Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Hospodářská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Hospodářská."— Transkript prezentace:

1 Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Hospodářská komora České republiky TELEDIN Praha

2 Rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu  Působnost Rozhodčího soudu upravuje explicitně zákon (216/1994 Sb.)  Rozhodčí soud může řešit všechny majetkové spory podle norem hmotného práva (jak tuzemské tak zejména mezinárodní, což je nesmírně významná pravomoc při rozvoji elektronického obchodu na Internetu)  Rozhodčí soud vydává Listinu rozhodců a svou procesní normu, tzv. Řád rozhodčího soudu

3 Rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu  Řád Rozhodčího soudu plně respektuje požadavek zákona – řízení je neveřejné a bez zbytečných formalit  Nálezy Rozhodčího soudu jsou vykonatelné (ve státech významné většiny světa – New York Treaty – ke 2003 signatáři - cca 130)  Řízení je jednoinstanční a velmi rychlé  Podmínkou je písemná rozhodčí doložka www.arbcourt.cz

4 Řád Rozhodčího soudu Základní ustanovení - pravomoc Předsednictvo, rozhodci, tajemník – struktura Řízení –Zahájení řízení –Příprava projednání sporu –Projednání sporu –Dokazování –Skončení řízení – Nález nebo usnesení –Náklady řízení – „Pravidla o nákladech rozhodčího řízení“

5 Rozhodčí řízení online ? Novoty –Elektronický obchod – nový jev, obchod bez hranic, nové médium –Internet – globální služba, e-mail, Web atd. –Nové pojetí písemnosti – i elektronická reprezentace Ale –Nejasně dané právo, nejasná jurisdikce –Autenticita osob a písemností –Ústní jednání – telekonference, videokonference –Zabezpečení

6 Rozhodčí řízení online Řešení nejasností v současnosti do budoucna v současnosti –řešení řady problémů Řádem a dohodou stran –autenticita důkazů a podání – nenamítnutí protistrany –elektronický podpis nálezu, možné i u žaloby a žalobní odpovědi do budoucna –elektronický podpis každého podání –akceptace globálních norem do lokálního práva – UNCITRAL –úplné právní zrovnoprávnění elektronické formy s písemnou –zajištění bezpečnosti při důvěrné komunikaci – telekonference, videokonference se zabezpečenou komunikací

7 Řád Rozhodčího soudu on-line Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení on-line Upravuje nově řízení (on-line): –Příslušnost dodatku vůči sporu - doložka –Zabezpečení oznámení o doručení a stanovení lhůt –Žaloba –Vyrozumnění o žalobě – email –Vyjádření žalovaného k žalobě – email či portál –Vyjádření k protižalobě – email či portál –Prodloužení lhůty –Jazyk rozhodčího řízení –Místo vydání rozhodčího nálezu – Dlouhá 13, Praha 1 –Doručení rozhodčího nálezu – vystavením na portálu

8 Výhody rozhodčího řízení včetně možnosti řízení on-line Láce – náklady na řízení velmi nízké Rychlost vymožení práva – řádově rychlejší než obecné soudy Kvalita vymožení práva – globální díky mezivládním úmluvám On-line – možnost řešení i malých sporů On-line – vůbec nejlevnější možnost On-line – vůbec nejrychlejší možnost

9 Doporučená rozhodčí doložka pro řízení on-line Všechny spory, jenž vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou tohoto Rozhodčího soudu. Strany pro toto řízení a jeho vedení on-line volí tyto e-mailové adresy:............................ Tato rozhodčí smlouva je nedílnou součástí smlouvy č................. uzavřené mezi stranami dne................. V............... dne...................................................... podpisy smluvních stran

10

11

12

13

14 Pravidla pro řešení sporů o domény.eu ("Pravidla ADR") Řízení k alternativnímu řešení sporů podle Nařízení Evropské Komise č. 874/2004 o právních pravidlech týkajících se implementace a funkcí domény nejvyšší úrovně.eu a zásad, jimiž se řídí registrace, se řídí Pravidly ADR a Doplňujícími pravidly ADR poskytovatele zajišťujícího ADR řízení, tj. Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR Pravidla ADR a Doplňující pravidla ADR jsou uvedena na webové stránce poskytovatele Výklad a aplikace Pravidel ADR se řídí právním pořádkem EU, který má v případě rozporu přednost

15 Pravidla ADR Žaloba proti: –držiteli doménového jména –proti správci Žalobní nároky jsou omezeny na zrušení doménového jména či jeho převod nebo, je-li žalovanou stranou správce, zrušení jeho rozhodnutí

16 Žalující strana má šance vyhrát když žalovaný je držitelem registrace doménového jména.eu, které je identické nebo zaměnitelné se jménem, k němuž má žalující oprávnění : –a buď bylo žalovaným zaregistrováno bez oprávnění nebo bez oprávněného zájmu –nebo doménové jméno bylo zaregistrováno nebo je užíváno v nedobré víře když žalovaný je správcem a jeho rozhodnutí bylo v rozporu s nařízeními EU

17 Žalovaná strana má šance vyhrát Prokáže-li oprávněný zájem na doménovém jménu, pokud např. : –před oznámením sporu použila doménové jméno nebo jméno odpovídající doménovému jménu v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb, nebo prokazatelně provedla přípravy k takovému postupu –je pod doménovým jménem obecně známa, i pokud neexistuje ve vztahu k příslušnému doménovému jménu přiznané nebo zakotvené oprávnění –legitimně a k nekomerčním nebo spravedlivým účelům využívá doménového jména, aniž by jejím záměrem bylo uvést spotřebitele v omyl nebo poškodit pověst názvu, k němuž existuje přiznané nebo zakotvené oprávnění

18 Žalovaná strana spíše prohraje Pokud registrovala nebo užívá doménové jméno v nedobré víře, tj.: –bylo zaregistrováno nebo pořízeno primárně za účelem prodeje, pronájmu nebo jiného převodu držiteli takového názvu, k němuž právo přiznává či zakotvuje oprávnění, nebo veřejnému orgánu –nebo bylo zaregistrováno s cílem zabránit držiteli určitého názvu, k němuž právo přiznává nebo zakotvuje oprávnění, nebo veřejnému orgánu, aby takového názvu použil, pokud : se žalovaná strana opakovaně angažuje v popsaném nekalém chování nebo doménové jméno nebylo využíváno příslušným způsobem po dobu nejméně dvou let od data registrace nebo když v době zahájení ADR řízení žalovaná strana prohlásila, že zamýšlí využívat doménové jméno, k němuž právo přiznává nebo zakotvuje oprávnění, nebo které odpovídá názvu veřejného orgánu, avšak neučinila tak do šesti měsíců od zahájení ADR řízení

19 Žalovaná strana spíše prohraje Pokud registrovala nebo užívá doménové jméno v nedobré víře, též : –bylo-li zaregistrováno primárně za účelem narušení pracovních činností konkurenta –nebo bylo-li záměrně použito k přitahování uživatelů internetu za účelem zisku na webovou stránku žalované strany nebo jiné místo on-line, a to možnou záměnou s názvem, k němuž právo přiznává nebo zakotvuje oprávnění, nebo které je názvem veřejného orgánu –nebo je-li osobním jménem a neexistuje žádná prokazatelná souvislost mezi žalovanou stranou a zaregistrovaným doménovým jménem

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Hospodářská."

Podobné prezentace


Reklamy Google