Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do problematiky distančního vzdělávání a eLearningu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do problematiky distančního vzdělávání a eLearningu"— Transkript prezentace:

1 Úvod do problematiky distančního vzdělávání a eLearningu
RNDr. Helena Zlámalová, CSc. Univerzita J. A. Komenského Praha Seminář k projektu: Inovace bakalářského studijního programu Potravinářská a biochemická technologie zařazením prvků e-learningu, VŠCHT Praha

2 Základní otázky kurzu:
1. Co je distanční vzdělávání (DiV) a jak definovat eLearning ? 2. Jaké jsou základní principy DiV a obecné zásady přípravy a realizace takového studia? 3. Komu je určeno distanční vzdělávání a kde se dá nejlépe uplatnit ? 4. Co jsou studijní opory a jaké jsou základní požadavky na jejich tvorbu ? 5. Pedagogická práce u distančního studia ? RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

3 RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha
Co je to eLearning ? Vzdělávání za podpory počítačů (CBT) Poskytování informací, školících materiálů a vzdělávacího obsahu pomocí různých forem elektronických médií (internet,intranet, CD-ROM, satelitní vysílání, videokazety aj.) Vzdělávání podporované technologiemi (TBT) Vzdělávání za pomoci webových technologií (WBT) eLearning jako podskupina distančního vzdělávání, vzdělávací proces je definován jako interakce mezi studentem a zdrojem informací, který je fyzicky uložen na vzdáleném místě RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

4 RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha
Co je to eLearning ? Elliot Massie: eLearning je nástroj využívající síťové technologie k vytváření, distribuci, výběru, administraci a neustálé aktualizaci vzdělávacích materiálů. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

5 Co je to distanční vzdělávání?
Není to moderní název pro klasické dálkové vzdělávání!! Není to náhrada standardního prezenčního vzdělávání!! Distanční vzdělávání je vzdělávací forma založená na řízeném samostatném studiu a je tedy opakem prezenčního (face to face) vzdělávání. Aktuální technickou podporou DiV je nástroj eLearning. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

6 Definice Národního centra distančního vzdělávání (NCDiV)
Distanční vzdělávání je multimediální forma řízeného samostatného studia, které je koordinováno vzdělávací institucí a v němž jsou vyučující, resp. konzultanti (tutoři) v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně fyzicky odděleni od vzdělávaných. Multimediálnost zde znamená účelné využití všech dostupných didaktických postupů a technických prostředků, kterými lze prezentovat učivo, komunikovat se studujícími, konzultovat obsah učiva, provádět průběžné i finální hodnocení výsledků studia. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

7 Co je to distanční vzdělávání?
Je to jiná vzdělávací filozofie. Základem je změna vazby student – pedagog (žák – učitel) na studující – vzdělávající instituce RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

8 Co je to distanční vzdělávání?
Forma studia: 1. Prezenční (denní, večerní, víkendové, zhuštěné - dálkové) 2. Distanční – (klasické distanční studium, eLearning, web based learning atd.) 3. Kombinovaná – kombinace prezenční a distanční formy studia (§44 VŠ zákona) RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

9 Jak se liší dálkové a distanční studium?
Distanční studium je vzdělávací forma, která je opakem prezenčního studia. Je to systém, který má své principy a pevná pravidla. Lze jej definovat jako řízené samostatné studium. Je určeno lidem, kteří jsou ochotní a schopni se učit samostatně s podporou vzdělávací instituce (tutor, speciální studijní texty, multimediální komunikace, studijní poradenství atd.). Nejsou to tedy samouci! RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

10 RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha
Historie vzniku DiV Vazba na vývoj technických prostředků umožňujících komunikaci - telefon, rozhlas,TV, satelitní přenosy, počítačová síť, mobilní telefony atd. 1840 Sir Izaac Pitman korespondenční studium stenografie (VB, Fr.,D,R) 1926 vzdělávací pořady Rádia Louxenbourg 1937 Rádio Sorbonne, 1939 NCDiV (CNED) ve Francii. 1967 – 1969 Open university (OU) ve Velké Británii Od r.1970 do 1980 – OU Německo, Nizozemí, Belgie, Itálie, Švédsko. Po roce 1980 – OU Rusko, Čína, Indie, Španělsko, Portugalsko a další. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

