Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÁ KULTURA OSOBNOSTI ŽÁKA A JEJÍ POZNÁNÍ I ZVLÁDÁNÍ OBČANSKÁ KULTURA OSOBNOSTI ŽÁKA A JEJÍ POZNÁNÍ I ZVLÁDÁNÍ Nové trendy ve výchovném poradenství,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÁ KULTURA OSOBNOSTI ŽÁKA A JEJÍ POZNÁNÍ I ZVLÁDÁNÍ OBČANSKÁ KULTURA OSOBNOSTI ŽÁKA A JEJÍ POZNÁNÍ I ZVLÁDÁNÍ Nové trendy ve výchovném poradenství,"— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÁ KULTURA OSOBNOSTI ŽÁKA A JEJÍ POZNÁNÍ I ZVLÁDÁNÍ OBČANSKÁ KULTURA OSOBNOSTI ŽÁKA A JEJÍ POZNÁNÍ I ZVLÁDÁNÍ Nové trendy ve výchovném poradenství, Brno, 7. – 8. 4. 2010 Vladimír Smékal FSS MU, Brno

2 Úvodní poznámka týkající se kompetencí poradce Poradenství se dnes dìlí na kariérové, profesní studijní osobní, které zahrnuje i sociální a obèanské postoje, a posouzení duševního zdravotního stavu celoživotní. Pro poradce nestaèí kvalifikace pedagogická a psychologická, ale dùležitá je i orientace v sociologii a politologii, psychopatologii a sociopatologii. Obèanská kultura osobnosti žáka2

3 Aktuální problémy doby a z toho plynoucí úkoly výchovných poradcù Stav naší spoleènosti a pøibývání èetnosti výskytu negativních sociálních obèanských a politických projevù už od mladšího školního vìku, v dospívání a v rané dospìlosti vyžaduje, aby výchovní poradci jednak umìli vnímat tyto negativní jevy, a jednak aby dokázali formulovat pøedpoklady o jejich souvislostech s osobnostními a životními podmínkami v rodinì, ale i s kulturou školy a stavem politického makrosvìta i obèanského mikrosvìta, jehož vlivùm jsou dìti a mládež vystaveni; ale také, aby dokázali tyto negativní jevy eliminovat nebo aspoò minimalizovat. 3Obèanská kultura osobnosti žáka

4 Obèanská a politická kultura Obèanská kultura osobnosti žáka4

5 5 Klíèové kompetence pro celoživotní uèení ( Evropský referenèní rámec) Kompetence (schopnosti) jsou zde definovány jako kombinace znalostí, dovedností a postojù odpovídajících urèitému kontextu. Klíèovými schopnostmi jsou schopnosti, jež všichni potøebují ke svému osobnímu naplnìní a rozvoji, k aktivnímu obèanství, k sociálnímu zaèlenìní a pro pracovní život.

6 Obèanská kultura osobnosti žáka6 Referenèní rámec zahrnuje osm klíèových kompetencí:  komunikace v mateøském jazyce  komunikace v cizích jazycích  matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vìdy a technologií  schopnost práce s digitálními technologiemi  schopnost uèit se  sociální a obèanské schopnosti  smysl pro iniciativu a podnikavost a  kulturní povìdomí a vyjádøení  kulturní povìdomí a vyjádøení.

7 Obèanská kultura osobnosti žáka7 Klíèové schopnosti jsou pokládány za stejnì dùležité, protože každá z nich mùže pøispìt k úspìšnému životu ve spoleènosti založené na znalostech. Øada schopností se pøekrývá a je vzájemnì propojena: základní aspekty jedné oblasti budou podporovat schopnosti jiné oblasti. Nezbytným základem vzdìlání jsou elementární základní jazykové dovednosti, ètení, psaní, ovládání poèetních úkonù, informaèní a komunikaèní technologie, a pro všechny vzdìlávací aktivity je nezbytná schopnost umìt se uèit. Referenèní rámec se zabývá øadou témat, která hrají svou úlohu ve všech osmi klíèových schopnostech, jako jsou témata: (1) kritické myšlení, (2) tvoøivost, (3) iniciativa, (4) øešení problémù, (5) hodnocení rizik, (6) rozhodování a (7) ovládání pocitù.

