Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra managementu LOBBING Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra managementu LOBBING Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz."— Transkript prezentace:

1 Katedra managementu LOBBING Ing. Naděžda Petrů

2 4. Osobnost lobbisty, korupce, etika
LOBBING 4. Osobnost lobbisty, korupce, etika Osobnost lobbisty, vymezení pojmu korupce Strategie vlády v boji proti korupci, etika a etické kodexy Veřejné zakázky a jejich transparentnost, průběh zadávacího řízení, jejich vyhledávání a využití pro cíle zájmových skupin Budoucnost lobbingu CO VÁS NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE OSOBNOST LOBBISTY ???? 2. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 2

3 OSOBNOST LOBBISTY Dobrý lobbista Špatný lobbista
– přichází s řešeními, usnadňuje řešení. Přináší odborný pohled a vysvětluje určité technické aspekty diskutovaného problému. Usiluje o vytvoření (evropského) konsensu uvnitř asociace, kterou zastupuje. Pokud rozporuje určité prvky návrhu, je jeho kritika opodstatněná a jeho protinávrhy jsou technicky a finančně věrohodné. V roli lobbisty prosazuje určitá řešení a zachovává si věrohodnost. Špatný lobbista – daný problém ještě více komplikuje. - Někdy mu chybí technické dovednosti, není tak zajímavý pro úředníky ani poslance (Evropského parlamentu). - Systematicky volí negativní nebo defensivní strategii. Jeho argumenty jsou technicky nepřesvědčivé a finančně neudržitelné. Lobbista – prostředník, „ovlivňovač“. Osoba prosazující vlastní zájem či zájem skupiny činitelů, kteří disponují pravomocemi a kompetencemi státní moci a jejích subjektů v hospodářských, kulturních, politických, společenských, ale i privátních a dalších oblastech života. Lobbing Ing. Naděžda Petrů

4 Role lobbisty Přesvědčovací – etickými způsoby a na reálných faktech založenými argumenty a informacemi ovlivnit rozhodnutí subjektu s rozhodovací pravomocí určitým směrem Informační – poskytovat nezkreslené, úplné a k širšímu kontextu vztažené informace jak veřejným činitelům, tak široké veřejnosti Nabízení řešení – konkrétního problému na základě předložených informací a argumentací Upozorňování na problémy a jejich medializace – cíl velkých masových advokačních kampaní typu obhajoby veřejného zájmu či poukazování na zanedbávané problémy Integrační – komunikace může sloužit k vyjasňování stanovisek nejen mezi spojenci, ale i mezi soupeři, může vést k vytváření koalic, spojenectví, vzájemné loajality a solidarity Lobbing Ing. Naděžda Petrů

5 Role lobbisty Vyšlapávání si cestičky – pro budoucnost
Role prostředníka – propojuje zájmové skupiny s vládou – umožnění přístupu k jednání. Díky svým kontaktům má lobbista poměrně široké možnosti působení, sami si vedou seznamy, jak propojit vhodné aktéry, problémy a instituce Role komunikátora – předává informace oběma stranám, snaha propojovat správné lidi Role přitakávače – argumentuje ve prospěch nebo neprospěch určitého zájmu Monitorovací role vládní činnosti Lobbing Ing. Naděžda Petrů

6 Práva lobbisty Vystoupit na výboru Parlamentu ČR na pozvání,
Mít přístup ke všem dokumentům připravované legislativy, Mít přístup ke komisím a podvýborům Parlamentu ČR Připojit stanovisko v rámci legislativního procesu, Vstoupit do prostor Parlamentu ČR bez doprovodu, Mít nárok na zveřejnění stanoviska lobiisty věcně příslušným orgánem veřejné moci, Mít nárok na vypořádání se s připomínkou lobbisty věcně příslušným orgánem. Povinnosti - registrovat se, zveřejnit svého zaměstnavatele, dob a způsob ukončení lobbingu, téma lobbingu, jméno a instituci lobbovaného, odevzdávat finanční zprávu, přijmout audit kontrolního orgánu, podepsat etický kodex. . Změna letního času –Petr Šilar Mnozí Evropané už mají dost věčného posunování času tam a zpět. Vznikla proto Evropská občanská iniciativa Only one time - Jen jeden čas. Má to ale háček. Na jihu Evropy si více přejí zimní čas, na severu preferují letní. Pokud iniciativa nasbírá v Evropské unii milion podpisů, návrhem zrušit změnu času se budou zabývat evropské orgány. Občanská iniciativa umožňuje občanům (na rozdíl od petice) oslovit přímo Evropskou komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh nového právního aktu. Výsledkem by mohla být kompromisní půlhodinka. Lobbing Ing. Naděžda Petrů

