Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Culture Komunitární program Evropské Unie Program Evropské unie na podporu kultury a kulturního dědictví na období 2007- 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Culture Komunitární program Evropské Unie Program Evropské unie na podporu kultury a kulturního dědictví na období 2007- 2013."— Transkript prezentace:

1

2 Program Culture Komunitární program Evropské Unie Program Evropské unie na podporu kultury a kulturního dědictví na období 2007- 2013

3 Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Programu Culture Národní památkový ústav- ústřední pracoviště, Praha 1, Valdštejnské nám.3,118 01,tel.257010249,fax257010248, culture2000heritage@up.npu.cz www.up.npu.cz/html/culture2000heritage www.up.npu.cz/html/culture2000heritage Česká kancelář Programu Culture Divadelní ústav, Praha 1,Celetná 17, tel.224809118,fax.222326121, info@culture2000.czinfo@culture2000.cz www.culture2000.cz

4 Kulturní dědictví ve smyslu programu Culture zahrnuje nemovité kulturní dědictví, movité kulturní dědictví, nehmotné kulturní dědictví, historické archívy a knihovny, archeologické kulturní dědictví, kulturní dědictví nacházející se pod vodou,kulturní místa a kulturní krajiny. Jedná se o kulturní dědictví evropské dimenze, nemusí však nutně jít o evidované kulturní památky. Kromě kulturního dědictví je Program Culture zaměřen na výtvarná umění, performační a divadelní umění, design, užité umění, četbu, literaturu, překlad. Podporovány budou také projekty zahrnující a propojující více uvedených oblastí kultury (interdisciplinární).

5 Hlavní téma programu je mezinárodní kulturní spolupráce mezi tvůrčími a kulturními subjekty a institucemi, vytváření společného evropského občanství a společného evropského prostoru založeného na společném kulturním dědictví. Hlavní specifické cíle 1. podpora nadnárodní mobility lidí pracujících v sektoru kultury 2.Podpora nadnárodní cirkulace uměleckých děl a kulturních produktů ( včetně např.inovativních technologií,poznání kulturního dědictví apod.) 3. podpora mezikulturního dialogu

6 Hlavní kritéria, podle nichž bude projekt hodnocen 1) Evropská přidaná hodnota projektu 2) Vztah ke specifickým cílům Programu 3) Výjimečnost navrhovaných kulturních aktivit 4) Kvalita partnerství 5) Očekávaná úroveň výstupů 6) Komunikace a propagace aktivit 7) Udržitelnost

7 Příklady relevantních aktivit v oblasti kulturního dědictví Semináře, výzkum, konference, publikace, výstavy, veletrhy, festivaly, školení - vzdělávání, performance – oživená minulost, festivaly, workshopy, multimediální aktivity a digitalizace a další (např. restaurování jako součást výzkumu, obnova tradičních řemesel při zaměření na tradice apod.)

8 Výzva na rok 2009 2 typy předkládaných projektů 1.Krátkodobé projekty spolupráce na 12-24 měsíců tzv.opatření pro spolupráci 2.Víceleté projekty spolupráce na 3-5 let

9 Krátkodobé projekty – 12-24 měsíců ( opatření pro spolupráci) Projekty spolupráce min.3 spoluorganizátorů včetně vedoucího projektu z min. 3 různých zemí účastnících se programu. Délka projektu nesmí přesáhnout 2 roky a organizace spolupráce formou právně závazné smlouvy se doporučuje. Podpora EU pro tyto projekty je max. 50% rozpočtu a bude v rozmezí 50 000 – 200 000 Eur.

10 Víceleté projekty spolupráce Projekty víceleté spolupráce min. 6 spoluorganizátorů včetně vedoucího projektu, ze 6 různých zemí účastnících se programu. Délka projektu je 3 - 5 let a je organizována formou právně závazné smlouvy o spolupráci. Podpora EU pro tyto projekty je max.50% rozpočtu, má degresívní povahu rozpočtu v jednotlivých letech a bude v rozmezí 200 000 - 500 000 Eur ročně. Výsledkem těchto velkých projektů je trvalá spolupráce na evropské úrovni a trvalý efekt.

11 Kdo se může účastnit projektu Veřejné nebo soukromé kulturní organizace, jejichž hlavní činnost nebo jedna z hlavních činností spočívá v kulturní oblasti a jejichž oficiální sídlo je v jedné ze zemí účastnících se programu. Ziskové projekty jsou z programu vyloučeny. Je zrušena povinnost spoluorganizátorů přispívat minimálně 5% do rozpočtu, je nahrazena povinností transparentního popisu role každého spoluorganizátora, jeho potenciálního finančního příspěvku a popisem peněžních toků ( důraz na vyváženost).

