Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do medicínské informatiky LÉKAŘSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Ing. Vratislav Čmiel, BUMI – počítačová cvičení č. 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do medicínské informatiky LÉKAŘSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Ing. Vratislav Čmiel, BUMI – počítačová cvičení č. 2."— Transkript prezentace:

1 Úvod do medicínské informatiky LÉKAŘSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Ing. Vratislav Čmiel, BUMI – počítačová cvičení č. 2

2 Informační systémy ve zdravotnictví Hlavní úloha – získávat – uchovávat – přenášet – zpracovávat velké množství informací Cíl procesu aplikace výpočetní techniky v IS: – zlepšit úroveň řízení a organizace činností – zvýšit rychlost a spolehlivost přístupu k informacím – rozšířit rozsah informací nutných pro rozhodování a řízení

3 Specifika IS v porovnání předchozími aplikacemi Relativní nezávislost procesu sběru a využívání informací (časová i místní) Existence databáze Mnohouživatelský přístup k údajům uloženým v databázi Základní rysy databázových systémů: – vícenásobné využívání dat – minimalizace výkaznictví v klasické formě

4 Základní typy zdravotnických IS Celostátní a nadnárodní Regionální Nemocniční Klinické Lokální a specializované

5 NIS - Nemocniční IS Organizační a funkční struktura NIS je tvořen řadou subsystémů se mnoha vzájemnými informačními vazbami Jednotlivé informační subsystémy zajišťují sběr a zpracování – medicínských informací – hospodářsko-správních informací

6 Medicínská část NIS Hlavní funkce: – minimalizace administrativních činností souvisejících s diagnosticko-terapeutskými činnostmi – optimalizace přenosu informací mezi provozy – optimalizace dg-ter. postupů, návaznosti, org.zabezpečení – archivace medicínských informací a jejich opětné využití – statistiky – přehledy – výzkum –...

7 Klinický IS (KIS) Základem KIS je pacientsky orientovaná databáze (DB) DB obsahuje veškeré informace dříve uchovávané v klinické dokumentaci Žádanky a ordinace přímo do DB v dialogovém režimu Sumarizované informace přehledně k dispozici SZP Pacientská DB má podle oborů průměrně 10-20 kB čisté informace na pacienta a hospitalizaci

8 Klinický IS (KIS) Klinický IS (KIS) (pokrač.) Příklady modulů: – anamnéza – stav přítomný (status praesens) – dg – léky – dieta – anestézie – operace – monitoring a intenzivní péče – rehabilitace – funkční, RTG, speciální a konsiliární vyšetření – laboratorní vyšetření – propouštěcí zpráva

9 Jednorozměrná klasifikace zdravotního záznamu Nejjednodušší metodou klasifikace ZZ je klasifikace nemocí Mezinárodní klasifikaci navrhl Bertillon v r. 1883 (původně pro klasifikování příčin smrti) Kódování diagnóz za pomoci Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) - anglicky International Classification of Deseases (ICD) 9. revize MKN platila od roku 1975, v některých zemích západní Evropy se používá ještě po roce 2000 10. revize platí od roku 1994

10 MKN - 10. revize MKN-10 dělí známé nemoci do 20 velkých skupin, každá skupina má své další členění Konstrukce kódu: písmeno + 2 cifry, další cifra za desetinnou tečkou (případně ještě čtvrtá) je upřesněním diagnózy Příklad: E10 = Diabetes mellitus závislý na inzulinu E10.0 = Diabetes mellitus s komatem E10.9 = Diabetes mellitus bez komplikací MKN-10 je klasifikace jednorozměrná, bez syntaxe, každé nemoci odpovídá jeden kód Výhoda: jednoduchost Nevýhoda: Nejednoznačnost - vhodná pro statistiky, nevhodná pro klinickou praxi, zde nutná přesnější diagnóza

11 MKN - 10. revize MKN - 10. revize (pokr.) Příklad – S72.4 = Fractura femoris = „Zlomenina dolního konce stehenní kosti“ – Pro klinickou praxi potřebujeme popsání diagnózy například takto: „Fractura femoris aperta spiralis l.sin.“ = „Otevřená spirální zlomenina levé kosti stehenní“

12 Vícerozměrné klasifikace zdravotního záznamu Nejvíce užívaná nomenklatura: SNOP - Systematized Nomenclature Of Pathology Vznik v roce 1965 Určena k psaní popisů závěrů anatomicko- patologických ohledání - pitvy

13 Vícerozměrné klasifikace zdravotního záznamu Vícerozměrné klasifikace zdravotního záznamu (pokr.) SNOP užívá 4 kategorie (osy), je to čtyřrozměrná klasifikace: T - topografiekde se nemoc projevuje M - morfologietyp nemoci E - etiologiezpůsobená čím F - funkcečím se projevuje

14 Ze SNOP vyšel SNOMED - Systematized Nomenclature Of MEDicine. Byly přidány ještě 3 osy: Nemoci(„je to chronický diabetik…“) Procedury (administrativní, diagnostické, terapeutické, preventivní, …) („léčen zářením…“) Zaměstnání - socioprofesní kategorie („pracuje jako …“) Vícerozměrné klasifikace zdravotního záznamu Vícerozměrné klasifikace zdravotního záznamu (pokr.)

