Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Definice marketingu Proces poznávání, ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníka způsobem, který vede k zajištění cílů podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Definice marketingu Proces poznávání, ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníka způsobem, který vede k zajištění cílů podniku."— Transkript prezentace:

1 1. Definice marketingu Proces poznávání, ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníka způsobem, který vede k zajištění cílů podniku

2 2. Definice základních pojmů: potřeba, požadavek, poptávka, užitná hodnota výrobku
Pocit nedostatku něčeho (uznání, jistoty, seberealizaci) Pocitu rozmrzelosti POŽADAVEK konkrétní představa uspokojení potřeby POPTÁVKA ochota a schopnost koupit daný výrobek za danou cenu UŽITNÁ HODNOTA Vyjádření užitku v penězích tzn. kolik je za daný výrobek zákazník ochoten a schopen zaplatit

3 3. Specifikuj podnikatelskou koncepci – výrobní
,,VYROB LEVNĚ A HODNĚ PRODÁŠ„ PROSTŘEDEK: levnější materiál, užití zbytkového materiálu, lepší využití kapacity stroje, nákup nových technologií, zvýšit produktivitu práce PŘEDSTAVITEL: Tomáš Baťa, Henry Ford

4 4. Specifikuj podnikatelskou koncepci – výrobkovou
,,VYROB CO NEJKVALITNĚJI A PRODÁŠ„ RIZIKO: marketingová krátkozrakost (příliš mnoho funkcí, drahý a zákazník to neocení) PŘEDSTAVITEL: PORSCHE

5 5. Specifikuj podnikatelskou koncepci – prodejní
,,DOBŘE ZPROPAGUJ A PRODÁŠ„ podnik se neohlíží na potřeby zákazníka, výrobek zákazníkovi vnutí agresivní komunikací RIZIKO: rozzlobení zákazníci

6 6. Specifikuj podnikatelskou koncepci – marketingovou
„POZNEJ, OVLIVNI A USPOKOJ POTŘEBY ZÁKAZNÍKA A PRODÁŠ“ Koncepce vychází z pochopení trhu a následného přizpůsobení výrobku tak, aby jeho výroba byla v souladu s jeho požadavky a schopnost podniku splňovat požadavky a přání zákazníků vytváří předpoklady pro budoucí růst firmy. Čili si nejen zákazníka získat, ale i zanechat. Nástroje – 4P Představitel: Microsoft

7 7. Specifikuj podnikatelskou koncepci - sociální
Cílem je uspokojit nejen přání zákazníka, ale i zájmy a potřeby společnosti. Do popředí vystupuje ochrana životního prostředí, ochrana zdraví lidí, humanitární potřeby atd. Do rovnováhy se tak dostává spokojený zákazník, zisk firmy a veřejný zájem.

8 8. Definuj marketingový trojúhelník
Podnik koncipuje své chování na trhu jak podle potřeb a přání zákazníků, tak podle očekávaného chování konkurence.

9 9. Definuj marketingový mix
Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků Výrobek - Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu, ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky a další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání. Cena - hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává.Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. Měla by se blížit užitné hodnotě. Distribuce - kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. Komunikace - říká, jak se spotřebitelé o produktu dozví (od přímého prodeje přes public relations, reklamu a podporu prodeje).

10 10. Definuj marketingový informační systém
K tomu abychom mohli vést firmu a plánovat, musíme mít včasné a přesné informace o svém okolí, o svých konkurentech, vývoji v oboru, kupní síle obyvatelstva a dalších mnoha faktorech Marketingový informační systém je souhrn činností souvisejících se shromažďováním, analýzou a vyhodnocováním informací, které jsou důležité pro plánování, organizování, řízení a kontrolu marketingových aktivit.

