Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ KNOWLEDGE MANAGEMENT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ KNOWLEDGE MANAGEMENT."— Transkript prezentace:

1 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ KNOWLEDGE MANAGEMENT

2 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Účel Seznámit účastníky semináře s tím, CO je to řízení znalostí, PROČ je řízení znalostí důležité pro úspěch organizací a JAK mohou vůdčí osobnosti v organizacích rozvíjet a budovat systém řízení znalostí a realizovat svodnou KM strategii

3 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Cíle Seznámit se základními pojmy a pohledy v problematice managementu znalostí Zdůvodnit přínosy práce se znalostmi a managementu znalostí Nastínit možné cesty k rozvoji a uplatnění managementu znalostí Uvést příklady/praktiky práce se znalostmi v různých organizacích

4 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Obsah 9:00 – 9:15 Zahájení, organizace, seznámení 9:15 – 10:30 Úvod do managementu znalostí 10:30 – 10:40 Přestávka 10:40 – 11:30 Úvod do managementu znalostí (pokračování) 11:30 – 12:00 Zainteresovaní (stakeholders) 12:00 – 13:00 Oběd 13:00 – 14:30 KM, excelence a strategie 14:30 – 14:40 Přestávka 14:40 – 15:00 Učící se organizace 15:00 – 15:40 Implementace KM 15:40 – 15:50 Přestávka 15:50 – 16:20 KM v Ashridge Management College 16:20 – 16:40 Výzkum o KM v ČR (4/2000) 16:40 – 17:00 Shrnutí a závěr

5 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK „Všetečné“ otázky Co je příčinou (ne)úspěchu a konkurenceschopnosti vaší firmy? Jakou roli hrají ve vaší organizaci znalosti? Jak jste spokojen(a) s jejich sdílením? Které znalosti jsou pro vaši firmu nejdůležitější? Jak je sdílíte a chráníte? Má vaše firma formálně zpracovánu strategii? Jaký prostor je v ní pro znalosti a jejich řízení? Co si o řízení znalostí myslíte v této chvíli?…

6 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Východisko Úspěšné firmy jsou ty, které neustále produkují nové znalosti, šíří je po celé firmě a rychle je přeměňují v nové technologie a výrobky (Ikujiro Nonaka, spoluautor knihy „The Knowledge Creating Company“

7 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Strategie a znalosti Současná strategie Budoucí strategie Znalostní obsah Proces poznávání Znalosti nutné pro budoucí úspěch Mysl stratéga Vytvoření nové „strategické hry“ Rekonstrukce „strategické hry“ Konkurování se současnou „strategickou hrou“ Příležitosti (Fahey, 1996)

8 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Proč je těžké realizovat strategii? Podnikání a podnikatelská strategie se mění! Od průmyslové éry Ke znalostní éře Výroba jako hybná síla Funkcionální (sila) Hmotná aktiva Shora dolů Přírůstková změna Řízení Zákazník jako hybná síla Procesní (integrace) Nehmotná aktiva Zdola nahoru Transformační změna Vůdcovství (leadership) Systém řízení by měl vyhovět potřebám dnešní dynamické ekonomiky

9 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel Úvod do managementu znalostí

10 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Stará a nová ekonomika Ve „staré“ ekonomice byl základním výrobním zdrojem finanční kapitál, technologie a práce Primární formou, která tvoří bohatství v „nové“ ekonomice se stávají znalosti, vzdělání, schopnosti Technologie a finanční kapitál musí být využity těmi, kteří mají znalosti

11 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Znalostně intenzivní prostředí v ČR (Friedel, 2000) „Pracuji v organizaci pro jejíž úspěch jsou rozhodující znalosti.“

12 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Postavení podniku ve znalostní společnosti (Truneček, 1999) Podnik (systém řízení) Okolí podniku Společnost Od operačního řízení k procesnímu Od spojitého k turbulentnímu Od industriální ke znalostní