8 Obèanská kultura osobnosti žáka8 Obèanská a politická kultura osobnosti (Pøevzato z dokumentu EU; upraveno)

9 Obèanská kultura osobnosti žáka9 Definice: Tyto kompetence zahrnují osobní, mezilidské, mezikulturní, sociální a obèanské schopnosti a pokrývají všechny formy chování, které jedince pøipravují na jeho efektivní a konstruktivní úèast na spoleèenském a pracovním životì, a to ve stále více rozmanitìjších spoleènostech, a na øešení pøípadných konfliktù. Obèanské a politické kompetence pøipravují lidi na plné zapojení do obèanského života na základì znalostí sociálních a politických koncepcí a struktur a k aktivní a demokratické úèasti.

10 Obèanská kultura osobnosti žáka10 A. Nejdùležitìjší znalosti, dovednosti a postoje související s touto kompetencí Sociální kompetence jsou úzce spjaty s osobním a spoleèenským blahem, k jejímuž dosažení je nezbytné pochopit, jak mohou jedinci dosáhnout optimálního fyzického a psychického zdravotního stavu, který též mùže být zdrojem jejich vlastního bohatství èi bohatství jejich rodiny a nejbližšího spoleèenského prostøedí, a vìdìt, jak k tomu lze pøispìt prostøednictvím zdravého životního stylu. Pro úspìšné zapojení do mezilidských vztahù a do spoleènosti je tøeba rozumìt pravidlùm chování a zvykùm, které jsou obecnì uznávány v rùzných spoleènostech a prostøedích (napø. v práci). Stejnì dùležité je znát základní pojmy v souvislosti s jedincem, skupinami, pracovními organizacemi, rovným postavením mužù a žen a nediskriminací, spoleèností a kulturou.

11 Obèanská kultura osobnosti žáka11 Zásadní je pochopení multikulturních a spoleèensko- hospodáøských rozmìrù evropských spoleèností, a jak se národní kulturní identita vzájemnì ovlivòuje s evropskou identitou. Základem této kompetence jsou dovednosti konstruktivnì komunikovat v rùzných prostøedích, projevovat toleranci, vyjadøovat a chápat rùzná stanoviska, jednat tak, aby došlo k navození dùvìry, a projevovat empatii. Jedinci by mìli být schopni vyrovnat se se stresem a frustrací a konstruktivnì se vyjadøovat a rovnìž by mìli rozlišovat mezi osobní a pracovní sférou.

12 Obèanská kultura osobnosti žáka12 Etické a kognitivní pøedpoklady Kompetence je založena na postoji spoèívajícím ve spolupráci, sebevìdomí a èestnosti. Jedinci by se mìli zajímat o socio-ekonomický rozvoj a komunikaci s jinými kulturami, mìli by doceòovat rozmanitost a respektovat ostatní a mìli by být pøipraveni pøekonávat pøedsudky a dìlat kompromisy.

13 Obèanská kultura osobnosti žáka13 B. Základem kompetencí politické kultury: Je znalost pojmù demokracie, spravedlnost, rovnost, obèanství a obèanská práva, vèetnì zpùsobu jejich vyjádøení v Listinì základních práv Evropské unie a mezinárodních deklaracích a jejich uplatòování ze strany rùzných institucí na místní, regionální, vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni. K tìmto kompetencím patøí znalost souèasných událostí a také hlavních událostí a tendencí v národní, evropské a svìtové historii. Dále by mìlo být rozvinuto povìdomí o cílech, hodnotách a strategiích sociálních a politických hnutí. Rovnìž je dùležitá znalost evropské integrace a struktur, hlavních cílù a hodnot Evropské unie a posílení povìdomí o rozmanitosti a kulturní identitì v Evropì.

14 Obèanská kultura osobnosti žáka14 Dovednosti pro politické kompetence Souvisejí se schopností efektivnì se spolu s ostatními zapojit do veøejného života, projevovat solidaritu a zájem o øešení problémù dotýkajících se místního nebo šíøe pojatého spoleèenství. Vyžadují kritické a tvùrèí myšlení a konstruktivní úèast na místních aktivitách èi aktivitách v blízkém okolí, jakož i rozhodování na všech úrovních od místní po vnitrostátní a evropskou, a to zejména úèastí ve volbách.