11 11. Uveď dělení informací Veřejně přístupné – sekundární
Levné, mohou být zastaralé, zná je i konkurence Zjistitelné marketingovým výzkumem – primární Velmi nákladné, jsou přesné, nejsou zastaralé, máme je k dispozici jen my Přísně střežené – tajné Např. státní tajemství, know-how, plány konkurence do budoucna

12 12. Napiš kroky marketingového výzkumu
1. krok – definování problému 2. krok – plán výzkumu 3. krok – sběr dat 4. krok – analýzy údajů 5. krok – závěry a doporučení managementu

13 13. Definice problému (mar. výzkum)
Definovat Co chceme zjistit Jaké jsou příčiny problému Dobře definovaný problém je napůl vyřešený

14 14. Plán mar. výzkumu Naplánovat Zjistit Metodu sběru dat
Místo a čas sběru dat Velikost a výběr vzorku respondentů Harmonogram výzkumu Rozpočet výzkumu Zjistit Které informace jsou přístupné (sekundární) Které informace budeme zjišťovat výzkumem (primární)

15 15. Sběr dat v mar. výzkumu - metody, výběr respondentů
Pozorování Dotazování Osobní Písemné Telefonické Elektronické Experiment VÝBĚR RESPONDENTŮ Všichni respondenti (průmyslový trh) Vybraní respondenti (spotřební trh) Záměrně Náhodně

16 16. Pozorování – definice, výhody, nevýhody, dělení
Metoda sběru dat – sledování respondenta, bez zásahu pozorovatele Výhody – získám přesné a objektivní informace Nevýhoda – nevím, proč se tak zákazník chová Dělení : Zjevné / skryté Před / při / po akci Strukturované / nestrukturované

17 17. Dotazování – dělení, dotazník, problematický dotazník, typy otázek
Metoda sběru dat – kladení otázek Otázky kladu s ohledem na věk respondenta a vzdělání respondenta, otázky klademe jasně, krátce a srozumitelně, dbáme na přiměřený počet otázek Dělení: Osobní Písemné Telefonické Elektronické Problematický dotazník – na tyto otázky respondent neodpoví pravdu (stydí se přiznat pravdu, nezná přesnou odpověď) Typy otázek Uzavřené - dané varianty odpovědí, ANO / NE Otevřené - odpověď je volná, není varianta odpovědi Polootevřené / polouzavřené – více variant plus a jiné – napiš jaké

18 18. Experiment Metoda sběru dat v uměle vytvořených podmínkách
Česky také pokus Je to soubor jednání a poznávání Je základem rozšiřování vědeckého poznání Dělení: Dle místa realizace  Laboratorní X Přirozené podmínky Dle časového sledu  Předchozí X Následné testování Dle předvahy metod  Pozorovací X Dotazovací

19 19. Osobní dotazování – metoda, výhody, nevýhody
METODA - face to face, přímý kontakt s respondentem VÝHODY: můžeme respondenta sledovat (neverbální komunikace), můžeme otázku vysvětlit, dát doplňující otázku, větší motivace k odpovědím, vysoká návratnost NEVÝHODA: dotazovaný sleduje tazatele (nutná sebekontrola, zdržet se negativní neverbální komunikace), vysoké náklady na proškolení tazatele, ztráta anonymity respondenta – nepříjemný pocit, časově, finančně náročné

20 20. Písemné dotazování– metoda, výhody, nevýhody
METODA: komunikace probíhá poštou – dopisem VÝHODY: anonymita pro respondenta, odpadá neverbální komunikace, pohodlné pro respondenta – vyplní kdy chce on NEVÝHODY: malá návratnost, časově náročné, jednoduché otázky, kratší dotazník ZVYŠOVÁNÍ NÁVRATNOSTI: dárek, zpáteční obálka se známkou, možnost výhry, průvodní dopis

21 21. Telefonické dotazování– metoda, výhody, nevýhody
METODA – přes telefon / mobil VÝHODY: okamžitá reakce, slyším hlas (hlasitost, barva, smích, atd.), můžeme otázku vysvětlit, doplnit NEVÝHODA: krátké dotazování, není kontakt na každého, finančně náročné, ne všude je signál

22 22. Elektronické dotazování– metoda, výhody, nevýhody
METODA – přes internet, ICQ,SKYPE VÝHODY: nejlevnější způsob, více lidí najednou, okamžitá odpověď NEVÝHODA: neznáme kontakty, není všude přístup k Internetu

23 23. Analýza údajů roztřídíme dotazníky podle respondentů
spočítáme četnost odpovědí hledáme nejnižší, nejvyšší, průměrnou hodnotu počítáme odchylku

24 24. Doporučení managementu
předání závěrečné zprávy, která obsahuje: text tabulky grafy

