Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková
BANKOVNÍ PRODUKTY VY-32-INOVACE-OSZ-220 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Běžný účet, platební karta, kreditní karta, šek, směnka, termínovaný vklad, spořící účet, vkladní knížka, stavební spoření, kontokorent, hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr, RPSN,

2 BANKOVNÍ ÚČET

3 Běžný účet Běžný účet je takový účet u banky, který slouží pro bezhotovostní finanční operace. Lze na něj převádět peníze v hotovosti prostřednictvím pokladny banky nebo bezhotovostně z jiných finančních a nefinančních institucí a na základě pokynů jiných osob. Tyto operace se nazývají kreditní. Nebo naopak z něj provádět platby a převody peněz ve prospěch jiných účtů. Tyto operace se nazývají debetní.

4 Běžný účet často nese u různých bank různý název - „obchodní označení“.
Můžete se setkat s obchodními názvy, zahrnujícími slova -žiro, -konto, -účet nebo prostě jen běžný účet. V souvislosti se zřízením a vedením běžného účtu banky často nabízejí klientovi celou řadu dalších navazujících služeb: provádění platebních příkazů ve formě příkazu k úhradě nebo příkazu k inkasu, provádění trvalých příkazů nebo automatických převodů,

5 zajišťování úhrad do tuzemska nebo do zahraničí v jednoduché formě (tzv. hladké platby),
obvykle i vydání platební karty, možnost krátkodobého úvěru (možnost poklesu stavu na účtu do mínusu), různé druhy pojištění

6 2) Jiné bankovní účty vkladové a spořící účty slouží k ukládání vašich peněz, pokud jste se rozhodli zhodnotit své peníze úroky, které banky poskytují. úvěrové účty slouží k čerpání a evidenci úvěrů, které jste si od banky vzali. S těmito účty není většinou možné provádět platební operace, k tomu slouží účet běžný (nebo jiný jemu na roveň postavený).

7 PLATEBNÍ KARTA

8 Platební karta je opatřena grafickými a textovými symboly, které slouží k ověření platnosti karty pohledovou kontrolou – jméno držitele, jméno vydávající banky, měsíc a rok do kterého karta platí, značka systému ve kterém karta pracuje, hologram (obrázek měnící motiv a barvy podle úhlu pohledu), a proužek s podpisem držitele, který porovnáním s podpisem na účtence v obchodě umožní obchodníkovi ověřit držitelovu totožnost.

9 Význačným parametrem platební karty je výběrový a platební limit
Význačným parametrem platební karty je výběrový a platební limit. Při vydání karty sjedná vydávající banka s držitelem podle jeho potřeb a finančních možností maximální částku, kterou lze jednorázově pomocí karty vybrat v hotovosti a kterou lze zaplatit v obchodě. Limit slouží zejména jako ochrana proti neomezenému zneužití ztracené karty.

10 ŠEK

11 Šek je cenný papír obsahující bezpodmínečný příkaz výstavce šeku šekovníkovi (tj. bance), aby zaplatila za tento šek částku na šeku uvedenou. Částka může být vyplacena v hotovosti nebo bezhotovostně (převodem na účet příjemce peněz), pokud hotovostní výplatě výstavce šeku zabránil poznámkou na šeku „jen k zúčtování“. 

12 Aby byla nějaká listina šekem, musí
obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Jedná se o následujících šest znaků: bezpodmínečný příkaz zaplatit šekovou částku; slovo „šek“ v textu listiny; jméno toho, kdo má platit – tedy jméno nebo název šekovníka (v současnosti jím bude většinou banka); místo splatnosti šeku; datum a místo vystavení; podpis výstavce.

13 SMĚNKA

14 Směnka může sloužit jako platidlo, anebo třeba posloužit k poskytnutí úvěru.
Jde o písemný slib výstavce směnky zaplatit držiteli směnky nějakou částku peněz (v tomto případě se jedná o směnku vlastní), anebo příkaz výstavce určité osobě, většinou bance, aby tuto částku zaplatila určité třetí osobě (v tomto případě se jedná o směnku cizí).

