Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚKÉ ŘECKO I. Mgr. Jitka Moskvová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚKÉ ŘECKO I. Mgr. Jitka Moskvová."— Transkript prezentace:

1 STAROVĚKÉ ŘECKO I. Mgr. Jitka Moskvová

2 ÚVOD období antiky je možné považovat za vyvrcholení starověku
samotný pojem antika pochází z latinského antiquitas  starý věk časově toto období spadá zhruba do období 1000 př.Kr. – 500 po Kr. pojmem antika budeme chápat nejen dějiny starověkého Řecka a Říma, ale také dějiny zemí, které byly pod jejich vlivem

3 musíte si uvědomit, že nebýt antického světa, neexistovala by ani dnešní civilizace tak, jak ji známe antika měla značný vliv na kulturu, myšlení a další oblasti života i po svém zániku osobnosti, které nelze opominout ani zanedbat jejich myšlenky, jež ovlivňovaly následující generace: Homér, Sofoklés, Eurípidés, Platón, Hérodotos, Solón, Pythagoras, Aristotelés, Publius Vergilius Maro, Lucius Annaeus Seneca, Publius Ovidius Naso či Marcus T. Cicero, …

4 z řečtiny, ale především z latiny, jsme převzali spoustu slov  snad nejvíce z románských jazyků
přibližně polovina kulturních slohů vzniklých po zániku antických států na ně navazuje chcete-li porozumět běhu světových dějin, je nezbytné, abyste znali dějiny antického světa

5 docházelo k rozvoji řemesel a obchodu
ŘECKO: na počátku se v antickém Řecku upevňovalo soukromé vlastnictví (hlavně vlastnictví půdy) docházelo k rozvoji řemesel a obchodu vysoký podíl otrocké práce  pracovali jak v zemědělství a v řemeslech, tak i dolech, nebo mohli být úředníky, písaři, služebníky a někdy zastávali i funkci vychovatele v průběhu vývoje Řecka se třikrát změnilo státní zřízení království vláda aristokracie otrokářská demokracie

6 Mínojská kultura (2700 – 1450 př.Kr.)
místem vzniku mínojské kultury byla Kréta svůj název dostala mínojská kultura podle mýtického krále Mínoa (syn Dia a Európy) stavěly se paláce  střediska vlády, hospodářská střediska, střediska řemesel  palácové hospodářství

7 pozůstatky paláců byly odkryty na čtyřech hlavních místech  Knóssos, Zakros, Mallia, Faistos  podle nálezů byly zničeny pravděpodobně zemětřesením, a poté dokonala zkázu obrovská záplavová vlna, čímž zanikla celá Mínojská civilizace

8

9

10

11 PERIODIZACE DĚJIN ŘECKA
DOBA MYKÉNSKÁ (1600 – 1200př.Kr.) DOBA HOMÉRSKÁ (1200 – 800př.Kr.) DOBA ARCHAICKÁ (800 – 500př.Kr.) DOBA KLASICKÁ (500 – 350př.Kr.) DOBA HELÉNISTICKÁ (350 – 0př.Kr.)

12 Mykénská kultura (1600 – 1200 př.Kr.)
před rokem 1800 př.Kr. přicházejí na Peloponés řecké kmeny  Achájové a Iónové osídlili nejjižnější Balkán a také ostrovy v Egejském moři původně pastevci a řemeslníci  vytvořili palácové hospodářství  Mykény, Théby,… sídlem vládců byly silné nedobytné hrady vyráběli zbraně a předměty z bronzu

13 dochovaly se stavební památky  kyklopské zdi (bez malby, omítky, jen ohlazené kameny; vchod do paláce tvořila Lví brána) znali písmo  lineární písmo B svůj vrcholný rozmach prožívala mykénská kultura ve 14. st.př.Kr. Mykény se proslavily zejména díky trojské válce kolem roku 1100 př.Kr. přicházejí Dórové, kteří mají zbraně ze železa  zaniká původní mykénská kultura

14

15

16 Homérské období (1200 – 800 př.Kr.)
příchod Dórů způsobil hmotný i kulturní úpadek v celé oblasti  období se proto říká temné o postupném vzestupu společnosti svědčí díla jednoho z nejslavnějších řeckých autorů Homéra  eposy Ilias a Odysseia

17

18 základním zdrojem obživy  zemědělství, řemeslo a obchod
pěstovaly se olivy, vinná réva,... rozšířené bylo pastevectví používalo se těžené železo vyvíjelo se hrnčířství, tkalcovství, koželužství,… docházelo k majetkové diferenciaci v 9.st.př.Kr. převzali Řekové abecedu od Féničanů  přidali si SAMOHLÁSKY

19 král = BASILEUS už od 8.st.př.Kr. vznikala města
města byla sídly rodové aristokracie společnost se dělila na: král = BASILEUS šlechta = aristokracie svobodní muži  BOJOVNÍCI, řemeslníci, obchodníci, zemědělci ženy, děti, cizinci THÉTI  svobodní pracující za plat otroci

20 HELLÉNOVÉ a jejich náboženství
Řecké kmeny začaly užívat společné jméno  HELLÉNOVÉ polyteistické náboženství bohové žijí na Olympu, vládne jim Zeus a jeho žena Héra bohové byli nesmrtelní, protože pili nektar a jedli ambrózii

