Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsahem přednášky je… Přehled nedávných výzkumů v oblasti:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsahem přednášky je… Přehled nedávných výzkumů v oblasti:"— Transkript prezentace:

0 14. HOSPODÁŘSKÉ CYKLY (pokročilejší teorie)

1 Obsahem přednášky je… Přehled nedávných výzkumů v oblasti:
Reálných hospodářských cyklů (RBC) Nové Keynesiánské ekonomie (NKE)

2 Teorie reálných hospodářských cyklů
Všechny ceny jsou pružné, dokonce i v krátkém období: Proto, peníze jsou neutrální, dokonce i v krátkém období Klasická dichotomie platí neustále. Fluktuace ve výstupu, zaměstnanosti a ostatních veličinách jsou optimální reakcí na exogenní změny v ekonomickém prostředí. Šoky v produktivitě jsou hlavní příčinou ekonomických fluktuací.

3 Ekonomika Robinsona Crusoe
Ekonomika se skládá z jediného producenta -spotřebitele, jako je Robinson Crusoe na opuštěném ostrově. Crusoe svůj čas rozděluje mezi volný čas práci Chytání ryb (produkce) Vytváření rybích sítí (investice) Crusoe optimalizuje ve vztahu k omezením kterým čelí.

4 Šoky v „Crusoe“ ostrovní ekonomice
Rybí hejno proplouvá kolem ostrova. HDP stoupne: „Crusoe“ rybářská produktivita je vyšší „Crusoe“ zaměstnanost stoupne: Rozhodne se přesunout část času od volného času k rybaření, aby využil výhodu vyšší produktivity.

5 Šoky v „Crusoe“ ostrovní ekonomice
Velká bouřka zasáhne ostrov. HDP klesne: Bouřka sníží produktivitu, takže Crusoe stráví méně času rybařením pro spotřebu. Investice klesnou, protože je snadné odložit spravování sítí, dokud bouře nepomine. Zaměstnanost klesá: Protože netráví tolik času rybařením nebo spravováním sítí, Crusoe se rozhoduje užívat si více volného času.

6 Hospodářské cykly jako optimální reakce na šoky
Podle teorie reálných hospodářských cyklů, jsou fluktuace v ekonomice podobné těm v ekonomice Robinsona Crusoe. Šoky nejsou vždy žádoucí. Ovšem jak už jednou nastanou, fluktuace ve výstupu, zaměstnanosti a dalších proměnných jsou optimální reakcí na ně.

7 Diskuse ohledně teorie RBC
…se koncentruje na čtyři témata: 1. Reflektují změny v zaměstnanosti dobrovolné změny v nabídce práce? 2. Zažívá ekonomika velké exogenní šoky produktivity v krátkém období? 3. Jsou peníze opravdu neutrální v krátkém období? 4. Jsou mzdy a ceny pružné v krátkém období? Přizpůsobují se dostatečně rychle, aby na všech trzích vyrovnaly nabídku s poptávkou?

8 1. Trh práce Mezičasová substituce práce: Podle teorie RBC, jsou pracovníci ochotni přesouvat svoji nabídku práce v čase podle změn v relativní odměně za práci nyní a v budoucnu. Mezičasová relativní mzda je rovna kde W1 je mzda v období 1 (současnost) a W2 je mzda v období 2 (budoucnost).

9 1. Trh práce Podle teorie RBC , Kritici namítají, že
Šoky způsobují fluktuace v mezičasové relativní mzdě Pracovníci reagují přizpůsobením své nabídky práce Čímž způsobí fluktuace zaměstnanosti a výstupu Kritici namítají, že Nabídka práce není příliš citlivá na mezičasovou reálnou mzdu Vysoká nezaměstnanost pozorovaná v recesích je hlavně nedobrovolná

10 2. Technologické šoky Podle teorie RBC, ekonomické fluktuace jsou způsobeny šoky v produktivitě. Solow residual: měřítko šoků v produktivitě, zachycuje změny ve výstupu, které nemohou být vysvětleny změnami v kapitálu nebo práci. RBC teorie implikuje, že Solow residual by měl být vysoce korelován s produktem. Je to tak?

11 Růst výstupu and the Solow residual
2. Technologické šoky Růst výstupu and the Solow residual % ročně 8% Růst výstupu 6% 4% 2% 0% Solow residual -2% -4% 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 slide 11

12 2. Technologické šoky Zastánci teorie RBC argumentují, že vysoká korelace mezi růstem výstupu a Solow residuálem je důkazem, že šoky produktivity jsou významným zdrojem ekonomických fluktuací. Kritici poukazují na to, že naměřený Solow residual je zkreslený a ukazuje větší cykličnost technologií než jaká je skutečnost.