11 RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha
Základní principy DiV Individualizace a obsahová flexibilita (diverzifikovaná nabídka studijních možností, modulární stavba studijní nabídky, pružné sestavování kurzů a studijních programů podle aktuální potřeby každého studujícího) Flexibilita časová a místní (student se učí podle svého časového rozvrhu a s ohledem na své osobní předpoklady a schopnosti. Odpadá dojíždění na výuku a roste možnost studia na vzdálených vzdělávacích institucích) Samostatnost je umožněna především tím, že učivo je seskupováno do menších dávek, důraz je kladen na rychlou zpětnou vazbu, připouští se individuální tempo učení (velká přednost oproti frontální výuce ve třídě). RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

12 RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha
Základní principy DiV Mutimediálnost může značně přispívat ke správnému a efektivnímu chápání obsahu učiva prostřednictvím více smyslů (video, audio, animace autoevaluační elektronické testování) a zároveň k aktivní komunikaci o nastudovaném (diskusní skupiny, ové konzultace, telefonické konzultace aj.) Podpora studujících (malé studijní skupiny, řízení samostudia tutorem a prvky ve studijním textu, dodání kompletního studijního „balíčku“, studijní poradenství). RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

13 Řešení výuky dovedností
Distančně lze snáze předávat teoretické pasáže studia (znalosti) než praktické dovednosti, kompetence. Proto i distanční vzdělávání využívá prezenčních prvků. Rozsah prezenční části odpovídá potřebám trénování dovedností a možnostem multimediální podpory distančního studijního produktu (vzdálené laboratoře, videokonference, modelová řešení na videu apod.). RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

14 RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha
Komu je DiV určeno? Distanční vzdělávání je určeno dospělým vysoce motivovaným jedincům, kteří jsou schopni a ochotni vzít do vlastních rukou odpovědnost za své vzdělávání a osobnostní rozvoj. Tato forma studia je určena zejména pro vzdělávání dospělých! RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

15 RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha
Komu je DiV určeno? Distanční vysokoškolské studium je určeno těm, kdo v minulosti z různých důvodů nemohli nebo nechtěli studovat (tzv. druhá šance). Distanční vzdělávací programy a kurzy celoživotního vzdělávání jsou určeny těm, kdo se chtějí nebo potřebují „učit po celý život“ (zájmové, kvalifikační, rekvalifikační kurzy). Distanční vzdělávání otevírá možnost pro vzdělávání speciálních skupin obyvatelstva, které jinou možnost prakticky nemají, např. tělesně handicapovaní, matky na MD, osoby společensky izolované apod. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

16 Má smysl vzdělávat distančně na našich vysokých školách?
Akreditované studijní programy, které plně nahradí KS a umožní kvalitněji, snáze a s větším efektem zvládnout studium lidem při zaměstnání. Kvalitní vzdělávací kurzy – kvalifikační, zvyšování kvalifikace, zájmové, přípravné ke studiu na VŠ aj. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

17 RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha
Je možné vzdělávat distančně na našich školách, umožňuje to legislativa? Zákon č.111/1998 Sb. Vysokoškolský zákon, ve znění pozdějších novel (poslední novela k ) § 44 Studijní program (4) Forma studia vyjadřuje, zda jde o studium prezenční, distanční nebo o jejich kombinaci. Zákon č.561/2004 Sb. Školský zákon, ve znění pozdějších novel § 25 Formy vzdělávání (2d) Distanční formou vzdělávání pro účely tohoto zákona se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

18 Předpoklady pro rozvoj DiV v ČR
Zájem o vzdělání v ČR je stále vysoký; Uspokojování osobních potřeb vzdělanosti, potřeba a nutnost celoživotního učení; Změna profesní orientace a potřeba rekvalifikace; Ekonomické důvody omezující možnost studovat prezenčně; Zvyšující se zájem vzdělavatelů i potenciálních zájemců o studium o nové vzdělávací formy a o využití moderních prezentačních a komunikačních technologií pro vzdělávání. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