13 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Úhly pohledu na KM Koncepční Procesní Technologický Organizační Manažerský Implementační

14 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Organizační pohled na KM Je zaměřen na definování a popsání základů a rámců pro KM Zahrnuje: –Definice –Typologii znalostí –Hierarchii znalostí –Principy KM

15 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Definice Znalosti - soubor vytvořených zkušeností, hodnot, víry, souvisejících informací a odborných pohledů, poskytující rámec pro hodnocení a začleňování nových zkušeností a informací, objevující se a aplikované v myslích lidí Organizační znalosti - jsou vyjádřeny v dokumentech, postupech, procesech, praktikách, normách, systémech a kultuře Řízení znalostí (KM) - systémový a organizovaný přístup k nalézání, pochopení a využití znalostí v organizaci, s cílem vytvářet hodnotu, zlepšovat výkon organizace a dosahovat jejich cílů

16 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Typologie znalostí Explicitní (Explicit) Vyjádřitelné, formální Racionální Sekvenční (tam a potom) Digitální Teoretické (Co?, Jak?) Mlčenlivé (Tacit) Tiché, skryté Zkušenosti Simultánní (tady a teď) Analogové Praktické (Proč?)

17 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Přetváření znalostí v organizacích SocializaceExternalizace InternalizaceKombinace z do tiché explicitní (Nonaka, Takeuchi, 1995)

18 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Přetváření znalostí v organizacích Socializace (T  T) –Proces sdílení zkušeností, vytváření mentálních modelů a technických dovedností. Externalizace (T  E) –Vytváření metafor, analogií, konceptů, modelů, hypotéz. Internalizace (E  T) –„Učení se děláním“ („Learning by doing“). Kombinace (E  E) –Kombinování existujících znalostí komunikací, vzdělávání...

19 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Hierarchie „od dat k moudrosti“ DATA (+ význam + účel = …) INFORMACE (+ uplatnění = …) ZNALOSTI (+ intuice + zkušenost = …) MOUDROST (Tobin, 1996)

20 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Některé principy KM Sdílené, formální znalosti a odbornost jsou klíčem k vynikající organizační výkonnosti, agilitě a úspěchu. Znalosti je třeba formalizovat (učinit explicitními), aby měly pro organizaci hodnotu. Jen formalizované znalosti lze vyjádřit elektronicky a skladovat, sdílet a efektivně aplikovat. Praxe by měla být integrována s metodami a modely. „Není nic praktičtějšího, než dobrá teorie“ (Albert Einstein) Je třeba vyvažovat shromažďování a organizování dostupných znalostí s učením se a vytvářením nových znalostí. Odbornost je vynikající výkonnost ve smysluplném využití znalostí k provádění úkolů, řešení problémů, rozhodování a učení se novým znalostem.

21 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Procesní pohled na KM KM je v současné době považován za klíčovou část strategie, s cílem využít znalostí k vytvoření udržitelné konkurenční výhody v dnešním podnikatelském prostředí Aby bylo možné přetvořit znalosti na hodnotná organizační aktiva, musí být znalosti, zkušenosti a odbornost formalizovány, distribuovány, sdíleny a aplikovány Procesních modelů existuje celá řada

22 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KM Model (příklad) Identifikování znalostí Shromažďování znalostí Adaptace znalostí Organizování znalostí Aplikace znalostí Sdílení znalostí Vytváření nových znalostí (O´Dell, 1996)

23 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Znalostní hodnotový řetězec Podniková kultura Intranet Technologie Create (tvorba) Clarify (objasněni) Classify (klasifikace) Communicate (komunikace) Comprehend (pochopení) Create (Greenwood, 1998) JednotlivecTým

