Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztah externích auditorů k podvodným jednáním

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztah externích auditorů k podvodným jednáním"— Transkript prezentace:

1 Vztah externích auditorů k podvodným jednáním
Externí audit Vztah externích auditorů k podvodným jednáním

2 Externí audit – primární cíl
Zvýšení důvěryhodnosti účetních informací, které jsou předkládány jejich externím uživatelům

3 Externí audit – sekundární cíl
Výchovná funkce Předcházení vzniku chyb a omylů

4 Postupy externího auditu – upraveny ISAs
Zpráva auditora – formalizované sdělení uživatelům Management letter – sdělení vrcholovému vedení, m.j. i o úrovni vnitřních kontrol

5 Riziko a významnost v auditu
ISA 315 Znalost účetní jednotky a jejího prostředí a vyhodnocení rizik výskytu významné nesprávnosti ISA 320 Významnost z hlediska auditu ISA 330 Postupy prováděné auditorem v reakci na vyhodnocená rizika

6 ISA 240 Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky

7 Významná nesprávnost je takové nesprávné uvedení nebo neuvedení informace, které jednotlivě nebo kumulovaně může ovlivnit rozhodování přiměřeně informovaného uživatele účetních informací.

8 Významné nesprávnosti v účetní závěrce vznikají v důsledku podvodu nebo chyby.

9 Chyba Neúmyslné uvedení nesprávných údajů v účetní závěrce:
- chyba při zpracování účetních dat a jiných dat v IS nesprávný účetní odhad chybná aplikace účetních principů (ocenění, zaúčtování, klasifikace, prezentace, zveřejnění)

10 Podvod (fraud) Úmyslný čin, kterého se dopustí jedna nebo více osob z řad: osob pověřených řízením a správou společnosti (corporate governance) vedoucích pracovníků (management) zaměstnanců třetích osob

11 podvod ze strany zaměstnanců
podvod ze strany vedení podvod x trestný čin

12 Podvodné účetní výkaznictví
Zpronevěra majetku

13 Podvodné účetní výkaznictví
Cíl – oklamat uživatele účetních informací Zfalšování nebo pozměnění účetních zápisů nebo podkladů Nesprávné uvedení událostí, transakcí, informací v UZ (včetně jejich neuvedení) Úmyslné neuplatnění účetních principů

14 Podvodné účetní výkaznictví
Obvyklé způsoby: Fiktivní deníkové záznamy Úprava odhadů a úsudků Vynechání, dřívější nebo pozdější účtování transakcí Utajování a nezveřejnění informací Složité transakce s cílem zamaskovat reálné skutečnosti

15 Podvodné účetní výkaznictví
Snaha o splnění cílů a úkolů – maximalizace zisku Snaha o daňovou „optimalizaci“ minimalizace zisku (daňového základu)

16 Zpronevěra majetku Krádež fyzického majetku
Zcizení intelektuálního vlastnictví Platby fiktivním dodavatelům Úplatky jako protihodnota vyšších cen při nákupu Přesuny výnosů (pohledávek) na jiné účty

17 Fraud triangle Motiv Příležitost Zamaskování stop

18 Primární odpovědnost za předcházení podvodů jejich odhalování má vedení účetní jednotky a osoby pověřené řízením a správou společnosti.

19 Prevence podvodu Podniková „kultura“ a etické zásady (chování vedoucích pracovníků, výběr zaměstnanců, jejich školení, alokace do správných pozic, adekvátní reakce na skutečné či údajné podvody)

20 Přirozená omezení auditu
Existuje nevyhnutelné riziko, že některé významné nesprávnosti v UZ zůstanou neodhaleny, a to i tehdy, bude – li audit náležitě naplánován a proveden v souladu s ISAs

21 Riziko v případě podvodu je větší, než riziko v případě chyby
Pečlivé naplánování Zamaskování stop Tajné dohody

22 Riziko v případě podvodu ze strany managementu je větší, než riziko v případě podvodu zaměstnanců

23 Odpovědnost auditora za odhalení podvodu
Absolutní x přiměřená jistota Charakter důkazních informací (důkazy podpůrné nikoli průkazné)

24 Postupy odhalení významných nesprávností
Profesní skepticismus (viz ISA 200) „Auditor zaujímá profesně skeptický postoj pod celou dobu auditu a přihlíží ke skutečnosti, že by mohla existovat významná nesprávnost zapříčiněná podvodem, i přes dosavadní zkušenost auditora s poctivostí a bezúhonností vedení jednotky a osob pověřených jejím řízením“

25 Postupy odhalení významných nesprávností – pokr.
Předchozí zkušenosti x změna okolností Ověřování pravosti dokumentů Projednávání v auditorském týmu Postupy vyhodnocování rizik

26 Postupy vyhodnocování rizik
Dotazování osob pověřených správou a řízením společnosti Přístup managementu k problematice rizika defraudace (podvodu) Zavedení systému „whistle – blowing“ Komunikace s oddělením interního auditu Komunikace s ostatními zaměstnanci

27 Rizikové faktory podvodu
Okolnosti, které mohou (ale nemusí) indikovat možnost vzniku a zamaskování podvodu „fraud triangle“ Velikost, složitost a vlastnická struktura

28 Rizikové faktory podvodu
Podvodné účetní výkaznictví Motivace: Ohrožení finanční stability a ziskovosti Plnění předem stanovených požadavků a očekávání třetích stran (např. investorů) Vliv osobní finanční situace osob pověřených správou a řízením a osob v řídících funkcích

29 Rizikové faktory podvodu
- Management a zaměstnanci pod vlivem úkolů stanovených osobami ve statutárním orgánu

30 Rizikové faktory podvodu
Příležitost: Charakteristiky daného odvětví podnikání/činnosti Management není důsledně kontrolován Složitá nebo nestabilní organizační struktura Nedostatečně fungující vnitřní kontrolní systém

31 Rizikové faktory podvodu
Zamaskování stop Rozmanité techniky (viz např. DP Jana Konečná)

32 Rizikové faktory podvodu
Zpronevěra majetku Motivace: Osobní finanční závazky Negativní vztahy mezi zaměstnancem a společností

33 Rizikové faktory podvodu
Příležitost: Velké objemy peněžních prostředků v hotovosti Zásoby s vysokou hodnotou a malým objemem Neoznačený majetek (stroje, nářadí, inventář)

34 Rizikové faktory podvodu
Nedostatečná vnitřní kontrola: Oddělení povinností a odpovědnosti Výdaje vrcholového vedení Nedostatečná kontrola místně odloučených provozoven Nedostatečné vedení evidence o majetku Nedostatečný systém schvalování transakcí

35 Rizikové faktory podvodu
Nedostatečné fyzické zabezpečení majetku Formálně provedené (resp. neprovedené) inventarizace Nevybraná dovolená Nedostatečná obecná znalost IT

36 Rizikové faktory podvodu
Zamaskování stop: Není zapotřebí (na rozdíly se nepřijde, nebo až s velkým časovým odstupem) Zamaskování rozmanitým způsobem

37 Rizikové faktory podvodu
Možnosti odhalení: náhoda „zhrzená milenka“ interní audit externí audit

38 Rizikové faktory podvodu
Analytické postupy auditora – neobvyklé nebo neočekávané vztahy Komplexní reakce: Zapojení dalších pracovníků do týmu Prověření účetních zásad a kontrolních postupů Časový průběh a rozsah audit. postupů


Stáhnout ppt "Vztah externích auditorů k podvodným jednáním"

Podobné prezentace


Reklamy Google