Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitární programy 2014 - 2020. Asistenční centrum, a.s.  Společnost s celorepublikovou působností zabývající se od roku 1996 dotačním, strategickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitární programy 2014 - 2020. Asistenční centrum, a.s.  Společnost s celorepublikovou působností zabývající se od roku 1996 dotačním, strategickým."— Transkript prezentace:

1 Komunitární programy 2014 - 2020

2 Asistenční centrum, a.s.  Společnost s celorepublikovou působností zabývající se od roku 1996 dotačním, strategickým a ekonomickým poradenstvím a problematikou získávání dotací a grantů.  Klientelu společnosti tvoří kromě podnikatelských subjektů z různých odvětví také vzdělávací zařízení, neziskové organizace, města a obce.  Tým 40 stálých odborných pracovníků a 30 externích spolupracovníků pro oblast dotací.  Přípravu projektů zajišťují 3 odborné sekce: sekce podpory podnikání, sekce rozvoje lidských zdrojů, sekce obcí a nestátních neziskových organizací, sekce venkova a zemědělství.

3 Asistenční centrum, a.s. Zkušenosti s fondy Evropské unie:  poskytování komplexních služeb v oblasti dotačního poradenství  práce na více než 1500 projektech  úspěšnost přes 85 %  získaná podpora za více než 11,1 mld. Kč  síť regionálních pracovišť po celé České republice  pojištění škod způsobených podnikatelskou činností až do výše 100 mil.Kč

4 Asistenční centrum, a.s. Přehled nabízených služeb v oblasti dotačního poradenství:  výběr vhodného dotačního programu  zpracování projektů a projektových žádostí o finanční podporu  kompletní řízení projektů  ekonomické a finanční poradenství

5 Specifika komunitárních programů  Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropského společenství, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu.  Správa komunitárních programů a příprava konkrétních výzev je v pravomoci Evropské komise a specializovaných výkonných agentur.  Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých členských zemí v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami.  Projekty podané v rámci komunitárních programů zahrnují subjekty z více členských zemí – partneři a jsou evropského rozměru.  Poskytována je pouze neinvestiční podpora.

6 Porovnání komunitárních a operačních programů Komunitární programy  Potřeba zahraničních partnerů  Celoevropská konkurence  Nižší úspěšnost  Dotace 75% - 100%  Podpora vyplácena předem  Často stačí běžné interní postupy  Výstupy přibližují výzkum k trhu Operační programy  Zaměřené na individuální žadatele  Domácí konkurence  Dle typu programu  Dotace do 60%  Často nutnost předfinancování  Složitá výběrová řízení  Patenty a publikace

7 Oblasti podpory Z komunitárních programů je možné financovat aktivity v následujících oblastech:  Výzkum a inovace  Podnikání  Doprava  Energetika  Životní prostředí  Informační společnost  Zdraví  Vzdělávání  Kultura  Sociální politika  Svoboda, bezpečí a další

8 Přehled programů Horizont 2020 - financování evropského výzkumu, vývoje a inovací (cca 80 mld.€) Erasmus+ - vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport, mobilita a spolupráce (14,8 mld. €) COSME - konkurenceschopnost podniků s důrazem na MSP, přístup MSP k finančním zdrojům, informační podpora podnikatelů prostřednictvím EEN (2,3 mld.€) Kreativní Evropa - konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích (1,46 mld. €) Evropa pro občany - podpora mezinárodních projektů měst, obcí a organizací občanské společnosti, které podporují mobilitu občanů a aktivní evropské občanství (186 mil. €) Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace – podpora inovativní sociální politiky, mobility pracovních sil a sociálního podnikání, jakož i k usnadnění přístupu k půjčkám (920 mil. €) Nástroj pro propojení Evropy - strategické projekty v oblasti dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury (33,3 mld. €)