15 Obèanská kultura osobnosti žáka15 Kladný postoj spoèívá v plném dodržování lidských práv, vèetnì zásady rovnosti, jako základu demokracie, v uznání a pochopení rozdílù mezi hodnotovými systémy rùzných náboženských nebo etnických skupin. Znamená to jak projev sounáležitosti s urèitým místem, zemí, EU a obecnì Evropou èi svìtem (nebo jeho èástí), tak i ochotu podílet se na demokratickém rozhodování na všech úrovních. Kladným postojem je rovnìž smysl pro odpovìdnost, pochopení a dodržování spoleèných hodnot, které jsou pro zajištìní soudržnosti spoleènosti nezbytné, jako je napøíklad dodržování demokratických zásad. Konstruktivní úèastí se rovnìž rozumìjí obèanské aktivity, podpora sociální rozmanitosti a soudržnosti a udržitelného rozvoje a pøipravenost respektovat hodnoty a soukromí druhých.

16 Diagnóza stavu tøídy, jednotlivcù, školy i životního prostøedí dítìte Obèanská kultura osobnosti žáka16

17 17 Srovnání nejèastìjších pøestupkù dìtí a dospívajících ve veøejných školách USA na konci tøicátých a na konci osmdesátých let 20. stol. 1940 Mluvení bez pøihlášení Žvýkání žvýkaèky Hluèení Pobíhání po chodbách Pøedbíhání Nedodržování pøedepsaného obleèení Zneèišování prostor 1990 - 2009 Používání mobilu k hraní her Užívání drog, pití alkoholu Tìhotenství nezletilých dívek Sebevraždy Znásilnìní Krádeže Tìžké ublížení na zdraví Terorismus, agrese a násilí

18 Etický rozmìr kultury osobnosti18 Zdroje rozdílù mezi lidmi Psychologie individuálních rozdílù mezi lidmi konstatuje, že rozhodující zdroj povahových odlišností tkví v kvalitì socializace (v tradici a zvycích, které jsou pøenášeny a udržovány memy, nikoliv však geny), dále ve výchovì a v individuaci (sebevýchovì). Genetické vysvìtlování psychických rozdílù mezi lidmi konèí døíve nebo pozdìji v resignaci na možnost zmìny osobnosti. Osobnost se tvoøí spíše memy.

19 Obèanská kultura osobnosti žáka19 Sdružené prostøedí Už Antifonés konstatoval, že „Prostøedí, kde se èlovìk zdržuje vìtšinu dne, urèuje jeho charakter.“ Ve školní výchovì se málo bere v úvahu úloha citové vazby (attachement) Pozice dítìte v rodinì, workoholismus rodièù, partnerské krize Chudoba, sociální zanedbanost vedou k morálním dilematùm - zakomplexovanosti, sklonu krást, závidìt, šikanovat, ale i k apatii a sociální necitlivosti

20 Obèanská kultura osobnosti žáka20 Morální instance jako pøeklápìní vývojového v inteindividuální Vývojová typologie J. Loevingerové Jiný pøístup k urèení vývojových stupòù vypracovala J. Loevingerová (1969). Zabývá se otázkou, jak se bìhem vývoje utváøí v osobnosti kontrolní instance, rostoucí zpùsobilost kontrolovat své impulsy a podøizovat nižší vyššímu. Tento rùst seberegulace se dá také charakterizovat jako vývoj jáství, svìdomí, morálky, resp. jako vývoj k odpovìdnosti za své èiny a k ohleduplnosti (uvážlivosti) ve vztahu k druhým a ke svìtu vùbec. Jednotlivé vývojové fáze, které dále popíšeme, se mohou v kterémkoliv vývojovém období zafixovat a pøetrvávat. Znamená to, že osobnostní vývoj se zastavil, pøestože fyzicky se osobnost vyvíjí dále. Toto pøeklápìní vývojového v interindividuální je stále èastìjším dùsledkem nerovnomìrnosti v utváøení osobnosti.

