Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský rok informatiky Zlín 6.-7.10.2005 Objektivizace SEA při posuzování liniových koridorů (dopravní a technická infrastruktura) Liberecký kraj Pavel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský rok informatiky Zlín 6.-7.10.2005 Objektivizace SEA při posuzování liniových koridorů (dopravní a technická infrastruktura) Liberecký kraj Pavel."— Transkript prezentace:

1 Krajský rok informatiky Zlín 6.-7.10.2005 Objektivizace SEA při posuzování liniových koridorů (dopravní a technická infrastruktura) Liberecký kraj Pavel Šťovíček, Ing. Pavel Matějka

2 Objektivizace SEA při posuzování liniových koridorů (dopravní a technická infrastruktura) Účastník soutěže „Geoaplikace roku 2004“ Kategorie A „GIS pro lepší služby veřejné správy“

3 Objektivizace SEA při posuzování liniových koridorů (dopravní a technická infrastruktura) Cíl aplikace  slouží orgánu územního plánování (Liberecký kraj) k podpoře agend souvisejících s posuzováním záměru v oblasti dopravní a technické infrastruktury  ukázat, kde je s pomocí GIS veřejná správa schopna přesněji a rychleji poskytovat podporu územně plánovací činnosti Název aplikace

4 Důvody vzniku aplikace  společensko-politická závažnost procesu vedla ke stanovení jednoznačného postupu posuzování ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, který byl zakotven v „METODICE“ („Metodika pro zpracování dokumentace SEA - varianty koridorů silnice R 35 v úseku Úlibice – Turnov (verze 1.2)“, odsouhlasená Ministerstvem životního prostředí ČR)  využití datové části Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje (dále ÚP VÚC LK) na podporu posuzovacího procesu SEA při hodnocení variant rychlostní komunikace R35 v úseku Turnov, Úlibice (Jičín), Mnichovo Hradiště

5 Proces SEA  Posuzování koncepcí podle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí  Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Objektivizace procesu SEA  Aplikování exaktního algoritmizovaného hodnotícího postupu, který při nastavení hodnotících kritérií odborným týmem generuje jednoznačný a transparentní výsledek, který je dále z důvodů srozumitelnosti širokému okruhu veřejnosti detailně verbálně popsán

6 Vymezení území pro sběr podkladů k vyhodnocení severního a jižního řešení variant koridorů silnice R35

7 Vymezení území – model terénu

8 Obecný popis aplikace  pro navržené úseky variant koridorů vznikl soubor čtrnácti hodnotících kritérií  každé kritérium je vyjádřeno souborem ukazatelů  METODIKA stanovila postup pro exaktní výpočet a naplnění ukazatelů nástroji GIS  výsledné ukazatele byly použity pro definování tzv. odporových charakteristik úseků, vyjadřujících negativní vliv na své okolí  součtem dílčích odporů za jednotlivá kritéria vznikl celkový odpor úseku (bodové vyjádření negativního dopadu případné realizace úseku na narušení rovnováhy složek udržitelného rozvoje)  jádrem samotného hodnocení se stala jedna z metod síťové analýzy „Průchod dopravní sítí metodou tzv. nejmenšího odporu“  aplikováním metody na exaktně vypočtené odporové ukazatele vznikl objektivní soubor prvních deseti nejlepších variant dopravních koridorů (TOP 1 – TOP 10)

9 Aplikace umožňuje  dynamicky měnit parametry hodnocení v kritériích  přisuzovat váhové koeficienty kritériím  vyhodnocovat dopad vstupních dat na pořadí variant

10 Ukázka sítě úseků návrhových koridorů (U1 – U36)

11 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K1 - Dopad na obyvatelstvo (odpor je vyjádřen ekvivalentem počtu domů v koridorech šířky 200, 500, 1000m)

12 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K2 - Ovzduší-emise N02, C6H6 z dopravy (odpor je vyjádřen ekvivalentem počtu domů v zóně, kde je překročen roční imisní limit oxidu uhličitého a benzenu)

13 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K3 - Hluková zátěž z dopravy (odpor je vyjádřen ekvivalentem počtu domů v zóně, kde je překročena hladina akustického tlaku 40 dB v noční době)

14 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K4 - Lesní půda (odpor je vyjádřen záborem lesa [m])

15 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K5 - Zemědělský půdní fond (odpor vyjádřen záborem půdy s třídou ochrany I.a II. (délka průchodu [m]))

