Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověké Řecko. Historie 1)Nejstarší období- rané (2000-500 př. n. l.) a) mínojské období b) období mykénské c) homérské období d) archaické období 2)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověké Řecko. Historie 1)Nejstarší období- rané (2000-500 př. n. l.) a) mínojské období b) období mykénské c) homérské období d) archaické období 2)"— Transkript prezentace:

1 Starověké Řecko

2 Historie 1)Nejstarší období- rané (2000-500 př. n. l.) a) mínojské období b) období mykénské c) homérské období d) archaické období 2) Klasické období ( 500 – 400 př. n. l.) 3) Helenistické období ( 400 – 200 př. n. l)

3 Kdo to jsou Helénové? Slovo Řek je počeštěný výraz Řekové se sami nazývali Helénové (zemi Hellas) – nejsou původními obyvateli Řecka patří k indoevropským kmenům lidé nemluvící řecky jsou podle Řeků- barbaři Starověké Řecko= přes 200 malých států kolem měst → městské státy (= polis)

4 Umístění Řecka= Egejská oblast: Jižní část Balkánského poloostrova, ostrovy v Egejském moři, Kréta, Kypr, pobřeží Malé Asie

5 označená část v kruhu = starověké Řecko

6 Příchod řeckých kmenů na Balkán Vypiš si jména řeckých kmenů!

7 a) Nejstarší období rané- Mínojské Objevitel krétské vyspělé společnosti A. J. Evans -pracoval zde celý život- 41 let -nálezy hliněných tabulek- různé druhy písma- nerozluštěno „ Kréta je ostrov = nejstarší řecká oblast !!!! -křižovatka obchodních cest mezi Orientem, Egyptem, -centra- paláce- největší - Knóssos „ Jakási pevnina- Kréta- se rozkládá v třpytivém moři…Tam lidé jsou různý, vůbec nelze je spočíst a osad tu na devadesát. Každý jazyk je smíchaný jiným.“ ( Homér : Odyssea) Úkol: Zjisti, proč se nejstaršímu období říká MÍNOJSKÉ.

8 Jeden z nejstarších paláců- Knóssos

9 Doplň: Mýtické postavy Bojoval s Athéňany- prohráli a posílali____________________ Jeho manželka, kterou unesl _______________________ jejich syn_________ manželka syn nestvůra______________ Hlavní bůh __________________ Athény zachránil až hrdina ___________, který netvora zabil

10 b) Mykénská civilizace Mykény leží na _____________poloostrově Achajové- využili sopečné činnosti na Krétě a zmocnili se jí- 14. stol př.n.l Název podle slavného paláce v Mykénách Mohutné opevněné paláce s hradbami (podle mytologických obrů nazývané) –kyklopské, na pevnině i ostrovech Mykénské vojsko známe z Trójské války (král Agamemnón) Bohaté archeologické nálezy: nápisy, koflíky, zbraně z bronzu, šperky, maska krále Agamemnóna

11 Kolem r.1 200 př.n.l. mykénská achajská kultura zničena invazí Dórů ze severu Na konci mykénské doby- trojská válka, podle později vzniklých eposů Ilias a Odyssea (básníka Homéra) mohutné tažení všech Řeků vedených králem Agamemnonem proti městu Troja (Ilión) na pobřeží Malé Asie (dnes Turecko)

12 Troja dnes

13 Homer Legendární slepý básník- neexistuje důkaz o jeho existenci Spíše dva autoři nebo více jeho díla: Ilias líčí posledních 50 dní 10letého obléhání Tróje Odyssea- dobrodružství ithackého krále Odyssea při návratu domů z války sepsány 8. – 7. stol.př.n.l. na základě starých, ústně tradovaných pověstí

