Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Lekce 2: Příroda a životní prostředí – jejich ochrana v rámci ekonomiky 1.1 Příroda v rámci ekonomiky 1.2Přírodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Lekce 2: Příroda a životní prostředí – jejich ochrana v rámci ekonomiky 1.1 Příroda v rámci ekonomiky 1.2Přírodní."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Lekce 2: Příroda a životní prostředí – jejich ochrana v rámci ekonomiky 1.1 Příroda v rámci ekonomiky 1.2Přírodní statky a vlastnická práva 1.3Lidské environm. potřeby a ekon. zájmy 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality životního prostředí

2 1.1 Příroda v rámci ekonomiky (1) Příroda plní různorodé funkce, je pro člověka užitečná a uspokojuje jeho potřeby – vzniká EKONOMICKÝ ZÁJEM Součásti přírody – přírodní statky a služby Přírodní statky −Spotřební statky – bezprostřední uspokojení potřeb – pitná voda ze studánky −Výrobní faktor v ekonomice

3 1.1 Příroda v rámci ekonomiky (2) Daná zásoba statku se stává omezenou – vzácnou - stává se ekonomickým statkem −S ekonomickým statkem je třeba hospodařit  předmět zájmu ekonomie Vývoj společnosti −Stále více statků se stává omezenými = ekon. −Technologie pomáhá překonávat (obnovitelné zdroje energie)

4 1.1 Příroda v rámci ekonomiky (3) Omezenost přírodních statků −Uspokojování jednoho druhu potřeby −Uspokojování různých vylučujících se potřeb Z omezenosti vyplývá střet zájmů při jejich využívání mezi ekonomickými subjekty −Více rybářů na jednom rybníce – všichni chtějí ryby −Různé využití rybníku - rybář X rekreant X mot. člun X továrna −Využití půdy – chráněná oblast, rekreace, zemědělství, stavba továrny −Vodní tok – zdroj pitné vody, odbourávání odpadů

5 1.1 Příroda v rámci ekonomiky (4) Statky veřejné X statky soukromé Rozlišení z hlediska poptávky −Lze subjekty vyloučit z užívání? (jablka na zahradě) Soukromé x veřejné statky −Konkurují si subjekty při užívání statku? Rivalitní spotřeba (snědení celého jablka) Nerivalitní spotřeba (estetika kvetoucí jabloně) −Vylučitelní+konkurují = čisté soukromé statky −Nevylučitelní + nekonkurují = čisté veřejné st.

6 1.1 Příroda v rámci ekonomiky (5) Statky veřejné X statky soukromé Rozlišení z hlediska nabídky −Jakým způsobem jsou statky poskytovány −Čisté soukromé jsou poskytovány prostřednictvím trhu −Může zasahovat stát (vláda) Poskytovat statky ze zdrojů veřejných Vyloučit určité subjekty ze spotřeby Díky možnosti volně využívat některé statky a služby ŽP dochází mezi subjekty ke specifickému ekonomickému vztahu - EXTERNALITÁM

7 1.1 Příroda v rámci ekonomiky (6) Externality −Vztah mezi ekonomickými subjekty při využívání statků −Jeden subjekt svou výrobní nebo spotřební činností ovlivňuje výrobu či spotřebu jiného subjektu −Když subjekt nenese náklady své činnosti a vyvolává je u jiných – záporné externality −Když si nemůže přisvojit všechny výnosy – získávají je jiní – pozitivní externality

8 1.1 Příroda v rámci ekonomiky (7) Externality −Externí ovlivnění – vedlejší nezamýšlený efekt dané činnosti – nejsou žádným způsobem kompenzovány - neekvivalentní −Mohou být kompenzovány – řešení problému neekvivalentního vztahu Placení znečišťovatelem poškozenému Pozvání souseda na koleji na párty jako kompenzace za hluk

9 1.1 Příroda v rámci ekonomiky (8) Ekvivalentní a neekvivalentní vztahy mezi ekonomickými subjekty

10 1.1 Příroda v rámci ekonomiky (9) Většinou řešíme záporné externality −Subjekt způsobuje jinému subjektu (případně i sobě) externí ekonomickou škodu ze znehodnocování životního prostředí −Továrna znečišťuje ovzduší Nižší zemědělská produkce, odliv obyvatelstva z regionu, vyšší nemocnost zaměstnanců −Existují i kladné externality Emise z průmyslu lze někdy využít jako hnojivo či stavební materiál

