Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Průřez činností SVSE v roce 2003 18.02.2004 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Průřez činností SVSE v roce 2003 18.02.2004 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)"— Transkript prezentace:

1 1 Průřez činností SVSE v roce 2003 18.02.2004 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Ing. Luděk Piskač – tajemník SVSE svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835

2 2 Podmínky funkčnosti trhu (podle představ SVSE): 1) Úplné osamostatnění ČEPS - ano 2) Nezávislost ERÚ – prioritou i nadále 3) Přehledné a spravedlivé legislativní prostředí, ve kterém spekulace nesmí být výhodná pro žádného účastníka trhu – částečně ano (novelizace vyhl. 373) prioritou i nadále Strategie pro rok 2003 (1)

3 3 4) Nevytvářet administrativní překážky přeshraničnímu obchodování – ano Stěžejní úkol Sdružení: působit na tvůrce legislativy s cílem, aby legislativní rámec trhu s energiemi byl průhledný a spravedlivý; platí stále! Strategie pro rok 2003 (2)

4 4 Počet členů: 43 společností, mírný nárůst Veškeré úsilí Sdružení – cíl:  spokojenost členské základny  činnost Sdružení musí být pro členy přínosem Výsledky činnosti Sdružení jsou ku prospěchu všem velkým odběratelům bez rozdílu, ať již členy jsou či nikoliv Z výroční zprávy (1)

5 5 Snaha o rozšíření členské základny:  zvýšení prestiže  zlepšení vyjednávacích pozic Sdružení Boj o rovné podmínky pro odběratele nekončí, ale nabývá na intenzitě Každý oprávněný zákazník vítán  Návrh změny statutu – roční spotřeby vyšší než: 1,5 GWh elektřiny a/nebo 0,5 mil m 3 plynu Z výroční zprávy (2)

6 6 Komunikace – www stránka SVSE Legislativa Odesílané dokumenty – připomínky, stanoviska Soubory pro návrh diagramu Manuál LDS Zápisy z jednání předsednictva Z výroční zprávy (3)

7 7 Spolupráce: ERÚ – jednání, přednášky na akcích SVSE a AEM  2004 – konec 1. regulačního období 2005 – 2009: 2. regulační období, Sdružení bude mít možnost dát připomínky svých členů  Rada předsedy ERÚ – SVSE zastoupeno Ing. Bernátkem Z výroční zprávy (4)

8 8 Spolupráce: OTE – Ing. Šimeček členem DR, ve Výboru účastníků trhu zastoupení společnostmi MORAVIA ENERGO, CZECH CARBON a MORAVA CHEM SPD ČR – podstatné prohloubení, SEK, RHSD (tripartita) Z výroční zprávy (5)

9 9 (z dopisu na SPD ČR – podklad pro jednání RHSD) Stanovisko k SEK (1) Podpora "zeleného" scénáře zajištění spolehlivosti dodávky všech druhů energie cenová konkurenceschopnost průmyslových odběratelů oproti jiným národním trhům Z výroční zprávy (6) strategie pro další období (1)

10 10 Stanovisko k SEK (2) Rozhodování vlády: v mezích mandátu získaného ve volbách (strana zelených cca 1,5 %) Využití obnovitelných zdrojů:  nutný kompromis mezi hledisky ekologickými a ekonomickými  řešení musí odpovídat trvale udržitelnému rozvoji, tzn. musí být rozumné Z výroční zprávy (7) strategie pro další období (2)

11 11 Regulace v energetice (1) Nárůst cenové úrovně elektřiny pro průmyslové odběratele v porovnání let 2004 - 2003 Stávající stav: Zjednodušující předpoklady:  Celková spotřeba v ČR: 60 TWh  Celková RK v ČR: 11 000 MW  Podíl průmyslových velkoodběratelů ČR na celkové spotřebě:cca 56%  Rozdělení spotřeby vvn/vn: 50%/50%  REASY jsou srovnatelné Z výroční zprávy (8) strategie pro další období (3)

12 12 Regulace v energetice (2) 2004/2003 Z výroční zprávy (9) strategie pro další období (4) průměr (%)nárůst (mil. Kč) Rezervovaná kapacita 5,13218,83 použití sítí 38,18745,27 Systémové služby – odběratel8,18436,80 Systémové služby – samovýrobce10,34 Regulované činnosti celkem1400,90 silová elektřina (žlutá)12,653 460,80 Celkový nárůst pro průmysl4 861,70

13 13 Regulace v energetice (3) Důsledky: Podstatný nárůst všech položek ceny elektřiny Důvod: výrazný pokles konkurence na straně nabídky silové elektřiny, nezájem REAS konkurovat dovozem dodávkám ČEZ Současný způsob regulace přirozených monopolů pouhým usměrňováním nákladů a nedůsledné oddělení od obchodování se silovou energií umožňuje výrazné zvyšování zisku distribučních společností na úkor odběratelů Z výroční zprávy (10) strategie pro další období (5)

14 14 Regulace v energetice (4) Návrh řešení: Stát: vlastník majoritního výrobce elektřiny určuje cenovou politiku Hlavní hledisko rozhodování (zejména směrem k velkým spotřebitelům tj. rozhodujícím průmyslovým subjektům): konkurenceschopnost českého průmyslu jako celku v rámci Evropy Z výroční zprávy (11) strategie pro další období (6)

15 15 Regulace v energetice (5) Návrh řešení: Zajistit způsob regulace přirozených monopolů takovým způsobem, aby oprávněný nárůst úrovně regulovaných poplatků nepřesáhl obecnou úroveň vývoje cen. V tomto smyslu změnit způsob regulace cen a posílit nezávislost ERÚ, zejména v oblasti finanční. Z výroční zprávy (12) strategie pro další období (7)