19 RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha
Brzdy rozvoje DiV v ČR Nedostatek kvalifikovaných odborníků pro tuto formu studia. Finanční náročnost přípravy a zavedení distanční formy studia. Konzervativní přístup tradičních vzdělavatelů a podceňování možností a pedagogické efektivity IC technologií. Nekompetentní a ukvapený přístup některých vzdělavatelů k využití distančního studia v rámci své vzdělávací nabídky (analýza potřeby trhu, možností cílové skupiny aj. Zkušenosti s dálkovým studiem a přetrvávající malá informovanost o principech distančního studia. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

20 Cesty implementace DiV do národního vzdělávacího systému
Samostatná centrální (národní) distanční vzdělávací instituce. Duální systém – vzdělávací instituce mají možnost poskytovat vzdělávací nabídku současně v prezenční i distanční formě studia. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

21 Modely implementace DiV
Britský model – velká celostátní instituce, finančně dotovaná státem, se studijními středisky po celé zemi a v zahraničí. Realizuje DiV všech typů a úrovní. Většinou nese název Open University. (Velká Británie, Španělsko, některé asijské státy, Estonsko, Rusko, Israel). RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

22 Modely implementace DiV
Kanadský model – tradiční univerzita má organizační složku pro vzdělávání dospělých, kde se realizují aktivity distanční i prezenční formou podle aktuálních požadavků a potřeb. (Turecko, v ČR např. TU v Liberci) RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

23 Modely implementace DiV
Německý model – samostatná distanční univerzita zaměřená pouze na vysokoškolské a postgraduální vzdělávání. (Fernuniversität Hagen, Universita Aberta Portugalsko, Holandsko) RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

24 Modely implementace DiV
Francouzský model – státem podporovaná zařízení pro distanční vzdělávání, členěné oborově a územně úzce propojené na tradiční vzdělávací instituce. Umožňuje distanční studium ve všech úrovních vzdělávání. CNED (Centre National d΄Enseignement à Distance) RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

25 Modely implementace DiV
Irský model – státem zřízené a podporované Národní středisko distančního vzdělávání, úzce spolupracující s univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi, které realizují DiV. NCDE je při City univerzity Dublin, koordinuje však všechny vzdělávací instituce, které se DiV zabývají a poskytuje jim podporu. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

26 Modely implementace DiV
Severský model – asociace univerzit a dalších vzdělávacích institucí v zemi, většinou vzdělávajících „duálním systémem“, které se spojily společným řídícím orgánem, mají společná regionální centra atd. Nabízejí graduální VŠ studium i různé typy dalšího vzdělávání dospělých. (Švédsko, Finsko, Dánsko, Itálie) RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

27 Modely implementace DiV
Smíšené modely – přejímají z výše uvedených modelů různé prvky a organizační principy (Rakousko, Řecko, Belgie, Lotyšsko, Estonsko) RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

28 Problematika distančního vzdělávání aktuálně
1. Vztah mezi DiV a eLearningem. 2. Výhody eLearningu. 3. Nevýhody (rizika) eLearningu. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

29 Distanční vzdělávání vs. eLearning
DiV je forma studia, která má specifické metodické postupy a didaktické principy. Aby mohly být plněny charakteristické principy DiV je výhodné podpořit tuto formu studia využitím eLearningu. Jeho nasazení by mělo být smysluplné pro řízení studia, urychlení komunikace se studujícími, umožnění multimediálního zpracování studijního obsahu. Musí však odpovídat potřebám studijního obsahu a reálným možnostem a schopnostem potenciálních studujících. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

30 Výhody eLearningu (pro studenta)
Dostupnost kdykoliv tzv. just-in-time. (24/7/365), v práci, doma ve školícím centru, kdekoliv je internet, když studující může a chce se učit. Vyšší efektivnost výuky – flexibilita, uspořádání do menších celků (modulů), konkrétní obsah „na míru“. Individuální přístup ke studentovi – možnost vytvořit každému uživateli profil, odpovídající jeho životnímu a studijnímu styku, konkrétním potřebám, zájmům apod. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

