Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výběrové řízení pro zahraniční pobyty Erasmus+ a Free Movers

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výběrové řízení pro zahraniční pobyty Erasmus+ a Free Movers"— Transkript prezentace:

1 Výběrové řízení pro zahraniční pobyty Erasmus+ a Free Movers
na Fakultě stavební VUT v Brně

2 Základní informace o programu Erasmus+
Podpora FAST Podmínky výběrového řízení Erasmus+ studijní pobyt Jazykové zkoušky Inter-institucionální smlouvy Podmínky výběrového řízení Erasmus+ pracovní stáž Základní informace o Free Movers Podmínky výběrového řízení Free Movers Dotazy

3 Erasmus+ Erasmus+ 2014/15 – 2020/21 Navazuje na programy celoživotního učení, programy Erasmus Mundus, Youth in Action, Tempus, Jean Monnet a další. Cílem programu je podpořit mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání.

4 Erasmus+ Erasmus+ 2014/15 – 2020/21 Cílem studijního pobytu je umožnit studentům všech typů studia absolvovat část svého studijního programu nebo zpracování závěrečné práce nebo projektu na zahraniční univerzitě a seznámit se s kulturou, jazykem a systémem vzdělávání v jiných zemích. Cílem pracovních stáží je umožnit studentům absolvovat pracovní praxi v zahraničním podniku, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout jazykové znalosti.

5 Erasmus+ Zúčastněné země 28 zemí EU
3 země ESVO: Lichtenštejnsko, Island, Norsko Švýcarsko do odvolání vyloučeno Kandidátské země: Turecko a Makedonie

6 Účast FAST v mobilitních programech:

7 Podmínky účasti - Erasmus+ 2015/16
Student/ka musí být nejméně ve druhém ročníku bakalářského studia nebo doktorského studia. Student/ka musí po celou dobu studijního pobytu mít status studenta (nelze studium přerušit nebo ukončit). Student/ka musí být vybrán/a fakultou ve výběrovém řízení. Studijní pobyt lze absolvovat pouze na univerzitě, se kterou je uzavřena inter-institucionální smlouva. Pracovní stáž lze absolvovat pouze v zemi zapojené do programu Erasmus+, organizace musí mít právní subjektivitu a předmět její činnosti musí být oborově relevantní k oboru studia.

8 Podmínky účasti - Erasmus+ 2015/16
Studijní pobyt: 3 – 12 měsíců Pracovní stáž: 2 – 12 měsíců Lze vycestovat vícekrát v každém stupni studia. Součet všech délek pobytů nesmí překročit 12 měsíců pro jakoukoliv kombinaci studijních pobytů a/nebo pracovních stáží za každý stupeň studia. Výše uvedené ustanovení platí se zpětnou účinností pro předchozí účast v LLP Erasmus. Lze žádat o prodloužení pobytu, přičemž doba pobytu musí přímo navazovat na původní dobu pobytu uvedenou ve finanční dohodě – povolení závisí na stavu finanční prostředků.

9 Podmínky účasti - Erasmus+ 2015/16
Studenti neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do knihoven a laboratoří atd. Studijní pobyt i pracovní stáž lze realizovat vždy jen v průběhu jednoho akademického roku; v akademickém roce 2015/2016 jde o období od do Studenti musí vyřídit potřebnou dokumentaci a administrativní úkony před výjezdem i po návratu dle pokynů odpovědných pracovníků VUT a FAST. Student/ka si před odjezdem na pobyt zajistí pojištění léčebných výloh (příp. odpovědnost za škodu).

10 Financování - Erasmus+ 2015/16
Studenti obdrží na dobu svého pobytu stipendium ve výši paušálních částek, určených Národní agenturou. 3 skupiny zemí = tři skupiny výše stipendia – rozdělení dle rozdílu v relativních životních nákladech. Stipendium jako příspěvek, zpravidla nepokryje všechny náklady – předpokládá se finanční spoluúčast studenta. Rektorát VUT v Brně – příspěvek z Mobilitního stipendijního fondu (na dofinancování pobytů v zvláště nákladných zemích) ? FAST – příspěvek ze Studentského mobilitního fondu – do 1.500,-- Kč/měsíc, max ,--/semestr – na základě žádosti (vyplácí se na korunový účet schválený pro FAST).