16 16 Vznik regulovaných cen - pracovní skupiny (1) Stávající stav: Regulované ceny: externí zpracovatel Financování: z prostředků, které jsou vybírány od účastníků pracovní skupiny, zejména od REASů Schází zastoupení spotřebitelské strany – účast je placená Důsledky: Značná možnost ovlivnění regulovaných cen ve prospěch plátců Z výroční zprávy (13) strategie pro další období (8)

17 17 Vznik regulovaných cen - pracovní skupiny (2) Návrh řešení: Změna způsobu financování ERÚ V ceně elektřiny (podobně jako u OTE) Předpoklad: Změna zákona Pro přechodné období (do změny zákona) - nezbytné alespoň následující opatření:  Zadavatelem – ERÚ  Placeno ze státních prostředků  Účast bezplatná  Zástupci spotřebitelů Z výroční zprávy (14) strategie pro další období (9)

18 18 Cenový dopad státních opatření na podporu KVET a zejména obnovitelných zdrojů Stávající stav: V roce 2004 - podpora cca 2 miliardy Kč rovnoměrné rozložení na všechny odběratele Důsledky: Neúměrný cenový nárůst pro průmyslové velkoodběratele hrozba ztráty konkurenceschopnosti vzhledem ke státům EU Návrh řešení: Respektovat doporučení EU, ochrana energeticky náročných výrob před neúměrnou zátěží diferencovaný příspěvek (SRN) Z výroční zprávy (15) strategie pro další období (10)

19 19 Novelizace zákona 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek – nedořešená problematika lokálních distribučních soustav (LDS) LDS - samostatný pojem určité změkčení podmínek pro provozovatele LDS (výkaznictví) Riziko - současný stav: snaha o licenci na distribuci nepožádat nebo ji vrátit Z výroční zprávy (16) strategie pro další období (11)

20 20 Vnořený zákazník – pokud se nedohodne s distributorem – pouze podružný odběratel, nemůže využít práva stát se oprávněným zákazníkem s možností volby dodavatele Rozumné řešení této problematiky – může předejít řadě sporů, které z této situace vzniknou Z výroční zprávy (17) strategie pro další období (12)

21 21 Zdaňování komodit (1) Nutnost koordinace kroků ČR v celoevropském měřítku dtto EU vůči zbytku světa Osamocený přísnější postup, ať již ČR v rámci Evropy, nebo EU v rámci celosvětovém - likvidace průmyslové sféry se všemi následnými efekty Z výroční zprávy (18) strategie pro další období (13)

22 22 Zdaňování komodit (2) Podstata: Právo EU nadřazeno, ČR se musí přizpůsobit  Nutno respektovat  V žádném případě nezpřísňovat Členské státy – srovnatelné podmínky!!! Z výroční zprávy (19) strategie pro další období (14)

23 23 IFIEC EUROPE (1) Evropské sdružení velkých spotřebitelů energie Vazba na orgány EU - jediná organizace, která má možnost hájit zájmy velkých spotřebitelů na této úrovni IFIEC: trh nefunkční, neúnosný růst cen pro průmysl, vlády to nezajímá, v celé Evropě stejné Zásadní obava: ztráta konkurenceschopnosti evropského průmyslu vůči zbytku světa Z výroční zprávy (20)

24 24 IFIEC EUROPE (2) Realistický přístup k energetice, zejména v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů a emisí Současné záměry EU v této oblasti: nerealistické a nepřiměřeně nákladné Závěry z jednání IFIEC EUROPE (10/2003): Členské organizace vyvinou tlak na své národní vlády, nutno přehodnotit:  Přístup ke Kjótskému protokolu  Následnou masivní podporu obnovitelných zdrojů  Zavádění dodatečných daní na energetické komodity Z výroční zprávy (21)

25 25 IFIEC EUROPE (3) Předsednictvo navrhne výroční členské schůzi zvážit vstup SVSE do IFIEC EUROPE Z výroční zprávy (22)

26 26 Shrnutí (1) Rok 2004 - pro velké spotřebitele problematický – podstatné zvýšení cen za elektřinu Cenový průběh ve všech zemích:  prvotní pokles po otevření trhu  návrat cen na předchozí úroveň  následný pomalý růst Z výroční zprávy (23)

27 27 Shrnutí (2) Cenový nárůst = objektivní nutnost? (odpovídá zvýšení cen elektřiny skutečně růstu nákladů při výrobě a rozvodu?) Logické chování subjektů trhu na straně přenosu, distribuce a výroby – účel podnikání: zisk Identický problém - odběratelé v ostatních evropských státech Z výroční zprávy (24)

28 28 Shrnutí (3) Otočení vývoje cen – patrně představa iluzorní Nutnost: koordinovaný tlak na národní vlády i na orgány EU v tom smyslu, aby mohly přežít i jiné průmyslové podniky, než přenos, distribuce a výroba elektřiny Cca 56% spotřeby – průmysloví velkoodběratelé Vzájemná závislost výroby a spotřeby energie Z výroční zprávy (25)

29 29 Platnost do 8.3.2004!!! Jméno: 20svse03 Heslo: 05svse03 Pro členy: nový kód od 9.3.2004 uveden ve Zprávě o činnosti SVSE Přístup do členské sekce SVSE

30 30 od 14:00 hod zde 5. výroční schůze SVSE Všechny účastníky semináře srdečně zveme!

31 31 Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie http://www.aem.cz e-mail: svse@aem.cz Ing. Luděk Piskač 266 753 534; 737 727 835


Stáhnout ppt "1 Průřez činností SVSE v roce 2003 18.02.2004 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google