14 Ílias 16 000 veršů Trojský princ Paris unesl manželku spartského krále Menelaa, krásnou Helenu=Řekové záminka k válce proti Tróji Spor Achillea, nejslavnějšího řeckého reka, s nejvyšším velitelem řeckých vojsk Agamemnonem, který Achilleovi odebral krásnou zajatkyni. Epos končí pohřbem Hektora, trojského prince, kterého Achilles zabil před trojskými hradbami. Na obou válčících stranách zasahují sympatizující bohové a bohyně

15

16 Odyssea 12 veršů Líčí dlouhé bloudění ithackého krále Odyssea, který se vrací z trojské války domů ke své ženě Penelopě a synovi Telemachovi Po cestě mnohá dobrodružství (jednoocí Kyklópové, kouzelnice Kirké, nymfa Kalypsó,…)Po návratu domů musel svést boj s nápadníky své ženy a uhájit trůn Homérské eposy byly velmi populární Recitovaly se při slavnostech v domech bohatých aristokratů nebo při náboženských obřadech

17 c) Homérská doba Temná staletí či homérská doba Po mínojské a mykénské kultuře došlo k poklesu civilizační úrovně – úpadek kultury Řekové přestali používat písmo a nestavěli z kamene Začali používat železo

18 Společnost v době homérské král rodová šlechta řemeslníci, zemědělci

19 Heinrich Schliemann (1822- 1890) Génius na cizí jazyky, bohatý obchodník, archeolog amatér Uvěřil líčení Homérových eposů a na jejich základě objevil Tróju (1871-3)- zlatý poklad krále Priama ve skutečnosti o 1000 let starší V Mykénách odkryl zlatý poklad v šachtovém hrobě- slavná zlatá maska HS řekl:“Pohlédl jsem do tváře Agamemnonovi“ (ve skutečnosti poklad o 300 let starší) Řecká manželka ozdobena odhalenými šperky

20 d) Archaické období vzniká městský stát, v němž se na řízení státních záležitostí podíleli plnoprávní občané; tj. svobodní dospělí muži - zemědělci žijí obtížných podmínkách → nárůst vlivu řemeslníků - ještě horší postavení ve městě neplnoprávní- otroci nebo cizinci Velká řecká kolonizace 8.-6. st. př. n. l -Nedostatek zemědělské půdy -Rozvoj obchodu zakládání kolonií Kolonie = nová osada Metropole- mateřské město

21

22 Vývoz z metropole a z kolonií do metropole Metropole olej víno řemeslné výrobky Koloniekovydřevo Levné obilí

23 Důsledky kolonizace 1)Zemědělci v Řecku znevýhodněni – nevyplatilo se jim pěstovat plodiny→ drobný zemědělec musel pěstovat- prodával za cenu jako z kolonie – zadlužování → upadání do dlužního otroctví 2) Rozkvět řemesel → řemeslníci se bohatnou → dohání aristokracii → dožadují se práva na vládě

24 Porovnej! Společnost v době homérské král rodová šlechta řemeslníci, zemědělci

25 Vypiš si! Společnost městského státu v archaickém Řecku plnoprávní občané cizinci: svobodní, bez práv otroci: nesvobodní, bez práv Zaměstnání : Zemědělství Řemesla Obchod

26 Tyranis V poleis vládla rodová aristokracie (= šlechta)= vláda těch nejlepších Řemeslníci a obchodníci- často nespokojeni=sociální neklid= k moci se dostal schopný jednotlivec= tyran= samovládce Později tyrani moci zneužili a ze strachu o svou moc zavedli krutovládu Neudrželi se více než 2 -3 generace Slovo tyran získalo hanlivý přídech po tyranii nastolena = demokracie= vláda lidu- všech občanů → bohatých- oligarchie-= vláda několika

27 Nejvýznamnější městské státy Sparta a Athény

28 Sparta Jihovýchodní část Peloponésu „Lakónie“ Svobodní Sparťané se nazývali Lakedaimoňané Obyvatelstvo: 1) plnoprávní Sparťané, asi 1/10 obyvatelstva, Dórové, kteří si podmanili původní obyvatelstvo, Acháje zaměstnání :vojáci