25 25. Uveď dělení marketingové prostředí podniku
Vnitřní – popisuje situaci uvnitř podniku (výroba, ekonomika, personalistika, …) Vnější – popisuje situaci vně podniku MIKROprostředí – subjekty na trhu (dodavatel, konkurence, zákazník, pojišťovny, banky, dopravci, …) MAKROprostředí – podmínky na trhu (ekonomické, politické, právní, demografické,…)

26 26. Specifikuj situační analýzu makroprostředí
Podmínky na trhu (vně podniku) Podnik je nemůže změnit, při rozhodování s nimi musíme počítat Politicko-právní Ekonomické Přírodní a ekologické Vědecko-technické Demografické Sociálně-kulturní

27 27. Definuj prostředí politicko-právní
Politické podmínky zřízení je republika a demokracie pravicová vláda schvalování zákonů: vláda, poslanecká sněmovna, senát, prezident lobbing - tlak velkých sdružení na vládu popř. poslance za účelem přijmout nebo změnit určitý zákon Právní podmínky Živnostenský zákon Obchodní zákoník Zákoník práce Zákon o účetnictví daňové zákony, zejména Zákon o dani z příjmu

28 28. Definuj prostředí ekonomické
HDP Velikost dovozu a vývozu Inflace Kurz měny Míra nezaměstnanosti Úroková míra Platební bilance Struktura státního rozpočtu

29 29. Definuj prostředí přírodní a ekologické
přírodní a surovinové zdroje ochrana životního prostředí třídění odpadů čerpání energii - z elektráren ( vodních, větrných apod. ) využívání alternativních zdrojů využití vody - na Zemi je nedostatek pitné vody, používáme dešťovou a užitkovou

30 30. Definuj prostředí vědecko-technické
sleduje se technický vývoj na trhu, aby nedošlo k zastarání nabízených výrobků provádí se vlastní výzkum (vlastní nápady, moc drahé) nakupují se patenty nástroj proti konkurenci = know how

31 31. Definuj prostředí demografické
Charakteristika populace národnost počet obyvatel pohlaví věk úmrtnost a porodnost vzdělání povolání příjem náboženství stav ( svobodný, ženatý, rozvedený apod. ) zaměstnanost

32 32. Definuj prostředí sociálně-kulturní
zvyky a tradice preference a motivace k nákupu

33 33. Specifikace situační analýzy mikroprostředí
Subjekty na trhu Podnik jej může ovlivnit, využít své silné a potlačit slabé stránky Dodavatel Distributor Konkurence Zákazník Veřejnost

34 34. Definice trhu Místo, kde se setkává nabídka a poptávka
Souhrn všech skutečných a potenciálních zákazníků Zákazník = kupující, který je za daný výrobek ochoten a schopen zaplatit danou cenu

35 35. Uveď, na které otázky odpovídáme v analýze konkurence
Kdo je náš konkurent Jaké jsou jeho silné a slabé stránky Jaký má výrobní sortiment Jakou má cenovou politiku Jakou má distribuci Jakou má propagaci Jaké má cíle a plány do budoucnosti

36 36. Uveď 4 úrovně konkurence
Konkurence značky (Coca-Cola x Pepsi-Cola) Konkurence odvětví (Coca-Cola x Fanta) Konkurence uspokojení potřeby (např. udělat si radost) Konkurence rozpočtu (všichni chtějí stejné zákazníkovy peníze)

37 37. Definuj pojem – tržní podíl, kapacita trhu, tržní potenciál
Tržní potenciál = odhad budoucí poptávky trhu v daném čase Tržní podíl = procentní podíl prodeje podniku na celkovém prodeji na trhu Kapacita trhu = současný rozsah prodeje (vlastní výroba + výroba konkurence + dovoz – vývoz)

38 38. Uveď, která kritéria hodnotíme z vnitřního prostředí
Potenciál / možnosti/ vlastního podniku Výrobní oblast- výrobní sortiment, technologie Personální oblast- počet zaměstnanců, vzdělání zaměstnanců, organizační struktura Marketingová oblast- strategie, goodwill, práce s informacemi Finanční oblast – HV, rentabilita, likvidita, struktura majetku a kapitálu

39 39. Uveď dělení zákazníků Zákazníci na spotřebním trhu
Domácnosti Jednotlivci Zákazníci na trhu organizací Průmyslové podniky Státní podniky Obchodní společnosti