13 3. Neutralita peněz RBC kritici poukazují na to, že snížení tempa růstu peněz a inflace jsou téměř vždy spojeny s obdobími vysoké nezaměstnanosti a nízkého výstupu. Obhájci RBC odpovídají tím, že nabídka peněz je endogenní: Předpokládejme, že se očekává pokles výstupu. Centrální banka snižuje nabídku peněz v důsledku očekávaného poklesu poptávky po penězích.

14 4. Flexibilita mezd a cen RBC teorie předpokládá, že mzdy a ceny jsou dokonale flexibilní a trhy se tak vždy čistí. Obhájci teorie RBC argumentují, že míra cenových rigidit, pozorovatelná v reálných ekonomikách není významná pro porozumění ekonomických fluktuací. Zastánci teorie RBC argumentují souladem předpokladu pružných cen s mikroekonomickou teorií. Kritici věří, že cenová a mzdová strnulost vysvětluje nedobrovolnou nezaměstnanost a ne-neutralitu peněz.

15 Nová Keynesiánská Ekonomie
Většina ekonomů věří, že krátkodobé fluktuace ve výstupu a zaměstnanosti představují odchylky od přirozené míry a tyto odchylky nastávají díky strnulosti mezd a cen. Noví keynesiánci se snaží vysvětlit strnulost mezd a cen pomocí zkoumání mikroekonomie cenových přizpůsobení.

16 Small menu costs a externality
Při cenovém přizpůsobení vznikají externality: Snížení ceny jednou firmou způsobí pokles agregátní cenové hladiny (i když pouze malý). To zvýší reálné peněžní zůstatky a zvýší agregátní poptávku, což prospívá i dalším firmám. Menu costs jsou náklady spojené se změnou cen (např, náklady tisku nových jídelníčku, zasílání nových katalogů) Pokud existují menu costs, strnulé ceny mohou být optimální pro firmy, které je stanovují, i když jsou nežádoucí pro ekonomiku jako celek.

17 CASE STUDY: Jak velké jsou menu costs?
Studie z roku 1997 využívající data ze supermarketových řetězců. Náklady změny cen zahrnují: Pracovní náklady změny cenovek na pultech Náklady tisku a doručení nových cenovek Náklady dohlížení na celý proces výsledky: menu costs = 0.7% příjmů; 35% čistých zisků

18 Recese jako koordinační selhání
V recesích je výstup nízký, pracovníci jsou nezaměstnaní a továrny bez zakázek. Pokud všechny firmy a pracovníci sníží své ceny, ekonomika se vrátí k plné zaměstnanosti. Ale žádná individuální firma nebo pracovník nesníží dobrovolně svoji cenu, pokud se nedozví, že ceny snižují i ostatní. Proto ceny zůstávají vysoké a recese pokračuje.

19 Mzdová a cenová strnulost
Všechny mzdy a ceny se nepřizpůsobují okamžitě. Tato strnulost mezd a cen způsobuje, že agregátní cenová hladina se přizpůsobuje pomalu v reakci na změny poptávky. Každá firma i pracovník vědí, že když sníží svoji nominální cenu, jejich relativní cenu bude po nějakou dobu nízká. To činí firmy zdrženlivé ke snižování cen.

20 Hlavní důvody pro strnulost cen: Výsledky průzkumů mezi managery
1. Koordinační selhání: firmy váhají se změnami cen, čekají na ostatní, aby oni začli. 2. Firmy odkládají zvyšování cen dokud nerostou náklady 3. Firmy preferují, aby oscilovaly jiné parametry produktu, jako kvalita, služby, délka dodávky 4. Implicitní kontrakty: firmy tiše souhlasí se stabilizací cen, možná z důvodu být „fair“ vůči svým zákazníkům. 5. Explicitní kontrakty, které fixují nominální ceny 6. Menu costs

21 ZÁVĚRY: Hranice výzkumů
Tato přednáška se zabývala dvěma odlišnými přístupy ke studiu hospodářských cyklů: - Real Business Cycle theory - New Keynesian theory Ne všichni ekonomové se řadí plně do jednoho či druhého tábora. Rostoucí množství studií se snaží zakomponovat postřehy z obou škol ke zlepšení našeho chápání hospodářských cyklů.

22 Shrnutí 1. Real Business Cycle Theory
Předpokládá dokonalou pružnost mezd a cen Ukazuje, jak vznikají fluktuace jako reakce na šoky produktivity Předpokládá, že fluktuace jsou optimální reakcí na šoky 2. Kontroverze v teorii RBC Mezičasová substituce práce Důležitost technologických šoků Neutralita peněz Flexibilita cen a mezd slide 22

23 Shrnutí 3. New Keynesian Economics
Akceptuje tradiční model agregátní nabídky a poptávky Snaží se vysvětlit strnulost mezd a cen pomocí mikroekonomické analýzy zahrnující menu costs koordinační selhání strnulosti mezd a cen slide 23


Stáhnout ppt "Obsahem přednášky je… Přehled nedávných výzkumů v oblasti:"

Podobné prezentace


Reklamy Google