15 Musí obsahovat: slovo „směnka“ v textu listiny; bezpodmínečný příkaz (u směnky cizí) nebo slib (u směnky vlastní) zaplatit určitou sumu peněz; jméno toho, kdo má platit (pouze u směnky cizí), tj. směnečníka. Nemusí jím být jen banka, ale může to být kdokoliv – fyzická nebo právnická osoba; datum splatnosti směnky; místo, kde má byt směnka splacena; jméno toho, komu má být placeno; datum a místo vystavení; podpis výstavce.

16 VKLADY A DEPOZITNÍ PRODUKTY

17 Pojem „depozitní produkty“ zahrnuje celou škálu vkladových účtů, na které si klient může ukládat svoje volné finanční prostředky. Vkladovými účty přitom jsou běžné účty, spořící účty a termínované klady. Osoby, které nemohou číst nebo psát (např. nevidomé osoby), nebo které nemají oprávnění k právním úkonům (nezletilé děti nebo nesvéprávné osoby), musí být při podpisu smlouvy zastoupeny svým zákonným zástupcem (rodičem) nebo opatrovníkem.

18 Nejčastěji využívanými depozitními produkty v tuzemsku jsou:
1) Běžné účty patří mezi tzv. vklady na viděnou, tzn. že s prostředky na něm uloženými může klient v kterémkoli okamžiku, tj. bez výpovědních lhůt, disponovat. Smyslem těchto účtů je mít prostředky kdykoli k dispozici, zejména pro potřeby platebního styku, a to jak hotovostního, tak i bezhotovostního. Většinou nenesou žádný nebo jen nízký úrok.

19 2) Termínované vklady jsou vhodné pro ty, kteří mají volné finanční prostředky (které nemíní použít ) a přejí si je zhodnotit, získat jistý výnos v zásadě bez rizika ztrát . Jsou úročeny výhodněji než běžné nebo spořící účty (některé banky, ale mohou mít spořící účet úročený výhodněji, než jiné banky termínovaný vklad). 3) Spořící účty spojují výhody běžného a termínovaného účtu, tj. prostředky jsou klientovi rychle k dispozici (jako u běžného účtu) a zároveň jsou výhodněji úročeny než běžné účty.

20 4) Vkladní knížky jsou spořícím produktem, který není určený pro platební styk. Místo písemné smlouvy je klientovi vydána vkladní knížka.

21 STAVEBNÍ SPOŘENÍ

22 Stavební spoření je finanční produkt, který
v sobě zahrnuje dvě na sebe navazujících fáze: období spořící – kdy klient spoří, ukládá většinou pravidelně určité částky na účet stavebního spoření a stát mu k nim poskytuje (při splnění stanovených podmínek) státní podporu. Vklady a státní podpora na účtu stavebního spoření jsou úročeny. období úvěrové – když klient požádá o úvěr. Pokud splní podmínky, je mu poskytnut úvěr ze stavebního spoření na bytové potřeby.

23 Ve spořícím období si účastník stavebního spoření ukládá na účet u stavební spořitelny peníze, které se mu úročí a jednou ročně k nim přibývá i státní podpora ve formě zálohy. Ta je aktuálně 15 % z naspořené částky v daném roce, maximálně však Kč. Státní podporu může občan dostat v daném roce současně jen na jednu smlouvu o stavebním spoření, i když může mít uzavřeno a spořit na více smluv.

24 Po uplynutí zákonem stanovené minimální doby spoření – u starých smluv uzavřených do roku 2003 pět, u nových od r šest let – si můžete naspořené peníze včetně státní podpory vybrat. Pokud byste však tyto lhůty nedodrželi a vybrali naspořené prostředky v kratší lhůtě, ztratíte nárok na státní příspěvek, tzn. i na dosud připsané zálohy státní podpory. Vypovědět stavební spoření před uplynutím dané lhůty se proto v žádném případě nevyplatí.

25 ÚVĚRY

26 Úvěr z kreditní karty Při vydání kreditní karty stanoví banka svému klientovi úvěrový rámec, do jehož výše může úvěr čerpat. Majitel karty má stále k dispozici celý úvěrový rámec a jen na něm záleží, kdy a jak rychle ho vyčerpá. Peněžní prostředky jsou tedy klientovi k dispozici okamžitě, stačí jen použít kartu u obchodníka nebo vybrat hotovost v bankomatu. Úroková sazba z úvěru z kreditní karty bývá stanovena jako měsíční, tj. obsahuje zkratku p.m.