9 Přehled programů LIFE - oblast životního prostředí a klimatu, podporuje projekty státních i soukromých organizací (3,1 mld. €) Zdraví pro růst - inovativní a udržitelné systémy zdravotní péče (446 mil. €) Galileo - vytvoření a provoz globálního družicového navigačního systému Galileo (7,1 mld. €) Customs 2020 - podpora a rozvoj činností celních správ EU (547 mil. €) Fiscalis 2020 - zlepšování fungování daňových systémů na vnitřním trhu (243 mil.€) Spravedlnost - rozvoj evropského prostoru práva (378 mil. €) Pericles 2020 - ochrana eura proti padělání v Evropě a po celém světě (7,7 mi. €) Hercule III - potírání podvodů, korupce a ostatní trestné činnosti (110 mil. €) Práva a občanství - podpora evropské společnosti založené na respektu k základním právům (439 mil. €) Program pro spotřebitele - bezpečnější výrobky a služby, lepší informace a ochrana práv (169 mil. €)

10 Horizont 2020 (The EU Framework Programme for Research and Innovation) Cíl programu: Horizont 2020 (H2020) je klíčový nástroj pro financování vědy, výzkumu a inovací na evropské úrovni. Nahrazuje všechny dosavadní programy pro financování vědy a výzkumu tedy 7. Rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT) Kdo může žádat: Cílovou skupinou programu jsou jednak výzkumní pracovníci (vysoké školy, výzkumné ústavy, průmyslové firmy,…) tak také podniky a firmy, které mohou využít program pro financování aktivit v oblasti špičkového výzkumu a technologií. Program je určen také nevládním a neziskovým organizacím, občanským sdružením či asociacím sdružujících zájmové skupiny z různých oblastí výzkumu a průmyslu.

11 Finanční pravidla Nyní platné finanční nařízení č. 966/2012. Jednotná sazba financování bez ohledu na typ příjemce a aktivit vykonávaných v projektu. Výše financování až 100% uznatelných nákladů, minimum je 70% u určitých druhů podpory (např. testování, demonstrace, experimentální vývoj, aj.) Kritéria pro uznatelnost nákladů definuje grantová smlouva – náklady související s projektem, zanesené v účetní evidenci, v souladu s běžnou praxí, efektivně vynaložené, atd. Zároveň definuje kritéria pro neuznatelné náklady – odpočitatelná DPH, kurzové ztráty, lehkomyslné a nadměrné výdaje, náklady již vykázané v jiném projektu financovaném EU, atd.

12 Kategorie uznatelných nákladů Přímé náklady: Personální náklady jsou způsobilé náklady na zaměstnance skutečně odpracované osobami, které vykonávají práci v rámci projektu. Subdodávky - pokud je to nutné k realizaci projektu, příjemce může zadávat subdodávky k pokrytí částí aktivit projektu. Ostatní přímé náklady: cestovné a náhrady; náklady na odpisy zařízení, infrastruktur nebo jiných aktiv, služby, leasing, vybavení pro výzkum v hodnotě jeho využití a délce projektu. Nepřímé náklady: Ve výši 25 % přímých nákladů (bez subdodávek – třetí strana, která nepodepisuje GA, ale přímo se zapojuje do aktivit projektu)

13 Hlavní priority programu 1. Vynikající věda Podpora mezního výzkumu (ERC – European Research Council) -podporuje individuální řešitele a jejich výzkumné týmy Obecný multioborový výzkum (FET – Future and Emerging Technologies) -nekonvenční a vizionářský program je navržen tak, aby umožnil prověřit zcela nové, riskantní nápady Další vzdělávání a profesní akce (Akce Marie Curie) -podporuje mobilitu jak začínajících, tak zkušených výzkumných pracovníků Zajištění výzkumné infrastruktury v Evropě včetně e- infrastruktury -budování výzkumných infrastruktur světové úrovně, k nimž budou mít dobrý přístup nejenom výzkumná pracoviště, ale i firmy

14 2. Vedoucí postavení v průmyslu Průlomové (zavádějící radikální, skokovou změnu) a průmyslové technologie -informační a komunikační technologie, nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie, pokročilá výroba a zpracování, vesmírné aplikace Přístup k rizikovému financování -rozšíří a zintenzívní využití finančních nástrojů (dluhových a kapitálových), které usnadňují přístup k rizikovému kapitálu Inovace v MSP -podpoří všechny inovační MSP, které mají silnou ambici rozvíjet se, růst a působit nadnárodně. Podpora bude zahrnovat všechny druhy inovací a všechny stupně jejich zavádění

15 Inovace v MSP -může žádat pouze jeden MSP Třífázová podpora: Fáze 1: Koncepce a hodnocení proveditelnosti. Příspěvek na průzkum vědecké a technické proveditelnosti a komerčního potenciálu nového záměru. Fáze 2: Výzkum a vývoj, demonstrace, tržní replikace. V této fázi bude podporován výzkum a vývoj s důrazem na demonstrační činnosti (testování, prototyp apod.) a tržní replikace. Fáze 3: Komercializace. V této fázi nebude přidělována přímá podpora, cílem je usnadnit přístup k soukromému kapitálu.

