Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do medicínské informatiky LÉKAŘSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do medicínské informatiky LÉKAŘSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY"— Transkript prezentace:

1 Úvod do medicínské informatiky LÉKAŘSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Ing. Vratislav Čmiel, BUMI – počítačová cvičení č. 2

2 Informační systémy ve zdravotnictví
Hlavní úloha získávat uchovávat přenášet zpracovávat velké množství informací Cíl procesu aplikace výpočetní techniky v IS: zlepšit úroveň řízení a organizace činností zvýšit rychlost a spolehlivost přístupu k informacím rozšířit rozsah informací nutných pro rozhodování a řízení

3 Specifika IS v porovnání předchozími aplikacemi
Relativní nezávislost procesu sběru a využívání informací (časová i místní) Existence databáze Mnohouživatelský přístup k údajům uloženým v databázi Základní rysy databázových systémů: vícenásobné využívání dat minimalizace výkaznictví v klasické formě

4 Základní typy zdravotnických IS
Celostátní a nadnárodní Regionální Nemocniční Klinické Lokální a specializované

5 NIS - Nemocniční IS Organizační a funkční struktura
NIS je tvořen řadou subsystémů se mnoha vzájemnými informačními vazbami Jednotlivé informační subsystémy zajišťují sběr a zpracování medicínských informací hospodářsko-správních informací

6 Medicínská část NIS Hlavní funkce:
minimalizace administrativních činností souvisejících s diagnosticko-terapeutskými činnostmi optimalizace přenosu informací mezi provozy optimalizace dg-ter. postupů, návaznosti, org.zabezpečení archivace medicínských informací a jejich opětné využití statistiky přehledy výzkum ...

7 Klinický IS (KIS) Základem KIS je pacientsky orientovaná databáze (DB)
DB obsahuje veškeré informace dříve uchovávané v klinické dokumentaci Žádanky a ordinace přímo do DB v dialogovém režimu Sumarizované informace přehledně k dispozici SZP Pacientská DB má podle oborů průměrně kB čisté informace na pacienta a hospitalizaci

8 Klinický IS (KIS) (pokrač.)
Příklady modulů: anamnéza stav přítomný (status praesens) dg léky dieta anestézie operace monitoring a intenzivní péče rehabilitace funkční, RTG, speciální a konsiliární vyšetření laboratorní vyšetření propouštěcí zpráva

9 Jednorozměrná klasifikace zdravotního záznamu
Nejjednodušší metodou klasifikace ZZ je klasifikace nemocí Mezinárodní klasifikaci navrhl Bertillon v r (původně pro klasifikování příčin smrti) Kódování diagnóz za pomoci Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) - anglicky International Classification of Deseases (ICD) 9. revize MKN platila od roku 1975, v některých zemích západní Evropy se používá ještě po roce 2000 10. revize platí od roku 1994

10 MKN revize MKN-10 dělí známé nemoci do 20 velkých skupin, každá skupina má své další členění Konstrukce kódu: písmeno + 2 cifry, další cifra za desetinnou tečkou (případně ještě čtvrtá) je upřesněním diagnózy Příklad: E10 = Diabetes mellitus závislý na inzulinu E10.0 = Diabetes mellitus s komatem E10.9 = Diabetes mellitus bez komplikací MKN-10 je klasifikace jednorozměrná, bez syntaxe, každé nemoci odpovídá jeden kód Výhoda: jednoduchost Nevýhoda: Nejednoznačnost - vhodná pro statistiky, nevhodná pro klinickou praxi, zde nutná přesnější diagnóza

11 MKN - 10. revize (pokr.) Příklad
S72.4 = Fractura femoris = „Zlomenina dolního konce stehenní kosti“ Pro klinickou praxi potřebujeme popsání diagnózy například takto: „Fractura femoris aperta spiralis l.sin.“ = „Otevřená spirální zlomenina levé kosti stehenní“

12 Vícerozměrné klasifikace zdravotního záznamu
Nejvíce užívaná nomenklatura: SNOP - Systematized Nomenclature Of Pathology Vznik v roce 1965 Určena k psaní popisů závěrů anatomicko-patologických ohledání - pitvy

13 Vícerozměrné klasifikace zdravotního záznamu (pokr.)
SNOP užívá 4 kategorie (osy), je to čtyřrozměrná klasifikace: T - topografie kde se nemoc projevuje M - morfologie typ nemoci E - etiologie způsobená čím F - funkce čím se projevuje

14 Vícerozměrné klasifikace zdravotního záznamu (pokr.)
Ze SNOP vyšel SNOMED - Systematized Nomenclature Of MEDicine. Byly přidány ještě 3 osy: Nemoci („je to chronický diabetik…“) Procedury (administrativní, diagnostické, terapeutické, preventivní, …) („léčen zářením…“) Zaměstnání - socioprofesní kategorie („pracuje jako …“)

15 Technická realizace NIS
Realizace úspěšného NIS patří mezi nejnáročnější úlohy oboru medicínské informatiky NIS s centralizovanou databází Tyto projekty musejí být dimenzovány na špičkové zatížení IS realizovaný na navzájem nepropojených počítačích může lépe splňovat rozdílné a individuální požadavky uživatelů, může být navržen specializovaněji než centralizovaný NIS. Ale nepřekonatelné potíže vznikají při snaze vytvořit komplexní NIS propojením těchto odděleně provozovaných IS S problémy se setkáme při rozšíření funkcí IS z fáze administrativního sledování průchodu pacienta nemocnicí K fázi komplexního sběru medicínských dat