27 2) Kontokorent Kontokorent je bankovní produkt, který kombinuje běžný účet s možností čerpat úvěr. Kontokorentní úvěr je čerpán tak, že klient, který si ho s bankou dohodne, může z běžného účtu čerpat i v případě, že na něm už nemá vlastní prostředky, a to do stanoveného limitu (záporného) Od toho okamžiku klient čerpá od banky úvěr a platí za něj úroky.

28 3) Spotřebitelský úvěr Spotřebitelský úvěr se poskytuje na základě písemné smlouvy, jejíž součástí jsou podmínky pro poskytnutí, čerpání a splácení úvěru. Poskytnutí některých spotřebitelských úvěrů může (ale nemusí) být vázáno na vedení běžného účtu v bance, u které o něj klient žádá. Výše úrokové sazby závisí na výši úvěru, na tom, zdali je úvěr poskytovaný jako účelový nebo neúčelový, na době splatnosti úvěru apod.

29 RPSN –Roční procentní sazba nákladů
Tato sazba vyjadřuje celkový náklad úvěru vyjádřený jako %, které musíte po dobu trvání úvěru platit (tedy jakýsi celkový roční „úrok“). RPSN zahrnuje nejenom platby úroků, ale i poplatky a další náklady, které jsou s daným úvěrem spojeny. Mezi ně patří kromě jiného poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky) nebo poplatky, které vám daná instituce počítá třeba za to, že posoudí vaši žádost o úvěr.

30 HYPOTÉKY

31 Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, a to i rozestavěné resp. nedokončené. Toto zástavní právo musí být zapsáno v katastru nemovitostí. Zastavená nemovitost se musí nacházet na území České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor.

32 1) Účelové hypoteční úvěry
Účelové hypoteční úvěry může klient použít jen na účely, uvedené v úvěrové smlouvě, tj. nejčastěji na nákup nemovitosti, kterou klient může (ale nemusí) mít v osobním vlastnictví. Lze ho ale také použít na splácení jiného úvěru či půjčky, tj. k refinancování dřívější investice do nemovitosti, nebo získání vlastnického podílu na nemovitosti (vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání dědictví) apod.

33 Účelové hypoteční úvěry banky poskytují obvykle do výše 60 – 80 %, někdy až do výše 100 % hodnoty nemovitosti (resp. nemovitostí – může jich být i více), na kterou je zástavní právo zřízeno. Doba splatnosti se pohybuje od 5 až do 40 let, v ČR se většinou využívá lhůta 20 let. Částku zaplacenou na úrocích z účelového hypotečního úvěru lze každý rok odečíst od základu daně z příjmu

34 2) Neúčelové hypoteční úvěry - americké hypotéky
Neúčelové hypoteční úvěry, tj. tzv. americké hypotéky, nemají z hlediska použití zapůjčených prostředků žádná omezení. Záleží jen na klientovi, na co prostředky z úvěru použije. Jejich výhodou je především možnost získat velkou sumu peněz (i miliony) na nákup libovolného zboží a delší doba splatnosti než u klasických spotřebitelských půjček a tím menší zatížení klienta při měsíčních splátkách.

35 Nevýhodou amerických hypoték je nutnost ručení za úvěr nemovitostí (o kterou může klient přijít, pokud úvěr nesplatí). Také poplatky, spojené s pořízením americké hypotéky a s vedením účtu bývají poměrně vysoké.

36 POUŽITÉ ZDROJE: BELLOVÁ, J. et. al: Občanský a společenskovědní základ. Ekonomie. 1. vydání. Kralice na Hané: Computer Media s. ISBN BENDL, Stanislav: Maturita ze společenských věd. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., s. ISBN EMMERT, F. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vydání. Praha: Didaktis, s. ISBN Obrázková galerie Microsoft office PowerPoint 2007


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"

Podobné prezentace


Reklamy Google