7 Typy lobbistů http://www.thinktank.cz/
Zástupci ziskového sektoru - Interní ( domácí, podnikoví, in-house) - lobbují pro svého jediného klienta, velkou společnost, ve které jsou zaměstnání.(může být oficiálně na různých pozicích – výkonný ředitel, prezident, zástupce společnosti, specialista na vztahy s vládou …) Podnikové lobbisté pracují pro ziskový sektor, lobbisté neziskových organizací. Osoby pověřené stykem s vládou – zaměstnanci vládních agentur Občanští, na jeden cíl orientovaní dobrovolní lobbisté – představitelé a reprezentanti neziskových organizací, sociálně prospěšných organizací Profesní svazy a sdružení Specializované lobbistické společnosti Média Soukromé samozvané osoby – lobují pro přímé osobní výhody nebo proti politikám a návrhům Zájmové a nátlakové skupiny, odborové organizace, think-tanky (zásobárny myšlenek či znalostí – výzkumné instituce, expertní vědomosti), profesní organizace, politické strany, PA agentury. Lobbing Ing. Naděžda Petrů

8 Kompetence lobbisty mít analytické znalosti a schopnosti ,
mít odborné znalosti, mít jazykové znalosti, být multikulturální, být důvěryhodný, být empatický, být diskrétní, být morálně bezúhonný, být sebevědomý ( ne arogantní). Navazování kontaktů – oslovovat lidi, pěstovat a udržovat vztahy, shromažďovat informace, vzájemně síťovat lidi mezi sebou, účastnit se akcí v oblastech lobbistova zájmu, být členem asociací, spolků, sdružení …. Samostatnost – být schopen individuálního plánování a výkonu, sám si stanovovat cíle a postupy, získávat zpětnou vazbu ke své práci, umět se samostatně rozhodnout, uvést toto rozhodnutí do konkrétní akce Flexibilita – pracovat s týmem i individuálně podle situace a potřeby, přizpůsobovat se různým cílovým skupinám a klientům Lobbing Ing. Naděžda Petrů

9 Kompetence lobbisty Komunikativní dovednosti – naslouchat potřebám a stanoviskům, schopnost věcné argumentace a emotivního přesvědčování, předkládat informace ve vhodný čas a ve vhodné podobě, hovořit o odborných i společensko – politických tématech Schopnost analýzy – sbírat informace při osobních kontaktech, z veřejných zdrojů, na soc. sítích, vyhodnocovat je v souvislostech, definovat výhody a rizika jednotlivých návrhů Myšlení v souvislostech – místní, regionální, celostátní, poukazovat na dopady v různých oblastech, předjímat důsledky situace, posuzovat záměry z hlediska ekonomického, politického, ekologického, právního …. Prezentace a sebeprezentace – srozumitelně, poutavě, zajímavě vysvětlit svůj záměr, motivovat oslovené ke spolupráci, představovat přínosy a užitky záměru, uvádět příklady dobré praxe Lobbing Ing. Naděžda Petrů

10 Kompetence lobbisty Všeobecný přehled – vzdělávat se a pracovat na svém rozvoji, orientace v různých oblastech života, zájem o okolí, podpora místních aktivit Orientace ve věci – znalosti, zkušenosti v oblasti lobbistického zájmu, znalost věcná i procesní, zájem o novinky v oboru, kontakty s profesionály v oboru, účast na konferencích, kulatých stolech Společenské chování – umět se chovat při různých příležitostech a v různých společnostech, zvládat společenskou konverzaci, pravidla a normy, otázka oblékání, gastronomie …. Jazyková vybavenost - ovládat minimálně jeden světový jazyk slovem i písmem odborně, rozvíjet schopnost v kontaktu s rodilým mluvčím, spolupracovat se zahraničními partnery Profesionální lobbing je řádné zaměstnání. Profesionální lobbista nemá problém s transparentností své činnosti, naopak ji uznává a podporuje. Kvalitní lobbing je 50/50 lidé/informace. Profesionální lobbing je etický! Lobbing Ing. Naděžda Petrů

11 Pojem korupce Ovlivňování může snadno přejít v korupci, tj. zneužívání
Svěřené pravomoci k soukromému či skupinovému prospěchu. Korupce může mít různé podoby, například: • prosazovaná věc by neoprávněně zvýhodnila nebo naopak poškodila určitou osobu nebo skupinu • prosazovaná věc by poškodila veřejný zájem prosazovaná věc je v osobním zájmu funkcionáře (tzv. střet zájmů) • funkcionář chce za prosazení této věci protislužbu nebo platbu (z Kodexu lobbistů působících v Evropském parlamentu) Vybrané definice korupce: …zneužívání svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu …zkorumpovaný úředník pokládá svůj veřejný úřad za podnikání s cílem maximalizovat svůj příjem Korupce (z lat. rumpere -zlomit) je starší pojem než lobbing. Dotyčný je přinucen ke změně postojů, zásad a názorů. Jako praktika a pojem chápán od starověku jako „zdravotní stav společnosti“, „individuální selhání jednotlivců“ Lobbing Ing. Naděžda Petrů