29 Perioikové =„ti, kteří sídlí kolem“ svobodní, politicky bezprávní řemesla, obchod, vojenská služba, platí daně Heilóti = státní otroci, kolektivní vlastnictví Přidělováni i s půdou rodinám plnoprávných Sparťanů zemědělství

30 Stálá hrozba vzpoury heilótů Plnoprávní Sparťané – represe, teror každoročně preventivní trestné výpravy Sparta nezakládala kolonie, ale vedla výbojné války proti sousedům- v 6. stol.př.n.l. přinutila sousedy k uzavření peloponéského spolku= sdružení států na Peloponésu pod nadvládou Sparty!

31 Život plnoprávných Sparťanů Hlavní náplní života- vojenský výcvik Chlapci v 7 letech odebráni matce a kolektivně vychováváni v oddílech Tvrdé podmínky vojenského života ( otužilost, tělesné tresty,hlad,…) Od 14 let účast na vojenských taženích Muži každodenní vojenský výcvik Povinná služba od 20 do 60 let Ženy- větší svoboda a úcta než v jiných poleis „Vítězství nebo smrt“

32 Státní zřízení Sparty Společná vláda dvou králů (neomezená moc při vojenských taženích) Jejich moc omezena sborem pěti eforů (=dohlížitelů), největší moc ve státě Rada starších gerusiá- 28 mužů nad 60 let Shromáždění= lidový sněm- účast všech svobodných mužů nad 30 let, volili dohlížitele na 1 rok

33

34 Athény Poloha: poloostrov Attika Obyvatelé: Iónové Obživa: Zemědělství: víno,fíky, olivy, obilí Chov dobytka Řemeslnictví- keramika Obchod: dálkový, směnný přístav: Pireus mince- převzali z Malé Asie

35 Střediskem Athén- Akropole nejvyšší místo něco jako radnice později náboženské středisko stavba trvala 40 let Feidias Parthenon- největší z chrámů

36

37 Vláda v 7. stol.př.n.l. – v Athénách sociální napětí: aristokracie vs. zemědělci- dluhy upadali do dlužního otroctví v 6.století- období reforem a vzniku demokracie

38 Správa státu Athén - šlechta 9 archontů - úředníků rada sněm

39 Společnost šlechta obchodníci, zemědělci, řemeslníci otroci

40 Solónovy reformy 594/3 př.n.l. Řešení hledal reformátor Solón, zvolen nejvyšším úředníkem s velkými pravomocemi, archontem odstranil moc aristokracie začátek demokracie ústava- rozdělil obyvatelstvo ne podle původu, ale majetku do 4 majetkových tříd Podle nich určeny práva a povinnosti Zrušení dlužního otroctví podpora řemeslníků

41 Další prohloubení athénské demokracie: (6. století) Tyran Peisitratos + synové- všestranný rozkvět Athén- např. zkonfiskoval (tj. zabavil) šlechtě půdu a rozdal ji bezzemkům Podpora kolonizace, výstavba města Kleisthénes – provedl složitou územněsprávní reformu- obyvatelstvo rozdělil ne podle rodů (starý způsob), ale podle bydliště (10 oblastí) Zrušil výsady šlechty = skutečná vláda lidu Vydal novou ústavu

42 Vývoj athénské demokracie Vláda aristokracie Řecká tyranida Demokracie 7. století př. n. l.pol.6. st. př. n.l konec 6.st př.n.l

43 Athénská demokracie (=vláda lidu) otrokářská společnost- vládnou jen svobodní s občanskými právy, otroci jsou bezprávní, ale v početní převaze = demokratická forma vlády Démos (lid)= plnoprávní: před zákonem rovni, volili a měli právo být voleni, rozhodovali na lidovém sněmu vs. (versus= proti nim) Neplnoprávní: -otroci -cizinci - ženy

