Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HODNOCENÍ MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HODNOCENÍ MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2011"— Transkript prezentace:

1 HODNOCENÍ MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2011
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí HODNOCENÍ MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2011 MZE Praha

2 1 - Představení MAS Horňácko a Ostrožsko
jsme občanským sdružením, které bylo založeno dne sídlo MAS = v Uherském Ostrohu v budově Přízámčí od roku 2008 realizujeme SPL Leader „ Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel“ hlavní téma SPL: Propojení kvality života a konkurenceschopnosti v zemědělství celý grantový program je provázán inovačním přístupem s cílem zachránit lidové tradice, např. slovácký tanec Verbuňk

3 1 - Území působnosti 16 obcí Ostrožka a Horňácka, rozloha 264,79 Km2, 25 943 obyvatel

4 1 - Oblasti podpory MAS Horňácko a Ostrožsko
V období bylo otevřeno 5 Fichí 1) Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport 2) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 3) Občanské vybavení pro děti a mládež 4) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 5) Podpora drobných producentů V rámci Střednědobého hodnocení SPL v roce 2011 byly otevřeny další 2 Fiche 6) Podpora zemědělských podnikatelů 7) Podpora drobných podnikatelů v oblasti výroby a zpracování

5 1 - Výše alokace pro MAS Horňácko a Ostrožsko 2008 -2011
Režie 2008 = ,- Kč 2009 = ,- Kč 2010 = ,- Kč 2011 = ,- Kč = ,- Kč Průměr ,- Kč = ,- Kč

6 1 - Strategické dokumenty MAS Horňácko a Ostrožsko
Strategie Leader MAS Horňácko a Ostrožsko v období = leden 2007 Strategický plán Leader = listopad 2007 Strategie MAS Horňácko a Ostrožsko na období = červen 2011 Strategický plán leader MAS Horňácko a Ostrožsko = červen 2011

7 2 - Zaměstnanci MAS Horňácko a Ostrožsko
Jana Bujáková – manažer MAS = 1 úvazek Je oprávněna jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí, koordinuje aktivity směrem k prohloubení spolupráce v regionu, připravuje a řídí rozpočet hospodaření, řídí realizace SPL Leader a projektů MAS Ing. Barbora Galliová– projektová manažerka MAS = 1 úvazek Zpracovává administraci projektů předkládaných na MAS, podílí se řízení realizace SPL Leader a projektů MAS Iva Čechová – účetní MAS = 0,5 úvazek Vedení účetnictví v souladu s legislativou a dotačními pravidly Mgr. Vlastimil Vaněk – regionální manažer projektu Školy pro venkov = 0,5 úvazek Koordinace činností v rámci realizace projektu na vzdělávací aktivity

8 2 – Vzdělávání zaměstnanců MAS Horňácko a Ostrožsko
2010 – Národní konference Venkov 2010 2011 – Kurz manažerské dovednosti – Verglag Dashofer 2011 – Evaluace SPL – MAS ZK 2011 – Hledáme společné zájmy a inspirace MAS Slovensko - Košariská 2011 – Školení SZIF a MAS – Přerov 2011 – Seminář pro představitele obcí Zlínského kraje - spolupráce MAS a mikroegionů 2011 – Konference Kreativní průmysl v česko – slovenském příhraničí ( průzkum FAME UTB ve Zlíně)

9 2 – Seznam osob které schvalují strategie MAS
MAS Horňácko a Ostrožsko obnovila a rozšířila členskou základnu z 20 na 28 členů Přijato 12 nových členů z řad neziskových organizací a podnikatelů Rozhodující převahu v nejvyšším orgánu má soukromý sektor 71 % a veřejná správa jen 29% Seznam členů MAS Horňácko a Ostrožsko

10 2 - Pracovní skupiny MAS Horňácko a Ostrožsko
PS pro děti a mládež – vedoucí Karel Bojko – člen MAS PS pro rozvoj cestovního ruchu – vedoucí Vladimír Švihel – člen VK MAS PS na podporu drobného podnikání – vedoucí Vladimír Hanák – nečlen MAS PS na podporu kulturního dědictví – Marie Špirudová – členka MAS