40 40. Definuj rozdíly mezi spotřebním a průmyslovým trhem
Spotřební trh – je tvořen jednotlivci a domácnostmi Průmyslový trh – je tvořen organizacemi a státními podniky

41 41. Popiš nákupní chování spotřebitele

42 42. Uveď tři typy nákupního chování spotřebitele, jednotlivé typy popiš
Automatický nákup = poznám potřebu a nakoupím (neprovádím hodnocení alternativ) - potraviny, věci, běžné potřeby, levnější, častý nákup, krátká chvíle používání Omezený nákup =sbíráme málo informací, dáme na reference od známého, jedná se o výrobek se střední dobou užití, střední úroveň ceny - kolečkové brusle, boty, mobil, kabelka Extenzivní problém = výrobek s dlouhou dobou užití, cena je vysoká, zákazník hledá velké množství informací, dlouho se rozhoduje než nakoupí

43 43. SWOT (definice, nakreslit, vysvětlit strategie)
analýza silných a slabých stránek podniku a jeho příležitostí a hrozeb Vnější faktory = analýza působení vnějšího okolí na podnik příležitosti: pozitivní vliv na podnik (šance uspět na trhu) hrozby: negativní vliv vnějšího prostředí (určité riziko neúspěchu) Vnitřní faktory = analýza vnitřního prostředí podniku silná stránka: tam, kde jsem nejlepší slabá stránka: co bych měl vylepšit Strategie plynoucí ze SWOT Maxi - Maxi: maximalizuji svoje silné stránky, abych maximálně využil příležitostí Mini - Maxi: minimalizuji slabé stránky, abych maximálně využil příležitosti Maxi - Mini: maximalizuji silné stránky, abych minimalizovala hrozby Mini - Mini: minimalizuji slabé stránky, abych minimalizoval hrozby

44 44. Portfolio (definice, nakreslit a napsat názvy kvadrantů)
analyzujeme šance podniku, části podniku a jeho výrobků uspět na trhu podnik má omezené zdroje a měl by je investovat do perspektivních výrobků analýzu provádíme z hlediska relativního tržního podílu a růstu trhu definujeme celkem 4 kvadranty Otazníky relativní tržní podíl je nízký růst trhu je vysoký ŽC výrobku = zavádění N jsou vysoké V jsou nízké HV je záporný Hvězdy relativní tržní podíl je vysoký ŽC výrobku = růst N jsou střední V jsou vysoké HV  zisk a stoupá nahoru Dojné krávy růst trhu je nízký ŽC výrobku= nasycení N jsou nízké V jsou maximální HV je  maximální Bídní psi ŽC výrobku = úpadek, V jsou nízké HV je ztráta

45 45. Paretova analýza + ABC analýza
pravidlo 20:80, které říká že 20% výrobků přináší 80% zisku podniku

46 46. ABC analýza analyzuje výrobky podle toho, jak se podílí na celkovém zisku podniku Výrobek A = největší podíl na zisku Výrobek B = střední podíl na zisku Výrobek C = nejmenší podíl na zisku    

47 47. Životní cyklus podniku
analyzujeme celkovou situaci podniku v čase

48 48. Finanční analýza je to vyhodnocení Likvidity Rentability
Nákladovosti Struktury majetku a kapitálu

49 49. Kroky MAR systému řízení
Marketingový systém řízení je kontinuální proces, tvořený posloupností fází, jež na sebe logicky navazují, jedna podminuje druhou a teprve ve svém souhrnu jsou předpokladem pro úspěch. Kroky - firma provádí marketingový výzkum a situační analýzu trhu (vnější i vnitřní prostředí) na základě získaných informací stanovuje podnikové cíle, tvoří plány a pomocí zvolené strategie je realizuje. V průběhu celého procesu probíhá kontrola plnění cílu.