21 21  Prvnímu roku života odpovídá stadium autistické, pøedsociální.  Pro druhý a tøetí rok života je normální být ovládán impulsy (stadium impulsivní).  Pro ètvrtý až osmý èi desátý rok života je pøirozené být oportunistický.  Osmý èi desátý až ètrnáctý èi šestnáctý rok vìku je období konformní.  Po šestnáctém roce se nìkteøí dospívající dostávají na úroveò uvìdomìlou, jednají v souladu s normou, protože ji schvalují jako svou povinnost.  Další je stadium dospìlosti a je oznaèováno jako seberealizující. Èlovìk jedná podle mravních norem, protože se s ní vnitønì ztotožnil. Obèanská kultura osobnosti žáka

22 22 Vztah životních orientací a úrovnì zralosti osobnosti Popsaná stádia vývojové zralosti (zredukovaná vždy po dvou do tøí kategorií: destruktivní – konzumní a tvùrèí) se kombinují s dominující orientací na rùzné oblasti života èi na „svìty“, v nich se nejvíc cítíme „doma“. Metaforicky lze øíci, že nìkteøí lidé jsou nejvíce orientováni na svìt vìcí, jiní na svìt lidí, a jiní na svìt idejí èi kultury.

23 Obèanská kultura osobnosti žáka23 Tabulka vztahu životních orientací a úrovnì zralosti osobnosti DESTRU- KTIVNÍ KONZU- MENT TVŮRCE Na idejeCynikSnobMyslitel Na lidiJagoNezávaznýRádce Na věciVandalSběratelVynálezce

24 MOŽNOSTI PORADENSKÝCH INTERVENCÍ Rozvíjení obèanské kultury osobnosti Obèanská kultura osobnosti žáka24

25 Sedm vektorù rozvoje  rozvoj kompetencí  objevování a zvládání emocí  osamostatòování se skrze autonomii k plné samostatnosti a sounáležitosti  rozvoj zralých mezilidských vztahù  vybudování osobní identity  rozvoj a ustavení smyslu  rozvoj integrity Obèanská kultura osobnosti žáka 25

26 Stávání se více kompetentním, kvalifikovaným Kompetence fyzické, intelektuální, sociální – mezilidské, spirituálnì duchovní Kompetence (dovednosti) ke studiu Kompetence (dovednosti) k práci Množství dovedností Vìdomí si svých schopností a dovedností Zvyšování kvalifikace a kompetencí 26Obèanská kultura osobnosti žáka

27 Zvládání emocí Emoce jako souèást života, Pozitivní a toxické emoce Pozitivní – vedoucí k rozvoji osobnosti, co èlovìka nezabije to ho posílí Toxické – vedoucí ke zhroucení schopnosti zvládat podnìty z okolí a žít sociálnì akceptovatelný život 27Obèanská kultura osobnosti žáka

28 Toxické emoce strach a obavy vedoucí k nezvládání situace a celkovému zhroucení osobní schopnosti zvládat podnìty Hnìv vedoucí k agresivitì Deprese Pocit viny hanby a ostudy Disfunkèní sexuální èi romantická pøitažlivost 28Obèanská kultura osobnosti žáka

29 Kroky ke zvládání emocí Rozlišovat emoce samé – pojmenovat je – radost, smutek, a rozlišovat podnìty, které spouštìjí tu samou emoci v rùzné situaci „Tlak v hrnci“ – jak moc mnì daná emoce motivuje a zpùsobuje zvýšení tlaku K èemu emoce vede? Je stimulující èi uklidòující, toxická èi pozitivní? 29Obèanská kultura osobnosti žáka

30 Rùst od závislosti na nìkom (nejèastìji rodièe) pøes autonomii k vzájemné co-závislosti Emocionální nezávislost Instrumentální nezávislost Co-závislost 30Obèanská kultura osobnosti žáka

31 Emocionální nezávislost Svoboda od stálé a vytrvalé potøeby po ujištování, utvrzování, náklonnosti, citu, èi potøeby uznání, pochvaly od druhých lidí. 31Obèanská kultura osobnosti žáka

