Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení efektů a nákladů v podnikové informatice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení efektů a nákladů v podnikové informatice"— Transkript prezentace:

1 Řízení efektů a nákladů v podnikové informatice

2 Náklad - definice „Hodnotově vyjádřené, účelně vynaložené ekonomické zdroje podniku, a to za účelem, který souvisí s ekonomickou činností“ Účelnost: za náklad je považováno pouze takové vynaložení, které je racionální a přiměřené výsledku činnosti Účelový charakter: každé vynaložení ekonomického zdroje by mělo vést k jeho zhodnocení

3 Členění nákladů dle možnosti přiřazení vlastnictví či jednoznačné identifikace
Přímé Jednoznačná souvislost s nějakou aktivitou Snadno přiřaditelné Nepřímé Absorbovaná režie Lze je spravedlivě přiřadit zákazníkovi Neabsorbovaná režie Nelze jednoznačně přiřadit zákazníkovi

4 Druhové členění nákladů
Investiční CAPEX (Capital Expanses) – náklady jednorázového charakteru, které je třeba vynaložit na pořízaní majetku HW, SW, služby s pořízením HW a SW budovy Neinvestiční / provozní OPEX (Operative Expanses) Služby, lidé, projnájem budov, spotřebná materiál, ostatní a režijní náklady

5 Členění nákladů dle typu aktiva
Technologická infrastruktura Funkcionalita a výkon aplikace Data Lidské zdroje Rizika vlastnictví

6 Členění nákladů podle fází životního cyklu IS/IT
Na pořízení a rozvoj Na zajištění provozu a užití Na údržbu Na likvidaci

7 Členění nákladů dle služeb poskytovaných informatikou
Členění odpovídá katalogu služeb Služby dle Předmětu služby Způsobu spotřeby Příjemce Poskytovatele Potřebných zdrojů Znalostí poskytovatele

8 Propojení účetnictví s náklady podnikové informatiky
Varianty Podrobná analytická evidence k účtovým třídám nákladů a výnosů Jednookruhové účetnictví Dvouokruhové účetnictví za použití účetních tříd 8 a 9 Nákladové třídy dle zákona o účetnictví (týkající se ICT) 50 – spotřebované nákupy 51 – služby 52 – osobní náklady 54 – jiné provozní náklady 55 – odpisy, rezervy 58 – mimořádné náklady 59 – vnitropodnikové převody

9 Jednookruhová forma vnitropodnikového účetnictví
Vedeme podrobnou analytickou evidenci. Např. účet 512 – služby rozdělíme na 512/10 - služby poskytované útvaru Ekonomika 512/20 - služby poskytované útvaru Účenictví 512/30 - služby poskytované útvaru Marketing Účty 599 a 699 slouží k vnitropodnikovým převodům nákladů a výnosů Např.: 599/1001 – služby útvaru Ekonomika – servis HW 599/1002 – služby útvaru Ekonomika – provoz infrastruktury 599/1003 – služby útvaru Ekonomika – licence První dvojčíslí útvar, druhé identifikace nákladu

10 Příklad

11 Dvouokruhová forma vnitropodnikového účetnictví
Využijeme volitelné účtové třídy 8 (pro náklady) a 9 (pro výnosy) Kromě standardního finančního účetnictví účtuje každý útvar zvlášt své operace Je nutné převést náklady a výnosy z finančního účetnictví – vždy jen ve vnitřním okruhu Spojovací účty Typicky 89 a 99

12

13 Příklad převodu z finančního účetnictví
Pokladna 51 – náklady na služby 100 100 89 – spojovací účet k nákladům 810/01 – Instalace SAP 40 100 810/03 – administrace SAP 60

14 Analýza nákladů na podnikovou informatiku

15 ABC Activity based costing
Metoda, jejímž cílem je analyzovat informace o nákladech na služby a produkty v detailnějším členění Opuštění pojmu nákladové středisko Náklady rozpočítáme na jednotlivé aktivity Reálnější rozpočítání nákladů mezi jednotlivé klienty, produkty služby Např. mzdy či telefony konzultantů na jednotlivé projekty Výhody Důraz na nákladovou náročnost doplňkového sortimentu Větší pozornost aktivitám, které nepřinášejí efekt Nevýhody Velké množství dat – dodatečné náklady

16 Příklad

17 Příklad

18 Total cost of ownership
= Total cost of operation Metodika zpopularozivaná Gartner Group v roce 1987 Zaměřuje se explicitně na IT Je třeba počítat náklady za celou dobu použití IS, nikoliv jen náklady na licence

19 Total cost of ownership
End-user computer Hardware purchase costs Software license purchase costs Hardware and Software Implementation / deployment costs Hardware warranties and maintenance costs Software license tracking costs Operations Infrastructure Costs Infrastructure (floor space) costs Cost for electricity and cooling Network hardware and software costs Server hardware and software costs Testing costs Cost to upgrade or scalability

20 TCO IT Personnel costs "C" Level Management Time costs
Backup and Recovery Process costs Costs associated with failure or outage Diminished performance incidents (i.e. users having to wait) Costs of security breaches (in loss of reputation and recovery costs) Technology training costs of users and IT staff. Audit costs Insurance costs Replacement costs Migration costs Decommissioning costs Zdroj: Wikipedia, dle definice Gartner

