Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 Základní informace o studijních povinnostech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 Základní informace o studijních povinnostech"— Transkript prezentace:

1 2014 Základní informace o studijních povinnostech
Letní škola oboru Studium humanitní vzdělanosti Základní informace o studijních povinnostech

2 Jak vystudovat SHV? Studijní pravidla
Semestrální kontroly a minimální počty kreditů pro postup do dalšího úseku studia Povinné, povinně volitelné a volitelné předměty Podmínky pro absolvování studia Státní bakalářská zkouška Poplatky za studium Stipendia

3 Studijní pravidla Studijní a zkušební řád UK
Pravidla pro organizaci studia UK FHS Pravidla pro přiznávání stipendií UK FHS Opatření děkana Organizace studia v doktorských studijních programech Stanovení způsobu úhrady pedagogické činnosti doktorandů Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2013/2014 Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětu O mimořádné odměně za zdařilé ukončení studia Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací Uznávání předmětů absolvovaných v rámci programu LLP/Erasmus Vyhlášky vedoucích modulů

4 Studijní pravidla – ECTS systém
Studium probíhá podle ECTS kreditního systému, tj. v rámci studia je rozlišeno mezi performance (tj. známka, zápočet či kolokvium) a workload (tj. počet ECTS kreditů). ECTS kredit je míra času, kterou je třeba vynaložit na složení dané atestace (zhruba ekvivalent 27 hodin (přednášky, domácí příprava, konzultace) Za rok má student složit povinnosti za 60 kreditů (40 pracovních týdnů po 40 hodinách týdně, tj hodin práce) SHV je tříletý program, tj. k jeho absolvování je třeba získat 180 ECTS kreditů, složit všechny povinné předměty a získat minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty První čtyři roky studia jsou zdarma (pokud jste předtím ovšem neúspěšně nestudovali v bak. programu); pátý a šestý rok platíte

5 Harmonogram akademického roku
K dispozici na Uvedená data bezpodmínečně platí, nemá smysl o nich smlouvat Důležitá data jsou zejména konec zkouškového období, tj. pro ZS

6 Semestrální kontrola – normální a minimální počty ECTS bodů
po 1. semestru 25 ECTS 30 ECTS po 2. semestru 50 ECTS 60 ECTS po 3. semestru 75 ECTS 90 ECST po 4. semestru 100 ECTS 120 ECTS po 5. semestru 125 ECTS 150 ECST po 6. semestru 150 ECTS 180 ECTS po 7. a dalším semestru 160 ECTS

7 Struktura povinností na prezenčním studiu SHV

8 Povinné předměty - pravidla
Neregistrují se po webu, zapisuje je SBS (Mgr. Robert Bargel). Je třeba je splnit v semestru, kdy jsou Vám podle studijního plánu zapsány. Pokud je nesplníte, lze je plnit již jen v semestru bezprostředně následujícím. Na zkoušky jsou 3 termíny, na zápočty počet termínů stanovuje garant. Pokud Vám zbudou nevyčerpané termíny, garant není povinen vypsat další termíny zkoušky; termíny mohou být rozděleny na řádné a opravné.

9 Povinně volitelné předměty – pravidla
Celkem je třeba z nich získat nejméně 56 kreditů na prezenční formě, 24 na formě kombinované. Registrují se po webu. Jsou to všechny předměty, jež jsou vypisovány jakožto předměty bakalářského studia, tj. jejich kód má prefix YB______ (vyjma tělocviku). V případě, že je v daném semestru nesplníte, nenese to fatální důsledky. Některé lze zapisovat opakovaně.

10 Volitelné předměty Můžete jich splnit až 26 kreditů
Registrujete si je po webu volně dle svého uvážení, a to z nabídky UK FHS, ale i ostatních fakult UK Penzum kreditů za volitelné předměty lze splnit i zápisem povinně volitelných předmětů Maximální počet registrovaných předmětů (tj. volitelných a povinně volitelných) po webu je omezen na 18 Pro semestrální kontrolu byste neměli pro daný úsek studia získat více jak 20% kreditů za volitelné předměty (tj. více jak 6 kreditů za semestr).

