Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANCE A FINANČNÍ PRODUKTY Manažerský vzdělávací program

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANCE A FINANČNÍ PRODUKTY Manažerský vzdělávací program"— Transkript prezentace:

1 FINANCE A FINANČNÍ PRODUKTY Manažerský vzdělávací program
Lektor: Ing. Pavel Zdvořák Dodavatel programu: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o. Datum výuky: 12. listopadu 2009 26. února 2010 13. května 2010 Projekt „Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v sociálních zařízeních“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.

2 Finanční řízení Je cílevědomé a soustavné řízení toků a stavů finančních zdrojů tak, aby se naplnily dlouhodobé i krátkodobé cíle společnosti. Posláním finančního řízení je: - zajišťovat potřebnou úroveň likvidity, aby firma dostála svým závazkům, - zajišťovat takovou úroveň rentability, aby byly vytvářeny dostatečné finanční zdroje pro rozvoj firmy, - maximálně přiblížit skutečné výsledky očekávaným a - zajišťovat efektivní využívání zdrojů.

3 Prakticky z finančního řízení vyplývá:
- maximalizovat přísun peněz minimalizovat peníze vázané ve firmě minimalizovat vydávané peníze Finanční řízení se uplatňuje v: - plánování, řízení a provozu firmy - přípravě a realizaci nových projektů - kapitálových investicích

4 Pohled operační … byznys v položkách tržeb a nákladů.
Pohled kapitálový … složení a užití kapitálu užitého při realizaci byznysu. Pohled cash – flow … příjmy a výdaje při realizaci. POZOR! Nemusím mít VŽDY hotové peníze. MUSÍM je mít jen tehdy, kdy je potřebuji (v čase a objemu). Podnikání je z tohoto hlediska HONBA ZA LIKVIDITOU (likvidní versus solventní)

5 Disproporce mezi Účetním … účetnictví se zabývá tím, co bylo Předávání, zpracování a archivace Zpracování finančních plánů = extrapolace Finančníkem … budoucnost Aktivní využití finančních zdrojů, příležitostí Výhodná spolupráce se všemi subjekty Definovaná finanční strategie Srozumitelné a dostupné aktuální informace

6 Účetnictví respektuje pět základních principů
reálné zobrazení, věrnost obrazu hospodaření firmy opatrnost, nepřipouští zhodnocování majetku firmy bilanční kontinuita, návaznost zobrazení v čase stálost metod postupů účtování, oceňování, odpisování (odpisové základny) nekompenzovatelnost, např. účtování pouze rozdílů, ale vždy všech položek

7 Tyto zásady říkají, že účetnictví se zabývá
tím, co bylo tím, co lze dokazovat Nesmí se zabývat intelektuálním kapitálem průběžnými změnami aktiv (odpisuje se v pořizovací hodnotě, nikoli v hodnotě současné) přírůstek tržní hodnoty aktiv (cena akcií na kapitálových trzích) náklady vlastních prostředků (kapitálu, jeho ocenění je obtížné a neprokazatelné)

8

9 FUNKCE FINANČNÍHO SYSTÉMU
FINANČNÍ TRH TOK ÚSPOR ÚSPORY DOMÁCNOSTÍ ÚPORY FIREM ÚSPORY VLÁD FUNKCE FINANČNÍHO SYSTÉMU depozitní … ziskové, málo rizikové uložení úspor zabezpečení bohatství … uchování kupní sily do budoucnosti likvidní … získávání finančních prostředků směnou CP za hotovost kreditní … nabídka úvěrů pro spotřeb., podniky, vlády platební … mechanizmus pro platby za zboží a služby ochrana proti riziku … proti nezaplacení služeb, dodávek politická … uplatňování záměrů vlád (zaměstnanost atd.)