16 NIS s centralizovanou databází
Logické schéma NIS PC na LAB Server PC na LAB ... PC na INT PC na CHIR PC na CHIR PC na CHIR PC na RTG PC na RTG PC na INT

17 Technická realizace NIS (pokr.)
NIS s distribuovanou databází NIS je realizován jako systém propojených subsystémů (SS) distribuovanými daty Každý subsystém může pracovat samostatně, s řadou specializovaných funkcí a s daty přístupnými jen uživatelům příslušného SS Definovaná množina dat je v rámci NIS společná několika nebo všem SS Další množina dat vzniká v jednom SS, ale jsou určené pro zpracování jiným SS. Použitá síť LAN musí zajistit rychlý a spolehlivý přenos takovýchto dat z jednoho SS do druhého.

18 NIS s distribuovanou databází
Logické schéma NIS PC na INT Komunikační server PC na CHIR PC na RTG PC na LAB ... Server INT Server CHIR Server RTG Server LAB

19 Síťový hardware Aby mohly jednotlivé počítače spolu komunikovat, musejí být vybaveny síťovými kartami a navzájem propojeny kabelem Jako spojovací médium se u sítí LAN používají koaxiální kabel kroucená dvoulinka optický kabel rádiové spojení WiFi BlueTooth

20 Topologie sítě Topologie je způsob, jakým jsou jednotlivé počítače mezi sebou propojeny Tři základní druhy topologií sběrnice hvězda kruh

21 Sběrnice Jednotlivé stanice jsou na vedení připojovány pomocí T-členů
PC zakončovací odpor PC Server PC ...

22 Hvězda zakončovací odpor PC PC Server zakončovací zakončovací odpor
Jednotlivé stanice jsou připnuty na rozbočovač - HUB zakončovací odpor PC PC Server zakončovací odpor HUB zakončovací odpor

23 Kruh Spojovací vedení je nataženo postupně od stanice ke stanici, dokud se nedostane k výchozímu bodu. Topologie je typická pro sítě IBM Token-Ring PC PC Server PC PC

24 Typy dat ve zdravotnických IS
1. Textová informace 2. Čísla 3. Čísla + text 4. Datum 5. Čas 6. Časové údaje (kombinace 4+5) 7. Kód (identifikace) pracovníka 8. Podpis (kombinace 4+5+7) 9. Řada čísel - vektor 10.Ordinace (např.: lék, množství, jak často, odkdy, dokdy, …) 11. Alternativa z číselníku 12. Alternativy z číselníku 13. Signály 14. Obrazy

25 Typy informací na přijímacím oddělení
Rodné číslo Číslo chorobopisu Příjmení Jméno Tituly Rodné jméno Datum narození Pohlaví Státní příslušnost Adresa Zdravotní pojišťovna Čísla pojistek (číslo pojištěnce) Zaměstnavatel Zaměstnání

26 Typy informací na přijímacím oddělení
Číslo pracovní neschopnosti Datum vystavení neschopenky Nejbližší příbuzní (jméno, adresa) Datum a čas přijetí Přijímající lékař Typ přijetí (plánované, akutní) Opakovanost hospitalizace Na které oddělení je přijímán

27 Typy dat v pacientské databázi lůžkového oddělení
Identifikační údaje Diagnózy (přijímací, následná, operační, propouštěcí) Anamnézy (OA, RA, nynější onemocnění, pracovní) Stav přítomný - status praesens Ordinace léků infúzí diety měření lab. vyšetření radiodiagnostiky ošetření konsiliárních vyšetření rehabilitace

28 Typy dat v pacientské databázi lůžkového oddělení (pokr.)
Operační protokol Záznam měření bilancí tekutin, energetických, iontových, metabolických lab. vyšetření různých typů včetně interpretace dat závěrů vyšetření dekursu epikrízy operačních výkonů výkonů pro zdravotní pojišťovny ukončení hospitalizace propouštěcí zprávy

29 Rodné číslo (RČ) V sobě obsahuje:
poslední dvojčíslí z roku narození osoby, měsíc a den narození koncovku rodného čísla - „pořadové číslo“ narození v daném dni a na její poslední, čtvrté pozici kontrolní číslici pohlaví

30 Ověření pravosti Číslo vydělíme jedenácti.
Výsledek zaokrouhlíme na celé číslo, vždy směrem dolů. Zjistíme celočíselný zbytek dělení čísla X konstantou 11 a označíme jej jako vypočítanou hodnotu kontrolní číslice. Tu pak porovnáme s hodnotou kontrolní číslice uvedené na poslední pozici rodného čísla. Jsou-li obě hodnoty shodné, rodné číslo je v pořádku. Liší-li se, rodné číslo je chybné a došlo v něm k nekorektní změně. Rodné číslo lze tedy interpretovat číselně jako rovnici: = * (vypočtená hodnota kontrolní číslice)

31 Použité zdroje Ing. Miroslav Dvořák, SMED přednášky 2005
Ing. ROMAN RAK, Unikátní objektové identifikátory (


Stáhnout ppt "Úvod do medicínské informatiky LÉKAŘSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY"

Podobné prezentace


Reklamy Google