Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HODNOCENÍ MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2011 7.9.2011 MZE Praha Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HODNOCENÍ MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2011 7.9.2011 MZE Praha Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 HODNOCENÍ MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2011 7.9.2011 MZE Praha Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 1 - Představení MAS Horňácko a Ostrožsko  jsme občanským sdružením, které bylo založeno dne 16.11.2005  sídlo MAS = v Uherském Ostrohu v budově Přízámčí  od roku 2008 realizujeme SPL Leader „ Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel“  hlavní téma SPL: Propojení kvality života a konkurenceschopnosti v zemědělství  celý grantový program je provázán inovačním přístupem s cílem zachránit lidové tradice, např. slovácký tanec Verbuňk

3 1 - Území působnosti 16 obcí Ostrožka a Horňácka, rozloha 264,79 Km2, 25 943 obyvatel

4 1 - Oblasti podpory MAS Horňácko a Ostrožsko V období 2008 -2010 bylo otevřeno 5 Fichí 1) Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport 2) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 3) Občanské vybavení pro děti a mládež 4) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 5) Podpora drobných producentů V rámci Střednědobého hodnocení SPL v roce 2011 byly otevřeny další 2 Fiche 6) Podpora zemědělských podnikatelů 7) Podpora drobných podnikatelů v oblasti výroby a zpracování

5 1 - Výše alokace pro MAS Horňácko a Ostrožsko 2008 -2011 Alokace  2008 = 6 888 579,- Kč  2009 = 9 249 779,- Kč  2010 = 9 630 648,- Kč  2011 = 6 105 574,- Kč Režie  2008 = 1 252 579,- Kč  2009 = 1 703 050,- Kč  2010 = 1 719 631,- Kč  2011 = 1 221 114,- Kč = 31 874 580,- Kč = 5 896 374,- Kč Průměr 7 968 645,- Kč

6 1 - Strategické dokumenty MAS Horňácko a Ostrožsko 1) Strategie Leader MAS Horňácko a Ostrožsko v období 2007 -2013 = leden 2007 2) Strategický plán Leader 2007 - 2013 = listopad 2007 3) Strategie MAS Horňácko a Ostrožsko na období 2007 - 2013 = červen 2011 4) Strategický plán leader MAS Horňácko a Ostrožsko = červen 2011

7 2 - Zaměstnanci MAS Horňácko a Ostrožsko  Jana Bujáková – manažer MAS = 1 úvazek Je oprávněna jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí, koordinuje aktivity směrem k prohloubení spolupráce v regionu, připravuje a řídí rozpočet hospodaření, řídí realizace SPL Leader a projektů MAS  Ing. Barbora Galliová– projektová manažerka MAS = 1 úvazek Zpracovává administraci projektů předkládaných na MAS, podílí se řízení realizace SPL Leader a projektů MAS  Iva Čechová – účetní MAS = 0,5 úvazek Vedení účetnictví v souladu s legislativou a dotačními pravidly  Mgr. Vlastimil Vaněk – regionální manažer projektu Školy pro venkov = 0,5 úvazek Koordinace činností v rámci realizace projektu na vzdělávací aktivity

8 2 – Vzdělávání zaměstnanců MAS Horňácko a Ostrožsko  2010 – Národní konference Venkov 2010  2011 – Kurz manažerské dovednosti – Verglag Dashofer  2011 – Evaluace SPL – MAS ZK  2011 – Hledáme společné zájmy a inspirace MAS Slovensko - Košariská  2011 – Školení SZIF a MAS – Přerov  2011 – Seminář pro představitele obcí Zlínského kraje - spolupráce MAS a mikroegionů  2011 – Konference Kreativní průmysl v česko – slovenském příhraničí ( průzkum FAME UTB ve Zlíně)

9 2 – Seznam osob které schvalují strategie MAS MAS Horňácko a Ostrožsko obnovila a rozšířila členskou základnu z 20 na 28 členů Přijato 12 nových členů z řad neziskových organizací a podnikatelů Rozhodující převahu v nejvyšším orgánu má soukromý sektor 71 % a veřejná správa jen 29% Seznam členů MAS Horňácko a Ostrožsko

10 2 - Pracovní skupiny MAS Horňácko a Ostrožsko  PS pro děti a mládež – vedoucí Karel Bojko – člen MAS  PS pro rozvoj cestovního ruchu – vedoucí Vladimír Švihel – člen VK MAS  PS na podporu drobného podnikání – vedoucí Vladimír Hanák – nečlen MAS  PS na podporu kulturního dědictví – Marie Špirudová – členka MAS

