Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

n n BIBLE Mámo, řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš, černej obal s křížem v dlaních schováváš. Řekni proč s ní chodíš spát, chci to tajemství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "n n BIBLE Mámo, řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš, černej obal s křížem v dlaních schováváš. Řekni proč s ní chodíš spát, chci to tajemství."— Transkript prezentace:

1

2 n n BIBLE Mámo, řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš, černej obal s křížem v dlaních schováváš. Řekni proč s ní chodíš spát, chci to tajemství tvé znát, dospělá jsem, už nemusíš se bát. Mámo, řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš, černej obal s křížem v dlaních schováváš. Řekni proč s ní chodíš spát, chci to tajemství tvé znát, dospělá jsem, už nemusíš se bát. n Zákon dnů, co kolem nás dával svět a dával čas, bible skrývá to, co měl by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je a nač, pomáhá, když na dně zmírá touhy sen.

3 Staré listy otvírám, čtu si slova, vždyť je znám, kdo to napsal, mámo řekni, kdo to psal. Ten nás musel dobře znát, život žil snad tisíckrát, zas ji schovej, mámo, každej by se smál. Staré listy otvírám, čtu si slova, vždyť je znám, kdo to napsal, mámo řekni, kdo to psal. Ten nás musel dobře znát, život žil snad tisíckrát, zas ji schovej, mámo, každej by se smál. Zákon dnů, co kolem nás dával svět a dával čas, bible skrývá to, co měl by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je a nač, pomáhá, když na dně zmírá touhy sen. Zákon dnů, co kolem nás dával svět a dával čas, bible skrývá to, co měl by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je a nač, pomáhá, když na dně zmírá touhy sen.

4 Nejdelší proroctví Bible Kdy začíná doba konce? Jozef Bajusz

5 „Neboť ustanovil (Bůh) den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět…“ Skutky 17,31

6 „Když však Pavel začal hovořit o spravedlnosti a zdrženlivosti a o budoucím soudu, pocítil Félix úzkost a řekl: ’Pro dnešek můžeš jít, až budu mít čas, dám si tě zase zavolat.‘ “ Skutky 24,25

7 „Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: ’Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.‘ “ Zjevení 14,6.7

8 ...respektujte Boha !!!...budoucí soud......nastala hodina soudu !!!

9 „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou: odplatím každému podle toho, jak jednal.“ Zjevení 22,12

10 „Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“Zjevení 11,18

11 „Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec - plameny ohně, jeho kola - hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“ Daniel 7,9.10

12 „Řekl: ’Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce.‘ “ D Daniel 12,9 „A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce…“ Daniel 12,4 Kniha pro dobu konce

13 „Pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce.“ „… Hle, sdělím ti, co se stane v posledním hrozném hněvu, neboť se to týká konce času.“ „Vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dnů.“ Daniel 8,17.19.26

14 „… až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ Daniel 8,14 1. Co víme o svatyni? Vidění pro dobu konce:

15 „Ať mi udělají svatyni a já budu bydlit uprostřed nich.“ „Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.“ 2. Mojžíšova 25,8.40 Svatyně na zemi

16 Jak vypadala svatyně ? předsíň svatyně Svatyně svatých Ježíš = „Beránek Boží“ Ježíš = kněz Ježíš = velekněz Očištění svatyně

17

18 „Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů.“ Marek 15,38 Pozemská svatyně smrtí Ježíše skončila svoje poslání.!

19 „Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk.“ Židům 8,1.2 Svatyně v nebi

20 Židovstvo chápe velký den smíření jako „zbavení viny“ nebo „očištění svatyně“, což znamená „dobu soudu“. „… až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ Daniel 8,14 Toto proroctví se týká nebeské svatyně!