21 Benchmarking Základem je opakované srovnávaní společnosti s referenčními organizacemi jak v dané zemi, tak kdekoliv ve světě Druhy Externí Předpoklady Obdobná velikost srovnávaných podniků Obdobná struktura zákazníků Obdobná strkukutra výrobků a služeb Využití databází konzlutačních firem Interní Srovnání útvarů velkých organizací Ne vše lze srovnávat Srovníní (ICT) útvarů v různých pobočkách nadnárodní korporace

22 Postup benchmarkingu Poznání své podnikatelské činnosti – vybereme co chceme porovnávat Důkladné analyzování stuace na trhu Určení faktorů úspěchu

23 Problémy IT metrik Výdaje na IT jako procento hrubého příjmu podniku
Lze srovnávat pouze firmy s podobnými příjmy Počet IT pracovníků k celkovému počtu pracovníků podniku Kdo je a kdo není IT pracovník

24 Analýzy plánovaných a realizovaných efekt podnikové informatiky

25 Efekty informatiky Dodatečný příjem
Důsledek nasazení nové aplikace Důsledek zvýčení produktivity práce Hodnotu přínosu (efektu) podnikové informatiky určují vlastníci podnikovýchprocesů, kterým podniková informatika poskytuje své služby Významně složitější než měření náklad Závisí na lidech a jejich odhadech Vlastníci procesů mají přínos v zefektivnění svého procesu Nelze měřit v pojmech podnikové informatiky

26 Efekty informatiky Nesnadnost měření
Současná realizace více investičních projektů Současná investiční činnost do IS/ICT a restrukturalizace procesů Změny ve způsobu řízení Nejpovolanějšími k odhadům jsou klíčoví úživatelé v podniku Stále jen odhady

27 Členění efektů investic do IS/ICT
Přímé efekty Úspory nákladů, efektivnější využití zdrojů Mají finanční vyjádření Nepřímé efekty Špatně se finančně kvantifikují Zvýšení konkurenceschopnosti, získání strategické výhody, Záporné efekty v podobě rizik Plánované náklady resp. ztráty odstraněné projektem Nastaly by v případě nerealizace

28 Způsoby hodnocení Proaktivní (dopředu) Retroaktivní (zpětně)
Před realizací záměru Podmínky se mohou změnit Slouží k prokázání vhodnosti investičního záměru Retroaktivní (zpětně) Kritickým faktorem je oddělení vlivu ICT od ostatní vlivů Potvrzení/vyvrácení dříve provedených odhadů Slouží k dalšímu rozhodování

29 Vyjádření, měření a analýza efektů
Měření je obtížné, i když nějak jde měřit všechno Metriky Tvrdé Měkké Management často potřebuje finanční vyjádření To není vždy možné / účelné Zákaznická či uživatelská spokojenost Neexistují specifické ukazatele hodnocení efektů IS/ICT Často se používají standardní ukazatele hodnocení investic Měření musí být prováděno i mimo ICT útvar Důvěryhodnost Přínosy byznysu Určení frekvence měření Nejdelší – rok (kalendářní / obchodní) – pro účetní výkazy Pro řízení informatiky max. 1 x měsíčně

30 Dimenza analýzy efektů
Čas Plán / skutečnost Zdroje efektů Služby a aplikace informatiky (ERP, BI, …) Podnikové procesy Časový horizont uplatnění efektů Projekty

31 Hodnocní návratnosti investic do podnikové informatikcy
Metody Statické Průměrná doba návratnosti (ROx) Průměrné procento z výnostu Průměné roční Cash-Flow (CF) Průměrný výnos z účetní jednotky Dynamické Index ziskovosti (Profitability index – PI / IZ) Metoda doyby splácení Payback Perida – PP /DS) Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Vaue – NPV /ČSH) Metoda vnitřního výnosového procenta (Internal Rate of Return – IRR / VVP)

32 Výnosnost (rentabilita) investice
ROI udává, jaká je návratnost investice Umožňuje analyzovat návratnost v dlouhém období Ukazatelů rentability je celá řada ROA – celkový kapitál ROE – vlastní kapitál ROCE – dlouhodobý kapitál ROI – investice ROC – nákladů ROS – tržeb Průměrný zisk Výnosnost Hodnota se kterou zisk porovnáváme

33 Výnosnost (rentabilita) investice
Dvě skupiny Hrubá rentabilita (před zdaněním) Vhodná pro mezičasové srovnání Čistá rentabilita Chceme-li znát skutečnou výnosnost

34 Doba splacení investice
Počet let, než výnosy (resp. Cash Flow) přinesou objem finančních prostředků rovnající se hodně investice Vyjadřuje likviditu investice Nepracuje s časovou hodnotou CF Nepracuje s toky po době splacení Čím nižší PP tím lépe Náklady na investici Cash-Flow za 1 rok

35 Net present value Jednorázová investiční akce Postupná investiční akce
Peněžní příjem v jednotlivých letech Doba životnosti Čistá současná hodnota CF Hodnota investice Úrok – požadovaná míra výnosnosti Postupná investiční akce Investice v roce T = doba uskutečňování

36 Vážené průměrné náklady podnikového kapitálu

37 Vnitřní výnosové procento

38 Value based management
EVA = EBIT * (1-d) – C * WACC


Stáhnout ppt "Řízení efektů a nákladů v podnikové informatice"

Podobné prezentace


Reklamy Google