16 3. Společenské výzvy -největší část rozpočtu navrhovaného pro H2020 připadá na řešení společenských výzev (60%) Zdraví, demografické změny a životní pohoda Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika Bezpečné, čisté a účinné energie Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava Ochrana klimatu, účinné využívání zdrojů, suroviny Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a bezpečná společnost

17 Specifické podmínky a omezení Seznam zemí, které se mohou zapojit do H2020 Členské státy EU a jejich zámořská území tzv. Associated countries k H2020: Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Comoros, Congo (Democratic Republic), Congo (Republic), Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Buissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea (Democratic Republic), Kosovo*, Kyrgyz Republic, Lao, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, former Yugoslav Republic of Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab, Republic, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. Mezinárodní evropské zájmové skupiny Popřípadě subjekty z dalších zemí, které mají s EU uzavřenou bilaterální smlouvu o spolupráci.

18 Kritéria způsobilosti žádostí Všechny žádosti musí být v souladu s podmínkami stanovenými v pravidlech pro účast (Rules for Participation) Žádost musí být - podána do elektronického systému (Participant portal – registrace, PIC kód) Žádost se považuje za způsobilou pouze tehdy, pokud: a) obsahem zcela nebo částečně odpovídá tématu dané výzvy b) je v souladu s podmínkami způsobilosti v závislosti na typu akce dané výzvy Postup podání projektu: výzva návrh projektu příprava grantové dohody (smlouvy)-modelová grantová dohoda (MGA Model Grant Agreement) příprava konsorciální smlouvy (CA Consortium Agreement), event. jiné ad hoc smlouvy (mezi partnery) podpis grantové dohody

19 Základní typy projektů Výzkumné a inovační činnosti - aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produktu, procesu, služby nebo řešení. Inovační akce - činností přímo zaměřené na vytvoření plánů a návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Za tímto účelem lze zahrnout testování prototypů, demonstrace, pilotní ověření ve velkém měřítku a tržní replikace. Koordinační a podpůrné akce - akce sestávající především z doprovodných opatření, jako je normalizace, šíření informací, zvyšování povědomí a komunikace, vytváření sítí, koordinace nebo podpora služby, dialogy politik a vzájemné učení a studie

20

21 Spolupráce s firmou Asistenční centrum a.s. Vyhledávání podporovaných odborných témat a identifikace vhodné výzvy. Vyhledání partnerů a podpora vzniku projektového konsorcia (databáze subjektů VaV). Poradenství a konzultace při přípravě a podání projektové žádosti včetně všech povinných příloh v souladu se základními podmínkami pro přijetí žádosti (Standard admissibility conditions a Standard eligibility criteria) a dalšími prováděcími předpisy příslušné výzvy (Rules of Application). Průběžný monitoring realizace projektu dle formálních podmínek programu s doporučením postupu pro zajištění uznatelných nákladů projektu. Odborné konzultace při přípravě a vypracování průběžných zpráv (periodic reports) a závěrečné zprávy (final report) v souladu s podmínkami dotačního programu. Odborné konzultace při finančním řízení projektu v souladu s nařízeními EK (Financial Regulation).

22 Kontakt Ing. Ondřej Votruba regionální vedoucí Asistenční centrum, a.s. Jiráskovo náměstí 33 326 01 Plzeň Mobil: +420 775 900 747 E-mail: votruba@asistencnicentrum.cz IČ 63144883 DIČ CZ63144883 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Kraj. Soudu v Ústí n. Labem oddíl B, vložka 714 Regionální kanceláře: Most, Liberec, Praha, Plzeň, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc a Hodonín

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Komunitární programy 2014 - 2020. Asistenční centrum, a.s.  Společnost s celorepublikovou působností zabývající se od roku 1996 dotačním, strategickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google