12 Problém korupce Problém korupce je stále diskutovanějším tématem již od 90. let 20. století, tato problematika se dostala do agendy národních i mezinárodních vlád. Vlády vyspělých zemí si začaly uvědomovat výši ekonomických ztrát, které má korupce na svědomí a ve stejné době se v mezinárodním měřítku začaly prosazovat nevládní organizace, které měly boj proti korupci v popisu práce. Korupce je jevem postrádajícím hranice a vyskytujícím se ve všech historických obdobích i ve všech typech režimů. Mocní mají tendenci vládnout i s pomocí korupce. Základním znakem korupce je, že se někdo při plnění svých svěřených úkolů, které vyplývají z jeho postavení, zachová nepoctivě, je vedena zištnými cíli (například touha po osobním prospěchu či zisku). Neoprávněná výhoda však nemusí mít pouze peněžní podobu. Korupční vztahy se nemusí objevovat pouze mezi soukromou osobou a veřejným činitelem, ale může k nim docházet i mezi dvěma soukromými subjekty (například při obchodním styku). V těchto vztazích zároveň vždy existuje třetí strana, která je stranou poškozenou. Důsledkem korupce je, že se veřejné zájmy mění na zájmy soukromé. To znamená, že se veřejné instituce stávají platformou pro sledování soukromých zájmů a přestávají sloužit zájmům veřejným. Lobbing Ing. Naděžda Petrů

13 Typologie korupce ve veřejné správe
zneužívání veřejných zdrojů zpronevěra veřejných zdrojů nehospodárné využívání veřejných zdrojů soukromý prospěch z privatizace zneužívání úřední moci při udělování veřejných zakázek nepotismus, klientelismus, případně „prodej“ pozic malá administrativní korupce podplácení úředníků záměrně nepřehledná regulace, zatemňování pravidel, špatná organizace zneužívání pravomocí vyplývajících z dozorové činnosti veřejné správy Česká republika by uspořila 150 miliard korun, pokud by všechny státní a místní infrastrukturní zakázky, které se ročně pohybují v ceně okolo 400 miliard korun, byly zadány za stejné tržní ceny, jako bytová výstavba u soukromých investorů. Tato skutečnost plyne z faktu, že české „veřejné“ infrastrukturní zakázky jsou o 62 procent dražší (!) oproti cenové hladině v oblasti „soukromé“ bytové výstavby…… Lobbing Ing. Naděžda Petrů

14 Negativní dopady korupce
Ztráta důvěry občanů ve veřejné instituce v důsledku podplácení úředníků. Nadbytečné transakční náklady pro podnikání (v případě nadměrné či nepřehledné regulace). Zhoršení pověsti země v zahraničí, a tím i snižování přílivu zahraničních investic. Zvyšování investičního rizika při zneužívání dozorových pravomocí. Dochází k deformaci hospodářské soutěže i snižování investic v dané zemi. A to především tím, že v podnikatelském prostředí je vykazovaná značná míra nepředvídatelnosti. Hospodářský růst stagnuje. Růst administrativních nákladů přináší zpronevěra veřejných zdrojů. Tím se zmenšuje objem prostředků, které by bylo možné použít na veřejně prospěšné projekty či veřejné služby. Stejně je tomu i v případě zadávání veřejných zakázek, kdy dochází ke zneužívání pravomocí. Obecně neefektivní hospodaření s veřejnými zdroji (například v postkomunistických zemích docházelo a stále dochází k výprodeji státního majetku „pod cenou“). Ohrožení důvěry obyvatel v demokratický systém jako takový a snižování ochoty občana účastnit se veřejného života. Lobbing Ing. Naděžda Petrů

15 Situace v ČR Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, zaměřený na vyváženou prevenci a represi a zprůhlednění příslušných procesů. Nové úkoly pro období 2013 a 2014 byly identifikovány z námětů jednotlivých rezortů, nestátních neziskových organizací a Úřadu vlády ČR. Strategické priority vlády v boji proti korupci pro období : zákon o úřednících, zákon o střetu zájmů, zákon o svobodném přístupu k informacím, rozkrývání konečných vlastníků, ochrana oznamovatelů, finanční kontrola a audit, vlastnická politika státu, strategie a metodika veřejného nakupování, zákon o státním zastupitelství, protikorupční program. Jednotlivé priority jsou dále konkretizovány do 39 protikorupčních opatření rozčleněných do vybraných témat (veřejná správa, veřejné zakázky, orgány činné v trestním řízení, vzdělávání a ostatní), která by měla být v letech 2013 a 2014 vedle priorit realizována. Lobbing Ing. Naděžda Petrů

16 Korupční jednání dle oblasti výskytu
Korupce ve státní správě Korupce mezi zaměstnanci veřejné správy Korupce v souvislosti s veřejnými zakázkami Korupční jednání policistů Problematika v oblasti správních institucí Korupce v politice Korupce v souvislosti s privatizačním procesem Korupce v soukromém sektoru Korupce v souvislosti s organizovaným zločinem Korupce v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti Korupce v soudnictví Korupce ve zdravotnictví, v armádě, ve sdělovacích prostředcích, ve sportu atd. Lobbing Ing. Naděžda Petrů

