Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Laodicea - Poselství o zapečetění - Pastor L. Moore.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Laodicea - Poselství o zapečetění - Pastor L. Moore."— Transkript prezentace:

1 Laodicea - Poselství o zapečetění - Pastor L. Moore

2 Poselství k Laodicei λαοσ δικαοσ 2

3 Minneapolis – hlasité volání Poselství o zapečetění JxF‘... Je to v pravdě poselství 3. anděla.”- RH, April 1, 1890 RH, April 1, 1890 Zj 18:1 Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou 2 Zvolal mohutným hlasem: (hlasité volání 3. anděla) "Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů… 3 neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“ 4 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.. Poselství k Laodicei je pro církev toté ( z knihy Stvořitel/Robe of R.), co poselství 3. anděla pro svět (Uctívejte Stvořitele) 3

4 Poselství k Laodicei - λαοσ δικαοσ Zj 3:14 Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího: 15 "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! 16 Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. 17 Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. 18 Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. (mentální nemoc; dokud Duch svatý neřídí naši mysl, jsme duševně nemocní.) 4

5 Zj 3:18 Radím Ti, nakup si ode mně Zlato očištěné ohněm, abys zbohatl; Bílé roucho, abys byl oděn a nebylo vidět ostudu Tvé nahoty; Mast na potření očí, abys mohl vidět. “Zlato je víra a láska, bílé roucho je Kristova spravedlnost, mast na oči je duchovní rozeznání, které nás uschopní vnímat satanovy nástrahy a vyhnout se jim, zbavit se hříchu tak, aby nám byl odporný, vidět pravdu a poslechnout ji.” (5T 233; 1882; sealing process). 5

6 19 Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. 20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; 6

7 7 Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. (nyní i na budoucí svatební hostině)

8 21. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. 22. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ 8

9 Bůh…povolá a vyvýší mezi námi ty, kteří jsou vyučování spíše pomazáním Jeho Ducha, než vnějším školením ve vědeckých institutcích…. Bůh zjeví že není závislý na studovaných, samolibých a pyšných smrtelnících. —5T 82.4 (1882). Bůh povolává pokorné

10 Poselství zapečetění z Minneapolis se teprve musí naplnit (Jan 17) Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. 22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno 23 já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty (ZAPEČETĚNÍ) a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Jednota: nikdy v kompromisu Ani trváním na svém názoru, ale v POKOŘENÍ SE JEDEN PŘED DRUHÝM v autoritě Božím Duchem interpretovaného BOŽÍHO SLOVA.

11 Zapečetění předchází hlasité volání láska a pokora = klíč k zapečetění Pokrok v křesťanské zkušenosti [zapečetění] je charakterizováno rostoucí pokorou, jako výsledek rostoucího poznání... Zanedbali jste Písmo. Pohrdáte svědectvími a zavrhujete je, protože ony napomínají Vaše oblíbené hříchy a narušují vaši samolibost. Když je v srdci uctíván Kristus, zjeví se v životě Jeho podoba. Tam, kde kdysi převládala pýcha, bude vládnout POKORA… Život vyzařuje světlo přebývajícího Spasitele. V rozhovoru s Bohem… se duše připravuje na nebe (zapečetění)... Pro společenství s Bohem není nic tak zásadního jako hluboká pokora… Pýcha srdce způsobí selhání mnohých... Mnozí slyší pozvání milosrdenství, jsou zkoušeni a ztvrzeni; ale málokteří jsou zapečetěni pečetí živého Boha. Málokteří se pokoří jako malé děti, aby mohli vejít do Božího království. Málokteří přijímají Kristovu milost se sebeponížením a s hlubokým a trvalým pocitem své nehodnosti. Potom ale nemohou nést zjevení Boží moci, protože to by v nich způsobilo sebevyvyšování, pýchu a závist. Proto Pán pro nás nyní může učinit tak málo. (5T49-50; 1882; Test 31). 11

12 Tříbení a Zapečetění a pak Pozdní déšť Ptala jsem se na význam tříbení, které jsem viděla a bylo mi ukázáno, že bude způsobeno radou Pravého Svědka k Laodicei. [1888 M.]. Bude mít takový vliv na srdce přijímajícího, že ho povede k povznesení jeho úrovně a ke zvěstování přímé pravdy. Někteří neunesou toto přímé svědectví. Postaví se proti němu a to způsobí mezi Božím lidem tříbení. {CET 176.1} 12

13 Citáty EGW na Ez. 9 - Zapečetění (viz. Zjev 7:1-4) “Křičel velikým hlasem i v mých uších, a říkal: „Ať přijdou blíže ti, kterí mají na starosti město a také každý člověk se zbraní v ruce.” {5T 207.2} “Volal na muže oděného ve lněném oděvu, který měl na boku kalamář; a Pán mu řekl, Jdi středem města a označ znamením na čele muže, kteří sténají a lkají pro všechny ohavnosti Jeruzaléma. A slyšela jsem, jak řekl ostatním, Procházejte za ním městem a bijte bez milosti a bez soucitu:... Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!" Nepřistu- pujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!” I začali od starších, kteří byli před domem.” {5T 207.3; cf Rev 7:1-4} Ježíš se již chystá opustit slitovnici v nebeské svatyni a obléci si roucho odplaty, aby vylil hněv svých soudů na ty, kteří neodpovídali na světlo, které jim Bůh dal… {5T 207.4} 13

14 Prorok… měl tehdy před svým zrakem představeny národy. Lidé tohoto věku měli byli příjemci nebývalé milosti. Byla jim dána ta nejvybranější požehnání nebes, ale rostoucí pýcha, závist, modlářství, opovrhování Bohem a přízemní nevděčnost svědčí proti nim. Rychle uzavírají svůj účet u Boha. {5T 208.3} Stav Laodicei