50 50. Vize podniku – definice, způsoby vyjádření, forma vyjádření
Vize podniku: podnik definuje, jakým způsobem se chce profilovat na trhu, jaké zákazníky a jaké potřeby bude uspokojovat, jak bude "bojovat" na trhu. Forma vyjádření: obecně, jasně, krátce a výstižně Způsoby vyjádření: 2 způsoby vyjádření 1. způsob orientace na výrobek (nabízíme míče) 2. způsob orientace na potřebu (nabízíme zábavu)

51 51. Cíle podniku – definice, dělení, forma vyjádření
Cíl: je kam se chci dostat, čeho chci dosáhnout Plán: je to cesta, kterou půjdu, abych dosáhla stanoveného cíle Strategie: způsob boje, jaké prostředky použijeme pro dosažení stanoveného cíle Forma vyjádření cíle: konkrétní, měřitelný, číselně vyjádřený, dosažitelný, motivující, podrobný, časově omezený Dělení: Dle času krátkodobé= operativní střednědobé= taktické dlouhodobé= strategické Dle oblastí Výroba Ekonomika Marketing Personalistika

52 52. Uveď jaké cíle si může podnik stanovit v oblasti EKONOMIE, VÝROBY, POSTAVENÍ PODNIKU NA TRHU
Výroba vysoká kvalita rozšíření sortimentu nákup nové technologie Ekonomika Zisk Likvidita Návratnost investic Struktura kapitálu Postavení podniku na trhu Tržní podíl Obsazení nových trhů Růst prodeje Upevnění stávající pozice

53 53. Konkurenční strategie
Marketingová strategie konkurenčního boje Obranná strategie: pro firmy, které jsou 1. na trhu, upevňují svojí pozici Útočná strategie: pro firmy, které jsou 2. na trhu, snaží se být lepší, získat větší podíl na trhu, útočí na 1. místo Strategie kopírování: snaží se přijít s obdobným výrobkem.Uspokojují podobné potřeby, napodobují nabízené služby při, před a po prodeji Strategie hledání tržní mezery: určeno pro slabší konkurenty, hledají zákazníky, jejichž potřeby nejsou uspokojeny, velká šance uspět na trhu, není zde žádná konkurence

54 54. Strategie diferenciace (odlišení) výrobku
Podnik se snaží dosáhnout dokonalého výkonu v některé oblasti, která je pro zákazníka důležitá. Vůdčí postavení se snaží získat pomocí: servisu, doplňkových služeb (rozvoz zdarma, infolinka zdarma, katalogy,...) = rozšířený výrobek, jedinečností produktu (vysoká kvalita, funkční vlastnosti) = hmotný výrobek Podnik rozvíjí ty silné stránky, díky nimž získává konkurenční výhody. Tuto strategii využívají střední a menší podniky, kterým omezené zdroje neumožní bojovat s podniky, které mají vedoucí postavení na trhu. Tato strategie vychází z výrobkové podnikatelské koncepce – riziko marketingové krátkozrakosti

55 55. Strategie minimalizace nákladů
Při této strategii podnik usiluje o minimální náklady na výrobu a distribuci tak, aby nabízel své produkty levněji než jeho konkurenti. Tím získá větší podíl na trhu (nízká cena = strategie pronikání). Zaměřuje se na zákazníky, kteří uspokojí svou potřebu výrobkem v nižší cenové hladině. Vytvořené prostředky investují do efektivnějšího vybavení a dokonalejší technologií. Možnost použití levného / zbytkového materiálu, růst produktivity práce, lepší využití kapacit strojů Tuto strategii využívají podniky s výrobní podnikatelskou koncepcí, které nemusejí být marketingově dokonalý. Riziko: jiný podnik dosáhne ještě nižších nákladů a tím ještě menší prodejní ceny, honba za nízkou cenou vede k cenové válce

56 56. Realizace a kontrola marketingových plánů
Následuje po vypracování marketing. plánu. Spočívají v plnění plánu, kontrole výsledku a přijmutí opatření. Podmínkou včasné reakce na změny na trhu je zpětná vazba mezi podnikem a trhem.    REALIZACE Jde o uskutečňování naplánovaných činností, které vedou k naplnění cílů + zajištění dostatečného množství materiálu, financí, pracovníků, strojového parku KONTROLA průběžná výsledná Zjištění skutečného stavu plnění cílů Přijímáme opatření a kontrola přináší zpětnou vazbu

57 57. Funkce marketingového oddělení v organizační struktuře podniku
Market.oddělení musí plnit úkoly: zajištění fungujícího marketing. systému zpracování market. plánů realizace market.mixu podle mark.plánu kontrola plnění market. plánu a jeho efektivnosti  Funkce market. oddělení: rovnocenná (na stejné linii jako ostatní oddělení, stejná úroveň práv a povinnosti) důležitější (marketing má větší podíl, na vyšší linii než ostatní oddělení, více práv a povinností, není ale jejich nadřízený) hlavní funkce (marketing má větší podíl, na vyšší linii než ostatní oddělení, více práv a povinností, je jejich nadřízený)

58 58. Definuj pojem výrobek je hmotný statek, služba nebo myšlenka, které jsou předmětem směny na trhu a je určen na trhu a k uspokojení lidské potřeby zákazníka.