32 Emocionální nezávislost Archetypy popisující cestu individuace  Èlovìk s rajskou nevinnosti  Sirotek po konfrontaci s odpadnutím  Tulák zaèínající hledání sebe oddìleného od druhých  Bojovník uèící se bránit sebe a mìnící svìt ke své podobì  Muèedník uèící se dávat, zavazovat se a obìtovat se pro druhé 32Obèanská kultura osobnosti žáka

33 Emocionální nezávislost Vývoj je tedy od utrpení sirotka pøes sebedefinování, boj až k lásce. Láska již je co-závislá, vzájemnì závislá 33Obèanská kultura osobnosti žáka

34 Instrumentální nezávislost Dva hlavní prvky:  Schopnost provádìt své vlastní aktivity, nápady a naplòovat své plány.  Schopnost opustit jedno místo a plnohodnotnì žít v jiném. 34Obèanská kultura osobnosti žáka

35 Instrumentální nezávislost Nebezpeèí semiautonomie Kasárna, internát, semináø Kroky v opouštìní rodièù prùmìrného studenta Fyzická separace, identifikace se školou (již nejsem syn, dcera, ale vysokoškolský student), distancování se od, emocionální oddìlení se, osobní kontrola svých plánù, ekonomická nezávislost, promoce, vlastní bydlení. 35Obèanská kultura osobnosti žáka

36 Instrumentální nezávislost Popis procesu pøesídlení  Vstupní fáze – všechno je nové, neorientuji se  Reaktivní fáze – funguji nezávisle na prostøedí. Prostøedí je vnímáno jako nespolehlivé a nepodporující 36Obèanská kultura osobnosti žáka

37 3. Proaktivní fáze – zvýšení sebejistoty, vnímání sebe jako pøijatého a pøijatelného èlena skupiny 4. Integrativní fáze – integrace a vyváženost pracovních nápadù skupiny a svých. Integrace svých osobních postojù a postojù spolupracovníkù pøi zachování a rozvoji sociálních kontakù. 37Obèanská kultura osobnosti žáka

38 Vzájemnost a sounáležitost Uznání a pøijetí vzájemnosti a sounáležitosti je vrcholem autonomie Vzájemná co-závislost znamená respektování autonomie druhých a neustálé hledání jak dávat a dostávat v stále se rozšiøujícím okruhu svých pøátel 38Obèanská kultura osobnosti žáka

39 Rozvoj zralých mezilidských vztahù Tolerance a chápání rozdílù Schopnost a kapacita pro intimnost 39Obèanská kultura osobnosti žáka

40 Tolerance a chápání rozdílù Etnocentrická fáze 1. Popírání rozdílù 2. Obrana proti rozdílùm 3. Minimalizování rozdílù Etnorelativizující fáze 4. Pøijetí rozdílù 5. Pøizpùsobování se rozdílùm 6. Integrace rozdílù Obèanská kultura osobnosti žáka40

41 Schopnost a kapacita pro intimitu Zralá intimita chápáná jako schopnost oceòovat vztah pro vztah samotný, když obì osoby jsou schopny se cele autenticky projevit, když láska a vìrnost dovolí rùst a hledání. Takovýto vztah se oprostil od hraní urèitých rolí (rodièe), pohrávání si s druhým, posuzování a využívání druhého k zápasu s jiným èlovìkem – neinstrumentální vztah 41Obèanská kultura osobnosti žáka

42 Schopnost a kapacita pro intimitu Udržování schopnosti intimity zahrnuje  Znalost sebe  Spontánost (nenucenost)  Zdravé sebevìdomí  Nikdy nekonèící práci na mezilidské podpoøe a komunikaci  Vstupování do situací, kdy jsem zranitelný 42Obèanská kultura osobnosti žáka

43 Podmínky nutné pro rùst v intimitì  Opustit potøebu kontrolovat a závislosti na druhých jako jediný základ pro svùj pocit štìstí  Pochopit sociální konstrukce, které formovaly naše pøedporozumìní  Pochopit, že stávající pøátelé a milenci-ky, jsou èasto náplasti na zranìní zpùsobena v minulosti a tak jsou poznamenáni-y minulostí, která k nim nepatøí. 43Obèanská kultura osobnosti žáka