11 Erasmus+ Studijní pobyt
Student/ka musí na pobytu splnit schválený studijní plán a získat stanovený minimální počet ECTS kreditů. Dle Rozhodnutí rektora č. 20/2014 si student musí před odjezdem na studijní pobyt zapsat a splnit v Learning Agreement povinně předměty v hodnotě minimálně 18 kreditů za každý semestr v zahraničí. Pokud student bude v rámci studijního pobytu zpracovávat bakalářskou nebo diplomovou práci, musí mít v Learning Agreement stanoveno minimálně 11 kreditů za jeden semestr. (pozn.: podmínka minimálního počtu kreditů se netýká doktorandů)

12 Erasmus+ Studijní pobyt
Studenti si mají na zahraniční škole vybrat ekvivalentní předměty, které mají ve studijních povinnostech na FAST, nebo předměty, které jejich obor rozšiřují. Jazykové kurzy - doplněk k technickým předmětům. Každý student, který jede na zahraniční studijní pobyt, musí mít vyřízen a povolen individuální studijní plán (ISP) na FAST; inovace žádosti o ISP – v době vyřizování pobytu budou studenti informováni. Studenti po návratu ze studijního pobytu mají povinnost se pokusit nechat uznat předmět za předmět. Úspěšně absolvované předměty na zahraniční univerzitě budou uvedeny v dodatku diplomu.

13 Erasmus+ Studijní pobyt
Dva až tři týdny před odjezdem po předložení předepsaných dokumentů (podepsaný Learning Agreement, akceptační dopis nebo mail ze zahraniční univerzity, kopie Transcript of Records z FAST) sepíší studenti finanční dohodu na rektorátě VUT. Rektorát VUT převádí stipendium na studentův korunový/eurový účet vedený v ČR (student musí zadat do databáze před podpisem finanční dohody). Podrobné informace viz: zahranici/erasmus/studenti/studijni-pobyt

14 Erasmus+ Studijní pobyt – výběrové řízení
Termín odevzdání přihlášek na odd. vnitřních a vnějších vztahů (OVV): Přihlášku vyplnit v intranetu v agendách studijního oddělení, záložka Erasmus; po vyplnění vytisknout, podepsat a odevzdat na OVV. Vybrat tři univerzity dle preferencí. Označit požadovanou dobu výjezdu (ZS, LS, AR). Uvést předchozí účast v programu LLP Erasmus nebo Erasmus+.

15 E Erasmus+ Studijní pobyt – výběrové řízení
Dle požadavků uvedených v inter-institucionálních smlouvách je součástí VŘ prokázání jazykové kompetence - zkoušky na ústavu SPV – v týdnu od do Vyhlášení výsledků VŘ: konec února 2015. V případě volných míst vyhlášení 2. kola – duben/květen 2015. Hodnocení probíhá na základě studijních výsledků a výsledků jazykové zkoušky; + počet již absolvovaných zahraničních pobytů a opodstatněnost výjezdu.

16 Erasmus+ Studijní pobyt – výběrové řízení
Nejprve se zohlední úroveň jazykových znalostí v souladu s požadavky partnerských univerzit. Průměr za celé studium . Vytvoří se pořadí podle průměru a podle jazyka a z nich se vypočítá celkové bodové hodnocení. Nejnižší počet bodů = nejlepší umístění v pořadí. Důvody vyřazení: průměr nad 2,4; nedostatečné kreditové plnění, nesplnění jazykové zkoušky (v případě BY51 = E → vyřazení z VŘ pro studijní pobyt). V případě výjezdu v 1. roč. nM budou do programu zařazeni pouze studenti, kteří budou do nM přijati bez přijímací zkoušky.