21

22 NÁBOŽENSKÉ SLAVNOSTI Řekové věnovali velkou péči uctívání bohů, stavbě chrámů a náboženským slavnostem věštírny  sloužili ke zjištění vůle bohů nejznámější věštírna byla v Apollónově chrámu v Delfách  kněžka Pýthie

23 mezi významné svátky patřily: DIONÝSIE  slavnosti na počest boha vína
PANATHÉNAJE  konali se v Athénách na počest patronky města OLYMPIJSKÉ HRY  největší celořecké slavnosti, trvaly pět dní první písemný záznam je z r. 776 př.Kr. závodilo se v pětiboji  běh, skok, hod diskem a oštěpem, zápas soutěžilo se i v řečnictví, divadle,… poslední soutěží byl závod čtyřspřeží

24

25 ARCHAICKÉ OBDOBÍ (800 – 500 př.Kr.)
v 8.st.př.Kr. zaniká království  vláda aristokracie vzniká typ státu zvaný polis  městský stát, na jehož správě se podíleli plnoprávní občané kromě svobodného obyvatelstva žili v polis také nesvobodní otroci  dlužní otroctví nebo zajatci

26 v 7.st.př.Kr. rozvoj hospodářství
naturální směna se mění v peněžní  mince

27 VELKÁ ŘECKÁ KOLONIZACE
velká řecká kolonizace v 8.-6.st.př.Kr.  zakládání nových osad ve Středomoří, Černomoří a Malé Asii Důvody: hospodářské  přelidněnost a nedostatek zemědělské půdy hledání odbytišť pro výrobky nedostatek nerostných zásob náboženské a politické rozpory v obcích

28 RANÁ ŘECKÁ TYRANIDA je považována za jeden z důsledků kolonizace
zbavila aristokracii moci umožnila nastolit nové formy vlády  nejprve tyranidu jmenování samovládce (řecky tyrannos)  poté reorganizoval strukturu sněmu byla zapsána práva  do té doby pouze ústní poté, co samovládce splnil svůj účel, byl zbaven moci  je nastolena demokracie

29 mezi řeckými státy byly spory a konflikty
projevovala se mezi nimi i solidarita (vojenská pomoc) řecká města měla společný kult bohů, jejich obyvatelé navštěvovali poutní místa, věštírny a místa sportovních her nejvýznamnějšími řeckými městskými státy byly Athény a Sparta

30 SPARTA původně osídlena Acháji  podrobili si je Dórové
ležela na jihu poloostrova Peloponés, v kraji zvaném Lakónie původně osídlena Acháji  podrobili si je Dórové z původního zemědělského obyvatelstva udělali heilóty  otroky půda s heilóty patřila státu  kolektivní vlastnictví Sparťané dostávali příděly půdy i s heilóty  ti pracovali a polovinu úrody odváděli pánovi

31 čas od času uskutečňovali trestné výpravy proti heilótům
Dórové tvořili přibližně jednu desetinu celkového obyvatelstva  přesto vládli čas od času uskutečňovali trestné výpravy proti heilótům žili vojenským způsobem života  chlapci od 7 let žili ve vojenských táborech byli vedeni ke stručnému a jasnému vyjadřování  lakonické vyjadřování základ vojska tvořili těžkooděnci  hoplité perioikové  svobodní, ale neplnoprávní obyvatelé Sparty, kteří se zabývali řemeslem a obchodem

32 v čele státu stáli dva králové (vojevůdci)
legislativu tvořila Spartská ústava  byla neměnná podle tradice dal Spartě zákony a ústavu kolem roku 800 př.Kr. princ Lykurgos v čele státu stáli dva králové (vojevůdci) dohlíželo na ně pět eforů (úředníci)  voleni na jeden rok výkonné orgány: rada starších  gerúsia lidové shromáždění  apellá  volilo radu i efory

33 ATHÉNY v 7.st.př.Kr. vzniká v Athénách demokracie společnost:
ležely v kraji zvaném Attika na jihovýchodě Balkánského poloostrova v 7.st.př.Kr. vzniká v Athénách demokracie společnost:

34 roku 594 př.Kr. vydal Solón tato opatření:
politické zřízení v Athénách prošlo složitým vývojem  původně vládla aristokracie v čele stál král, vládli archonti (úředníci) a areopag (rada starších)  sídlili na Akropoli v roce 621 př.Kr. archont Drakón vydal první zákony  nahrazovaly zvykové právo a byly velice kruté roku 594 př.Kr. vydal Solón tato opatření: zrušil dluhy a dlužní otroctví rozdělil svobodné obyv. podle majetku do čtyř skupin (úřad nebo zařazení ve vojsku) zavedl radu pěti set a lidový porotní soudní dvůr

35 tyran Peisistratos  přidělil bezzemkům půdu zabavenou aristokracii
 půjčoval peníze od státu rolníkům  podporoval řemeslo a obchod po jeho smrti roku 510 př.Kr. byla v Athénách obnovena demokracie v roce 509 př.Kr. archont Kleisthenés vydal ústavu

36 ostrakismus (ostrakos = střep)
 střepinkový soud jedenkráte do roka na lidovém shromáždění psali občané na hliněný střep jméno občana, který nejvíce ohrožuje stát. Ten, jehož jméno stálo na většině střepů, byl vypovězen z Athén na deset let.


Stáhnout ppt "STAROVĚKÉ ŘECKO I. Mgr. Jitka Moskvová."

Podobné prezentace


Reklamy Google