11 Elektronický zápis do následujícího úseku studia
Dle Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 4., odst. 6 je student povinen vykonat zápis do každého úseku studia. Úsekem studia na FHS je semestr Student se zapisuje elektronicky v SIS Zápis je umožněn pouze studentům, kteří splňují podmínky pro postup do dalšího úseku studia. Kontrolu provede student rovněž v SIS Student, který plánuje v nadcházejícím semestru studium přerušit, se do dalšího úseku studia nezapisuje Elektronický zápis do dalšího úseku studia nesouvisí s registrací předmětů Studentovi, který nevykoná zápis do dalšího úseku studia v řádném nebo náhradním termínu dle Studijního a zkušebního řádu UK čl. 4, odst. 6, bude studium ukončeno

12 Podmínky pro absolvování studia
Splnit všechny povinné předměty. Splnit minimum kreditů za povinně volitelné předměty (tj. minimálně 56 kreditů na prezenční formě, 24 kreditů na kombinované formě). Celkem získat 180 kreditů. Potom může student přistoupit ke státní závěrečné zkoušce a úspěšně ukončit studium. SZK má dvě části: Obhajoba bakalářské práce Zkouška z humanitní vzdělanosti

13 Prospěl s vyznamenáním
V případě, že žádná část státní zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu nebo klasifikována známkou „dobře“, výsledná klasifikace je „výborně“, prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5 (…) student absolvuje s vyznamenáním. (Čl. 7 odst. 11 SaZŘ UK). Prospěchový průměr se určuje tak, že se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů. Tj. je třeba skládat zkoušky (tj. oněch 12 výše uvedených) co nejlépe na první pokus .

14 Rozhodné doby studia Standardní doba studia – 3 roky: je dána akreditací, je to doba, na kterou je rozvržen studijní plán a v níž by měl student studium dokončit. Standardní doba studia navýšená o jeden rok – 4 roky; nevznikla-li mu povinnost již dříve, je student po jejím uplynutí je povinen platit poplatek (cca Kč za semestr), nepočítá se do ní přerušení. Maximální doba studia – 6 let; počítá se na 6*365 dní od zápisu, počítají se do ní přerušení: je to maximální doba, po kterou lze být zapsán v daném studiu.

15 Přerušení studia Studium může být i opakovaně přerušeno.
Studentovi může děkan přerušit studium, a to buď na jeho písemnou žádost, anebo v mimořádném případě i z vlastního podnětu. Pokud student o přerušení studia požádá poté, co prokázal splnění povinností v daném úseku studia děkan této žádosti vyhoví. Studium lze přerušit nejméně na dobu jednoho semestru. Dnem přerušení studia student pozbývá postavení studenta podle zákona o vysokých školách.

16 Uznaná doba rodičovství
Evidence uznané doby rodičovství je třeba provést do 22. týdne od narození dítěte nemá vliv na maximální dobu studia, má vliv na vznik poplatku za dElší studium Přerušení z důvodu rodičovství posouvá maximální dobu studia a má vliv na poplatek za dElší studium ISP a prodloužení lhůt z důvodu rodičovství lhůty pro plnění předmětů a pro semestrální kontroly se posouvají o dobu trvání rodičovské dovolené tj. minimálně o 30 (22) týdnů doba mateřské dovolené se nezapočítává do maximální doby studia v případě ISP Předpis platí od a vztahuje se na matky i otce do 3 let věku dítěte

17 Poplatky za studium Jsou dány zákonem 111/1998 Sb. o VŠ
Vztahují se na všechny studenty veřejných vysokých škol v ČR, kteří překročili standardní dobu studia prodlouženou o jeden rok Poplatek za dElší studium (cca ,- za načatých 6 měsíců) Poplatek za dAlší (druhé a další) studium (cca 1450,- za načatý rok)

18 Poplatky za studium – delší studium
Ve vzniku poplatku za delší studium jsou rozhodná neúspěšná studia (zanechaná, ukončená pro neplnění studijních povinností, ukončená kvůli disciplinárnímu řízení apod.) Všechna tato studia se přičítají k aktuálnímu studiu v matrice studií SIMS se každému studentovi, jenž byl ve studiu počínaje , načítá počet dní, které odstudoval (nepočítá se přerušení). V případě bak. studia je 1460 (4*365) dní studia zdarma, za každý další den platíte: poplatky vyměřuje RUK většinou za každý započatý semestr, student dostane písemnou výzvu z RUK, není třeba se nijak hlásit.

