppt "1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."

Podobné prezentace


Reklamy Google