11 3 – Počet výzev a aktualizace Fichí
V období 2008 – 05/ 2011 vyhlášeno 6 výzev alokace na realizaci místní strategie ,- Kč 1 projekt vyřazen z důvodu chybné administrace celkové náklady ,- Kč Provedena aktualizace 5 Fichí dle nových pravidel PRV ČR leden 2011 Zavedení 2 nových Fichí dle Střednědobého hodnocení SPL 2008 – červen 2011

12 3 – Komunikace se žadateli MAS
Poštou, em, Telefonem, Osobně Ne – skype, ICQ, Facebook Konzultace nejsou omezeny Konzultační hodiny na stránkách MAS Konzultace v rámci širší strategie území Vedena databáze konzultací Pravidelná jednání se starosty obcí , pravidelné konzultace s vytipovanými podnikateli a neziskovými organizacemi Spolupráce s turistickým IC v rámci aktualizace databáze neziskových organizací podnikatelů v cestovním ruchu Semináře pro žadatele a příjemce Seminář pro příjemce v rámci 6 výzvy MAS

13 3 – Výběr projektů Dle pravidel uvedených v postupech SPL zveřejněno na webu MAS Každý projekt hodnotí 3 hodnotitelé Manažer a monitorovací výbor řídí rozdělení projektů hodnotitelů, aby nedošlo ke střetu zájmu ( známe osobní a profesní vazby) VK provádí kontrolu na místě před realizací Je praktikována veřejná obhajoba dle SPL U 44 vybraných projektů nedošlo k odvolání žadatele Seznam zaregistrovaných žádostí 6. kolo výzvy Seznam vybraných projektů v 6. výzvě MAS

14 3 – Vyhodnocování Fichí MAS Horňácko a Ostrožsko
Monitorovací výbor MAS a projektová manžerka MAS provádí průběžný monitoring a monitoring udržitelnosti zrealizovaných projektů Monitorovací výbor MAS a PS MAS dávají podněty ke změně SPL a k aktualizacím Fichí 1 x za rok Výsledky monitoringu jsou zveřejněny ve výroční zprávě MAS 1 x do roka Výroční zpráva MAS Horňácko a Ostrožsko 2010

15 4 – Vyhledávání a propagace nevyužitých příležitostí na území MAS Horňácko a Ostrožsko
Cílená nabídka dotačních příležitostí na webu MAS prostřednictvím časopisu Krajem Svatého Antonínka – pravidelně každé 2 měsíce Existence databáze projektů realizovaných na území MAS Mapování nevyužitých, zachátralých objektů a rozvojových ploch Existence databáze podnikatelů v cestovním ruchu Horňácko a Ostrožsko Tvorba databáze podnikatelů v zemědělství, v potravinářské výrobě, mikropodniků v nezemědělské činnosti Spolupráce se 4 pracovními skupinami MAS

16 4 - Projekty spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko
Moravsko slezské ovocné stezky: (zapojení MAS Bojkovsko – nepodpořené z programu Leader) Národní projekt ve spolupráci ze sedmi MAS. Podpořen z PRV ČR – Osa IV – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Partnerská MAS s finančním rozpočtem ve výši ,- Kč. Podstata projektu spočívá v aktivitách, které směřují k zachování a rehabilitaci ovocných stromů jakožto dárců plodů, jako součástí tradic a významných prvků v krajině. Realizace projektu od – Na co chodit pěšky, když můžou být běžky: Projekt přeshraniční spolupráce mezi MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Kopaničářský region.Podpořen z OPPS ČR – SR fond mikroprojetů. MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako přeshraniční partner s finančním rozpočtem EUR. Cílem projektu je vytrasování a vyznačení běžkařských tras a posílení sportovně rekreačního potenciálu Horňácka. Realizace projektu od –

17 4 – Další projekty MAS Horňácko a Ostrožsko
Školy pro venkov: Vzdělávací projekt podpořen z OPVK, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Mas Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako partner s finančním příspěvkem ve výši ,- Kč. Do projektu je zapojeno 8 ZŠ z Ostrožska a Horňácka. Realizace projektu od – Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě: Mezinárodní projekt ve spolupráci s MAS Strážnicko a MAS Kopaničářský region podpořen z PRV ČR – Osa IV – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Koordinační MAS s finančním rozpočtem ve výši ,- Kč. Cílem spolupráce je rozvoj partnerství tří MAS, vzniknou venkovské třžnice a bude obnoven památkový domek v Ostrožské Nové Vsi Realizace projektu od –