31 Výhody eLearningu (pro studenta)
Menší náklady na studium – odpadají náklady na dopravu, ubytování, nákup studijních textů, náklady na časové ztráty). Větší množství testovaných znalostí – autoevaluační průběžné testy, zkouškové testy. Vyšší míra interaktivity, rychlejší vstřebávání informací studentem a snadnější zapamatování díky využití multimedií. Zvyšování znalostí a dovedností z oblasti ICT RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

32 Výhody eLearningu (pro vzdělavatele)
Snadná aktualizace vzdělávacího obsahu. Snadná administrace studia. Menší náklady na vzdělávací aktivity – diskutovaný přínos eLearningu – odpadají náklady na distribuci a tisk studijních materiálů, efektivnější využití infrastruktury školy EK uvádí 32,4%podíl nákladů, které lze ušetřit proti tradičnímu vzdělávání. Počáteční vysoké náklady na přípravu studia se od určitého množství účastníků výrazně snižují. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

33 Nevýhody (omezení) eLearningu
Závislost na technologii – drahý SW i HW, potřeba trvalého přístupu studentů. Úroveň SW a HW může významně ovlivnit efektivitu eLearningu (nízká přenosová rychlost, limitovaný objem dat, cena internetového připojení atd.) Nevhodnost pro určité typy vzdělávacích produktů, v řadě případů je nutné zachovat vysoký stupeň „lidského faktoru“. Nevhodnost pro určité typy studujících (technofobici, senioři nebo tzv. „sluchaři“ upřednostňující sluchovou a pohybovou složku, atd.) Vysoké počáteční náklady na přípravu a rozběhnutí studia. Nekompabilita komponent – nedodržování standardů (např. využívání jednotného formátu), nejednotnosti v LMS atd. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

34 Nevýhody (omezení) eLearningu
Nízká kvalita obsahu – často diskutováno a kritizováno. Příčina – vysoké náklady na tvorbu obsahu, malé zkušenosti s eLearningem, potřeba strukturovat a vizualizovat obsah vede často k neoprávněnému pocitu „přílišné jednoduchosti“ atd. (eLearning není PP prezentace!) RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

35 LMS - Learning Management System
Learning Management System je řídicí výukový systém (systém pro řízení výuky), tedy aplikace řešící administrativu a organizaci výuky (tedy nejen v rámci eLearningu). LMS jsou aplikace, které v sobě integrují zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia (nástěnka, diskusní fórum,chat, tabule, evidence ad.) a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah on-line nebo i off-line. LMS aplikací je řada - od těch jednoduchých přes nejrůznější LMS z akademické sféry až po rozsáhlé a složité komerční aplikace (Adobe Connect, Fronter, webCT, EDEN, Mogis, Blackboard). Řada LMS je šířených i jako free nebo open source software (například Moodle). RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

36 LMS - Learning Management System
Za běžné funkce systémů řízeného vzdělávání můžeme považovat následující moduly: Evidence a správa studentů Evidence a správa kurzů Katalog výukových kurzů a objektů Správa studijních plánů Evidence hodnocení žáků Testování a přezkušování žáků Správa přístupových práv Komunikační nástroje Autorské nástroje k vytváření výukových kurzů a objektů Úložiště výukového obsahu RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha

37 LMS - Learning Management System
Pro všechny funkce LMS je důležitý požadavek na jejich přenositelnost a standardizaci. LMS by měl být otevřený a schopný například snadno a rychle začlenit výukový obsah, vytvořený například před zavedením LMS. Mezi standardizované formáty výukových jednotek patří např. SCORM,AICC,IMS aj. RNDr. Helena Zlámalová, CSc. UJAK Praha


Stáhnout ppt "Úvod do problematiky distančního vzdělávání a eLearningu"

Podobné prezentace


Reklamy Google