11 1.1 Příroda v rámci ekonomiky (10) Snahy subjektu zamezit externalitám −Negativní vliv na okolí a ŽP −K omezení či eliminaci vynakládá: NÁKLADY NA ZAMEZENÍ ZNEHODNOCOVÁNÍ ŽP −Jedná se o NÁLKADY A VÝDAJE NA OCHRANU ŽP Například na koncová zařízení (ČOV, odlučovač) Na čistší technologie (užití méně toxických rozpouštědel) Lepší provozování (eliminace havárií) Kvalitní odpadové hospodářství

12 1.1 Příroda v rámci ekonomiky (11) Náklady na zamezení X náklady na vyhnutí se Zamezení: Likvidace či snížení konkrétního faktoru životního prostředí (znečištění ovzduší továrnou) Vyhnutí se: Náklady na ochranu daného prvku (člověka) před faktorem (znečištěným ovzduším) Součást ekonom škod ze znehodnocování ŽP

13 1.1 Příroda v rámci ekonomiky (12) Ekologická zátěž krajiny −Souhrn ekonomických škod ze znehodnocování ŽP a nákladů na zamezení Problém optimálního hospodaření −Zda náklady na zamezení nebo vyhnutí se Spontánní jednání subjektů - řeší trh Obvykle jsou nutné vládní intervence −Politika životního prostředí v užším smyslu Sada vládních intervencí

14 1.1 Příroda v rámci ekonomiky (13) Politika životního prostředí v širším smyslu −Cesty, které jednotlivci, či skupiny využívají k prosazení svých environmentálních zájmů. −Pomocí institucí, veřejných autorit, lobbing Environmentální governance −Instituce a cesty kterými se společnost řídí −Politické i nepolitické instituce, organizace, jednotlivci Třeba integrovat environmentální politiku

15 1.2 Přírodní statky a vlastnická práva (1) Přírodní zdroj se stává vzácným – spory o jeho využívání – řeší vlastnictví  Vyjasnění vlastnických vztahů ke statku nebo službě −Je určeno, kdo má právo zdroj využívat a kdo nese odpovědnost −Motivuje k lepšímu užívání, snižování vzácnosti, šetrnému zacházení

16 1.2 Přírodní statky a vlastnická práva (2) Vlastnictví (opak volného užívání) −Soukromé individuální Jednotlivci či rodiny – rozhodování o alokaci na základě soukromé volby −Soukromé skupinové Korporace či družstva – rozhodování na základě kolektivní soukromé volby −Státní vlastnictví Stát či obce – rozhodování v demokratické společnosti probíhá veřejnou volbou

17 1.2 Přírodní statky a vlastnická práva (3) Aby soukromé vlastnictví bylo funkční musí splňovat základní charakteristiky −Jasně vymezené kdo je vlastník a kdo má zodpovědnost −Vynutitelné Vlastník musí být kvalitně chráněn proti porušení vlastnických práv −Převoditelné Zdroj musí být možné převést na jiného vlastníka (prodat, pronajmout či darovat) – časový horizont

18 1.2 Přírodní statky a vlastnická práva (4) Důležitost soukromého vlastnictví  Tragédie obecní pastviny −G Hardin (1968) −Volný přístup k obecní pastvině −Chybí motivace pečovat o společný majetek −Dojde k jeho vyčerpání – zničení −Totalitní režimy – vlastnictví „všech“ = katastrofa – devastace zdrojů (přírody) −Najdete příklad konzumace statku s volným přístupem?

19 1.2 Přírodní statky a vlastnická práva (5) Nezpochybnitelná nutnost vyjasnění vlastnictví −Spory o vhodné FORMY vlastnictví Soukromé X Státní Různé preference různých politických skupin −Ponaučení z dob znárodňování Reálný socialismus Chyběl jednotlivec motivovaný zdroj (přírodu) chránit Docházelo k nenahraditelným škodám na ŽP

20 1.3 Lidské environmentální potřeby a ekonomické zájmy (1) Jednání lidí ve vztahu k ŽP je ovlivňováno jejich potřebami a hodnotovými preferencemi Lidské potřeby −Aktuálně pociťovaný nedostatek či přebytek něčeho (přírodního statku, služby) ABSOLUTNĚ: Pitná voda, čistý vzduch Jako POTŘEBA: Jít dýchat čistý vzduch, napít se zaručeně čisté vody