15 To co mě trápí, je fakt, že ti, kteří měli největší světlo a příležitosti se znečistili převládající nepravostí. Ovlivněni těmi nespravedlivými kolem nich, mnozí z těch, kteří se hlásí k pravdě ochladli a nechali se strhnout silným proudem zla. Všeobecné vysmívání pravdě, čistotě, zbožnosti a svatosti vede ty, kteří se úzce nespojí s Bohem, ke ztrátě úcty k jeho zákonu. Kdyby následovali světlo a ze srdce poslouchali pravdu, Jeho svatý zákon by se jim zdál ještě vzácnější, zatímco takto jím pohrdli a dali ho stranou. Jak se neúcta k Božímu zákonu stane zjevnější, stane se linie rozdělení mezi jeho světiteli a světem ještě zjevnější. Jak u jedné třídy roste láska k Božím nařízením, tak u druhé třídy narůstá pohrdání jimi. {5T 209.1} Stav Laodicei

16 Kvas zbožnosti ještě cele neztratil svoji moc. V čase, kdy je nebezpečí a úpadek církve největší, bude malá skupina těch, stojících ve světle lkát a sténat nad ohavnostmi, které jsou konány v zemi. O to houževnatěji budou vystupovat jejich modlitby ve prospěch církve, protože její členové jednají podle způsobů světa. {5T 209.3} Věrní z Laodicei

17 Upřímné modlitby mála věrných nebudou nadarmo. Když Pán přijde s odplatou, přijde také jako OCHRÁNCE těch, kteří zachovali víru v její čistotě a chránili se neposkvrněni od světa. V této době slíbil Pán odplatit svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí, i když jim s vyslyšením prodléval. 5T 210 Přikázání zní: “Jděte středem Jeruzaléma…a označte znamením na čele každého, který naříká a sténá nad ohavnostmi, které se v něm dějí.”... Někteří, kteří Boha zneuctívali, činili pokání a pokořili před Ním svá srdce.... 5T 210.2 Zapečetění mála věrných

18 V době, kdy bude vylit Boží hněv v Jeho soudech, budou tito pokorní a zasvěcení Kristovi následovníci odlišeni od zbytku světa trápením, které budou vyjadřovat bědováním, pláčem, napomínáním a varováním. Zatímco někteří se budou snažit přikrývat existující zlo a omlouvat všude převládající velkou hříšnost, ti kteří horlí pro Boží čest a lásku k duším, budou žadonit před Bohem, aby viděli zbožnost v domovech těch, kde ač měli velké světlo, nyní jím opovr- hují. Bědují a trápí se kvůli pýše, lakomství, sobectví a všemožným svodům, jež jsou v církvi … {5T 210.3} Zapečetění mála věrných

19 Třída, která se nermoutí nad vlastním duchovním úpadkem a netrápí se hříchy druhých, bude zanechána bez pečeti Boží. Pán pověřuje své posly se zkázonosnými zbraněmi v rukou: "Procházejte městem za ním a bijte bez lítosti a bez soucitu… zabíjejte, šiřte zkázu. Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!" I začali od starších, kteří byli před domem.“ {5T 211.1} Zapečetění mála věrných - týká se vnitřních návyků

20 Zapečetění souvisí s myslí a postoji Jde o vnitřní proměnu Přichází na nás den Boží odplaty. Pečeť Boží bude umístěna jen na čela těch, kteří sténají a lkají pro ohavnosti, které se dějí v zemi. Ti kteří se spojí v sympatii se světem, jedí a pijí s opilci, budou jistě zničeni s činiteli nepravosti. “Oči Páně střeží spravedlivé a Jeho uši jsou otevřeny jejich modlitbám: ale Boží tvář je proti těm, kteří činí zlo.” {5T 212.3}

21 Když bude vylito 7 posledních ran neředěného Božího hněvu, rozhodne nasměrování našich vlastních skutků o tom, zda přijmeme pečeť živého Boha, nebo zda budeme poraženi zkázonosnými zbraněmi… Pak už bude navěky pozdě činit pokání a najít u Něj úkryt. Tehdy už žádná smiřující krev nesmyje poskvrnu našich hříchů. {5T 212.4} Zapečetění souvisí s myslí a postoji Jde o vnitřní proměnu

22 „Bůh nikdy nezavrhne lidi ani jednotlivce, dokud oni nezavrhnou Jeho. " - Selected Messages, 2, p. 378 Když je v srdci člověka rozhodnutí poslouchat Boha, když je tímto směrem vyvinuto úsilí, Ježíš přijímá tuto ochotu a snahu jako nejlepší službu člověka, a On doplní nedostatek Svými vlastními Božskými zásluhami.. Nepřijme ale ty, kteří tvrdí, že v Něj mají víru a přesto jsou nevěrní přikázáním Jeho Otce.. Hodně toho slyšíme o víře, měli bychom ale slyšet daleko více o skutcích. Mnozí svádějí své vlastní duše tím, že žijí jednoduché, pohodlně se podřizující, náboženství BEZ KŘÍŽE. {FW 50.1} 22

23 Kázání prof. Dr. Leroye Moora od roku 2011 na You Tube: Link pro přístup: www.youtube.com/user/88denver99 Pro objednání DVD, pište na e-mail: Lmoore @Weimar.edu. Další série, zahrnují: Přirozenost člověka, Smíření, a Zjevení.


Stáhnout ppt "Laodicea - Poselství o zapečetění - Pastor L. Moore."

Podobné prezentace


Reklamy Google