12 Země účastnící se programu 27 členských států EU Be,Bul,ČR,Dán,Est,Fin,Fr,Irs,It,Kypr,Lit,Lot,Luc,Maď,Malta,Něm,Niz, Pol,Port,Rak,Rum,Řec,Slov,Slovin,Šp,Šve,VB Země EEA/EFTA Island, Lichtenšt,Norsko Kandidátské země EU Chorvatsko,bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM),Turecko podle Memoranda o porozumění podepisovaného jednotlivě Západobalkánské země – Albánie, Bosna-Hercegovina, Černá Hora,Srbsko včetně Kosova podle vstupu v platnost dokumentů regulující jejich zapojení do Memoranda o porozumění Jako partneři se mohou účastnit i tzv.třetí země, evropské i mimoevropské

13 Finanční spoluúčast a dofinancování projektu Typy spoluúčasti Hlavní organizátor a spoluorganizátoři (min.celkem 3 u krátkodobých a min. 6 u víceletých projektů) musí zajistit min.50% celkového rozpočtu Není stanoveno jakým podílem. Přidružený partner- účastnící nad stanovený počet zemí má menší roli v realizaci projektu, jeho finanční účast se nepředpokládá (ale může být). Dofinancování -vlastní prostředky spoluorganizátorů, jiné granty a dotace, tuzemské a zahraniční ( s výjimkou grantů UNESCO a Rady Evropy a jiných grantů EU) ad. Vše nutno doložit v přihlášce Možno kombinovat s fondy Ministerstva kultury ( Fond záchrany arch.dědictví,Fond restaurování movitých památek,Fond Regenerace, zvláštní grant MK ČR pro projekty podpořené v Culture

14 Rozpočet projektu Projekty musí mít vyrovnaný rozpočet příjmů a nákladů, a detailní specifikaci nákladů podle uvedených kategorií (osobní náklady, cestovné, materiál, pořádání akcí atd.). Rozpočet je v Eurech, podle stanoveného směnného kurzu. Součástí vkladu žadatele do rozpočtu nemůže být věcné plnění, ale mohou být mzdové náklady na řešitele projektu, týkající se jejich práce na projektu a to i u zaměstnanců veřejnoprávních a státních institucí.

15 Nový způsob podávání přihlášky ve dvou stupních Přihláška bude podávána ve dvou stupních. K datu stanovené uzávěrky bude předložena zjednodušená forma přihlášky, s detailním a kvalitním popisem projektu a kvalitním popisem struktury rozpočtu. Tato přihláška projde výběrovým řízením s hodnocením expertů, budou stanoveny vybrané projekty a náhradníci Ve druhém stupni výzvy pak již pouze organizátoři vybraných projektů dodají potřebné dokumenty - doklady o bankovním účtu, o finanční kapacitě atd.

16 Další výzvy v rámci Programu Culture Výzva pro spolupráci s třetími zeměmi – bude v roce 2009 zaměřena na oblast Brazílie. Výzva pro organizace činné na evropské úrovni v oblasti kultury – operační grant pro organizace se sítí evropských aktivit či poboček Výzva pro organizace zabývající se vytvářením sítí za účelem hodnocení či stanovení vlivu 1) místního/regionálního rozvoje a atraktivity,2) vztahu mezi kulturou a vzděláváním.

17 Nová výzva pro předkládání projektů na rok 2009 Její vyhlášení předpokládáme koncem července / začátkem srpna 2008 Odevzdání přihlášek – říjen 2008 V listinné podobě na adresu Evropské komise v Bruselu uvedené ve výzvě

18 Cena Evropské Unie / Europa Nostra součást Programu Culture Cena je každoročně udělována za již realizované projekty péče o kulturní dědictví. Projekty nemusí být součástí projektů Culture. Kategorie 1.Vynikající projekty konzervace v oblastech -architektonické dědictví (konzervace budovy či souboru budov v městském či venkovském prostředí) - industriální stavby - kulturní krajina včetně významné krajiny enviromentálního či zemědělského charakteru, historické zahrad a parky - umělecká díla a jejich sbírky s uměleckohistorickým či historickým významem -archeologické lokality i podmořské 2. Výzkum 3.Podpora jednotlivců nebo skupin s jedinečným přínosem pro konzervaci či zhodnocení kulturního dědictví 4. Vzdělávání, školení a zvyšování povědomí o kulturním dědictví

19 Nominace Přihlášku do soutěže o cenu EU/Europy Nostry může podat jednotlivec, skupina či organizace (státní i nestátní) (nominaci pro kategorii ocenění jednotlivců či skupin může podat pouze třetí subjekt) V každé kategorii je udělena Grand Prix ( s finančním oceněním 10 000 Eur), medaile a čestné diplomy. Cena je jedno z nejprestižnějších ocenění v našem oboru v Evropě. formuláře na www.europanostra.orgwww.europanostra.org


Stáhnout ppt "Program Culture Komunitární program Evropské Unie Program Evropské unie na podporu kultury a kulturního dědictví na období 2007- 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google