11 3 – Počet výzev a aktualizace Fichí  V období 2008 – 05/ 2011 vyhlášeno 6 výzev alokace na realizaci místní strategie 25 785 218,- Kč  1 projekt vyřazen z důvodu chybné administrace celkové náklady 953 374,- Kč  Provedena aktualizace 5 Fichí dle nových pravidel PRV ČR 2007 -2013 leden 2011  Zavedení 2 nových Fichí dle Střednědobého hodnocení SPL 2008 – 2010 červen 2011

12 3 – Komunikace se žadateli MAS  Poštou, E-mailem, Telefonem, Osobně  Ne – skype, ICQ, Facebook  Konzultace nejsou omezeny Konzultační hodiny na stránkách MAS  Konzultace v rámci širší strategie území  Vedena databáze konzultací  Pravidelná jednání se starosty obcí, pravidelné konzultace s vytipovanými podnikateli a neziskovými organizacemi  Spolupráce s turistickým IC v rámci aktualizace databáze neziskových organizací podnikatelů v cestovním ruchu  Semináře pro žadatele a příjemce Seminář pro příjemce v rámci 6 výzvy MAS

13 3 – Výběr projektů  Dle pravidel uvedených v postupech SPL zveřejněno na webu MAS  Každý projekt hodnotí 3 hodnotitelé  Manažer a monitorovací výbor řídí rozdělení projektů hodnotitelů, aby nedošlo ke střetu zájmu ( známe osobní a profesní vazby)  VK provádí kontrolu na místě před realizací  Je praktikována veřejná obhajoba dle SPL  U 44 vybraných projektů nedošlo k odvolání žadatele Seznam zaregistrovaných žádostí 6. kolo výzvy Seznam vybraných projektů v 6. výzvě MAS

14 3 – Vyhodnocování Fichí MAS Horňácko a Ostrožsko  Monitorovací výbor MAS a projektová manžerka MAS provádí průběžný monitoring a monitoring udržitelnosti zrealizovaných projektů  Monitorovací výbor MAS a PS MAS dávají podněty ke změně SPL a k aktualizacím Fichí 1 x za rok  Výsledky monitoringu jsou zveřejněny ve výroční zprávě MAS 1 x do roka  Výroční zpráva MAS Horňácko a Ostrožsko 2010 Výroční zpráva MAS Horňácko a Ostrožsko 2010

15 4 – Vyhledávání a propagace nevyužitých příležitostí na území MAS Horňácko a Ostrožsko  Cílená nabídka dotačních příležitostí na webu MAS prostřednictvím časopisu Krajem Svatého Antonínka – pravidelně každé 2 měsíce  Existence databáze projektů realizovaných na území MAS 2007 -2013  Mapování nevyužitých, zachátralých objektů a rozvojových ploch  Existence databáze podnikatelů v cestovním ruchu Horňácko a Ostrožsko  Tvorba databáze podnikatelů v zemědělství, v potravinářské výrobě, mikropodniků v nezemědělské činnosti  Spolupráce se 4 pracovními skupinami MAS

16 4 - Projekty spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko  Moravsko slezské ovocné stezky: (zapojení MAS Bojkovsko – nepodpořené z programu Leader) Národní projekt ve spolupráci ze sedmi MAS. Podpořen z PRV ČR – Osa IV. 2.1. – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Partnerská MAS s finančním rozpočtem ve výši 602 053,- Kč. Podstata projektu spočívá v aktivitách, které směřují k zachování a rehabilitaci ovocných stromů jakožto dárců plodů, jako součástí tradic a významných prvků v krajině. Realizace projektu od 6.10.2010 – 31.5.2012.  Na co chodit pěšky, když můžou být běžky: Projekt přeshraniční spolupráce mezi MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Kopaničářský region.Podpořen z OPPS ČR – SR 2007 -2013 - fond mikroprojetů. MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako přeshraniční partner s finančním rozpočtem 2 830 EUR. Cílem projektu je vytrasování a vyznačení běžkařských tras a posílení sportovně rekreačního potenciálu Horňácka. Realizace projektu od 1.2.2011 – 31.10.2011.

17 4 – Další projekty MAS Horňácko a Ostrožsko  Školy pro venkov: Vzdělávací projekt podpořen z OPVK, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Mas Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako partner s finančním příspěvkem ve výši 6 856 200,- Kč. Do projektu je zapojeno 8 ZŠ z Ostrožska a Horňácka. Realizace projektu od 1.9.2010 – 31.8.2013.  Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě: Mezinárodní projekt ve spolupráci s MAS Strážnicko a MAS Kopaničářský region podpořen z PRV ČR – Osa IV. 2.1. – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Koordinační MAS s finančním rozpočtem ve výši 4 887 905,- Kč. Cílem spolupráce je rozvoj partnerství tří MAS, vzniknou venkovské třžnice a bude obnoven památkový domek v Ostrožské Nové Vsi Realizace projektu od 6.10.2010 – 31.11. 2012.