17 Organizace a instituce zapojené do boje proti korupci
Mezinárodní organizace : GRECO (Group of States against corruption) - Státy proti korupci OSN (United Nations) - Organizace spojených národů OLAF (Office de la Lutte Anti-Fraude) - Evropský úřad boje proti podvodům Rada Evropy (Council of Europe) Světová banka a evropská banka pro obnovu a rozvoj Mezinárodní obchodní komora - ICC (International Chamber of Commerce) SECI (South-East European Co-operation Initiative) - Iniciativa pro spolupráci v jihovýchodní Evropě Působení České republiky v GRECO spočívá zejména v účasti při hodnocení protikorupčních opatření, přijatých v jednotlivých členských státech, v zajištění bezproblémového průběhu hodnocení České republiky a v podílu na rozhodování o dalším směřování Rady Evropy v oblasti, která je s problematikou boje proti korupci spojena. Českou republiku reprezentují v GRECO dva stálí zástupci, jeden z Ministerstva spravedlnosti a jeden z Ministerstva vnitra. Lobbing Ing. Naděžda Petrů

18 Organizace a instituce zapojené do boje proti korupci
Transparency International - Česká republika, o. p. s. Jedná se o nejrozšířenější světovou organizaci, zabývající se bojem proti korupci. Její pobočky upozorňují na aktuální problémy a navrhují možnosti jejich řešení. Je klíčovým aktérem pořádání Mezinárodních protikorupčních kongresů (International Anti-Corruption Congresses – IACC). Oživení, o. s. Sdružení Oživení se původně zaměřovalo na aktivity v oblasti plánování a realizace pěších a cyklistických tras na podporu šetrné turistiky. Postupem času se sdružení začalo zabývat i podporou obnovy komunitního života v obcích a městech České republiky a snaží se napomáhat rozvoji těchto obcí a měst s ohledem na životní prostředí. Občanské sdružení Oživení se ve spolupráci s Koalicí občanských sdružení SOS Praha a za podpory Nadace OSF zabývá i tématem konfliktu zájmů a bojem proti korupci ve veřejné správě (včetně relevantní osvětové činnosti a přípravy legislativních změn) - program Bez korupce. Růžový panter, o. s. Nevládní organizace Růžový panter působí v oblasti práva, boje proti korupci, organizovanému zločinu a boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, monitoruje korupční prostor a snaží se o jeho systematické omezování, Lobbing Ing. Naděžda Petrů

19 Organizace a instituce zapojené do boje proti korupci
Ekologický právní servis, o. s. EPS je nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice od roku 1995 právní cestou. Průřezově ve všech programech a formách činnosti se EPS zabývá také tématem korupce a klientelismu. Společnost přátel přírody, o. s. Společnost přátel přírody je sociálně-ekologická organizace, jejíž činnost je zaměřena na široké spektrum vzájemně provázaných činností. Projekt "V srdci regionální korupce" se týká boje proti korupci v libereckém regionu. Jeho pilířem je pravidelně aktualizovaný web poskytující mediální prezentaci jednotlivých kauz. Otevřená společnost, o. p. s. Jedná se o společnost, založenou ze strany nadace Open Society Fund Praha, zaměřenou na plnění některých úkolů v oblasti zajišťování práva občanů na informace. Lobbing Ing. Naděžda Petrů

20 Organizace a instituce zapojené do boje proti korupci
Nadace rozvoje občanské společnosti, NROS Jedná se o Nadaci, zaměřenou na rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívající k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. NROS podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Open Society Fund Praha Jedná se o nadaci, mimo jiné zaměřenou na problematiku posilování a rozvoje občanské společnosti. SOS Praha, volné sdružení pražských občanských sdružení Jedná se o platformu, sdružující celou řadu občanských sdružení, jejichž jedním ze společných zájmů je zvýšení podílu účasti občana na rozhodování a zajištění práva občana na informace. Občanovi nabízí rady v některých situacích z běžného života, kdy dochází k jeho konfrontaci s veřejnou sférou. Lobbing Ing. Naděžda Petrů

21 K bodu obratu v boji proti korupci
Po celém světě si noví političtí lídři, jako například Mauricio Funes v Salvadoru, Petr Nečas v České republice a Juan Manuel Santos v Kolumbii, za svou prioritu vytyčili boj proti korupci. V Malajsii během vlády premiéra Najiba Razaka probíhá slibný vládní transformační program. Filipínský prezident Benigno Aquino ml. postavil svou kampaň na heslu „Nebude-li korupce, nebude ani chudoba.“ Potřebujeme nový přístup. Tento přístup počítá s tím, že: korupce je problém politických kultur, stejně jako špatných zákonů a špatných politik. korupce zahrnuje neformální systémy, které funguje souběžně s oficiálními, právními systémy. reformátoři si musí získat důvěryhodnost a důraz „chytáním velkých ryb“ a rychlým dosahováním velmi viditelných úspěchů. na diagnóze a léčení systémů prorostlých korupcí se musí podílet podnikatelská sféra i občanská společnost Lobbing Ing. Naděžda Petrů