15 Technická realizace NIS Realizace úspěšného NIS patří mezi nejnáročnější úlohy oboru medicínské informatiky NIS s centralizovanou databází – Tyto projekty musejí být dimenzovány na špičkové zatížení – IS realizovaný na navzájem nepropojených počítačích může lépe splňovat rozdílné a individuální požadavky uživatelů, může být navržen specializovaněji než centralizovaný NIS. Ale nepřekonatelné potíže vznikají při snaze vytvořit komplexní NIS propojením těchto odděleně provozovaných IS – S problémy se setkáme při rozšíření funkcí IS z fáze administrativního sledování průchodu pacienta nemocnicí K fázi komplexního sběru medicínských dat

16 NIS s centralizovanou databází PC na INT Logické schéma NIS Server PC na CHIR PC na RTG PC na LAB PC na RTG...

17 Technická realizace NIS Technická realizace NIS (pokr.) NIS s distribuovanou databází – NIS je realizován jako systém propojených subsystémů (SS) distribuovanými daty – Každý subsystém může pracovat samostatně, s řadou specializovaných funkcí a s daty přístupnými jen uživatelům příslušného SS – Definovaná množina dat je v rámci NIS společná několika nebo všem SS – Další množina dat vzniká v jednom SS, ale jsou určené pro zpracování jiným SS. Použitá síť LAN musí zajistit rychlý a spolehlivý přenos takovýchto dat z jednoho SS do druhého.

18 NIS s distribuovanou databází Logické schéma NIS PC na INT Komunikační server PC na CHIR PC na RTG PC na LAB PC na RTG... Server INT Server CHIR Server RTG Server LAB

19 Síťový hardware Aby mohly jednotlivé počítače spolu komunikovat, musejí být vybaveny síťovými kartami a navzájem propojeny kabelem Jako spojovací médium se u sítí LAN používají – koaxiální kabel – kroucená dvoulinka – optický kabel – rádiové spojení WiFi BlueTooth

20 Topologie sítě Topologie je způsob, jakým jsou jednotlivé počítače mezi sebou propojeny Tři základní druhy topologií – sběrnice – hvězda – kruh

21 Sběrnice Jednotlivé stanice jsou na vedení připojovány pomocí T-členů PC Server zakončovací odpor...

22 Hvězda Jednotlivé stanice jsou připnuty na rozbočovač - HUB HUB PC Server zakončovací odpor zakončovací odpor zakončovací odpor

23 Kruh Spojovací vedení je nataženo postupně od stanice ke stanici, dokud se nedostane k výchozímu bodu. Topologie je typická pro sítě IBM Token- Ring PC Server

24 Typy dat ve zdravotnických IS 1. Textová informace 2. Čísla 3. Čísla + text 4. Datum 5. Čas 6. Časové údaje (kombinace 4+5) 7. Kód (identifikace) pracovníka 8. Podpis (kombinace 4+5+7) 9. Řada čísel - vektor 10.Ordinace (např.: lék, množství, jak často, odkdy, dokdy, …) 11. Alternativa z číselníku 12. Alternativy z číselníku 13. Signály 14. Obrazy

25 Typy informací na přijímacím oddělení Rodné číslo Číslo chorobopisu Příjmení Jméno Tituly Rodné jméno Datum narození Pohlaví Státní příslušnost Adresa Zdravotní pojišťovna Čísla pojistek (číslo pojištěnce) Zaměstnavatel Zaměstnání

26 Typy informací na přijímacím oddělení Číslo pracovní neschopnosti Datum vystavení neschopenky Nejbližší příbuzní (jméno, adresa) Datum a čas přijetí Přijímající lékař Typ přijetí (plánované, akutní) Opakovanost hospitalizace Na které oddělení je přijímán

27 Typy dat v pacientské databázi lůžkového oddělení Identifikační údaje Diagnózy (přijímací, následná, operační, propouštěcí) Anamnézy (OA, RA, nynější onemocnění, pracovní) Stav přítomný - status praesens Ordinace – léků – infúzí – diety – měření lab. vyšetření – radiodiagnostiky – ošetření – konsiliárních vyšetření – rehabilitace

28 Typy dat v pacientské databázi lůžkového oddělení (pokr.) Operační protokol Záznam – měření – bilancí tekutin, energetických, iontových, metabolických – lab. vyšetření různých typů včetně interpretace dat – závěrů vyšetření – dekursu – epikrízy – operačních výkonů – výkonů pro zdravotní pojišťovny – ukončení hospitalizace – propouštěcí zprávy

29 Rodné číslo (RČ) V sobě obsahuje: poslední dvojčíslí z roku narození osoby, měsíc a den narození koncovku rodného čísla - „pořadové číslo“ narození v daném dni a na její poslední, čtvrté pozici kontrolní číslici pohlaví

30 Ověření pravosti 1.Číslo vydělíme jedenácti. 2.Výsledek zaokrouhlíme na celé číslo, vždy směrem dolů. Zjistíme celočíselný zbytek dělení čísla X konstantou 11 a označíme jej jako vypočítanou hodnotu kontrolní číslice. 3.Tu pak porovnáme s hodnotou kontrolní číslice uvedené na poslední pozici rodného čísla. Jsou-li obě hodnoty shodné, rodné číslo je v pořádku. Liší-li se, rodné číslo je chybné a došlo v něm k nekorektní změně. Rodné číslo lze tedy interpretovat číselně jako rovnici: 616225638 = 56020512 * 11 + 6 (vypočtená hodnota kontrolní číslice)

31 Použité zdroje Ing. Miroslav Dvořák, SMED přednášky 2005 Ing. ROMAN RAK, Unikátní objektové identifikátory (http://www.mvcr.cz/casopisy/kriminalistika/1999/9903/rak.html)


Stáhnout ppt "Úvod do medicínské informatiky LÉKAŘSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Ing. Vratislav Čmiel, BUMI – počítačová cvičení č. 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google