18 4 – Zapojení MAS Horňácko a Ostrožsko do organizací a sítí  MAS je členem NS MAS ČR – má zástupce v PS medialiazace a propagace  MAS je členem KS NS MAS ČR – má zástupce ve výboru Krajského sdružení MAS Zlínského kraje  MAS je členem CSV prostřednictvím NS MAS ČR  MAS je členem o.p.s. Hyjé koně Zlínského kraje)  MAS je členem SPOV prostřednictvím KS NS MAS ČR  MAS spolupracuje s 8 Základními školami Ostrožska a Horňácka  MAS spolupracuje se Vzdělávacím informačním středistem Bílé Karpaty v oblasti enviromentální výchovy dětí a mládeže  MAS připravuje spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v oblastí multimediálního vzdělávání  MAS připravuje vstup do Evropského spolku půdy - cílem spolku je aktivní zapojení do smysluplného využívání půdy. Souvisí s tím i uskutečnění různých projektů, a to například protipovodňových, odpadového hospodářství či údržby krajiny.

19 4 – Financování činnosti MAS Horňácko a Ostrožsko  Z dotací ( program Leader, Spolupráce, MŠMT, OPPS Fond mikroprojektů)  Ze služeb = lektorská činnost, exkurze  Ze sponzorských darů – na FF MAS a na činnost MAS  MAS si vytváří vlastní zdroj příjmu – Folklórní fond MAS Horňácko a Ostrožsko na podporu kulturních aktivit a především záchranu slováckého tance Verbuňk  Existence MAS je z 90% závislá na dotacích a projektech !

20 4 – Vlastní pořádané akce MAS Horňácko a Ostrožsko  Venkovské tržnice na území Strážnicka a Horňácka a Ostrožska 3 x Venkovská tržnice Oskorušové slavnosti v Tvarožné Lhotě  Konference pro základní školy Ostrožska a Horňácka Zahajovací konference škol Ostrožska a Horňácka v Hluku  Košt kysaného zelí na Slovácku I. Ročník Zhodnocení akce Košt o najlepší kysané zelé na Slovácku I. v Hluku  Dobrovolnická činnost – pracovní setkání MAS ZK 2010 Pracovní setkání MAS ZK v Blatnici pod Svatým Antonínkem

21 4 – Hodnocení inovací MAS Horňácko a Ostrožsko  Cíleně podporujeme inovace prostřednictvím inovačního přístupu v SPL – FF MAS = podpořeno 52 akcí  Míra bodového hodnocení inovací je větší než 10% z celkových bodů ( Fiche 1 = 23,8 %, Fiche 3 = 18,1 %)  Zapojení podnikatelů a neziskových organizací do propagace cestovního ruchu  Využití dovedností a znalostí seniorů  Zavádění principu kooperace s provázanosti s jinými aktivitami v regionu  Inovativní technologie, nové služby, formy spolupráce, marketing atd.  Zapojování dětí a mládeže do přípravy a realizace projektu

22 4 - Folklórní fond MAS Horňácko a Ostrožsko  V roce 2008 MAS založila folklórní fond na podporu kulturních aktivit Ostrožska a Horňácka a na záchranu lidového tance verbuňk  Existence fondu je založena na principu dobrovolných příspěvků a finančních darů od různých subjektů.  Během dvou let činnost bylo podpořeno 52 kulturních akcí, mezi které byla rozdělena částka 365 000,- Kč  V regionu Horňácka a Ostrožska se objevily nové akce, Boršická svajba, Humor – koření života, Drapte, drapte, drapulenky aj.

23 4 – Podpora partnerství, žen, dětí a mládeže  Uzavřeno oficiální partnerství s 5 regiony MAS ČR a 2 regiony MAS ze zahraničí  Podpora partnerství prostřednictvím FF MAS – propojování spolupráce soukromého a neziskového sektoru  Podpora žen, dětí a mládeže prostřednictvím FF MAS – kulturní akce zaměřené na děti a mládež  Podpora dětí a mládeže prostřednictvím projektu „ Školy pro venkov“  Podpora dětí a mládeže prostřednictvím realizovaných projektů z programu Leader: ( dětská hřiště, sportovní areály, lyžařský areál, sportovní půjčovny)

24 4 – Podpora zemědělců  Prostřednictvím realizovaných projektů z programu Leader ( místních producentů – vinařů)  Nově byla otevřeno dotační opatření na podporu zemědělců v hospodářské výrobě na nákup prodejních automatů, stabilní i mobilní techniky, strojního zařízení a vybavení

