Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚKÉ ŘECKO I. Mgr. Jitka Moskvová. ÚVOD   období antiky je možné považovat za vyvrcholení starověku   samotný pojem antika pochází z latinského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚKÉ ŘECKO I. Mgr. Jitka Moskvová. ÚVOD   období antiky je možné považovat za vyvrcholení starověku   samotný pojem antika pochází z latinského."— Transkript prezentace:

1 STAROVĚKÉ ŘECKO I. Mgr. Jitka Moskvová

2 ÚVOD   období antiky je možné považovat za vyvrcholení starověku   samotný pojem antika pochází z latinského antiquitas  starý věk   časově toto období spadá zhruba do období 1000 př.Kr. – 500 po Kr.   pojmem antika budeme chápat nejen dějiny starověkého Řecka a Říma, ale také dějiny zemí, které byly pod jejich vlivem

3   musíte si uvědomit, že nebýt antického světa, neexistovala by ani dnešní civilizace tak, jak ji známe   antika měla značný vliv na kulturu, myšlení a další oblasti života i po svém zániku   osobnosti, které nelze opominout ani zanedbat jejich myšlenky, jež ovlivňovaly následující generace: Homér, Sofoklés, Eurípidés, Platón, Hérodotos, Solón, Pythagoras, Aristotelés, Publius Vergilius Maro, Lucius Annaeus Seneca, Publius Ovidius Naso či Marcus T. Cicero, …

4   z řečtiny, ale především z latiny, jsme převzali spoustu slov  snad nejvíce z románských jazyků   přibližně polovina kulturních slohů vzniklých po zániku antických států na ně navazuje   chcete-li porozumět běhu světových dějin, je nezbytné, abyste znali dějiny antického světa

5 ŘECKO:   na počátku se v antickém Řecku upevňovalo soukromé vlastnictví (hlavně vlastnictví půdy)   docházelo k rozvoji řemesel a obchodu   vysoký podíl otrocké práce  pracovali jak v zemědělství a v řemeslech, tak i dolech, nebo mohli být úředníky, písaři, služebníky a někdy zastávali i funkci vychovatele   v průběhu vývoje Řecka se třikrát změnilo státní zřízení   království   vláda aristokracie   otrokářská demokracie

6 Mínojská kultura (2700 – 1450 př.Kr.)   místem vzniku mínojské kultury byla Kréta   svůj název dostala mínojská kultura podle mýtického krále Mínoa (syn Dia a Európy)   stavěly se paláce  střediska vlády, hospodářská střediska, střediska řemesel  palácové hospodářství

7   pozůstatky paláců byly odkryty na čtyřech hlavních místech  Knóssos, Zakros, Mallia, Faistos  podle nálezů byly zničeny pravděpodobně zemětřesením, a poté dokonala zkázu obrovská záplavová vlna, čímž zanikla celáMínojská civilizace

8

9

10

11 PERIODIZACE DĚJIN ŘECKA   DOBA MYKÉNSKÁ (1600 – 1200př.Kr.)   DOBA HOMÉRSKÁ (1200 – 800př.Kr.)   DOBA ARCHAICKÁ (800 – 500př.Kr.)   DOBA KLASICKÁ (500 – 350př.Kr.)   DOBA HELÉNISTICKÁ (350 – 0př.Kr.)

12 Mykénská kultura (1600 – 1200 př.Kr.)   před rokem 1800 př.Kr. přicházejí na Peloponés řecké kmeny  Achájové a Iónové   osídlili nejjižnější Balkán a také ostrovy v Egejském moři   původně pastevci a řemeslníci  vytvořili palácové hospodářství  Mykény, Théby,…   sídlem vládců byly silné nedobytné hrady   vyráběli zbraně a předměty z bronzu

13   dochovaly se stavební památky  kyklopské zdi (bez malby, omítky, jen ohlazené kameny; vchod do paláce tvořila Lví brána)   znali písmo  lineární písmo B   svůj vrcholný rozmach prožívala mykénská kultura ve 14. st.př.Kr.   Mykény se proslavily zejména díky trojské válce   kolem roku 1100 př.Kr. přicházejí Dórové, kteří mají zbraně ze železa  zaniká původní mykénská kultura

14

15

16 Homérské období (1200 – 800 př.Kr.)   příchod Dórů způsobil hmotný i kulturní úpadek v celé oblasti  období se proto říká temné   o postupném vzestupu společnosti svědčí díla jednoho z nejslavnějších řeckých autorů Homéra  eposy Ilias a Odysseia

17

18   základním zdrojem obživy  zemědělství, řemeslo a obchod   pěstovaly se olivy, vinná réva,...   rozšířené bylo pastevectví   používalo se těžené železo   vyvíjelo se hrnčířství, tkalcovství, koželužství,…   docházelo k majetkové diferenciaci   v 9.st.př.Kr. převzali Řekové abecedu od Féničanů  přidali si SAMOHLÁSKY

19   už od 8.st.př.Kr. vznikala města   města byla sídly rodové aristokracie   společnost se dělila na:   král = BASILEUS   šlechta = aristokracie   svobodní muži  BOJOVNÍCI, řemeslníci, obchodníci, zemědělci   ženy, děti, cizinci   THÉTI  svobodní pracující za plat   otroci

20 HELLÉNOVÉ a jejich náboženství   Řecké kmeny začaly užívat společné jméno  HELLÉNOVÉ   polyteistické náboženství   bohové žijí na Olympu, vládne jim Zeus a jeho žena Héra   bohové byli nesmrtelní, protože pili nektar a jedli ambrózii