22 1.Krok - diagnóza Analýza současného stavu.
Navrhnout protikorupční aparát. Naslouchat lidem. Analyzovat korupční systémy. Zásadní je zaměřit se na systémy a ne na jednotlivce. Stanovit největší úniky. Mezi zásadní strategické směry protikorupční politiky patří: profesionalizace veřejné správy, nakládání s veřejnými prostředky, posilování protikorupčních nástrojů v soukromém sektoru, posilování politického systému a zvyšování transparentnosti politických stran, odhalování, vyšetřování a stíhání korupce, posilování protikorupčního klimatu v české společnosti, vytvoření kapacit pro monitoring korupce, formulaci protikorupční politiky a její monitoring a koordinaci jednotlivých kroků protikorupční politiky. Posílení zdrojů na implementaci protikorupční politiky a posilování transparentnosti veřejného sektoru. Lobbing Ing. Naděžda Petrů,

23 2.krok - strategie Nový přístup začíná rozpoznáním, že korupční systémy jsou politicky zakořeněné, což znamená, že existují silné zájmy, kterým jde o jejich zachování. Rozvrátit korupční systémy. Pečlivě analyzovat politiku, včetně rizik boje s korupcí. Strategie musí zasáhnout politické vedení Pomoci podnikatelské sféře ke společnému postupu. Podnikatelská sféra musí rozpoznat, že v mnohých formách korupce se objevuje vězňovo dilema, kdy firmy uplácejí, protože to dělají i ostatní. Řešení by tedy měla být založená na společném vlastním zájmu podnikatelské sféry. Změnit ekonomické kalkulace zkorumpovaných. Dále jsou potřebné systémové reformy. Je třeba omezit monopolní pravomoci a posílit konkurenci. Je třeba odstranit prostor pro vlastní uvážení a svévoli v oficiálním jednání i v pravidlech hry. Je třeba posílit transparentnost a odpovědnost prostřednictvím objektivních výkonových ukazatelů a systematické zpětné vazby ze strany občanů, firem i samotných zaměstnanců státní správy. Je třeba změnit pozitivní i negativní motivy pro ty, kdo úplatky dávají, i pro ty, kteří je berou. Protikorupční manuál pro občany Lobbing Ing. Naděžda Petrů

24 3. Krok - realizace Vytvořit důvěru a důraz. Je třeba chytit (a usmažit) několik velkých ryb, jak uplácejících, tak uplácených, včetně lidí z vládnoucí strany. Prioritou musejí být silně viditelné příklady zlepšení, včetně politických kampaní. Reorganizovat boj státu proti korupci. Pěstovat partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Umožnit fungování sociálních sítí. umožnit občanům a podpořit je v tom, aby pátrali sami – a pak přejít od individuálních stížností k navržení systémových zlepšení. Sociální sítě jsou slibné. Posílit kapacity. Mnohé státy vyžadují rozsáhlejší a kvalitnější praktické školení v etice, vedení a řízení. Potřebují vybudovat lepší systémy v životně důležitých oblastech jako je vnitřní audit, opatřování zdrojů, finanční úřady a veřejné práce. Získat zpět aktiva. Část realizačního programu může navázat na analýzu „velkých úniků“ s programy na odstranění úniků a navrácení ukradených aktiv. 24. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 24

25 4.Krok - přesah Měření výkonu. Diagnostické údaje uvedené v prvním kroku je třeba za nějaký čas pořídit znovu. Dokumentace a sdílení úspěchu v rámci státu může být úžasná věc. Může posílit morálku občanů i státních zaměstnanců. Úspěšné příběhy se mohou stát studijními materiály pro státní vzdělávací programy a vzdělávací instituce. Praktické seznamy úkolů. Zásadním bodem je přenést úspěšné příběhy do praktických „seznamů úkolů“ na úrovni jednotlivých státních organizací (v rámci ministerstev, agentur, obcí, nemocnic, apod.). Tyto seznamy úkolů pomáhají šíření účinných postupů. Mezinárodní přesah. Úspěch by se měl také dostat do centra pozornosti mezinárodních opinion leaderů a investorů. Státy by se si měly uvědomit, jak se vytvářejí široce používané indikátory dobré správy věcí veřejných a mezinárodní konkurenceschopnosti – co tyto státy mohou udělat pro to, aby lépe informovaly o svém pokroku. Právě popsané kroky mohou mít silný vliv na hrdost a profesionalitu zaměstnání ve státní sféře, na důvěru občanů ve stát a na mezinárodní vnímání země. Tyto vlivy naopak mohou vést k vyšším investicím, silnější podpoře občanů a lepšímu ratingu v indexu vnímání korupce. Lobbing Ing. Naděžda Petrů,