59 59. Uveď klasifikaci výrobků
Spotřební zboží běžné - dochází k častému nákupu − rychlá spotřeba − zákazník provádí automatický nákup každodenní spotřeba − rohlíky, salám, máslo.. Impulzivní − věci na konci prodejny (cigarety, čokolády..), zákazník ho původně nechtěl koupit mimořádné − rychle vytvořit vzniklou situaci (kondomy, papírové kapesníky) zvláštní - delší doba užití, vyšší cena − zákazník je srovnává a dá na reference − zákazník provádí řešení omezeného problému speciální - dlouhá doba užití, velká cena, luxusní cena − zákazník dlouho vybírá, shání spoustu informací (auto, byt..) − zákazník provádí řešení extenzivního problému Kapitálové statky materiál stroje součástky

60 60. Vyjmenuj úrovně mar. pojetí výrobku
Jádro výrobku Hmotný výrobek Rozšířený výrobek Úplný výrobek

61 61. Charakterizuj marketingovou strukturu výrobku – jádro výrobku
užitek výrobku, k čemu výrobek slouží (hodinky - luxus, ukazují čas..)

62 62. Charakterizuj marketingovou strukturu výrobku – hmotný výrobek
jaké má tento výrobek funkce, vlastnosti a co zákazník od tohoto výrobku očekává (jde vlastně o popis výrobku)

63 63. Charakterizuj marketingovou strukturu výrobku – rozšířený výrobek
vlastnosti, které zákazník neočekával při nákupu toho výrobku Nejčastěji služby při/před/po prodeji Nejlepší možnost odlišit se od konkurence Snadno kopírovatelné

64 64. Charakterizuj marketingovou strukturu výrobku – úplný výrobek
zahrnuje všechny 3 předcházející úhly pohledu a navíc přidává značku výrobku

65 65. Zakresli ŽC výrobku ŽC výrobku zachycuje vývoj prodeje (zisku) daného výrobku v čase

66 66. Popiš životní cyklus výrobku – fáze
Rozeznáváme 4 fáze Zavádění Růst Nasycení Úpadek

67 67. Popiš pro všechny fáze ŽC - výnosy
ZAVÁDĚNÍ - Nízké, rostou pomalu RŮST - Rychlý růst až k maximu NASYCENÍ - Maximální a stabilní ÚPADEK - Klesá k 0

68 68. Popiš pro všechny fáze ŽC - prodej
ZAVÁDĚNÍ - Nízký, roste pomalu RŮST - Rychlý růst až k maximu NASYCENÍ - Maximální a stabilní ÚPADEK - Klesá k 0

69 69. Popiš pro všechny fáze ŽC - náklady
ZAVÁDĚNÍ - Vysoké (reklama, distribuce) RŮST - Střední (distribuce, reklama) NASYCENÍ - Nízké ÚPADEK - Nízké (doprodej)

70 70. Popiš pro všechny fáze ŽC - hospodářský výsledek
ZAVÁDĚNÍ - Záporný, ale roste směrem k 0 RŮST - Kladný, roste k maximu NASYCENÍ - Maximální ÚPADEK - Záporný

71 71. Popiš pro všechny fáze ŽC - zákazníci
ZAVÁDĚNÍ - Inovátoři (lidé, kteří zkouší nové věci, rádi riskují) RŮST - první následovatelé (neradi riskují, ale mají rádi nové věci NASYCENÍ - nakoupila valná většina ÚPADEK - Opozdilci (konzervativní lidé - důchodci)

72 72. Popiš pro všechny fáze ŽC - konkurence
Zavádění –Vyčkává, zda se nám povede uspět Růst - Rychlý nástup konkurence Nasycení - Nová nevstupuje, trh je nasycen Úpadek - Postupně opouští trh