21 1.3 Lidské environmentální potřeby a ekonomické zájmy (2) U obyvatel vznikají EKONOMICKÉ PREFERENCE −Ochota zaplatit v určitém okamžiku za stejný statek více či méně −Momentální uspokojení potřeby (nedostatku) vede ke snížení hodnoty daného statku pro jednotlivce – je ochoten za ně méně zaplatit −Dlouhodobé uspokojování potřeby u skupiny jednotlivců způsobí pokles hodnoty statku

22 1.3 Lidské environmentální potřeby a ekonomické zájmy (3) Potřeba kvality ŽP jako jedna z lidských potřeb −Jiná úroveň Evropa X rozvojové státy −Stejně jako uspokojování jiných potřeb má různé stupně – nejsou omezeny, závisí na dostupnosti a množství zdrojů, které má člověk k dispozici

23 HDP vs. spotřeba energie

24 1.3 Lidské environmentální potřeby a ekonomické zájmy (4) Lidské potřeby X LIDSKÉ HODNOTY −Relativně stabilizované soudy či názory určitého subjektu o jisté skutečnosti V čase se mohou měnit Environmentální lidské hodnoty −Pít nezávadnou vodu, dýchat čistý vzduch Ovlivňování lidských potřeb a hodnot −Opakované pociťování potřeby způsobí, že daný statek se posune na žebříčku hodnot

25 1.3 Lidské environmentální potřeby a ekonomické zájmy (5) Ovlivňování lidských potřeb a hodnot −Člověk s hodnotou „pít nezávadnou vodu“ se při uspokojování potřeby nespokojí s jakoukoli vodou. Vliv na hodnoty jednotlivce a jejich pořadí −Vzdělání, výchova v rodině, sociální postavení, okolní lidí, média…

26 1.3 Lidské environmentální potřeby a ekonomické zájmy (6) Různé hodnoty jsou pro různé jednotlivce rozdílně významné −Vzniká ŽEBŘÍČEK HODNOT −Naprosto odlišný v různých regionech a kulturách −Zdroje se tedy alokují mezi jednotlivce různě Člověk s hodnotou „pít čistou vodu“ je za ni ochoten zaplatit více a tak ji na trhu i více získá

27 Diskuse + Dotazník Jak environmentální hodnoty ovlivňují jednání jednotlivců v ekonomice? −V jakých rolích se v ekonomice jednotlivci nacházejí a jak mohou jednat Jak environmentální zájmy ovlivňují jednání jednotlivců v politickém systému? −Jak prosazují v politice své environmentální zájmy Kdo, co ovlivňuje lidské environmentální zájmy? Je Ekologie Luxus?

28 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP (1) Hodnocení ŽP podle jeho jednotlivých faktorů −Vlastnosti jednotlivých prvků ŽP, které jsou výsledkem působení člověka a které mohou působit negativní dopady na jiné prvky ŽP −Faktor (znečištěné ovzduší)  Znečištění vody srážkami (ovlivněný prvek) Je třeba rozlišovat mezi STAVEM a KVALITOU

29 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP (2) Stav ŽP −Objektivní kategorie – daná situace určitého faktoru ŽP, existuje i když není sledována ani zkoumána. Nemusí být vnímána. Př: Koncentrace prachu v ovzduší, ve městě, ale i na Sahaře −Získávání informací o stavu ŽP je důležité, ne však dostatečné. Pro správné a kvalitní rozhodování je třeba pracovat s KVALITOU Nezbytná pro rozhodování jednotlivců i vládních expertů

30 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP (3) Kvalita ŽP −Subjektivní kategorie – subjekty uplatňují jistá kriteria pro hodnocení objektivní situace – následuje rozhodnutí o určité aktivitě Př: Je současných 50  g/m 3 prašných částic ve vzduchu přijatelné pro rodinou vycházku Naplánuji víkend mimo město Zasadím se o snižování limitů pro vypouštění prostřednictvím politiky ŽP

31 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP (4) Jednotlivci se rozhodují na základě získaných informací −Zkušenosti, média, výuka −Rozhodnutí mají zásadní vliv na ekonomické chování obyvatelstva Rozhodování státních orgánů −Na základě studií, doporučení expertů Složitá problematika −Pro toto subjektivní rozhodování jsou potřeba orientační body (obr.)