21 Herman Wouk: „Toto je můj Bůh“ „Je to Roš Rošanah, den soudu. Svitky osudu leží otevřeny před Pánem. Na tyto svitky ruka každého člověka psala skutky minulého roku. Bůh čte záznamy, ohlašuje soud a stanoví úděl každého člověka pro přicházející rok…“

22 Herman Wouk: „Toto je můj Bůh“ „Jom Kippur, poslední z těchto dnů milosti, je rozhodující bod pro vyznání a obrácení. Když slunce zapadne za horizont, je svitek osudu uzavřen. Osud každého člověka pro přicházející rok je zapečetěn. Výroční soud končí při západu slunce troubením na roh.“

23 „… až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ Daniel 8.14 Kdy nastane „doba soudu“?

24 „… ukládám ti za každý rok jeden den.“ Ezechiel 4,6 1 den = 1 rok

25 Kdy nastane doba soudu? za 2300 let Začíná v nebi soud ? ?

26 „Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.“ Daniel 9,24

27 2300 let Začíná v nebi soud 70 týdnů x 7 dní v týdnu 490 prorockých dnů = 490 let „lidu tvému“ pro Izrael ? ?

28 „Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů… a… šedesát dva týdny…“ Daniel 9,25 ------------ --------- Artaxerxes

29 Královský dekret n1n1n1n1) Hliněná deska z Ur 457 „pátý měsíc sedmého roku krále Artaxerxe..“ = ranný podzim roku 457 n 2) papyrus „Elefantina“

30 „Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů… a… šedesát dva týdny…“ Daniel 9,25 (7+62=69 týdnů) 69x7=483dnů/let Další datum a událost: Pomazaný = Ježíš Kristus

31 Kdy přijde Mesiáš? „V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes…byl pokřtěn i Ježíš...“ „když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let…“ Luk 3,1.a 21.23 Dekret Artaxerxův Pomazaný=Mesiáš -křest Ježíšův 45727 0 +483 let 15.rok vlády císaře Tiberia je podzim roku 27. Tento časový údaj je jediný datum ze života JK.

32 „Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu.“ Galatským 4,4

33 „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Marek 1,15

34 „Ježíš jim řekl: ’Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále ještě vhodný čas. Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil.‘...Tehdy se ho chtěli zmocnit; ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina.“ Jan 7,6.8.30

35 Kdy měl Ježíš zemřít? „Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již.“ Vnutí svou smlouvu v jednom týdnu a polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou.“ 26.27 v. 3,5-dnů

36 „…uprostřed posledního týdne…“ „...Mesiáš bude zahlazen…“ „…bude zastaven obětní hod…“ 4572734 7 let + Sedm + šedesát dva = 483 let Křest Ježíšův 3.5 490 Ježíšova smrt

37 „Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů.“ Marek 15,38 „…bude zastaven obětní hod…“

38 2300 let Začíná v nebi soud „lidu tvému“ pro Izrael 457 34 490 ? 1844 „Ale Pavel a Barnabáš směle prohlásili: ’Vám Židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům.‘ “ Skutky 13,46 1810

39 „… až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ Daniel 8,14 „Pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce.“ Dan 8,17 Doba soudu od r.1844 Doba konce od r.1844

40 „Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, hodina, abyste procitli ze spánku; spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.“ Římanům 13,11

41 „Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: ’Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu ; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.‘ “ Zjevení 14,6.7

42 Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“ Daniel 7,9.10 Daniel 7,9.10 „Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé. “ „Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé. “ Zjev 11,18 „Řekl: ’Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce.‘ “ budou ta slova až do doby konce.‘ “ Daniel 12,9

43 „ Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ Jan 5,24

44 „základní kámen křesťanského náboženství“ Isaac Newton Isaac Newton Proroctví o době konce z knihy Daniel Proroctví o době konce z knihy Daniel

45 Nejdůležitější otázka Kdo se neptá - nic se nedoví Další téma přednášky:


Stáhnout ppt "n n BIBLE Mámo, řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš, černej obal s křížem v dlaních schováváš. Řekni proč s ní chodíš spát, chci to tajemství."

Podobné prezentace


Reklamy Google