18 4 – Zapojení MAS Horňácko a Ostrožsko do organizací a sítí
MAS je členem NS MAS ČR – má zástupce v PS medialiazace a propagace MAS je členem KS NS MAS ČR – má zástupce ve výboru Krajského sdružení MAS Zlínského kraje MAS je členem CSV prostřednictvím NS MAS ČR MAS je členem o.p.s. Hyjé koně Zlínského kraje) MAS je členem SPOV prostřednictvím KS NS MAS ČR MAS spolupracuje s 8 Základními školami Ostrožska a Horňácka MAS spolupracuje se Vzdělávacím informačním středistem Bílé Karpaty v oblasti enviromentální výchovy dětí a mládeže MAS připravuje spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v oblastí multimediálního vzdělávání MAS připravuje vstup do Evropského spolku půdy - cílem spolku je aktivní zapojení do smysluplného využívání půdy. Souvisí s tím i uskutečnění různých projektů, a to například protipovodňových, odpadového hospodářství či údržby krajiny.

19 4 – Financování činnosti MAS Horňácko a Ostrožsko
Z dotací ( program Leader, Spolupráce, MŠMT, OPPS Fond mikroprojektů) Ze služeb = lektorská činnost, exkurze Ze sponzorských darů – na FF MAS a na činnost MAS MAS si vytváří vlastní zdroj příjmu – Folklórní fond MAS Horňácko a Ostrožsko na podporu kulturních aktivit a především záchranu slováckého tance Verbuňk Existence MAS je z 90% závislá na dotacích a projektech !

20 4 – Vlastní pořádané akce MAS Horňácko a Ostrožsko
Venkovské tržnice na území Strážnicka a Horňácka a Ostrožska 3 x Venkovská tržnice Oskorušové slavnosti v Tvarožné Lhotě Konference pro základní školy Ostrožska a Horňácka Zahajovací konference škol Ostrožska a Horňácka v Hluku Košt kysaného zelí na Slovácku I. Ročník Zhodnocení akce Košt o najlepší kysané zelé na Slovácku I. v Hluku Dobrovolnická činnost – pracovní setkání MAS ZK 2010 Pracovní setkání MAS ZK v Blatnici pod Svatým Antonínkem

21 4 – Hodnocení inovací MAS Horňácko a Ostrožsko
Cíleně podporujeme inovace prostřednictvím inovačního přístupu v SPL – FF MAS = podpořeno 52 akcí Míra bodového hodnocení inovací je větší než 10% z celkových bodů ( Fiche 1 = 23,8 % , Fiche 3 = 18,1 %) Zapojení podnikatelů a neziskových organizací do propagace cestovního ruchu Využití dovedností a znalostí seniorů Zavádění principu kooperace s provázanosti s jinými aktivitami v regionu Inovativní technologie, nové služby, formy spolupráce, marketing atd. Zapojování dětí a mládeže do přípravy a realizace projektu

22 4 - Folklórní fond MAS Horňácko a Ostrožsko
V roce 2008 MAS založila folklórní fond na podporu kulturních aktivit Ostrožska a Horňácka a na záchranu lidového tance verbuňk Existence fondu je založena na principu dobrovolných příspěvků a finančních darů od různých subjektů. Během dvou let činnost bylo podpořeno 52 kulturních akcí, mezi které byla rozdělena částka ,- Kč V regionu Horňácka a Ostrožska se objevily nové akce, Boršická svajba, Humor – koření života, Drapte, drapte, drapulenky aj.

23 4 – Podpora partnerství, žen, dětí a mládeže
Uzavřeno oficiální partnerství s 5 regiony MAS ČR a 2 regiony MAS ze zahraničí Podpora partnerství prostřednictvím FF MAS – propojování spolupráce soukromého a neziskového sektoru Podpora žen, dětí a mládeže prostřednictvím FF MAS – kulturní akce zaměřené na děti a mládež Podpora dětí a mládeže prostřednictvím projektu „ Školy pro venkov“ Podpora dětí a mládeže prostřednictvím realizovaných projektů z programu Leader: ( dětská hřiště, sportovní areály, lyžařský areál, sportovní půjčovny)

24 4 – Podpora zemědělců Prostřednictvím realizovaných projektů z programu Leader ( místních producentů – vinařů) Nově byla otevřeno dotační opatření na podporu zemědělců v hospodářské výrobě na nákup prodejních automatů, stabilní i mobilní techniky, strojního zařízení a vybavení