73 73. Popiš pro všechny fáze ŽC - Portfolio analýza
Zavádění – Otazníky Růst – Hvězdy Nasycení - Dojné krávy Úpadek - Bídní psi

74 74. Popiš pro všechny fáze ŽC - strategie
Zavádění *Strategie rychlého sbírání (vysoká cena, vysoká marketingová komunikace) *Strategie pomalého sbíraní (vysoká cena, nízká marketingová komunikace) *Strategie rychlého pronikání (nízká cena, vysoká marketingová komunikace) *Strategie pomalého pronikání (nízká cena, nízká marketingová komunikace) Růst *Obměna 4P (Výrobek = rozšíření služeb při, před a po prodeji, Cena = může být stejná vyšší nebo nižší, Distribuce = tvorba nové distribuční cesty, Propagace = v reklamě místo jsem nový, říkám jsem nejlepší) *Hledání nových trhů Nasycení *Modifikace trhu (hledáme nové zákazníky, vstupujeme na nové trhy, na stávajícím trhu přeberu zákazníky konkurenci, stávajícím zákazníkům nabídnu nové použití výrobku, nebo je přinutím k větší spotřebě) *Modifikace výrobku (zvýšíme kvalitu, vylepšíme design, nové vlastnosti) *Modifikace marketingového mixu (Distribuce - nebudujeme nové cesty, ale zkvalitňujeme je, *Propagace - používáme připomínací reklamu, soutěže, ochutnávky a osobní prodej, Cena- je vhodné jít s ní dolů) Úpadek *Odcházejí z trhu *Status Quo (zachování současného stavu, nedělám nic, zákazník nakoupí u mě, protože konkurence odešla, krátkodobý růst) *Zainvestování (cyklus - recyklus, nastává nový životní cyklus výrobku)

75 75. Zakresli atypické křivky zakresli křivky životního cyklu

76 76. Zakresli křivky životního cyklu - móda,módní styl,módní hit

77 77. Definuj pojem segmentace
Segmentace trhu je proces rozdělení celého trhu na skupiny zákazníků tak, že požadavky a přání zákazníků uvnitř každého segmentu jsou podobné a rozlišitelné od potřeb a požadavků zákazníků v jiných segmentech.

78 78. Definuj pojem segmentační proměnná
Proměnné, pomocích kterých segmentujeme trh na homogenní části (určují také charakteristiku zákazníků) geografické proměnné demografické proměnné fyziografické proměnné psychografické proměnné behavioristické (psychologické) proměnné

79 79. Specifikuj geografické proměnné
Faktory: stát region velikost oblastí podnebí typ krajiny typ osídlení

80 80. Specifikuj demografické proměnné
Faktory: věk pohlaví velikost rodiny povolání vzdělání rasa národnost náboženství

81 81. Specifikuj fyziografické proměnné
Faktory: kvantitativní charakteristika - výška, váha, obvod prsou, tvar obličeje… kvalitativní charakteristika - zdravotní stav, kvalita zubů, vlasů, typ pleti…

82 82. Specifikuj psychografické proměnné
Faktory: Sociální třída (vyšší, střední, nižší, spodina) Životní styl (ekologický, sportovní, zdravý) Osobnost (podniková, autoritativní)

83 83. Specifikuj psychologické (behavioristické) proměnné
Faktory: příčiny chování ( zabezpečení práce, volného času) stupeň připravenosti ke koupi (zná - nezná výrobek, má ho v úmyslu koupit) frekvence nákupu ( pravidelná koupě, občasná koupě) uživatelský status ( neužívá, bývalý uživatel) míra užívání (málo, hodně) preference užitných vlastností (kvalita, hospodárnost, servis) stupeň věrnosti značce (malá, vysoká) postoj k výrobku (kladný, záporný)

84 84. Napiš a vysvětli tři typy segmentací
Homogenní - stejné požadavky. Difúzní - co zákazník, to jiný požadavek. Shluková - více skupin, každá jiný požadavek – přirozená segmentace

85 85. Napiš postup segmentace

86 86. Popiš tržní specializaci (výběr tržního segmentu)
Podnik se specializuje na jeden segment, kterému nabízí více výrobků Výhody - platí ve svém oboru za specialistu, pro tento segment bude snadno zavádět i jiné výrobky Nevýhody – riziko ztráty segmentu