44 Podmínky nutné pro rùst v intimitì 4. Zabudovat systém sebepoznání do našeho života, abychom neprojektovali své vlastní problémy a zranìní na druhé, èi dusit rozvoj vztahu a druhého svou potøebou neustálého podpírání a posilování mé osoby. 44Obèanská kultura osobnosti žáka

45 Ustavení osobní identity Pøechod od …………………….  Nepøijímání svého tìla a vzhledu  znepokojení se svou sexuální orientací, èi úlohou jako muže èi ženy  Nedostatku jasnosti ohlednì své osobní historie, sociálních a kulturních koøenù své identity …………………….k spokojenosti se svým tìlem a vzhledem Ke spokojenosti se svým tìlem a vzhledem k pøijetí a spokojenosti se svou sexuální orientací, èi úlohou jako muže, èi ženy k pøijetí a spokojenosti se svou sexuální orientací, èi úlohou jako muže, èi ženy k nalezení sebe v kontextu mezilidském, historickém a kulturním k nalezení sebe v kontextu mezilidském, historickém a kulturním Obèanská kultura osobnosti žáka45

46 Ustavení osobní identity Pøechod od …………………….. 4. zmatek v tom „kdo jsem“ a experimentování s rùznými rolemi a životními styly 5. nejasnosti ohlednì mého hodnocení druhými lidmi 6. nespokojenosti se sebou 7. nestabilní, roztøíštìné osobnosti …………………….k k vyjasnìní toho kdo jsem a co chci skrze životní role a styly. k vyjasnìní toho kdo jsem a co chci skrze životní role a styly. k schopnosti své odpovìdi na to když mnì hodnotí lidé, kteøí jsou pro mnì dùležití k schopnosti své odpovìdi na to když mnì hodnotí lidé, kteøí jsou pro mnì dùležití k sebepøijetí a zdravému sebevìdomí k sebepøijetí a zdravému sebevìdomí k osobní stabilitì a integraci k osobní stabilitì a integraci Obèanská kultura osobnosti žáka46

47 Rozvoj a ustavení smyslu Pøechod od................  nejasných kariérních cílù  mìlkých, roztøíštìných osobních zájmù  nemnoha hlubokých mezilidských závazkù...............k k jasným kariérním k jasným kariérním k déletrvajícím, více zamìøeným a více naplòujícím aktivitám cílùm k déletrvajícím, více zamìøeným a více naplòujícím aktivitám cílùm k hlubokým rodinným a mezilidským závazkùm k hlubokým rodinným a mezilidským závazkùm Obèanská kultura osobnosti žáka47

48 Rozvoj integrity Pøechod od.....................  dvojkolejného myšlení a strnulého pøesvìdèení  nejasných a neprovìøených osobních hodnot a pøesvìdèení sebestøednosti rozporu mezi hodnotovým žebøíèkem a chováním.......................k k humanizujícím hodnotám k humanizujícím hodnotám k silným osobním (vyjasnìným a provìøeným ) hodnotám, které jsou schopny respektovat pøesvìdèení jiných k silným osobním (vyjasnìným a provìøeným ) hodnotám, které jsou schopny respektovat pøesvìdèení jiných k sociální odpovìdnosti k sociální odpovìdnosti k autenticitì a schodì mezi hodnotami a osobním chováním k autenticitì a schodì mezi hodnotami a osobním chováním Obèanská kultura osobnosti žáka48

49 Ovìøování efektivity poradenských intervencí

50 Přeji Vám hodně zdaru v ovlivňování pozitivního klimatu školy a v rozvoji základní lidské slušnosti žáků a studentů


Stáhnout ppt "OBČANSKÁ KULTURA OSOBNOSTI ŽÁKA A JEJÍ POZNÁNÍ I ZVLÁDÁNÍ OBČANSKÁ KULTURA OSOBNOSTI ŽÁKA A JEJÍ POZNÁNÍ I ZVLÁDÁNÍ Nové trendy ve výchovném poradenství,"

Podobné prezentace


Reklamy Google