Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Záleží na tom, čemu věřím?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Záleží na tom, čemu věřím?"— Transkript prezentace:

1 Záleží na tom, čemu věřím?
Jozef Bajusz Milost a zákon Záleží na tom, čemu věřím?

2

3 „Může snad Kúšijec změnit svou kůži. Či levhart svou skvrnitost
„Může snad Kúšijec změnit svou kůži? Či levhart svou skvrnitost? Jak vy byste mohli jednat dobře, když jste se naučili páchat zlo ?“ Jeremjáš 13,23 Je možné změnit život?

4 „Kdo je v Kristu, je nové stvoření
„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ 2.Korintským 5,17 Vždyť jste se znovu narodili… skrze živé a věčné slovo Boží.“ 1.Petr 1,23

5 Jak se může změnit můj život?
Křesťanství = není filozofie = není učení = není teorie = není kostel - církev To je život. Nový život v Ježíši Kristu.

6 Viktor Frankl, psycholog a psychiatr: „Mohl jsem žít jen proto, že můj život měl smysl.
„Život má bezpodmínečně vždy a všude smysl - a ten se neztrácí za žádných okolností.“ Život: Kdo jsem? Kam jdu?

7 Kdo jsem? Jak mne hodnotí můj Bůh? Jaká je moje cena?
Jak hodnotím sebe? Jak mne hodnotí mojí blízcí? Jak mne hodnotí můj Bůh?

8 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3,16 Můj Bůh mne miluje. Mám pro něj asi velikou cenu. Zaplatil za mne nejvyšší cenu.

9 Moje rozhodnutí určí, kdo jsem
koho si vezmu… kolik dětí… co dělat… kde bydlet... v co věřit? „pojďte ke mne všichni…“ Co s Ježíšem?… Životní rozhodnutí = určují směr.

10 Mnoho lidí věří, ale ... ... ale jejich život se nezměnil !

11 Co je rozhodující pro víru?
Věřím? Důvěřuji? „Ábel věřil, a proto... Noe věřil, a proto… Enoch věřil, a proto... Abraham věřil, a proto… Izák věřil, a proto... Mojžíš věřil, a proto…“ Žid 11.kp ALE! NE! Co si myslíš o tom? Co děláš proto?

12 Slova a činy „A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká ’Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den ’Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ “ Matouš 7,20-22 Víra+skutky=život

13 Dva stavitelé „Každý, kdo slyší tato moje slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži,který postavil svůj dům na skále… Ale každý kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku…“ Mat 7,24-27 Písek = lidské názory lidská tradice Skála = důvěra v Boží slovo

14 Záleží na tom čemu věřím?
v čem byl rozdíl? Dva věřící „Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a jeho obětní dar, na Kaina však a jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři.“ 1.Mojžíšova 4,3-5 Věřil obětoval stejný Bůh stejný oltář stejný den stejná potřeba Záleží na tom čemu věřím?

15 Bůh si cení poslušnost. Poslušnost je výrazem důvěry.
„ … Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů.“ Samuelova 15,22b Bůh si cení poslušnost. Poslušnost je výrazem důvěry.

16 Láska a poslušnost Vztah = čin
„Zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ Jan 15,10 Vztah = čin

17 Víra a poslušnost „ Jen ten, kdo věří, je poslušný; jen ten, kdo je poslušný, věří!“ Dietrich Bonhoeffer

18 Víra a poslušnost skutky
„To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme.“ Římanům 3,31 Nejsem proto spasený, že poslouchám, ale proto poslouchám, že jsem spasený!

19 Milost potřebuji proto, že existuje zákon.
„Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!“ Římanům 6,14.15 Chrání před důsledky deště Pod deštníkem = pod milostí

20 Milost potřebuji jen když existuje zákon.
„Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!“ Římanům 6,14.15 Deštník by chránil před důsledky deště Pod zákonem = pod deštěm

21 Mnozí uctívají Boha v duchu, ale ne v pravdě!
Ježíš: „Slovo tvé je pravda. “ „Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě.“ Jan 4,24 Psáno jest!

22 Když odmítnu pravdu, zůstane mi už jen lež.
Pravda a lež. „… a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.“ Tesalonickým 2,10-12 Když odmítnu pravdu, zůstane mi už jen lež.

23 Věř tomu - čemu věřil Ježíš!
„ … Kristus… zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“ Petr 2,6 Věř tomu - čemu věřil Ježíš! Žij tak, jak žil Ježíš.

24 Pravá důvěra

25 Spojeni = patřit Ježíši.
„Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“ Jan 15,5 „Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“ Jan 2,6 Spojeni = patřit Ježíši. Spojení = od Ježíše proudí síla k novému životu. Spojeni = růst.

26 „Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.“ Janův 5,2.3 1. Vztah k Bohu = „milujeme Boha“ 2. Změna v životě = „jeho přikázání zachováváme“

27 Víra nebo odevzdání se? SPRÁVNOU OTÁZKOU NENÍ, ZDA JSTE VĚŘÍCÍ, ALE ZDA JSTE SE ODEVZDALI KRISTU.

28 „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ Janův 5,13

29 Historický přehled církví
Zveme vás na další přednášku na téma: Proč je tolik církví Historický přehled církví

30 Také ty můžeš prožít nejkrásnější den týdne s Ježíšem
KDY: v sobotu 10.března zahájení v 9.30 hod. KDE: Aula pedagogické fakulty PLZEŇ - ul. Jungmannova Program: * Písničky pro radost * Studium: "Reinkarnace a Bible" * Kázání: “Co ti může Ježíš dát?“


Stáhnout ppt "Záleží na tom, čemu věřím?"

Podobné prezentace


Reklamy Google