25 5 – Monitoring a evaluace MAS  Od ledna 2011 byla prováděna evaluace SPL a činnosti MAS  Rozšíření základny MAS, úprava stanov, zvolení nových zástupců do orgánů MAS – VH MAS 28.1.2011  Aktualizace ISÚ MAS Horňácko a Ostrožsko – VH MAS 16.6.2011  Aktualizace SPL MAS Horňácko a Ostrožsko - VH MAS 16.6.2011  Spolupráce PV, VK, MK a 4 pracovních skupin na dotazníkovém šetření sebehodnocení činnosti MAS a Aktualizaci SPL a ISÚ  MAS má zpracované Střednědobé hodnocení SPL ke dni 30.6.2011

26 5 – Jak provádíme Monitoring v rámci SPL  Monitoring provádí monitorovací výbor a projektový manažer MAS  Monitoring projektů v průběhu realizace pomocí průběžných zpráv – kontrola pravidelně ¼ roku  Monitoring projektů po ukončení realizace pomocí zprávy o udržitelnosti projektu a místního šetření– pravidelně 1 x ročně  MAS provádí monitoring i specifických ukazatelů  Jsou dodržovány interní předpisy uvedené v SPL  Evaluace MAS 1 x do roka – dotazníkové šetření  Hodnocení MAS jiným subjektem  Výstupy z monitoringu jsou zveřejněny ve výroční zprávě MAS

27 5 – Závěry a doporučení Střednědobého hodnocení MAS 2008 -2010  Finanční plnění SPL – na základě aktualizace SPL je dosaženo cca 46,9 % plnění z plánované hodnoty 81%, zbývá do roku 2013 splnit finanční plán v hodnotě 34,1 %  Plnění monitorovacích ukazatelů – na základě aktualizace SPL je dosaženo míry 37 %, zbývajících 63 % bude naplněno do roku 2013  Pokračování v realizaci SPL a plánovaných aktivitách 2011 - 2013  Realizace projektů spolupráce  Realizace vzdělávacího projektu  Aktivní propagace  Rozdělování podpory z Folklórního fondu MAS  Spolupráce s regiony MAS ZK a NS MAS ČR

28 6 – Propagace MAS Horňácko a Ostrožsko  Časopis Krajem svatého Antonínka – pravidelné dvouměsíční periodikum – ojedinělý regionální zpravodaj Ostrožska a Horňácka informuje obyvatele o širším rámci ne jen SPL  Propagační film MAS Horňácko a Ostrožsko  Pravidelná aktualizace webových stránek MAS www.leader.ostrozsko.cz www.leader.ostrozsko.cz  Propagační brožurka, banner FF MAS, banner MAS  Propagace MAS na akcích ( Košt o najlepší kysané zelé na Slovácku I., Košt klobásek, venkovské tržnice)  Prezentace MAS na Slovensku – seminář  Prezentace MAS na úrovni Zlínského kraje – seminář  Cílená propagace MAS v rámci pořádaných akcí Folklórního fondu MAS  Propagace MAS na Veletrzích, na akcích ve spolupráci AZV ZK  Propagace MAS na konferencích

29 7 – Nádstavba aktivit MAS  Propagace a výběr projektů = Vydávání pravidelného dvouměsíčního periodika, který informuje o dění ve dvou regionech, které se dříve vzájemně neznaly. Pravidelně informujeme obyvatele o podpořených projektech. Využíváme zpětných vazeb a reakcí na dění v regionech. Dochází ke stimulaci spolupráce spolků i podnikatelů.  Integrace = Monitorujeme vývoj regionu ve spolupráci s mikroregiony  Integrace = MAS je aktérem pro rozvoj projektů spolupráce v oblasti počátečního a enviromentálního vzdělávání a podpory rozvoje cestovního ruchu  Monitoring = Cílené sledování udržitelnosti podpořených projektů z programu Leader  Šíření metody Leader - Podpora rozvoje spolupráce mezi MAS ZK a na národní úrovní v rámci NS MAS ČR  Inovace - Folklórní fond MAS – podpora dětí a mládeže v oblasti lidové kultury a zachování tradicí

30 Děkujeme za pozornost Jana Bujáková Ing. Barbora Galliová Stanislav Tureček

31 www.leader.ostrozsko.cz MAS Horňácko a Ostrožsko Zámecká 24, 687 24 IČO: 270 16 005 Tel. 572 501 425, 572 503 961 e-mail: : mikroregion@uhostroh.cz mas@ostrozsko.cz


Stáhnout ppt "HODNOCENÍ MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2011 7.9.2011 MZE Praha Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google