24 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Technologický pohled na KM Jde o využití IT k podpoře cílů KM Zahrnuje –IT infrastrukturu (znalostní sklady, databáze, adresáře znalostních zdrojů, adresáře učebních zdrojů, groupware…) –Znalostní sklady (organizují a zpřístupňují všem zaměstnancům základní informace o organizaci, produktech, službách, zákaznících a podnikatelských procesech –IPSS – Integrated Performance Support Systems –Transformaci znalostí (ve směru hierarchie znalostí)

25 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Organizační pohled na KM Charakteristiky znalostní organizace Role a zodpovědnosti v oblasti KM Podnikovou kulturu pro KM

26 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Charakteristiky znalostní organizace Vysoká výkonnost Orientace na zákazníka (Customer-driven) Orientace na zlepšování Orientace na excelenci (EFQM) Vysoká flexibilita a adaptační schopnost Vysoká míra odbornosti a znalostí Vysoký poměr učení a inovací Inovační IT Samořízení a sebe-vedení Pro-aktivita (produktivita, profit, prominence, progres) Ochrana znalostí

27 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Role lidí v oblasti KM CKO - Chief Knowledge Officer –Propagátor znalostí a učení, stanovuje znalostní infrastrukturu a architekturu, navrhuje a spoluvytváří KM strategie Znalostní projektový manažer –Orientován na znalostní projekty KM specialista –„Vynáší znalosti na boží světlo“ Znalostně orientovaný personál –Využití znalostí v každodenní práci

28 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Manažerský pohled na KM Manažerské praktiky Měření a hodnocení intelektuálního kapitálu Odměňovací a motivační systémy

29 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Měření a hodnocení IC Dobrá měřítka poskytují zaměření, stanoví normy a zpřístupňují cíle 3 obecné kategorie měřítek –Výsledky (měřítka minulosti) –Procesy (měřítka přítomnosti) –Zdroje (měřítka budoucnosti)

30 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Kategorie měřítek Balanced Scorecard Finanční perspektiva Jakých výsledků bychom měli dosáhnout, abychom uspokojili naše akcionáře? Zákaznická perspektiva Jaké potřeby zákazníků musíme uspokojovat, abychom dosáhli našich finančních cílů? Interní perspektiva V jakých procesech musíme vynikat, abychom uspokojili naše zákazníky a akcionáře? Perspektiva učení a růstu Jak se naše organizace musí učit a inovovat, abychom dosáhli našich cílů?

31 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Problém „byrokracie“ V byrokratických organizacích nejsou zaměstnanci a manažeři povzbuzování k tomu, aby sdíleli své znalosti a zkušenosti Často se stává, že znalosti jsou považovány za zdroj moci, a proto je jejich hromadění nejen očekáváno, ale také často odměňováno

32 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Co odměňovat? Spokojenost zákazníka Vysokou výkonnost Osobní znalosti a zkušenosti Týmovou práci a sdílení znalostí a zkušeností Vytváření nových a rozšiřování stávajících znalostí a zkušeností Využití aplikaci znalostí a zkušeností ve znalostních skladech Proaktivní řešení problémů a prevenci problémů (Liebowitz, Beckman, 1998)

33 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Co neodměňovat? Loajalitu k šéfovi Pasivní odpor a konformní chování Interní konkurenci Byrokratické, kontrolní chování Uchopení moci a podlézání (Liebowitz, Beckman, 1998)

34 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Implementační pohled na KM Klíčové faktory úspěšnosti –Znalostně orientovaná kultura –Technická a organizační infrastruktura –Podpora vrcholovým vedením –Napojení na ekonomickou nebo odvětvovou hodnotu –Určitá míra procesní orientace –Jasná vize a jazyk –Nevšední motivační nástroje –Určitá úroveň struktury znalostí –Několikeré kanály pro přenos znalostí

35 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KM strategie KM jako podniková strategie Transfer znalostí a nejlepších praktik Znalosti zaměřené na zákazníka Osobní odpovědnost za znalosti Řízení nehmotných aktiv Vytváření znalostí a inovací