16 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K6 - Geologie (odpor je vyjádřen výskytem následujících jevů v koridoru úseku - kontakt s chráněným ložiskovým územím, dobývacím prostorem, sesuvným územím, poddolovaným územím)

17 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K7 - Vodní hospodářství (odpor je vyjádřen výskytem následujících jevů v koridoru úseku – kontakt s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod, ochranným pásmem vodního zdroje II.stupně)

18 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K8 - Ochrana přírody a krajiny (odpor je vyjádřen výskytem následujících jevů – dotčenost zónace chráněné krajinné oblasti, maloplošného chráněného území, významného krajinného prvku)

19 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K9 - Územní systém ekologické stability ÚSES (odpor je vyjádřen výskytem následujících jevů - kontakt s nadregionálním či regionálním biocentrem a biokoridorem)

20 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K10 - Krajinný ráz (odpor je vyjádřen výskytem následujících jevů – délka průchodu úseku územím s různou hodnotou ekologické stability modifikovaná koeficientem kulturně-historicko-estetického charakteru okolí )

21 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K11 - Ekonomické parametry řešení (odpor je vyjádřen odhadem nákladů základní liniové stavby navýšené o doplňkové konstrukce) Kritérium nebylo podporováno geografickou analýzou

22 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K12 - Sociálně ekonomické dopady na území (odpor se odvozuje z odhadu vyjíždějících a dojíždějících za prací a do škol) Kritérium nebylo podporováno samostatným mapovým výstupem

23 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K13 - Vazby širších vztahů (odpor se odvozuje z odhadu počtu uživatelů území pohybujících se za prací, do škol a za rekreací, tento dílčí odpor je korigován tzv.nasávacím efektem vybraných center osídlení)

24 Soubor hodnotících kritérií a odporových ukazatelů kritérium K14 - Fauna a flóra (odpor se odvozuje z výskytu chráněných druhů fauny a flory na základě mapovacích studií) Kritérium nebylo podporováno geografickou analýzou

25 Výpočet prvních deseti nejlepších variant dopravních koridorů (TOP 1 – TOP 10)

26 Souhrnný přehled výpočtů odporových charakteristik

27 Výsledek průchodu dopravní sítí metodou tzv. nejmenšího odporu Pořadí TOP 1 - TOP 10

28 Praktický přínos pro výkon veřejné správy nebo veřejného sektoru Vymezování koridorů pro dopravní infrastrukturu v územně plánovacích dokumentacích a příprava jejich realizace je v posledních letech závažným celospolečenským problémem (např. obchvat dálnice D5 v Plzni, koridor pro dálnici D3 atp.). Praktický přínos aplikace pro výkon veřejné správy:  hodnocení navrhovaných koridorů na základě exaktně vypočtených ukazatelů  rozsah a parametry kritérií hodnocení lze individuelně stanovit dle druhu a podrobnosti posuzovaného dokumentu – územní plány obcí, územní plány velkých územních celků, vyhledávací studie, atd.  využitelnost pro orgány územního plánování všech stupňů (obce, kraje, ministerstva)  využitelnost pro investory dopravní infrastruktury (ŘSD, kraje, …)  transparentní, srozumitelná, objektivní, efektivní metoda posuzování  možnost modelování na základě individuálního zadání parametrů hodnocení zadavatelem posuzování (orgán veřejné správy), účastníkem procesu posuzování (odborná i laická veřejnost, iniciativy, dotčené orgány státní správy, atp..) Motto: „Svůj záměr představuji srozumitelně, transparentně, efektivně i efektně“

29 Zpřesnění, zrychlení a schopnost obsluhy vyššího počtu uživatelů Aplikace umožňuje  v reálném čase přijímat podněty,  zapracovávat zpřesňující podklady,  operativně reagovat na změny v základních údajích o území či v parametrech hodnotících kritérií. Aplikace vytváří  zpětné vazby mezi pořizovatelem, zpracovatelem dokumentace a odbornými konzultanty,  umožňuje aktivní zapojení vícečlenných týmů do procesu hodnocení. Motto: „Více hlav více ví“

30 Dostupnost geoinformací veřejné správy a veřejného sektoru Tuto aplikaci lze chápat jako návrh standardu datového rozhraní pro mezikrajské sdílení dat v procesech SEA  v procesu sdílení dat se sousedními krajskými úřady bylo využito zkušeností a kontaktů z přípravných projektů naplňování tzv.“nepodkročitelného standardu GIS ČR“.  iniciativa vzniku a rozvíjení nepodkročitelného standardu GIS ČR vzešla z prostředí subkomise GIS, zřízené při komisi informatiky Asociace krajů ČR. Subkomise GIS se touto iniciativou podílí na vytváření bezbariérového prostředí pro sdílení dat mezi subjekty veřejné správy.  proces dotváření datových rozhraní mezi správci datových sad standardy GIS krajů výrazně sníží časové a finanční nároky. Motto: „Bezbariérovým prostředím rychleji v cíli“