10 Finanční aktiva Peníze – nejlikvidnější aktivum, neztrácím nic
Akcie – vlastnictví určitého podílu ve firmě s právem hlasovat (rozhodovat), být členem orgánu, nezakládá právo vyžadovat svůj podíl obchodovatelný CP Dlužný cenný papír – směnky, obligace, splatné účty, spořitelní účty, podle druhů: převoditelné a nepřevoditelné PENĚŽNÍ A KAPITÁLOVÉ TRHY: snaha po získání/udržení LIKVIDITY ROZVAHA

11 přímý nárok: věřitel/dlužník
TYPY FINANCOVÁNÍ (finanční transakce) Přímé financování přímý nárok: věřitel/dlužník půjčovatelé věřitel (rozpočtově přebytkové jednotky) vypůjčovatelé dlužník (rozpočtově deficitní jednotky) tok p.p. primární CP tok p.p./půjčky kupní síly, časově smluvené období Primární CP/akcie, obligace směnky … přímé nároky vůči dlužníkům

12 POLOPŘÍMÉ FINANCOVÁNÍ
přímé půjčování při využití tvůrců trhu pro prodej přímých nároků vůči dlužníkům POLOPŘÍMÉ FINANCOVÁNÍ půjčovatelé věřitelé vlastní CP přijímá riziko splatnosti vypůjčovatelé dlužníci vydává CP tok p.p. výnosy makléři CP dealeři CP broking prostředník nákup též na vlastní portfolio primární CP půjčky kupní síly primární CP přímé nároky vůči dlužníkům tok p.p./půjčky kupní síly výnosy z prodej CP … poplatky, provize

13 finanční zprostředkovatel
NEPŘÍMÉ FINANCOVÁNÍ finanční zprostředkovatel koneční vypůjčovatelé (dlužníci) koneční půjčovatelé (věřitelé) tok p.p. tok p.p. půjčky FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL sekundární CP primární CP primární CP … přímé nároky vůči koncovým dlužníkům: akcie, obligace, směnky sekundární CP … nepřímé nároky vůči koncovým dlužníkům: vklady, pojistky, penzijní spořitelní účty FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL: - depozitní: komerční banky, nebankovní spořitelny, spotřební a úvěrová sdružení, fondy peněžního trhu, finanční společnosti, vládní úvěrové agentury - smluvní instituce: společnosti pro ŽP, společnosti poskytující majetkové a živelní pojištění, penzijní fondy

14 OMEZENÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
disponibilní p.p. koncoví půjčovatelé (věřitelé) koncoví výpůjčovatelé (dlužníci) primární CP tok p.p. VKLAD tok p.p. VÝBĚR finanční zprostředkovatel OMEZENÍ či VYŘAZENÍ finančního zprostředkovatele z finančního trhu ČISTÉ AKVIZICE FINANČNÍCH AKTIV snížené o ČISTÝ NÁRŮST PASIV KLADNÝ … čistý věřitel ZÁPORNÝ … čistý dlužní

15 Nástroje financování krátkodobých potřeb
REZERVY … dána pravidla jejich čerpání POHLEDÁVKY U ODBĚRATELŮ … platební kalendář ODPISY … rozvoj firmy DALŠÍ FINANČNÍ INSTRUMENTY … - Obchodní úvěr (je vlastně odsunutí platby) … šek, faktura (splatnost x dní), směnka, akreditiv, dodavatelský úvěr, faktoring (odkup pohledávek), forfaitin (odkup SD a DD pohled.), operační leasing - Bankovní úvěr … účelové úvěry, revolvingový, konktokorentní - zopakovat si ÚVĚRY … úvěrování pohledávek, eskontní, negociační, ramboursní, lombardní úvěr, ručitelský (avalový), na zásoby, na otevření akreditivu, úvěrové pomoci

16 FINANČNÍ TRHY RIZIKO PODNIKÁNÍ
Nebezpečí, že skutečnost se bude odlišovat od prognózy Jakékoli riziko podnikání se projeví ve finančním hospodaření PROBLÉM JE V DĚLENÍ RIZIKA Finanční dělení rizika: DIVERSIFIKACE PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ PŘIZPŮSOBIVOST ZMĚNÁM PROSTŘEDÍ DĚLENÍ RIZIKA MEZI VÍCE SUBJEKTŮ VYTVÁŘENÍ REZERV POJIŠTĚNÍ