21

22 NÁBOŽENSKÉ SLAVNOSTI   Řekové věnovali velkou péči uctívání bohů, stavbě chrámů a náboženským slavnostem   věštírny  sloužili ke zjištění vůle bohů   nejznámější věštírna byla v Apollónově chrámu v Delfách  kněžka Pýthie

23   mezi významné svátky patřily:   DIONÝSIE  slavnosti na počest boha vína   PANATHÉNAJE  konali se v Athénách na počest patronky města   OLYMPIJSKÉ HRY  největší celořecké slavnosti, trvaly pět dní   první písemný záznam je z r. 776 př.Kr.   závodilo se v pětiboji  běh, skok, hod diskem a oštěpem, zápas   soutěžilo se i v řečnictví, divadle,…   poslední soutěží byl závod čtyřspřeží

24

25 ARCHAICKÉ OBDOBÍ (800 – 500 př.Kr.)   v 8.st.př.Kr. zaniká království  vláda aristokracie   vzniká typ státu zvaný polis  městský stát, na jehož správě se podíleli plnoprávní občané   kromě svobodného obyvatelstva žili v polis také nesvobodní otroci  dlužní otroctví nebo zajatci

26   v 7.st.př.Kr. rozvoj hospodářství   naturální směna se mění v peněžní  mince

27 VELKÁ ŘECKÁ KOLONIZACE   velká řecká kolonizace v 8.-6.st.př.Kr.  zakládání nových osad ve Středomoří, Černomoří a Malé Asii Důvody:   hospodářské  přelidněnost a nedostatek zemědělské půdy   hledání odbytišť pro výrobky   nedostatek nerostných zásob   náboženské a politické rozpory v obcích

28 RANÁ ŘECKÁ TYRANIDA   je považována za jeden z důsledků kolonizace   zbavila aristokracii moci   umožnila nastolit nové formy vlády  nejprve tyranidu   jmenování samovládce (řecky tyrannos)  poté reorganizoval strukturu sněmu   byla zapsána práva  do té doby pouze ústní   poté, co samovládce splnil svůj účel, byl zbaven moci  je nastolena demokracie

29   mezi řeckými státy byly spory a konflikty   projevovala se mezi nimi i solidarita (vojenská pomoc)   řecká města měla společný kult bohů, jejich obyvatelé navštěvovali poutní místa, věštírny a místa sportovních her   nejvýznamnějšími řeckými městskými státy byly Athény a Sparta

30 SPARTA   ležela na jihu poloostrova Peloponés, v kraji zvaném Lakónie   původně osídlena Acháji  podrobili si je Dórové   z původního zemědělského obyvatelstva udělali heilóty  otroky   půda s heilóty patřila státu  kolektivní vlastnictví   Sparťané dostávali příděly půdy i s heilóty  ti pracovali a polovinu úrody odváděli pánovi

31   Dórové tvořili přibližně jednu desetinu celkového obyvatelstva  přesto vládli   čas od času uskutečňovali trestné výpravy proti heilótům   žili vojenským způsobem života  chlapci od 7 let žili ve vojenských táborech   byli vedeni ke stručnému a jasnému vyjadřování  lakonické vyjadřování   základ vojska tvořili těžkooděnci  hoplité   perioikové  svobodní, ale neplnoprávní obyvatelé Sparty, kteří se zabývali řemeslem a obchodem

32   legislativu tvořila Spartská ústava  byla neměnná   podle tradice dal Spartě zákony a ústavu kolem roku 800 př.Kr. princ Lykurgos   v čele státu stáli dva králové (vojevůdci)   dohlíželo na ně pět eforů (úředníci)  voleni na jeden rok   výkonné orgány:   rada starších  gerúsia   lidové shromáždění  apellá  volilo radu i efory

33 ATHÉNY   ležely v kraji zvaném Attika na jihovýchodě Balkánského poloostrova   v 7.st.př.Kr. vzniká v Athénách demokracie   společnost:

34   politické zřízení v Athénách prošlo složitým vývojem  původně vládla aristokracie   v čele stál král, vládli archonti (úředníci) a areopag (rada starších)  sídlili na Akropoli   v roce 621 př.Kr. archont Drakón vydal první zákony  nahrazovaly zvykové právo a byly velice kruté   roku 594 př.Kr. vydal Solón tato opatření:   zrušil dluhy a dlužní otroctví   rozdělil svobodné obyv. podle majetku do čtyř skupin (úřad nebo zařazení ve vojsku)   zavedl radu pěti set a lidový porotní soudní dvůr

35   tyran Peisistratos  přidělil bezzemkům půdu zabavenou aristokracii  půjčoval peníze od státu rolníkům  podporoval řemeslo a obchod   po jeho smrti roku 510 př.Kr. byla v Athénách obnovena demokracie   v roce 509 př.Kr. archont Kleisthenés vydal ústavu

36   ostrakismus (ostrakos = střep)  střepinkový soud   jedenkráte do roka na lidovém shromáždění psali občané na hliněný střep jméno občana, který nejvíce ohrožuje stát. Ten, jehož jméno stálo na většině střepů, byl vypovězen z Athén na deset let.


Stáhnout ppt "STAROVĚKÉ ŘECKO I. Mgr. Jitka Moskvová. ÚVOD   období antiky je možné považovat za vyvrcholení starověku   samotný pojem antika pochází z latinského."

Podobné prezentace


Reklamy Google