31 Míra spolupráce mezi subjekty veřejné správy K vysoké míře a efektivitě spolupráce mezi subjekty veřejné správy přispívá aplikace  prostřednictvím sdílení dat, vstupujících do aplikace  shodou nad rozsahem a parametry hodnotících kritérií Motto: „Sdílenou metodou ke sdílenému cíli“

32 Příznivý ohlas ze strany občanů či uživatelů aplikace Tvorba aplikace byla vedena snahou  přiblížit proces posuzování záměrů, které mají vysokou společensko – politickou závažnost, širokému spektru zájemců, občanům, uživatelům aplikace Motto: „Nemáme co skrývat“

33 Využitelnost know how v jiných projektech (přenositelnost řešení do jiného sektoru veřejné správy) Tuto aplikaci lze mimo jiné chápat jako návrh standardu datového rozhraní pro mezikrajské sdílení dat v procesech SEA za splnění těchto předpokladů  veřejná správa (v tomto případě krajské úřady) budou provozovat a spravovat datové modely GIS (to znamená, že bude co sdílet)  krajské úřady budou nadále svými iniciativami podporovat rozvoj „nepodkročitelného standardu GIS ČR“ (to znamená, že vzniknou akceptovatelná rozhraní pro sdílení dat)  hodnocení SEA bude zadáváno v rozšířeném pojetí (to znamená včetně datové části pro územní analýzy a následný exaktní hodnotící postup, který umožní rozšířit dnes zaběhnutý verbální hodnotící postup o exaktní algoritmizovatelná modelová řešení) Motto: „Datová rozhraní si s informací poradí“

34 Zvláštní přínosy, které uvede sám přihlašovatel jako zajímavé a hodné ocenění Dnešní zaběhnutý, převážně verbální, hodnotící postup SEA byl objektivizován  exaktním algoritmizovaným hodnotícím řešením, které při nastavení hodnotících kritérií odborným týmem vygeneroval jednoznačný a transparentní výsledek.  v případě, že je exaktní výstup podrobně verbálně popsán, stává se výsledná dokumentace SEA srozumitelnou pro široký okruh veřejnosti. Motto: „Jasně a zřetelně……“

35 Otevřenost řešení, respektování českých i mezinárodních pravidel a standardů pro GIS a ISVS. Aplikace vznikla v souladu s iniciativou budování nepodkročitelného standardu GIS ČR po linii krajských úřadů. Konkrétně se jedná o přípravný projekt „Metodika ÚPD / standardizace a integrace územně plánovacích procesů“. Motto: „Jemné nitky, pevná síť“

36 Originalita, knowhow Originalitu spatřujeme v tom, že k vytvoření aplikace byly použity  běžně dostupné elementární softwarové nástroje  základní analytické funkce ArcGISu (není třeba vždy na velké problémy nasazovat robustní systémová řešení). Aplikace není zatížena závazky vůči dalšímu použití. Motto: „V jednoduchosti je síla“

37 Využití internetových technologií a přínos pro rozvoj GIS všeobecně Aplikace vygenerovala na základě vstupních datových sad výstupní datovou sadu s přidanou hodnotou řešení. Nasazování aplikací založených na principu tzv. přidané hodnoty umožňuje rozšiřovat datové sklady přímo použitelné pro publikování dokumentů prostřednictvím internetových mapových serverů, či mapových služeb. Motto: „Přidanou hodnotou k dynamickému rozvoji GIS“

38 Součástí prezentace geoaplikace je doprovodný poster

39 Prezentace výstupů geoaplikace v ESRI MAP BOOK VOLUME 20 (rok 2005)

40 Objektivizace SEA při posuzování liniových koridorů (dopravní a technická infrastruktura) kontakty pavel.stovicek@kraj-lbc.cz pavel.matejka@kraj-lbc.cz tel: +420 485 226 431 tel: +420 485 226 415


Stáhnout ppt "Krajský rok informatiky Zlín 6.-7.10.2005 Objektivizace SEA při posuzování liniových koridorů (dopravní a technická infrastruktura) Liberecký kraj Pavel."

Podobné prezentace


Reklamy Google