Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLE Mámo, řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš, černej obal s křížem v dlaních schováváš. Řekni proč s ní chodíš spát, chci to tajemství tvé znát,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLE Mámo, řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš, černej obal s křížem v dlaních schováváš. Řekni proč s ní chodíš spát, chci to tajemství tvé znát,"— Transkript prezentace:

1 BIBLE Mámo, řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš, černej obal s křížem v dlaních schováváš. Řekni proč s ní chodíš spát, chci to tajemství tvé znát, dospělá jsem, už nemusíš se bát. Zákon dnů, co kolem nás dával svět a dával čas, bible skrývá to, co měl by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je a nač, pomáhá, když na dně zmírá touhy sen.

2 Staré listy otvírám, čtu si slova, vždyť je znám, kdo to napsal, mámo řekni, kdo to psal. Ten nás musel dobře znát, život žil snad tisíckrát, zas ji schovej, mámo, každej by se smál. Zákon dnů, co kolem nás dával svět a dával čas, bible skrývá to, co měl by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je a nač, pomáhá, když na dně zmírá touhy sen.

3 Nejdelší proroctví Bible
Jozef Bajusz Nejdelší proroctví Bible Kdy začíná doba konce?

4 „Neboť ustanovil (Bůh) den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět…“ Skutky 17,31

5 „Když však Pavel začal hovořit o spravedlnosti a zdrženlivosti a o budoucím soudu, pocítil Félix úzkost a řekl: ’Pro dnešek můžeš jít, až budu mít čas, dám si tě zase zavolat.‘ “ Skutky 24,25

6 „Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: ’Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.‘ “ Zjevení 14,6.7

7 ...budoucí soud... ...nastala hodina soudu !!!
...respektujte Boha !!! ...budoucí soud... ...nastala hodina soudu !!!

8 „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou: odplatím každému podle toho, jak jednal.“ Zjevení 22,12

9 „Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“Zjevení 11,18

10 „Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý
„Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec - plameny ohně, jeho kola - hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“ Daniel 7,9.10

11 „Řekl: ’Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce
„Řekl: ’Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce.‘ “ Daniel 12,9 „A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce…“ Daniel 12,4 Kniha pro dobu konce

12 „Pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce
„Pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce.“ „… Hle, sdělím ti, co se stane v posledním hrozném hněvu, neboť se to týká konce času.“ „Vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dnů.“ Daniel 8,

13 Vidění pro dobu konce: „… až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ Daniel 8,14 1. Co víme o svatyni?

14 „Ať mi udělají svatyni a já budu bydlit uprostřed nich
„Ať mi udělají svatyni a já budu bydlit uprostřed nich.“ „Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.“ Mojžíšova 25,8.40 Svatyně na zemi

15 Jak vypadala svatyně ? Očištění svatyně předsíň Ježíš = „Beránek Boží“
Ježíš = kněz svatyně Svatyně svatých Ježíš = velekněz Očištění svatyně

16

17 „Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů.“ Marek 15,38
Pozemská svatyně smrtí Ježíše skončila svoje poslání.!

18 „Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk.“ Židům 8,1.2 Svatyně v nebi

19 „… až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ Daniel 8,14
Toto proroctví se týká nebeské svatyně! Židovstvo chápe velký den smíření jako „zbavení viny“ nebo „očištění svatyně“, což znamená „dobu soudu“.

20 Herman Wouk: „Toto je můj Bůh“ „Je to Roš Rošanah, den soudu
Herman Wouk: „Toto je můj Bůh“ „Je to Roš Rošanah, den soudu. Svitky osudu leží otevřeny před Pánem. Na tyto svitky ruka každého člověka psala skutky minulého roku. Bůh čte záznamy, ohlašuje soud a stanoví úděl každého člověka pro přicházející rok…“

21 Herman Wouk: „Toto je můj Bůh“ „Jom Kippur, poslední z těchto dnů milosti, je rozhodující bod pro vyznání a obrácení. Když slunce zapadne za horizont, je svitek osudu uzavřen. Osud každého člověka pro přicházející rok je zapečetěn. Výroční soud končí při západu slunce troubením na roh.“

22 Kdy nastane „doba soudu“?
„… až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ Daniel 8.14

23 „… ukládám ti za každý rok jeden den.“ Ezechiel 4,6
1 den = 1 rok

24 Kdy nastane doba soudu? ? za 2300 let Začíná v nebi soud ?

25 „Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.“ Daniel 9,24

26 ? ? 2300 let „lidu tvému“ pro Izrael Začíná v nebi soud
70 týdnů x 7 dní v týdnu prorockých dnů = 490 let Začíná v nebi soud ?

27 „Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů… a… šedesát dva týdny…“ Daniel 9,25 Artaxerxes

28 Královský dekret 1) Hliněná deska z Ur 2) papyrus „Elefantina“
„pátý měsíc sedmého roku krále Artaxerxe..“ = ranný podzim roku 457 457

29 Další datum a událost: „Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů… a… šedesát dva týdny…“ Daniel 9,25 (7+62=69 týdnů) 69x7=483dnů/let Pomazaný = Ježíš Kristus

30 Kdy přijde Mesiáš? Pomazaný=Mesiáš -křest Ježíšův Dekret Artaxerxův 457 27 +483 let „V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes…byl pokřtěn i Ježíš...“ „když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let…“ Luk 3,1.a 21.23 15.rok vlády císaře Tiberia je podzim roku 27. Tento časový údaj je jediný datum ze života JK.

31 „Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu.“ Galatským 4,4

32 „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží
„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Marek 1,15

33 „Ježíš jim řekl: ’Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále ještě vhodný čas. Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil.‘ ...Tehdy se ho chtěli zmocnit; ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina.“ Jan 7,6.8.30

34 3,5-dnů Kdy měl Ježíš zemřít?
„Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již.“ Vnutí svou smlouvu v jednom týdnu a polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou.“ v. 3,5-dnů

35 490 „…uprostřed posledního týdne…“ „...Mesiáš bude zahlazen…“ „…bude zastaven obětní hod…“ 7 let + Sedm + šedesát dva = let 3.5 457 27 34 Křest Ježíšův Ježíšova smrt

36 „Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů.“ Marek 15,38
„…bude zastaven obětní hod…“

37 ? 1810 2300 let 490 34 „lidu tvému“ pro Izrael Začíná v nebi soud 1844
457 1844 „Ale Pavel a Barnabáš směle prohlásili: ’Vám Židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům.‘ “ Skutky 13,46

38 „Pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce.“ Dan 8,17
„… až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ Daniel 8,14 Doba soudu od r.1844 Doba konce od r.1844 „Pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce.“ Dan 8,17

39 „Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.“ Římanům 13,11

40 „Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: ’Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.‘ “ Zjevení 14,6.7

41 Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“ Daniel 7,9.10
„Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé.“ Zjev 11,18 „Řekl: ’Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce.‘ “ Daniel 12,9

42 „ Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ Jan 5,24

43 „základní kámen křesťanského náboženství“ Isaac Newton
Proroctví o době konce z knihy Daniel „základní kámen křesťanského náboženství“ Isaac Newton

44 Nejdůležitější otázka
Další téma přednášky: Nejdůležitější otázka Kdo se neptá - nic se nedoví


Stáhnout ppt "BIBLE Mámo, řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš, černej obal s křížem v dlaních schováváš. Řekni proč s ní chodíš spát, chci to tajemství tvé znát,"

Podobné prezentace


Reklamy Google