26 Závěr Boj proti korupci není jen morální požadavek. Může vést ke konkrétním výsledkům: lepším veřejným službám, vyšším investicím, většímu množství pracovních míst a vyšší spokojenosti občanů, a lepšímu ratingu v mezinárodních indexech konkurenceschopnosti. A možná také k bodu obratu v rozvoji celé země. Autor: Robert Klitgaard je univerzitní profesor na Claremont Graduate University v Kalifornii.  Napsal osm knih, mimo jiné Controlling Corruption a High-Performance Government: Structure, Leadership, Incentives.  Společně se skupinou odborníků z celého světa nedávno založil organizaci Turning Point, která se věnuje sdílení osvědčených metod pro transformaci správy věcí veřejných.  26. Lobbing Ing. Petrů Naděžda, 26

27 Robert Klitgaad Robert Klitgaard radil vládám v Latinské Americe či v Asii, jak si poradit s rozmáhajícími se úplatky. Nyní přijel do Prahy na pozvání Americké obchodní komory. Ve sněmovně vystaví českým politikům, byznysmenům a úředníkům nelichotivé vysvědčení. "Sice máte zdroje na to, abyste byli na úrovni Norska, ale vaše instituce jsou podobné spíše Senegalu," říká v rozhovoru pro HN tento profesor z kalifornské Claremont University. Jedním z důležitých bodů je pochopit, že to není jen o právním systému, ale že korupce je nesmírnou zátěží pro ekonomiku země. A veřejnost musí vidět pokrok, aby uvěřila, že to myslíte s bojem proti korupci vážně. Nejlepší je chytit velkou rybu. Lobbing Ing. Naděžda Petrů

28 Veřejné zakázky Prostřednictvím zadávání veřejných zakázek dochází k výdeji značné části veřejných prostředků. Postup při zadávání veřejných zakázek a při uzavírání koncesních smluv upravují v současně době zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Smyslem těchto zákonů je zajistit takovou praxi, která by zabezpečovala volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli zakázek a současně provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů. od 1. dubna 2012 vstoupila v platnost dlouho očekávaná novela zákona o veřejných zakázkách. Novela měla přinést větší transparentnost a zamezit možnosti jak tzv. „ušít“ tendr na míru. Senát dne 10. října 2013 schválil podle předlohy ministerstva pro místní rozvoj České republiky a ve znění pozměňovacích návrhů senátorů tzv. zákonné opatření, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Schválené opatření vstoupí v účinnost , zákonné opatření musí podle Ústavy ČR ještě potvrdit nově ustavená Poslanecká sněmovna. Lobbing Ing. Naděžda Petrů

29 Pochybný tendr- příklad
Nákup armádních tatrovek Z odposlechů vojenské tajné služby vyplývá, že nákup terénních automobilů Tatra pro armádu provázela manipulace. Odposlechy ukázaly, že o provizi ze smlouvy se dál dělil podnikatel a konzultant Pavel Stošek. Ten v jednom z telefonátů naznačil, že část peněz jde lidem ve velmi vysokých funkcích. Bývalý velvyslanec Spojených států v Česku a předseda dozorčí rady automobilky Tatra William Cabaniss řekl, že v únoru 2008 po něm chtěl tehdejší náměstek ministryně obrany a současný náměstek ministra financí Martin Barták miliony dolarů za to, aby Tatra už neměla problémy s armádní zakázkou. . Lobbing Ing. Naděžda Petrů

30 Pochybný tendr - příklad
Lesy ČR - tendry Lesy České republiky, státní podnik (LČR) byly založeny dne Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o téměř 20 tisíc km určených vodních toků a bystřin. Roční těžby se pohybují průměrně kolem 7 mil.m3 dřeva, což představuje zhruba 72% běžného přírůstu. Nejvíce smluv z miliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesní práce a prodej dřeva zatím získala lesnická společnost PROGLES. Z 31 soutěžených jednotek Lesy ČR uzavřely smlouvy na šestnácti a čtyři z nich získala PROGLES. Zbylých 12 uzavřených jednotek si vždy po dvou rozdělilo šest firem 30. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 30