36 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Co dělá KM obtížným? Organizace musí vytvořit prostředí vhodné pro sdílení znalostí (Nehmotné) znalosti je třeba v organizaci ocenit hmotným prospěchem Je třeba překonat víru, že řízení znalostí je totéž co řízení informací Řízení znalostí funguje nejlépe, když všichni v organizaci aktivně využívají sytém řízení znalostí pro organizaci navržený Téměř jakýkoli nástroj býval označen jako nástroj pro řízení znalostí

37 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Audit znalostí Dokument, který poskytuje –strukturovaný přehled o určitých oblastech znalostí v organizaci –detaily o kvalitativních a kvantitativních charakteristikách útržkovitých znalostí v rámci určité oblasti Identifikuje rovněž kde se takové znalosti nachází

38 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel Stakeholders – zainteresovaní, ovlivňovatelé

39 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Od koho a pro koho potřebujeme znalosti a poznatky?

40 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Strategie a management Strategie dlouhodobě určuje směr a rozsah aktivit organizace. V ideálním případě přizpůsobuje zdroje organizace: –měnícímu se prostředí, v němž organizace působí, –trhům, –zákazníkům, –očekáváním zainteresovaných (stakeholders) Management je pouštění se do rizika a mobilizace zdrojů a vztahů s cílem přinést vyšší hodnotu organizaci/podniku, všem zainteresovaným a celé společnosti

41 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Stakeholders Osoby nebo skupiny, které mohou ovlivnit nebo působit na dosažení cílů organizace nebo jsou dosažením cílů organizace ovlivněni Osoby nebo skupiny s legitimními (zákonnými) zájmy na procedurálních a/nebo podstatných aspektech činnosti organizace (Donaldson, Preston, 1995) (Freeman, 1984)

42 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Ovlivnění poslání a strategie POSLÁNÍ STRATEGIE VNITŘNÍ OVLIVŇOVATELÉ Výkonní manažeři Představenstvo Akcionáři Zaměstnanci VNĚJŠÍ OVLIVŇOVATELÉ Zákazníci Dodavatelé Věřitelé Veřejná správa Odbory Konkurenti Veřejnost

43 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel KM a excelence

44 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Koncepty výtečnosti (excelence) Výtečnost (excelence) = vynikající praktika v řízení organizace a dosahování výsledků, vše na základě souboru 8 zásadních konceptů: 1. Orientace na výsledky 2. Zaměření na zákazníka 3. Vůdcovství a stálost záměru 4. Řízení pomocí procesů a faktů 5. Rozvoj a zapojení lidí 6. Neustálé učení, zlepšování a inovace 7. Rozvoj vzájemně prospěšného partnerství 8. Odpovědnost vůči společnosti

45 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Koncept učení v praxi Excelence je působení na změnu využíváním učení k vytváření inovací a příležitostí pro zlepšení Excelentní organizace se neustále učí a externě i interně srovnávají a získávají a sdílí znalosti svých lidí, aby v rámci organizace maximalizovali učení

46 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Excellence Model Lidé 9% Politika a strategie 8% Vedení Procesy Klíčové výsledky výkonnosti Partnerství a zdroje 9% Výsledky lidí 9% Výsledky zákazníků 20% Výsledky společnosti 6% 10%14%15% Předpoklady (50%)Výsledky (50%) Inovace a učení © European Foundation for Quality Management

47 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Jaký je stav? Důležitá manažerská disciplina pro úspěch ve znalostní ekonomice (KPMG 2000) KM v očích manažerské veřejnosti – zmatek, „modernost“, akademická teorie… 1.1.2001 – vznik European KM Forum –EKMF – Tématická skupina založená Evropskou komisí v rámci programu „Informační společnost“ –Cíl: vytvořit komunitu v Evropě a podpořit a identifikovat běžnou KM terminologii, aplikaci a implementaci

48 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK European KM Framework KM – Měření výkonnosti KM – Implementace Inovace KM – Strategie Lidské a sociální otázky KM Opakované využití znalostí KM – Organizace KM – Procesy KM – Technologie KM Leadership (European KM Forum, 2001)