17 E Erasmus+ Studijní pobyt - výběrové řízení
Pořadí na základě dosažených bodů: Výpočet bodů pro univerzity požadující AJ úroveň B2 (zkouška BY52): Body = 2 x studijní průměr + známka z BY52 Výpočet bodů pro univerzity požadující AJ úroveň B1: Body = 2 x studijní průměr + známka z BY51 Přepočet jakékoliv známky z BY52 na BY51 – POUZE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ERASMUS (neplatí pro studium na FAST): BY51 = 1 Body = 2 x studijní průměr + 1

18 Erasmus+ Výběrové řízení – jazykové zkoušky
Studenti zařazení do VŘ Erasmus+ studijní pobyt jsou povinni vykonat jazykovou zkoušku z požadovaného jazyka, a to v souladu s požadavky partnerských univerzit Zkoušky z angličtiny: 1. Úroveň B1 - odpovídá zkoušce BY51; zkouška má pouze ústní část, podrobné informace viz Kdo již zkoušku BY51 absolvoval na FAST v jakémkoliv typu studia, nemusí ji již znovu skládat, bude mu automaticky uznána (kromě BY51 = E → je nutná oprava)

19 Erasmus+ Výběrové řízení – jazykové zkoušky
2. Úroveň B2 – zkoušku BY52 lze složit na ústavu SPV nebo mimo FAST a přinést certifikát o absolvování zkoušky pro uznání (FCE apod.) /zkouska-b2/ Zkoušky z ostatních jazyků mají písemnou a ústní část, vzorové testy jsou na

20 Erasmus+ Výběrové řízení – jazykové zkoušky
Angličtina – uznání na základě různých certifikátů provádí PhDr. Darja Daňková. Ostatní jazyky – uznání provádějí jejich garanti. Termín pro uznávání jazykových zkoušek – nejpozději týden před konáním jazykových zkoušek. Zkoušku BY51 a BY52 si musí student nechat zapsat do zápisového listu.

21 Výběr partnerských univerzit FAST pro Erasmus+ v roce 2015/2016
Rakousko: TU Wien, BOKU Wien, TU Graz Belgie: Universiteit Gent, KU Leuven Bulharsko: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Německo: TU Dresden, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Bauhaus-Universität Weimar, RWTH Aachen, Hochschule Wismar Dánsko: Engineering College of Aarhus, DTU Lyngby, VIA University College - Horsens Španělsko: Universidad de Alicante, Universidad Politecnica de Catalunya Barcelona,Universidad de Huelva, Universida de Malaga, Universidad de Oviedo, Universidade da Coruna,

22 Výběr partnerských univerzit FAST pro
Erasmus+ v roce 2015/2016 Francie: INSA Rennes, Escole Nationale Supérieure d´architecture de Bretagne, IUT Grenoble, Université de Pau et des Pays l´Adour, INSA de Strasbourg Řecko: National Technical University of Athens Chorvatsko: University of Zagreb, University of Rijeka Itálie: Politecnico di Milano, Universitá di Catania, Universita degli Studi di Modena e Reggio University of Bologna, University of Pisa University of Pavia Island: Reykjavik University

23 Výběr partnerských univerzit FAST pro Erasmus+ v roce 2015/2016
Litva: VGTU Vilnius, Kaunas University of Technology Lotyšsko: Riga Technical University Makedonie: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Malta: University of Malta Norsko: NTNU Trondheim Portugalsko: Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, Técnico Lisboa, Politécnico de Lisboa (ISEL), Instituto Politécnico de Leiria Polsko: Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Koszalin University of Technology, Koszalin University of Technology, Lublin Univerisity of Technology

24 Výběr partnerských univerzit FAST pro Erasmus+ v roce 2015/2016
Švédsko: Chalmers University of Technology Göteborg, Lulea University of Technology Finsko: Oulu University of Applied Sciences Rumunsko: Technical University of Iasi Slovensko: Žilinská univerzita, STU Bratislava, Technická univerzita v Košiciach Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovinsko: University of Ljubljana, University of Maribor Turecko: Anadolu University Eskisehir, Yildiz Technical University UK: City University London

25 Dokumenty potřebné před výjezdem studenta
Application Form = přihláška na partnerskou univerzitu (většinou on line přihlašování na webu partnerské univerzity dle pokynů nebo). Learning Agreement (LA) = studijní plán pobytu - obsahuje přehled kurzů, název semestrálního, ročníkového, bakalářského, diplomového projektu nebo výzkumné práce studenta na zahraniční univerzitě (přednostně z webu partnerské univerzity). Podepisuje: student a na FAST vedoucí oboru a Erasmus koordinátor. Podmínka VUT: zapsat a splnit předměty za min. 18 kreditů. V případě, že zahraniční univerzita má přísnější kritéria, je nutné dodržet kritéria zahraniční univerzity.