31 Komplexní informace o veřejných zakázkách
Komplexní informace o veřejných zakázkách a koncesích je možné získat na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích, jehož webová adresa je Návštěvník portálu o veřejných zakázkách a koncesích má možnost se velmi jednoduchým způsobem zorientovat v národních i evropských právních předpisech k veřejným zakázkám a koncesím. Komplexně řešený je zde informační systém o veřejných zakázkách, pod kterým se nachází přístup: k uveřejňovacímu subsystému IS VZ k seznamu kvalifikovaných dodavatelů k systémům certifikovaných dodavatelů k statistikám veřejných zakázek k rejstříku koncesních smluv k klasifikacím a číselníkům k rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek k rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na podporu implementace zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení a prováděcích předpisů k nim uskutečňuje řadu vzdělávacích aktivit. Jednou z těchto aktivit je pořádání konferencí, seminářů a přednášek. V nabídce "Vzdělávací akce" jsou umístěny informace o termínech a zaměření vzdělávacích akcí, které odbor veřejného investování pořádá pro zadavatele, dodavatele a odbornou veřejnost a prezentace z již realizovaných akcí. 31. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 31

32 Etika Etika, nebo též teorie morálky zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit.“ Etické či neetické chování každého z nás je ovlivněno především výchovou v rodině. Zde se utváří morální odpovědnost a utváří se základní hodnotový žebříček jedince. Etika je jedním z předpokladů uspořádání života jedinců a společenských celků, je to soubor pravidel, se kterými jsou spjata naše rozhodnutí a činy. Tyto pravidla jsou založena na vizích dobra a zla, správnosti či špatnosti, spravedlnosti či nespravedlnosti. Otázky: Co je dobré? Jak žít? Co dělat? Co je spravedlivé? Co je nejvyšším dobrem? Musíme dělat to, co je správné, i když nám to nepřináší osobně žádnou výhodu? Pokud ano, proč? Dělá někdo to, co je správné, i když mu to nepřinese žádnou výhodu? Pokud ano, proč? Můžeme vědět, co je správné? Pokud ano, jak? Naše chování je i odrazem naší společnosti, kdy korupce je téměř normální, kdy morální hodnoty jsou zatlačeny našim chováním do ústraní. V poslední době je snad i vlivem ekonomické recese v České republice se podvědomí morálních hodnot a etiky vrací. Uveďte příklady etického a neetického chování z Vašeho okolí v oblasti Školství zdravotnictví (eutanázie) sociálních služeb podnikatelského prostředí 32. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 32

33 Etika v podnikání V souvislosti s podnikatelskou a manažerskou etikou se často hovoří o tzv. společenské odpovědnosti, povinnosti být prospěšným pro společnost, minimalizovat negativní účinky svého chování. Odpovědnost vůči spotřebitelům Odpovědnost vůči zaměstnancům Odpovědnost vůči životnímu prostředí Odpovědnost vůči akcionářům Odpovědnost vůči veřejnosti vnější vlivy - životní prostředí, veřejnost, politické uspořádání, správní a právní prostředí, media a vnější stakeholdeři neboli zájmové skupiny participující na podnikání. individuální vlivy - hodnotové systémy jedince, morální úroveň jedince, svědomí, sebereflexi a sebekontrolu, emoční zralost a etické vnitřní přesvědčení. Organizační vlivy - podniková kultura, etické kodexy, organizační strukturu společnosti, systém odměn, vnitřní směrnice a morální úroveň manažerů. Podnikatelská etika, je velni rychle rozvíjející se věda. Základem podnikatelské etiky jsou normy a zásady, bez nichž by podnikání bylo špatně uskutečnitelné. Základem podnikání je spravedlnost a poctivost. To jsou dvě morální zásady, které možná nejsou nejpopulárnější, ale z dlouhodobého hlediska přinášení nejvyšší zisky a návratnost financí. "Čím vyšší je "morálka obchodníků a výrobců", tím je bohatší lid, tím je bohatší celá země. Nemůže být bohatství tam, kde jsou lidé zaměstnáni vzájemným podváděním; nemají čas na vybudování hodnot,na vytvoření bohatství.” Tomáš Baťa 33. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 33

34 Etické řízení Etické řízení manažery podniků neznamená mít pouze odborné znalosti, ale manažer by měl být i silnou osobností s morální odpovědností. Autoritu si buduje svým příkladným chováním, dodržováním firemní kultury a etického kodexu společnosti. Musí být v chování manažera soulad mezi slovy a činy, v opačném případě je vnímám pouze jako nadřízený s direktivními příkazy. Morální autorita manažera je nesmírně důležitou vlastností či schopností člověka ve vedoucí funkci. Takovýto člověk je schopen využívat svých silných i slabých stránek své osobnosti tak, aby v konkrétních situacích byla etičnost je chování a rozhodování transparentní. Dalším a ne nedůležitým úkolem dobrého manažera při tvorbě pracovní morálky je pozitivní motivace podřízených. Vzhledem k tomu, že se množilo nemorálním chování malých a středních podnikatelů z různých profesních skupin ke spotřebitelům i mezi sebou, představitelé založili profesní organizace či asociace, které garantují, že všichni organizovaní v těchto skupinách se budou chovat dle vymezených norem a pravidel, tzv. profesních kodexů. Ve velkých podnikatelských celcích je již nyní pravidlem, že mají vypracovaný soubor pravidel a norem, které vymezují vztahy mezi skupinou lidí a deklarují klíčové etické hodnoty a odpovědnosti. 34. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 34