17

18 PODMÍNĚNÉ TERMÍNOVANÉ OBCHODY
PRÉMIOVÉ DONTOVÉ STELÁŽOVÉ OPČNÍ PRÉMIOVÉ TERMÍNOVANÉ OBCHODY prodleva čas uzavření čas plnění platba prémie rozhodnutí o plnění nebo odstoupení uzavřen termínovaný obchod na koupi/prodej jeden z účastníků MÁ PRÁVO ODSTOUPIT v den jeho plnění toto právo odstoupit od plnění je uvedeno ve smlouvě toto právo odstoupit je oceněno „prémií“, která se platí v de q podpisu smlouvy

19 čas rozhodnutí o plnění, nebo odstoupení
DONTOVÉ OBCHODY prodleva čas uzavření čas plnění čas rozhodnutí o plnění, nebo odstoupení prémie (dont) prémiový obchod s prémií prémie se platí až při využití práva odstoupit od obchodu tato prémie se nazývá dont Úkol: Restrukturalizace předchozího prémiového obchodu na obchod dontový.

20 OPČNÍ OBCHODY CALL OPTION PUT OPTION opce na koupi opce na prodej prodleva čas uzavření čas plnění OPČNÍ LHŮTA Platba za opci: ROZHODNUTÍ o plnění opce Americký způsob v celé opční lhůtě Evropský způsob ve stanovený den CALL OPTION call option dává DRŽITELI opce právo vyžádat v daný den CP za dohodnutou cenu za toto právo zaplatí CENU ZA OPCI dle „práva … americké, evropské“ může za CENU OPCE od koupě odstoupit

21 PUT OPTION put option dává DRŽITELI opce právo svobodné volby daný den prodat CP za dohodnutou cenu za toto právo zaplatí CENU ZA OPCI nemá však povinnost prodat

22 FINANČNÍ INSTRUMENTY OBCHODNÍ BANKOVNÍ ŠEKY Směnka Šek Akreditiv
Dodavatelský úvěr Faktoring Forfaiting Leasing – operační, finanční, save and lease back Akcie Obligace Faktura (oddálení) Investiční úvěr Účelový úvěr (rev.) Kontokorentní úvěr Eskontní úvěr Lombardní úvěr Negociační úvěr Na zásoby Na otevření akreditivu, úvěrové pomoci Běžné účty Bankovní akcepty Euroměna ŠEKY na základě držení běžného účtu, vydání šekové knížky na požádání šek je druh CP

23 PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ŠEKU
označení, že jde o šek v TEXTU listiny a v JAZYKU, v němž je sepsán bezpodmínečný příkaz ZAPLATIT částku (při rozdílu numerika/text platí TEXT) jméno ŠEKOVNÍKA (toho, kdo má platit) údaj místa, kde má být placeno datum a místo vystavení podpis VÝSTAVCE šeku ŠEKY SOUKROMÉ – výstavce je fyzická/právnická osoba BANKOVNÍ - výstavce je banka, VYSOCE KVALITNÍ, likvidní, ŠEK je splatný PŘI PŘEDLOŽENÍ, cenný papír NA VIDĚNOU (vista) ALE: CHYBÍ-LI COKOLI z podstatných náležitostí ŠEK JE NEPLATNÝ koupě prodej výstavce šekovník doručitel platba banka

24 je ho nutno předložit k proplacení v ČASOVÉM LIMITU v tuzemsku 8 dní
v zahraničí 20 dní v jiném světadílu 70 dní UŽITÍ ŠEKU: k výběru v hotovosti = K ZÚČTOVÁNÍ = při placení za zboží a služby = lze připsat JEN NA ÚČET oprávněné osoby = rubopis = INDOSAMENT = BLANKOINDOSAMENT - majitel šeku se podepíše na zadní straně šeku, KDOKOLI si ho může nechat proplatit VYPLNĚNÝ INDOSAMENT - říká KOMU má být šek proplacen (jméno KOMU a podpis dosavadního majitele šeku) PRÁCE SE ŠEKEM přijetí šeku převedení z listinné do peněžní podoby CENZURA PROPLACENÍ PŘEVZETÍ K INKASU CLS AFP CLS – cash letter system