44 Ostrakismos,střepinkový soud Aby se předešlo pokusům mocných jedinců nastolit samovládu 1x ročně lidové shromáždění hlasovalo, zda někdo ohrožuje demokracii Jméno napsáno na hliněný střep Podezřelý vypovězen na 10 let z Athén

45 Řečtí bohové = víra v mnoho bohů; mýty Na začátku byla z temnoty se vynořila a dala život Nicota Gaia, matka Země Uranovi = nebe, její manžel Titánové obrovští bohové uvrženi do podsvětí Uranem Matkou vyzváni k útoku Kronos vůdce titánů Rhea sestra, manželka Byl varován, že jeho dítě ho zabije Snědl své děti, šesté dítě Zeus byl zachráněn matkou, podala otci kámen

46 Jak Zeus zabil svého otce a zachránil sourozence Bůh Poseidon- bůh moře, zemětřesení Bůh Hádés- bůh podsvětí Héra - bohyně manželství a porodu,manželka Dia Hestiá - bohyně rodiny a rodinného krbu. Démétér - bohyně úrody, zejména obilí Athéna - bohyně moudrosti, umění a války. Zeus - vládce bohů, bůh nebe a hromu. Afrodíté - bohyně lásky a krásy. Hermés - posel bohů a ochránce pocestných. Apollón - bůh slunce, hudby a poezie. Artemis - bohyně měsíce a lovu, ochránkyně dívek. Héfaistos - bůh ohně a kovářů. Dionýsos- bůh vína a her Arés- bůh války

47 Poznáš bohy? Manželka =

48

49

50

51 Olympijské hry oslava boha Dia Olympia- asi 260 km na jih od Athén Účast jen každý svobodný Řek hry byly největší kulturní a společenskou akcí Řecka.

52 Hry se konaly v červenci či srpnu Zpočátku 3, později 5 dní Jednou za 4 roky Neúčast žen (výjimka - Demeteřina kněžka) Účastníci závodili nazí

53 Nejstarší seznam olympijských vítězů z r. 776 př.n.l. (hry existovaly však již dříve) Hry zrušeny císařem Theodosiem jako „barbarská“ zábava r. 393 n.l. – DALŠÍCH 1500 LET SE NEKONALY - znovu až 1896 rokem 776 př.n.l. začíná řecký kalendář V době olympijských her panoval všeobecný řecký mír – NEVÁLČILI V Olympii se nesměl vytasit meč a nikdy netekla krev- porušení zákazu se trestalo vysokou pokutou

54 Odměna: -věnec olivových listů -právo dát si postavit v Olympii sochu -úcta spoluobčanů Nejstarší disciplina – běh na 1 stadion(192,27 m) Závodníci běhali nazí, bosí, v písku

55 Vypiš si základní disciplíny! Od 18. olympiády- zaveden pětiboj (běh, skok do dálky, hod diskem, oštěpem a zápas) Skok do dálky s činkami V oštěpu se nehodnotila vzdálenost, ale hod na cíl Oštěp se též házel na cíl z běžícího koně Disk 4 – 6 kg Zápas v písku

56 Později zaveden box Pancration- „všeboj“- velmi volný styl (vše povoleno kromě kousání a vrážení palce do oka)- ve Spartě kousání povoleno Jezdecké závody: jízda na koni a závody dvou až čtyřspřeží

57 vzhled Olympie Obdélníkový stadion Hippodrom (dostihy) Palaistra (budova pro zápas) Budova rady, kde účastníci skládali přísahu, že se 10 měsíců poctivě připravovali, že budou bojovat čestně a že vedli bezúhonný život Po celém prostranství- kamenné a bronzové sochy vítězů a mužů, kteří se zasloužili o Řecko


Stáhnout ppt "Starověké Řecko. Historie 1)Nejstarší období- rané (2000-500 př. n. l.) a) mínojské období b) období mykénské c) homérské období d) archaické období 2)"

Podobné prezentace


Reklamy Google