Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Negativní dopady dopravy:  Exhalace,  Hluk a vibrace,  Dopravní nehody a střety se zvěří,  Bariérový efekt a fragmentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Negativní dopady dopravy:  Exhalace,  Hluk a vibrace,  Dopravní nehody a střety se zvěří,  Bariérový efekt a fragmentace."— Transkript prezentace:

1 DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Negativní dopady dopravy:  Exhalace,  Hluk a vibrace,  Dopravní nehody a střety se zvěří,  Bariérový efekt a fragmentace krajiny,  Zábor půdy a destrukce osídlení,  Spotřeba velkého množství energie.

2 1. Exhalace  oxidy uhlíku /CO 2, CO/ - 80% produkuje silniční doprava, vliv na oteplování,  oxidy dusíku /NO, NO 2 / - zejm. silniční doprava, okyselení dešťů,  prchavé organické látky /VOC/ - např. benzen,  polycyklické aromatické uhlovodíky /PAU/ - vznikají při nedokonalém spalování,  TZL – tuhé znečisťující látky, prachové částice  ozon – vznik fotochemickou reakcí NO X a VOC, fotochemický smog.

3 2. Hluk a vibrace Slyšitelný hluk (zvuk) jsou kmity a vlny v pružném prostředí, jejichž kmitočet a intenzita se nacházejí v oblasti kmitočtu 20 Hz až 20 kHz. Hladina intenzity zvuku je veličina, která určuje logaritmickou stupnici pro měření síly zvuku (= energetický průměr okamžitých hladin akustického tlaku A za definovanou časovou jednotku), označuje se písmenem L a jednotkou je dB – decibel.

4  Zákon č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a s ním souvisejícím nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  „stará hluková zátěž“ = hluk, který vznikl před 1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách - stanovena zvláštní korekce  limit hluku = základní hladina hluku LAeq,T = 50 dB + korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době  hluková situace posuzována pro potřeby územního plánu Zdroj: http://portalzp.praha.eu/jnp/

5 Hluk z kolejové dopravy  typ vozidla, počet vozidel ve vlaku,  konstrukce svršku (např. u tramvají – tramvajová trať s štěrkovým ložem, s živičným kobercem, na panelech nebo zatravněná),  trakce, rychlost jízdy,  technický stav vozu i technický stav trati,  vzdálenost měřícího místa od trati,  počet vlaků, který projede v určitém časovém intervalu Dále je šíření hluku závislé na klimatických podmínkách, konfiguraci okolního terénu, druhu povrchu okolního terénu.

6 Hluk ze silniční dopravy  hluk vozidla a aerodynamický hluk,  styk pneumatiky s vozovkou,  druh a stav vozovky,  intenzita dopravy a skladba dopravního proudu,  rychlost,  vzdálenost měřeného místa od vozovky,  podélný sklon vozovky,  okolní terén,  klimatické podmínky.

7 Možnosti snížení hluku z dopravy Opatření vedoucí ke snížení dopadů hluku a vibrací:  A/ aktivní (snížení hlukové emise zdroje) – urbanistická, architektonická, dopravně – organizační, technická (v konstrukci koleje, kryt vozovky, na objektech)  B/ pasivní (chrání před nadměrnou hlukovou zátěží) – podél dopravních staveb

8 Protihlukové valy Pro zajištění stability svahu využívána geotextilie, plní funkci výztužnou, zajištění protierozní ochrany svahu a uchycení vegetace.

9 Protihlukové stěny

10 Hlubočepy – nízká protihluková stěna

11 Vibrace vyvolané dopravou Vibrace (chvění) - stojaté vlnění pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body mechanicky kmitají a na člověka působí negativně. Vibrace se určují: -trváním frekvence, -špičkovou hodnotou, -spektrem frekvencí. Závisí na: -konstrukci a rychlosti vozidla, -konstrukci dopravní stavby.

12 3. Dopravní nehody a střety se zvěří -4% dopravních nehod -průchodnost liniových staveb třeba řešit už při jejich plánování -kritická místa střetů je vhodné eliminovat již při samotném návrhu trasy -výstavba podchodů, nadchodů

13 4. Bariérový efekt a fragmentace krajiny Dopravní stavby narušují ráz krajiny, brání přirozené migraci zvířat. Záleží na: celkovém technickém dopravním řešení a intenzitě a rychlosti vozidel. Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy Zprůchodnění krajiny: -ekodukty (ekologické mosty), -víceúčelové nadchody, -speciální a víceúčelové podchody, -propustky.

14 Ekodukty na D 11

15 5. Zábor půdy a destrukce osídlení Dopravní síť v Evropské unii má plochu 29 949 km 2, což představuje zhruba 1,3% její celkové rozlohy (bez ploch pro dopravní uzly, křižovatek a parkovišť, nádraží). Celkový zábor půdy dopravou v ČR je odhadnut na 1 293 km 2, což je asi 1,65% celkové plochy. Pro dálnice a rychlostní komunikace se počítá 50m plus 10ha na každou křižovatku, pro silnice I. třídy 30m, pro silnice II. třídy 25m a pro železnice se počítá s 30m.

16 6. Spotřeba velkého množství energie Doprava spotřebuje 30% vyrobené energie Z toho doprava: -silniční (84,4%), -letecká (11,1%), -železniční (2,6%), -vodní (2,0%).


Stáhnout ppt "DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Negativní dopady dopravy:  Exhalace,  Hluk a vibrace,  Dopravní nehody a střety se zvěří,  Bariérový efekt a fragmentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google