35 Profesní kodex, etický kodex
„Etický kodex je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích. Svůj etický kodex mají například lékaři (Hippokratova přísaha), právníci, novináři a další profese. Také některé organizace, sdružení nebo firmy mohou vytvářet kodexy pro své zaměstnance, a to buď závazné (zaměstnanec může dostat při smlouvě kodex k podepsání a na základě jeho porušení mu hrozí výpověď) nebo nezávazné (jejichž dodržování je dobrovolné).“ V případě lobbingu patří přijímání etických kodexů k nejrozšířenějším formám nepřímé regulace. I přesto však existují země (například i ČR), kde ani kodex nebyl přijat s odůvodněním, že se jedná o nedostačující opatření (především kvůli jeho dobrovolnosti). Pokud stát, jeho jednotlivé instituce a úřady, soukromé firmy i nejrůznější organizace vlastní a respektují etické kodexy a pravidla chování, nemá korupce kde se uplatnit. Zástupce Agrární komory se hlavně snaží hájit zemědělské zájmy včasným dodáním informací, pravidelným monitoringem dění v zemědělské oblasti na úrovni EU,příp. individuálními konzultacemi se zástupci Komise. Všechna tři zastoupení národních asociací představují v bruselské české struktuře etablované hráče, kteří znají bruselské prostředí, disponují kontaktní databází a jsou schopni svých znalostí využít ve prospěch astupovaného subjektu. Možnosti skutečného prosazení určitých zájmů přesto neodráží pouze jejich individuální schopnosti. 35. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 35

36 Profesní kodex, etický kodex
Co by měl obsahovat Etický kodex pedagoga? 1. Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální, tělesný, emocionální, sociální a společenský potenciál každého studenta. 2. Pedagogičtí pracovníci vytvářejí, podporují a zachovávají vhodné prostředí k výuce. 3. Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají a rozvíjejí své schopnosti. 4. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s kolegy a dalšími profesionály v zájmu vzdělávání studentů. 5. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s rodiči a místní komunitou, budují důvěru k nim a respektují právo na soukromí. 6. Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální a etickou stránku studentovy osobnosti. Možná bych ještě přidal následující body: 7. Pedagogičtí pracovníci nesmějí zneužívat svého postavení vůči studentům. 8. Pedagogičtí pracovníci se hlásí k ideálům demokracie a v tomto duchu působí na výchovu studentů. 9. Pedagogičtí pracovníci přistupují ke svému povolání jako k poslání. 10. Pedagogičtí pracovníci jsou morálně bezúhonní a jsou si vědomi skutečnosti, že jejich jednání je vzorem pro studenty. 11. Pedagogičtí pracovníci neupřednostňují žádného studenta, jsou spravedliví a aplikují rovný přístup ke všem studentům. Zástupce Agrární komory se hlavně snaží hájit zemědělské zájmy včasným dodáním informací, pravidelným monitoringem dění v zemědělské oblasti na úrovni EU,příp. individuálními konzultacemi se zástupci Komise. Všechna tři zastoupení národních asociací představují v bruselské české struktuře etablované hráče, kteří znají bruselské prostředí, disponují kontaktní databází a jsou schopni svých znalostí využít ve prospěch astupovaného subjektu. Možnosti skutečného prosazení určitých zájmů přesto neodráží pouze jejich individuální schopnosti. 36. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 36

37 Etické kodexy Etický kodex poslance parlamentu
Etický kodex poslance evropského Parlamentu Etický kodex zaměstnance ministerstva Lobbing Ing. Naděžda Petrů,

38 Budoucnost lobbingu Pro určitou formu regulace prosazování zájmů jsou tedy jak zástupci lobbistických skupin, tak evropské instituce i většina členských zemí. Nejdříve je však nutné vymezit základní pojmy, kritéria a definice, což, jak se ukázalo, není vůbec jednoduché. Další komplikací jsou také kulturní, historické a politické odlišnosti jednotlivých členských zemí, díky nimž jsou také přístupy k lobbingu a jeho regulaci zcela rozdílné. Pokud je však regulace lobbingu považována za určitý nástroj ke snižování rizika korupčního jednání, měly by se jednotlivé subjekty sjednotit na zavedení, formě i obsahu pravidel včetně kontroly jejich dodržování. Je evidentní, že se v posledních letech zvyšuje snaha o vytvoření jasných pravidel mezi lobbisty a lobbovanými subjekty, jak mezi evropskými institucemi, tak mezi mnohými členskými zeměmi EU. Důvody jsou především: lepší orientace v nepřehledném a špatně čitelném prostředí unijní arény; vzrůstající vliv lobbingu na rozhodovací procesy; a vymezení a zprůhlednění lobbistických aktivit vůči korupčnímu jednání. Lobbing Ing. Naděžda Petrů,


Stáhnout ppt "Katedra managementu LOBBING Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google