26 Dokumenty potřebné před výjezdem studenta
Doporučuje se použít formuláře příslušné zahraniční univerzity dostupné na jejich stránkách; v případě on-line přihlášek včetně Learning Agreementu na zahraniční univerzitu je nutné pro VUT vyhotovit papírovou verzi LA – kompletně podepsaný LA je podmínkou pro podpis finanční dohody a přidělení grantu. Transcript of Records = přehled dosud dosažených výsledků studia na FAST – je povinný pro studenty bakalářského a magisterského programu (doklad vydává studijní oddělení). Povolení Individuálního studijního plánu na FAST.

27 Dokumenty potřebné při návratu studenta
Potvrzení o době a náplni studia (Confirmation) podepsané odpovědnou osobou si student vyžádá před odjezdem z partnerské univerzity. Potvrzená doba studia je rozhodující pro celkovou výši grantu, příp. vrácení odpovídající částky – originál potvrzení student odevzdá na rektorátě VUT a kopii na oddělení vnitřních a vnějších vztahů FAST (OVV). Transcript of Records – soupis předmětů a známek ze zahraniční university je důležitý podklad pro uznání předmětů studovaných v zahraničí a slouží jako důkaz o plnění povinností v zahraničí (originál - FAST, kopie – rektorát VUT). Závěrečná zpráva – student/ka vyplní do 15 dní od návratu, odkaz obdrží na kontaktní v den po skončení pobytu.

28 Erasmus+ Pracovní stáž
Stáž může probíhat v rámci jednoho akademického roku, tj. pro 2015/16 od do Délka stáže: měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku, neziskové organizaci nebo na vysoké škole (pouze za předpokladu, že zde student pracuje). Pro každou skupinu zemí je stanovena měsíční sazba stipendia. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na pobyt v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek a počítá se s finanční spoluúčastí studenta.

29 Erasmus+ Pracovní stáž
Student si hledá pracovní stáž sám. Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva, nýbrž podepsaný plán pracovní stáže, tzv. Traineeship Agreement. Podrobné informace viz: zahranici/erasmus/studenti/pracovni-staz Po absolvování stáže dodat na OVV FAST tzv. Traineeship Certificate a vyplnit závěrečnou zprávu.

30 Erasmus+ Pracovní stáž – výběrové řízení
Termín odevzdání přihlášek na odd. vnitřních a vnějších vztahů (OVV) Přihlášku vyplnit v intranetu v agendách studijního oddělení, záložka Erasmus; po vyplnění vytisknout, podepsat a odevzdat na OVV V přihlášce je nutné uvést zemi a délku pobytu a stadium vyřizování pobytu V době podání přihlášky student nemusí mít domluvený nebo potvrzený pobyt ze zahraniční instituce

31 Erasmus+ Pracovní stáž – výběrové řízení
Posuzují se: studijní výsledky, opodstatněnost výjezdu, počet již absolvovaných zahraničních pobytů. Neposuzuje se jazyková vybavenost studenta. Vyhlášení výsledků: konec února 2015. Stáž je potřeba dojednat s předstihem a oznámit do stanovených termínů. V případě volných míst vyhlášení 2. kola a 3. kola pro náhradníky na uvolněná místa z 1. kola. V případě jakýchkoliv nutných změn v nominaci je nutná konzultace na OVV FAST, event. rektorátě VUT v Brně.

