Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milost a zákon Záleží na tom, čemu věřím? Jozef Bajusz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milost a zákon Záleží na tom, čemu věřím? Jozef Bajusz."— Transkript prezentace:

1

2 Milost a zákon Záleží na tom, čemu věřím? Jozef Bajusz

3

4 „Může snad Kúšijec změnit svou kůži? Či levhart svou skvrnitost? Jak vy byste mohli jednat dobře, když jste se naučili páchat zlo ?“ Jeremjáš 13,23 Je možné změnit život?

5 „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ 2.Korintským 5,17 Vždyť jste se znovu narodili… skrze živé a věčné slovo Boží.“ 1.Petr 1,23

6 Jak se může změnit můj život? n Křesťanství = není filozofie n = není učení n = není teorie n = není kostel - církev n To je život. Nový život v Ježíši Kristu.

7 Život: Kdo jsem? Kam jdu? Kam jdu? n Viktor Frankl, psycholog a psychiatr: „Mohl jsem žít jen proto, že můj život měl smysl. n „Život má bezpodmínečně vždy a všude smysl - a ten se neztrácí za žádných okolností.“

8 Kdo jsem? n Jaká je moje cena? n Jak hodnotím sebe? n Jak mne hodnotí mojí blízcí? Jak mne hodnotí můj Bůh?

9 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3,16 Můj Bůh mne miluje. Mám pro něj asi velikou cenu. Zaplatil za mne nejvyšší cenu.

10 Moje rozhodnutí určí, kdo jsem nnknnkoho si vezmu… nnknnkolik dětí… nncnnco dělat… nnknnkde bydlet... nnvnnv co věřit? n „pojďte ke mne všichni…“ n Co s Ježíšem?… Životní rozhodnutí = určují směr.

11 Mnoho lidí věří, ale...... ale jejich život se nezměnil !

12 Co je rozhodující pro víru? n Věřím? n Důvěřuji? Co si myslíš o tom? Co děláš proto? „Ábel věřil, a proto... Noe věřil, a proto… Enoch věřil, a proto... Abraham věřil, a proto… Izák věřil, a proto... Mojžíš věřil, a proto…“ Žid 11.kp NE! ALE!

13 „A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká ’Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den ’Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ “ Matouš 7,20-22 Víra+skutky=život Víra+skutky=život Slova a činy

14 Dva stavitelé Písek = lidské názory lidská tradice lidská tradice Skála = důvěra v Boží slovo důvěra v Boží slovo n„n„n„n„Každý, kdo slyší tato moje slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži,který postavil svůj dům na skále… nAnAnAnAle každý kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku…“ Mat 7,24-27

15 „Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a jeho obětní dar, na Kaina však a jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři.“ 1.Mojžíšova 4,3-5 Záleží na tom čemu věřím? Dva věřící Věřil obětoval stejný Bůh stejný oltář stejný den stejná potřeba v čem byl rozdíl?

16 „ … Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů.“ 1.Samuelova 15,22b Bůh si cení poslušnost. Poslušnost je výrazem důvěry.

17 „Zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ Jan 15,10 Vztah = čin Láska a poslušnost

18 „ Jen ten, kdo věří, je poslušný; jen ten, kdo je poslušný, věří!“ Dietrich Bonhoeffer „ Jen ten, kdo věří, je poslušný; jen ten, kdo je poslušný, věří!“ Dietrich Bonhoeffer Víra a poslušnost

19 „To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme.“ Římanům 3,31 Nejsem proto spasený, že poslouchám, ale proto poslouchám, že jsem spasený! Víra a poslušnost skutky

20 „Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!“ Římanům 6,14.15 Milost potřebuji proto, že existuje zákon. Pod deštníkem = pod milostí Chrání před důsledky deště

21 „Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!“ Římanům 6,14.15 Milost potřebuji jen když existuje zákon. Pod zákonem = pod deštěm Deštník by chránil před důsledky deště

22 „Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě.“ Jan 4,24 Mnozí uctívají Boha v duchu, ale ne v pravdě! Ježíš: „Slovo tvé je pravda. “ Psáno jest!

23 „… a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.“ 2.Tesalonickým 2,10-12 Když odmítnu pravdu, zůstane mi už jen lež. Pravda a lež.

24 „ … Kristus… zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“ 1.Petr 2,6 Věř tomu - čemu věřil Ježíš! Žij tak, jak žil Ježíš.

25 Pravá důvěra

26 „Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“ Jan 15,5 n Spojeni = patřit Ježíši. n Spojení = od Ježíše proudí síla k novému životu. n Spojeni = růst. „Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“ 1.Jan 2,6

27 „Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.“ 1. Janův 5,2.3 1. Vztah k Bohu = „milujeme Boha“ 2. Změna v životě = „jeho přikázání zachováváme“

28 Víra nebo odevzdání se? SPRÁVNOU OTÁZKOU NENÍ, ZDA JSTE VĚŘÍCÍ, ALE ZDA JSTE SE ODEVZDALI KRISTU.

29 „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ 1. Janův 5,13

30 Historický přehled církví Proč je tolik církví Zveme vás na další přednášku na téma:

31 Také ty můžeš prožít nejkrásnější den týdne s Ježíšem KDY: v sobotu 10.března 2001 zahájení v 9.30 hod. KDE: Aula pedagogické fakulty PLZEŇ - ul. Jungmannova Program: * Písničky pro radost * Studium: "Reinkarnace a Bible" * Kázání: “Co ti může Ježíš dát?“


Stáhnout ppt "Milost a zákon Záleží na tom, čemu věřím? Jozef Bajusz."

Podobné prezentace


Reklamy Google