32 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP (5) ORIENTAČNÍ BODY PRO HODNOCENÍ KVALITY ŽP 0 – Situace v přírodě bez vlivu člověka AC – Asimilační kapacita ekosystému HL – Hygienická úroveň (bez neg. Vlivu na zdraví člověka) EO – Ekonomické optimum kvality životního prostředí Kritické úrovně negativně ovlivňující zdraví a život

33 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP (6) Polopřímka změněných stavů ŽP −Př: Znečištění ovzduší SO 2 Bod 0 je stav bez přispění člověka −Koncentrace SO 2 běžná v daném místě (jen vulkanická činnost, lesní požáry) Body vpravo pak představují zvyšující se obsahy SO 2 −Z průmyslu – z paliv obsahujících síru

34 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP (7) Bod AC (asimilační kapacita) −Úroveň změny faktoru, kterou je daný ekosystém schopen bez výraznější negativní změny asimilovat −Nad tuto úroveň nastávají negativní změny ekosystému −Ale ještě nevyvolává fyzické negativní vlivy na člověka −Signalizují bioindikátory – nejcitlivější živočichové či rostliny

35 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP (8) Bod HL (hygienická úroveň) −Úroveň od které dochází změnou faktoru prostředí k negativnímu ovlivnění lidského zdraví −Hygienická úroveň X Hygienická norma (hodnota ovlivněná politickým rozhodováním) −Důležité je uvědomění si spolupůsobení více faktorů −Vpravo od HL začíná oblast, která přináší pro člověka jistá rizika −Neznamená to ale, že by tato úroveň automaticky určovala cíle a chování člověka. Za určitých podmínek (finance) je člověk ochoten rizika přijímat

36 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP (9) Bod EO (ekonomické optimum) −Ekonomické optimum kvality ŽP −Ekonomicky optimální stupeň znehodnocování ŽP −Kriteriem tohoto optima jsou na jedné straně rostoucí negativní ekonomické dopady při zvyšování faktoru (vyšší nemocnost, náklady na léčbu) −Na straně druhé rostoucí náklady na zamezení vyššího znečišťování (odsíření)

37 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP (10) Bod EO −V ekonomické realitě je bod EO nejčastěji vpravo od HL. −Teoreticky ale může být i vlevo od HL Když člověk intenzivně vnímá vlivy na ekosystémy jako škodu, a když náklady na zlepšení nejsou příliš vysoké Uvědomělá společnost, vysoce si cenící kvality ekosystémů s pokročilou politikou ŽP Správné z environmentálního pohledu, ekonomicky méně výhodné – nutné legislativní regulace

38 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP (11) Zcela vpravo – kritické situace −Velmi výrazná rizika pro člověka −Ohrožení zdraví a života obyvatelstva −Na druhé straně velmi ekonomicky výhodné pro průmysl −Levné technologie −Nulové náklady na ochranu ŽP −Hrozí ekologická katastrofa – současná Čína

39 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP (12) V pozadí lze nalézt dva etické přístupy Antropocentrický −Člověk odvíjí hodnocení situací ŽP od možných dopadů na něho samotného, jeho děti, pomýšlí na své zdraví, potenciál přírody vnímá v poskytování služeb Ekocentrický (biocentrický) −Přírodě je přiznávána vlastní hodnota, vyšší stupeň environmentálního uvědomění

40 1.4Přístupy k analytickému hodnocení kvality ŽP (13) Často jsou vedeny spory mezi zastánci těchto dvou etických přístupů −Stav faktorů je výsledkem lidské činnosti (případně nečinnosti) −Akcí spojených s alokací omezených zdrojů −Je na lidech  zastupitelích  společnosti zda a do jaké míry budou brát ohled na prvky ŽP −Nalezení „bodů“ vyžaduje poznání, je důležité šířit poznání mezi širokou veřejnost – velkou moc mají média, která nejsou vždy objektivní


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Lekce 2: Příroda a životní prostředí – jejich ochrana v rámci ekonomiky 1.1 Příroda v rámci ekonomiky 1.2Přírodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google