49 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Systémová mezera „znalosti – strategie“ (Zack, 1999) Co musí firma/síť znát Co firma/síť zná Co musí firma/síť dělat Co firma/síť může dělat Znalostní mezera Strategická mezera

50 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Prvky systémového KM (Probst, 1999) Systémová distribuce znalostí Systémové udržování znalostí Systémové vytváření znalostí Systémové získávání znalostí Systémová identifikace znalostí Systémová filtrace a využití znalostí Systémové znalostní cíle Systémové měření znalostí Systémová strategie Zpětná vazba

51 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Systemic Scorecard (SSC) Finanční perspektiva Zlepšení hodnoty pro akcionáře organizace Zákaznická perspektiva Zlepšení vztahů se zákazníky a zvýšení úspěchů zákazníků Perspektiva interních procesů Posílení a zvýšení odolnosti síťových procesů v oblasti konkurence i spolupráce Perspektiva učení Systematický management znalostí (Probst, 2003)

52 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel Učící se organizace

53 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Učení s dvojitou smyčkou Vůdčí hodnoty Akční strategie Důsledky S dvojitou smyčkou (PROČ)? Znalosti S jednou smyčkou (CO?) Informace KONTEXT (Argyris)

54 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Kolbův učební cyklus Konkrétní zkušenost Přemýšlení Abstraktní představa Aktivní experimentování

55 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Učící se organizace (Learning Organization) Učící se organizace je organizace, která se učí a povzbuzuje učení se mezi svými lidmi Podporuje výměnu informací mezi zaměstnanci z důvodu vytvoření znalejší pracovní síly To vytváří flexibilní organizaci, kde lidé akceptují a přizpůsobují nové myšlenky a změny prostřednictvím sdílené vize

56 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Pět disciplin učící se organizace Týmové učení Sdílená vize Mentální modely Osobní mistrovství Systémové myšlení (Senge, 1990)

57 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Týmové učení Všechna důležitá rozhodnutí se odehrávají ve skupinách Týmy jsou základními učebními jednotkami Dokud se nemůže učit tým, nemůže se učit organizace Dospělí se učí lépe od sebe navzájem (viz. pyramida učení)

58 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Pyramida učení Učení jiných 90% Praxe (provedení) 70% Diskusní skupina 50% Předvedení (demonstrace) 30% AV materiály 20% četba 10% přednáška 5% pasivita aktivita orientace na znalosti orientace na dovednosti

59 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Další disciplíny (2-4) Sdílená vize –S vizí, které všichni rozumí, sdílí ji a přispívají k ní budou lidé dělat věci protože chtějí, ne proto, že musí Mentální modely –Každý jednotlivec má vnitřní obraz světa (mapu) - mentální model –Lidé jednají na základě takového modelu, který mají v podvědomí, ne na základě teorií, o nichž tvrdí, že jim věří Osobní mistrovství –Proces neustálého vyjasňování a prohlubování individuální osobní vize

60 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Pátá disciplína - Systémové myšlení Schopnost vidět celkový obraz a dívat se na vzájemné vztahy systému jako na opak jednoduchých řetězců příčin a následků Bez systémového myšlení bude každá z předchozích disciplín izolovaná Systémového myšlení není možné dosáhnout bez předchozích disciplín

61 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel Implementace KM

62 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Pět stupňů k implementaci KM (APQC) 1.Začněte 2.Vytvořte strategii 3.Navrhněte a spusťte KM iniciativy 4.Rozšiřujte a podporujte KM 5.Institucionalizujte KM

63 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 1. Začněte 1.Zreálnit koncepty KM pro ostatní v organizaci 2.Najít další lidi, kteří budou podporovat rozvoj KM 3.Hledat okénka příležitostí k představení výhod a přínosů KM 4.Využít Internetu a získat IT oddělení pro poskytnutí nástrojů a vyváženého pohledu na KM