25 5 – Monitoring a evaluace MAS
Od ledna 2011 byla prováděna evaluace SPL a činnosti MAS Rozšíření základny MAS, úprava stanov, zvolení nových zástupců do orgánů MAS – VH MAS Aktualizace ISÚ MAS Horňácko a Ostrožsko – VH MAS Aktualizace SPL MAS Horňácko a Ostrožsko - VH MAS Spolupráce PV, VK, MK a 4 pracovních skupin na dotazníkovém šetření sebehodnocení činnosti MAS a Aktualizaci SPL a ISÚ MAS má zpracované Střednědobé hodnocení SPL ke dni

26 5 – Jak provádíme Monitoring v rámci SPL
Monitoring provádí monitorovací výbor a projektový manažer MAS Monitoring projektů v průběhu realizace pomocí průběžných zpráv – kontrola pravidelně ¼ roku Monitoring projektů po ukončení realizace pomocí zprávy o udržitelnosti projektu a místního šetření– pravidelně 1 x ročně MAS provádí monitoring i specifických ukazatelů Jsou dodržovány interní předpisy uvedené v SPL Evaluace MAS 1 x do roka – dotazníkové šetření Hodnocení MAS jiným subjektem Výstupy z monitoringu jsou zveřejněny ve výroční zprávě MAS

27 5 – Závěry a doporučení Střednědobého hodnocení MAS 2008 -2010
Finanční plnění SPL – na základě aktualizace SPL je dosaženo cca 46,9 % plnění z plánované hodnoty 81%, zbývá do roku 2013 splnit finanční plán v hodnotě 34,1 % Plnění monitorovacích ukazatelů – na základě aktualizace SPL je dosaženo míry 37 %, zbývajících 63 % bude naplněno do roku 2013 Pokračování v realizaci SPL a plánovaných aktivitách Realizace projektů spolupráce Realizace vzdělávacího projektu Aktivní propagace Rozdělování podpory z Folklórního fondu MAS Spolupráce s regiony MAS ZK a NS MAS ČR

28 6 – Propagace MAS Horňácko a Ostrožsko
Časopis Krajem svatého Antonínka – pravidelné dvouměsíční periodikum – ojedinělý regionální zpravodaj Ostrožska a Horňácka informuje obyvatele o širším rámci ne jen SPL Propagační film MAS Horňácko a Ostrožsko Pravidelná aktualizace webových stránek MAS Propagační brožurka, banner FF MAS, banner MAS Propagace MAS na akcích ( Košt o najlepší kysané zelé na Slovácku I. , Košt klobásek, venkovské tržnice) Prezentace MAS na Slovensku – seminář Prezentace MAS na úrovni Zlínského kraje – seminář Cílená propagace MAS v rámci pořádaných akcí Folklórního fondu MAS Propagace MAS na Veletrzích, na akcích ve spolupráci AZV ZK Propagace MAS na konferencích

29 7 – Nádstavba aktivit MAS
Propagace a výběr projektů = Vydávání pravidelného dvouměsíčního periodika, který informuje o dění ve dvou regionech, které se dříve vzájemně neznaly. Pravidelně informujeme obyvatele o podpořených projektech. Využíváme zpětných vazeb a reakcí na dění v regionech. Dochází ke stimulaci spolupráce spolků i podnikatelů. Integrace = Monitorujeme vývoj regionu ve spolupráci s mikroregiony Integrace = MAS je aktérem pro rozvoj projektů spolupráce v oblasti počátečního a enviromentálního vzdělávání a podpory rozvoje cestovního ruchu Monitoring = Cílené sledování udržitelnosti podpořených projektů z programu Leader Šíření metody Leader - Podpora rozvoje spolupráce mezi MAS ZK a na národní úrovní v rámci NS MAS ČR Inovace - Folklórní fond MAS – podpora dětí a mládeže v oblasti lidové kultury a zachování tradicí

30 Děkujeme za pozornost Jana Bujáková Ing
Děkujeme za pozornost Jana Bujáková Ing. Barbora Galliová Stanislav Tureček

31 www.leader.ostrozsko.cz MAS Horňácko a Ostrožsko Zámecká 24, 687 24
IČO: Tel ,


Stáhnout ppt "HODNOCENÍ MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google