25

26 PLATEBNÍ INSTRUMENTY:
hladká platba … VĚŘÍME SI dokumentární inkaso … dodavatel NEVĚŘÍ odběrateli dokumentární akreditiv … odběratel NEVĚŘÍ dodavateli ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY: bankovní záruky … závazek TŘETÍ OSOBY stojící mimo dodavatele i odběratele HLADKÁ PLATBA: provedení platebního příkazu platba AKONTAČNÍ: platba může v kontraktu dodání/plnění PŘEDCHÁZET … velké zajištění, důvěra hladká platba po dodání … žádné zajištění DOKUMENTÁRNÍ INKASO: jistota příkazce, že se odběratel NEDOSTANE k „dokumentům“ dříve, než zaplatí inkasní banka se zavazuje vydat dlužníkovi (odběrateli) dokumenty

27 DOKUMENTÁRNÍ INKASO – tok dokumentů a plateb
(opravňující nakládat se zbožím), které jí byly svěřeny (příkazcem, prostřednictvím jeho banky), bude-li při jejich vydání zaplacena sjednaná částka, nebo proveden sjednaný inkasní úkon dokumenty: DISPOZIČNÍ … opravňující majitele disponovat se zbožím - KONOSAMENT … přepravní doklad v námořní plavbě - WARRANT … skladní list LEGITIMAČNÍ … dokládají (legitimují) určité plnění - speditérské potvrzení - letecký nákladní list - kamionový nákladní lis - duplikát železničního nákladního listu - poštovní podací lístek - faktura PODKLAD PRO PROVEDENÍ - příkaz k inkasu a kombinace dokumentů promptní zaplacení (hotovostní) - documents against payment … D/P proti akceptaci směnky – documents against acceptance … D/P proti výměně za jiné dokumenty – documents against documents … D/D proti částečnému platu a akceptaci směnky (kombinované) proti jinému inkasnímu úkonu DOKUMENTÁRNÍ INKASO – tok dokumentů a plateb

28

29

30

31 BANKOVNÍ ZÁRUKY DRUHY AKREDITIVŮ: Remboursní akreditiv:
- při existenci remboursního úvěru banka dodavatele akceptuje a ihned odkupuje lhůtní směnky na ní vystavené beneficientem banka vystaví remboursní akreditiv při dospělosti směnek IHNED proplácí na vrub odběratele Revolvingový akreditiv: po každém čerpání se obnovuje na původní výši je obvykle dána ÚHRNNÁ částka čerpání Převoditelný akreditiv: může být původním beneficientem JEDNOU převeden na jinou osobu, za STEJNÝCH podmínek Back – to – back akreditiv: otevírá se na příkaz osoby na bázi JINÉHO akreditivu otevřeného ve prospěch této osoby JINOU bankou BANKOVNÍ ZÁRUKY - záruční závazek … měna a částka záruky, způsob ručení banky, náležitosti na uplatnění záruky platnost záruky … fixní datum, určitá skutečnost

32 SMĚNKY Účel směnky: převoditelný (obchodovatelný) cenný papír
úvěrová funkce … místo placení podepíši směnku platební funkce …dlužník může věřiteli platit tak, že na něj INDOSUJE směnku, kterou získal jako směnečný věřitel Směnka je CENNÝ PAPÍR, zakládá PRÁVO, není jen důkazem Směnka nahrazuje při placení PENÍZE, ale není zákonným PLATIDLEM Směnka – jako cenný papír je OBCHODOVATELNÁ před splatností jí lze PRODAT nutný rubopis – INDOSAMENT Směnka MUSÍ mít zákonné NÁLEŽITOSTI, jinak NEJDE o směnku – není to směnka, ale není to padělek Místo a datum vystavení Slovo směnka v textu a jazyce v němž je psaná směnka Slovo zaplatím v textu (výhradní závazek zaplatit) Částka Datum splatnosti (dospělost, day of maturity) Místo placení Podpis výstavce