64 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 2. Vytvořte strategii 1.Zformovat akční skupinu pro KM 2.Vybrat pilotní projekty nebo určit, které ze současných iniciativ mohou fungovat jako pilotní projekty 3.Nalézt zdroje, které budou podporovat pilotní projekty

65 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 3. Navrhněte a spusťte KM iniciativy 1.Financovat pilotní projekty 2.Vytvořit metodologie, které lze používat opakovaně 3.Získat poučení

66 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 4. Rozšiřujte a podporujte KM 1.Rozvinout strategii expanze KM 2.Komunikovat a propagovat strategii 3.Řídit růst

67 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 5. Institucionalizujte KM 1.Pevně začlenit řízení znalostí do podnikatelského modelu 2.Přetvořit organizační strukturu a rozpočet 3.Sledovat „zdraví“ knowledge managementu 4.Přizpůsobit hodnocení výkonnosti a odměňování KM strategii 5.Vyvážit organizační rámec pro KM s místní kontrolou 6.Pokračovat v cestě

68 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel KM v Ashridge Management College

69 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Ashridge Management College Ashridge, Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1NS, United Kingdom (www.ashridge.org.uk) Rok založení: 1959 Tržby 2001: 25,8 mil. £ 2001 – 739 klientských organizací, 5058 účastníků (42% mezinárodních)

70 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK KM v Ashridge Management College Learning Resource Center –Learning Guides (např. KM, strategie, měření výkonnosti, benchmarking, CRM, marketing, řízení dodavatelského řetězce, hodnocení zaměstnanců…) –Knihovna a studovna (knihy, časopisy, videa…, tištěné i elektronické zdroje) Virtual Learning Resource Center –Learning Guides –Sumáře knih eSharing Simulační učebna Knihkupectví…

71 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK eSharing Aplikace navržená pro zaměstnance a účastníky ke sdílení znalostí, informací a učebních zkušeností vhodných pro jejich příslušné programy Využívají také konzultanti ke zvýšení efektivnosti práce s klienty Založeno na Internetu a iniciativě při využití

72 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK eSharing – obsah (viz. brožura) Sklad dokumentů (dokumenty, prezentace…) Lidé (vytváření komunit) Diskusní fórum Informační balíčky Fotografie z akcí Užitečné web stránky (odkazy) Kalendář aktivit a programů Dotazníky Živý textový chat

73 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel Výzkum v oblasti KM

74 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK MBA disertace - Libor Friedel Metoda – Dotazník - 16 otázek (duben 2000) Respondenti (osloveno 171 organizací) –Czech Top 100 (1998) –100 obdivovaných firem ČR (HN 23.3.2000) –11 poradenských, vzdělávacích a finančních institucí Výsledky: –odpovědělo celkem 61 firem (35,7%) –zpracovány odpovědi 59 firem (34,5%)

75 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 8. Management znalostí „Jak by mohlo lepší řízení znalostí prospět Vaší organizaci při...“

76 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 9. Důležité oblasti pro úspěch „Které z oblastí jsou nejdůležitější pro úspěch Vaší organizace?“

77 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK 13. Překážky implementace KM „Jaké překážky brání Vaší organizaci v širší implementaci řízení znalostí?“

78 © Libor Friedel Knowledge Management DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK Závěry výzkumu Znalostně orientované prostředí je i v ČR –Platí pro 98% respondentů Inovace (často založené na tichých znalostech) - až za zvyšováním produktivity, prodeje, kvality a snižováním nákladů –Stále rozhodují explicitní znalosti „Co neměřím, to neřídím“ (tiché znalosti) –Pouze 5% firem má implementováno měření znalostí a intelektuálního kapitálu (Friedel, 2000)


Stáhnout ppt "DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK © Libor Friedel ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ KNOWLEDGE MANAGEMENT."

Podobné prezentace


Reklamy Google