19 Poplatky za studium – další studium
Ve vzniku poplatku za další studium jsou rozhodná úspěšná studia (absolvovaná). V každém dalším studiu po absolvování již jednoho studia má student nárok na studium za poplatek za další studium (1450,-) pouze řádnou dobu studia, v prodloužené době („+1“ a dále) již platí poplatek za delší studium (cca ,- za 6 měsíců). Jedinou výjimkou je navazující mgr. studium

20 Poplatky za studium – souběh studií
Do výpočtu poplatků za další studium se nezapočítávají předchozí neúspěšná studia v částech, které se překrývají se stávajícím studiem. Nezapočítává se doba, po kterou bylo studium přerušeno.

21 Stipendia Poplatky za studium plní tzv. stipendijní fond fakulty, z něhož se vyplácejí studentům stipendia. Druhy stipendií: účelové, prospěchové, ubytovací (v pravomoci RUK), sociální (v pravomoci RUK).

22 Stipendium za vynikající studijní výsledky
Mají na něj nárok pouze prezenční studenti. Vyplácí se zpětně každý rok (výše se řídí příslušným opatřením děkana) po jednotlivých oborech 10% studentů prezenčního studia, již nepřekračují standardní dobu studia (tj. 2 – 4 ročník), neměli v daném roce přerušeno a nepřestoupili v daném roce z jedné formy na druhou, a již dosáhli v daném roce nejlepšího stipendijního průměru:

23 Stipendium se vyplácí zpětně
Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím ročníku studia. Tedy není to tak, že by se vyhlásily pravidla na příští akademický rok (např. průměry, při jejichž dosažení má student na stipendium nárok), nýbrž tak, že se na základě již dosažených výsledků udělí stipendium relativně nejúspěšnějším studentům. Tedy není to tak, že by se předem vyhlásila pravidla pro příští akademický rok (např. průměry, při jejichž dosažení má student na stipendium nárok), nýbrž tak, že se na základě již dosažených výsledků udělí stipendium relativně nejúspěšnějším studentům.

24 Ukazatel p - studijní průměr dané studenta
n - počet klasifikovaných povinností v předcházejícím ročníku jeho studia m - počet pokusů, které student potřeboval pro splnění povinnosti i. z - známka z povinnosti i při pokusu j. Nesložil-li student při pokusu j danou povinnost, je v tomto případě z=4. E - počet ECTS kreditů za povinnost i. Stipendium lze získat jen tehdy, je-li počet klasifikovaných povinností vyšší než 3.

25 Příklad

26 Skupiny pro udělování stipendií
Pro účely přiznávání prospěchových stipendií se studenti, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu univerzity, a kteří nejsou zapsáni v prvním ročníku studia, dělí do skupin podle studijních oborů.

27 Skupiny pro udělování stipendií
dále pak (setříděni dle průměru) studenti, kteří získali při poslední průběžné kontrole studia alespoň minimální počet kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu studia Počet studentů (setříděni dle průměru) studenti, kteří získali normální počet kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu studia obor

28 pro přiznávání prospěchových stipendií se považuje stav k 31. říjnu
October November December 31. října rozhodné datum, určuje se rozhodný počet podle údajů do matriky 20. listopadu , určení studentů již mají na stipendium nárok zveřejnění seznamu a příjem žádostí o výplatu stipendia Za rozhodn é dat um pro přiznávání prospěchových stipendií se považuje stav k 31. říjnu běžného roku. Určení studentů, kterým bude přiznáno prospěchové stipendium, proběhne nejpozději do 20. listopadu běžného roku, určeným studentům bude prospěchové stipendium přiznáno a vyplaceno nejpozději 1. prosince běžného roku. 1. prosince začátek výplaty stipendií

29 Závěrečný test z LŠ K dispozici v moodle
->kvalifikační modul ->letní škola ->zapsat do kursu ->téma 1 (Studijní pravidla a organizace studia SHV) On-line test, 10 otázek, časový limit 8 minut Je třeba ho splnit nejpozději do konce zkouškového období letního semestru


Stáhnout ppt "2014 Základní informace o studijních povinnostech"

Podobné prezentace


Reklamy Google