33 Nepodstatné části směnky
REKTA doložka ….vylučuje převoditelnost směnečného nároku ve formě indosamentu Poznámka: není-li užita rektadoložka, je směnečným věřitelem ten, kdo má směnku v rukou – BLANKOINDOSAMENT PROTESTAČNÍ doložka … výstavce, indosant nebo směnečný rukojmí. Zprošťuje směnečného věřitele povinnosti učinit protest při nepřijetí směnky, popř. protest při neplacení. PRESENTAČNÍ doložka … výstavce stanoví lhůtu, ve které má být předložená vistasměnka k přijetí. Doložka ÚZKOSTI … majitel směnky, který ji dává do oběhu vylučuje, nebo omezuje své ručení - uplatnění principu solidárnosti vůči své osobě. (Např. bez ručení, sine obligo, ručím jen do částky x Kč atd.) HODNOTOVÁ doložka … objasňuje vztah mezi výstavcem a remitentem a naznačuje HOSPODÁŘSKÝ důvod pro nabytí směnečného nároku remitentem. (Např. hodnota ve zboží, placeno hotově…) POZOR … FINANČNÍ SMĚNKY versus OBCHODNÍ SMĚNKY

34 MĚNOVÁ doložka … stanoví, že se platba provede v určité měně, která není zákonným platidlem v inkasním místě. Směnečný věřitel je chráněn ze zákona. Není-li směnečný dlužní BONITNÍ, nelze uspokojit směnečné nároky. Následuje PROTEST event. ŽALOBA (zkrácené řízení, soud vydá PŘÍKAZ K PLATBĚ). VŠICHNI směneční dlužníci (indosanti), kteří se na směnku PODEPSALI ručí (princip solidárnosti). Proto směnečný věřitel (ten, kdo má směnku v rukou) může žalovat jednoho (libovolného) nebo všechny, atd. podle své úvahy. Proto je důležité „sine obligo“. SMĚNKA JE ZÁVAZEK. Zaniká uspokojením nároku vůči věřitelům. SMĚNKA NEJSOU PENÍZE. Lze jí platit jen SOUHLASÍ-LI VĚŘITEL. Přijetí cizí směnky: AKCEPT … značí na CELOU částku DÍLČÍ AKCEPT … na vyjmenovanou částku (…ručím jen do částky x Kč) BLANKOAKCEPT ... akcept neúplné, nebo nevyplněné směnky POZOR RUKOJEMSKÝ AKCEPT … per aval, jako rukojmí … není-li uvedeno jinak, má se, že za výstavce Poznámka: Jako směnečné rukojemství se bere i podpis na LÍCI směnky.

35 Jak se vyhnout kurzovému riziku
KURZOVÉ RIZIKO Vzniká v okamžiku vzniku závazku v zahraničí, který: bude v budoucnosti uhrazen v cizí měně k tíži korunového nebo devizového účtu denominovaného v jiné VSM, bude v budoucnosti uhrazen v cizí měně ve prospěch korunového nebo devizového účtu denominovaného v jiné VSM. Jak se vyhnout kurzovému riziku Využití devizového účtu inkaso i úhrada ve stejné měně suma inkas odpovídá sumě úhrad inkasa s úhradami časově sladěná nedochází k napětí v oblasti korunové likvidity Fakturace do zahraničí v CZK Využití zajišťovacích operací na devizovém trhu

36 FORWARD – termínová operace Výpočet forwardových bodů
vypořádání obchodu později než za dva dny standardně forwardové operace až na 1,5 roku budoucí konverzi lze opatřit (zajistit) závazným kurzem tento kurz může užívat ve svém finančním plánování Výpočet forwardových bodů FB = (Y – X)*D*SK/360*100 kde Y je úroková sazba měny Y X je úroková sazba měny X D je počet dní SK je spotový kurz Forwardový kurz za D dní bude FK = SK + FB

37 SPOTOVÁ OPERACE DEVIZOVÉ OPCE
Spotová (promptní) operace je nákup nebo prodej devíz za aktuální kurz na světových trzích v daném okamžiku s tím, že dodání a placení se uskuteční dva pracovní dny po dni, kdy byla dohoda uzavřena. DEVIZOVÉ OPCE Devizová opce je zakoupené právo jejího držitele vyžadovat po jejím upisovateli nákup, nebo prodej dohodnutého množství cizí měny za předem dohodnutý kurz (STRIKE PRUCE). Cenou opce (práva) je prémium (poplatek). Platí se dva dny po dohodnutí obchodu. Prémium je dáno jako CZK na jednotku zahraniční měny. Devizová opce je obchodovatelná po celou dobu od upsání do splatnosti.