32 Free Movers 2015 Základní informace
Rozvojový projekt MŠMT – mobility studentů. Pobyty v rámci celého světa. Délka pobytu od 2 týdnů do 1 roku. Student/ka si hledá přijímající univerzitu event. organizaci sám/sama. Finanční prostředky jsou diferencovány podle životních nákladů v jednotlivých zemích; v případě výjezdu do zemí EU se stipendium pohybuje přibližně ve výši příspěvků programu Erasmus+ viz V případě čerpání RP (Free Movers) nemohou být současně využity prostředky z jiných mobilitních programů jako Erasmus+, Aktion, DAAD apod. Nesmí se časově překrývat pobyty financované z těchto programů.

33 Free Movers 2015 Základní informace
Charakter výjezdu studenta v rámci Free Movers Účast v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech (např. letní školy, studium na zahraniční univerzitě). Práce na projektu (semestrálním, ročníkovém). Práce bakalářské, diplomové nebo disertační. Odborné stáže v rámci schváleného studijního programu.

34 Free Movers 2015 Základní informace
Podmínky výjezdu přes Free Movers Ukončený min. 1. ročník bakalářského studijního programu; výjezd v 1. roč. doktorského studia jen za speciálních podmínek. Prokázání potřebné znalosti příslušného cizího jazyka. Výsledky studia event. stáž v zahraničí bude studentovi uznána vysílající fakultou, tj. FAST. Existence rámcové nebo jiné smlouvy o přímé spolupráci mezi vysílající a přijímající univerzitou nebo potvrzení vysílající a přijímající organizace. Student/ka musí být vybrán/a ve výběrovém řízení. Student/ka musí po celou dobu zahraničního pobytu mít status studenta (nelze studium přerušit nebo ukončit).

35 Free Movers 2015 Výběrové řízení
Termín odevzdání přihlášek na odd. vnitřních a vnějších vztahů (OVV): Přihlášku vyplnit v intranetu v agendách studijního oddělení, záložka Free Movers; po vyplnění vytisknout, podepsat a odevzdat na OVV. V přihlášce je nutné uvést zemi a délku pobytu a stadium vyřizování pobytu; v době podání přihlášky student/ka nemusí mít domluvený nebo potvrzený pobyt ze zahraniční instituce. Uvést předchozí účast v mobilitních programech (LLP Erasmus, Erasmus+, Free Movers, CEEPUS apod.).

36 Free Movers 2015 Výběrové řízení
Vyhlášení výsledků: do V případě volných míst vyhlášení 2. kola – duben/květen Hodnocení probíhá na základě studijních výsledků a výsledků jazykové zkoušky; + počet již absolvovaných zahraničních pobytů a opodstatněnost výjezdu. V případě, že student musí absolvovat jazykovou zkoušku, lze využít termínů určených pro VŘ Erasmus+; v tom případě je nutné toto nahlásit do na OVV FAST paní Zelinkové. Podrobné informace viz:

37 Užitečné rady Projít si seznam univerzit a na jejich stránkách zjistit předměty, které lze studovat a které jsou kompatibilní s předměty na FAST. Zjistit si na stránkách zahraniční univerzity, kdy je deadline pro podání přihlášky na tuto univerzitu. Informace o mobilitních programech a aktuality jsou k dispozici na webové stránce FAST: a na nástěnkách v budově A na chodbě u studijního oddělení a na stránkách VUT:

38 Užitečné rady Projít si zkušenosti spolužáků a spolužaček, kteří na dané univerzitě studovali dříve nebo kteří v dané zemi byli na stáži. Informace jsou dostupné na databaze.naep.cz/modules/erasmus/ Navštívit studentské prezentace zahraničních univerzit, které se konají v průběhu semestru pravidelně ve večerních hodinách na Kolejní 4 (budova FEKT a FP) – pro informaci kontaktujte International Students Club Navázat kontakt se zahraničními studenty na FAST.

39 nebo odd. vnitřních a vnějších vztahů
Děkujeme za pozornost Další informace viz nebo odd. vnitřních a vnějších vztahů Bc. Ludmila Zelinková tel.: A219


Stáhnout ppt "Výběrové řízení pro zahraniční pobyty Erasmus+ a Free Movers"

Podobné prezentace


Reklamy Google