38 DEVIZOVÝ SWAP kombinace spotové a termínové operace
nákup jedné měny za spotový kurz současný prodej jiné měny za forwardový kurz zvýšení krátkodobého nedostatku likvidity jedné měny současný přebytek likvidity měny druhé vychází se ze spotové báze a úrokových sazeb na mezibankovním trhu

39 URČOVÁNÍ CENY OBLIGACÍ
OBLIGACE S NULOVÝM KUPÓNEM emitent emituje obligaci o nominální hodnotě F diskontní sazba obligace je d za období doba splatnosti obligace je po n obdobích diskont: D =F*d*n Cena obligace v době emise: F – D = (1 – n*d)*F OBLIGACE S KONSTANTNÍM KUPÓNEM nominální hodnota obligace F počet období n kupónová sazba za jedno období r zisk : Z = F*r Současná cena obligace PV, cena platí v době kupónových plateb PV = Z*(1+r)*exp(-1) + Z*(1+r)*exp(-2) + … + Z*(1+r)*exp(-n) + F*(1+r)*exp(-n) Jaké vlivy ovlivňují cenu obligace?

40 Problémové okruhy: Finanční řízení Řízení financí versus účetnictví
Ekonomický systém Tok financí Finanční aktiva Funkce finančního systému Přímé a polopřímé financování Nepřímé financování a omezení zprostředkování Nástroje financování krátkodobých potřeb Finanční trhy a problematika práce s rizikem Fixní termínované obchody Podmíněné termínované obchody Obchodní a bankovní finanční instrumenty Šeky, podstatné náležitosti, práce se šekem Směnky, podstatné náležitosti, směnky vlastní a cizí, rubopis a protest směnky Platební a zajišťovací instrumenty, hladká platba Dokumentární inkaso Dokumentární akreditiv Kurzové riziko Určování cen obligací

41 Literatura: A. Tuzemská:
1. P.S. Rose: Peněžní a kapitálové trhy, Victoria Publishing 2. David Blake: Analýza finančních trhů, GRADA 3. D.M. Weiss: Kniha o cenných papírech, Victoria Publishing 4. J. Dědič, J. Pauly: Cenné papíry, PROSPEKTUM 5. L. Rieger: Burzovní lexikon, Victoria Publishing 6. P. Musílek: Finanční trhy - I a II díl, skriptum VŠE 7. J. Jílek: Finanční trhy, GRADA 8. V. Dolanský, V. Měkota, V. Němec: Projektový management, GRADA 9. L. Rieger: Burzovní lexikon, Victoria Publishing B. Zahraniční: 1. J. Dowes, J.E. Goodman: Finance and Investment Handbook, BARRON´S, ISBN No 2. M. Stigum: The Money Market, Business One Irwin, ISBN No 3. M. Mayer: The Greatest -Ever Bank Robbery, Charles Scribner´s Sons, ISBN No 4. D. Kaserman, J.W. Mayo: Government and Business, The Dryden Press, ISBN No 5. I. Walter: The Secret Money market, HarperBusiness, ISBN No 6. J.C. Van Horne: Fundamentals of Financial Management, Prentice Hall, ISBN No 7. C. Drury: Management and Cost Accounting, Chapman and Hall, ISBN No 8. G.T. Friedlob, F. Plewa Jr.: Fiancial and Business Statements, BARON´S, ISBN No 9. B.J. Winger, N. Mohan: Principles of Financial Management, Maxwell Macmillan International Publishing Group, ISBN No


Stáhnout ppt "FINANCE A FINANČNÍ PRODUKTY Manažerský vzdělávací program"

Podobné prezentace


Reklamy Google