87 87. Popiš výrobková specializaci (výběr tržního segmentu)
Podnik se specializuje na jeden výrobek, který nabízí více segmentů, Výhody - platí ve svém oboru za specialistu, tento výrobek bude snadno zavádět pro jiné segmenty Nevýhody – úzký sortiment, riziko – ztráta zájmu o tento typ výrobku, nebo konkurence díky nové technologii nabídne lepší výrobek a zákazník přechází k ní

88 88. Popiš ostatní možnosti tržní specializace
Výběrová segmentace = pro různé segmenty různé výrobky (nekonzistentní sortiment, nižší riziko se ztráty segmentu nebo zájmu o výrobek) Pokrytí celého trhu = všem segmentům uspokojujeme všechny požadavky – prodej více výrobků (velmi náročné)

89 89. Definuj pojem – soustředěný marketing
Specializace na jeden segment a jeden výrobek Výhody: je potřeba nižší kapitál Nevýhody: marketingová krátkozrakost, ztráta segmentu, ztráta zájmu o tento výrobek

90 90. Definuj pojem – nediferencovaný marketing
Podnik nabízí jeden marketingový mix celému trhu Výhody: malé náklady Nevýhody: nižší prodej, riziko nespokojeného zákazníka a přechod ke konkurenci Celkový marketingový mix > Celkový trh

91 91. Definuj pojem – diferencovaný marketing
Trh je rozsegmentován, každému trhu nabízím jiný marketingový mix Výhody: spokojený zákazník, větší prodej Nevýhody: vysoké náklady Marketingový mix "A" > Segment trhu "A" Marketingový mix "B" > Segment trhu "B" Marketingový mix "C" > Segment trhu "C"

92 92. Definuj pojem – koncentrovaný marketing
Trh je rozsegmentován. Ze segmentů si vyberu 1 který je podle mě největší, kterému budu nejlépe uspokojovat potřeby. Pro tento vybraný segment vytvořím jeden marketingový mix. (můžu ho nabízet i ostatním segmentům) Výhody: náklady jsou nízké, ve zvoleném segmentu budou všichni zákazníci spokojeni Nevýhody: pokud nabízím i ostatním segmentům může být zákazník nespokojen,riziko že vyberou nesprávný segment. marketingový mix podniku Segment trhu "A" Segment trhu "B" Segment trhu"C"

93 93. Definuj pojem sortiment
Výrobní program podniku Vše, co podnik nabízí k uspokojení potřeb zákazníka

94 94. Definuj šířku výrobního sortimentu
Počet výrobkových řad, které firma produkuje Např. vyrábíme: 1.boty, 2.kalhoty, 3.kravaty Tj. šířka sortimentu je 3

95 95. Definuj konzistenci výrobního sortimentu
Na kolik budou výrobkové řady podobné z hlediska použití produktů, technologických požadavků, distribučních cest atd. Firma by měla usilovat o konzistentnost výrobkové řady z hlediska technologie a práce s trhem.

96 96. Konzistentní a nekonzistentní sort. – příklady, výhody a nevýhody
Příklad: peněženky, batohy, kabelky Výhody: podobné materiály, stroje, pracovníci Nevýhoda: úzký sortiment, riziko ztráty zájmu o podobné výrobky Nekonzistentní Příklad: peněženky, boty, kalhoty Výhody: široký sortiment, malé riziko ztráty zájmu o podobné výrobky Nevýhoda: jiné materiály, stroje, pracovníci

97 97. Definuj pojem výrobková řada
Výrobková řada je skupina výrobků, které plní podobné funkce.

98 98. Definuj délku výrobkové řady
udává množství typů výrobků (značek) v rámci výrobkové řady daného výrobce

99 99. Definuj hloubku výrobkové řady
počet variant výrobku u jednotlivých položek výrobkové řady

100 100. Definuj prodlužování, zahušťování výrobkové řady
Natahování nahoru – přidávání lepších výrobků za vyšší cenu. Tento způsob prodlužování výrobkové řady je velmi finančně náročný a tak je třeba ho pečlivě zvážit. Natahování dolů – znamená přidávání výrobků nižší kvality s nižší cenou. Tato strategie je nejvíce uplatňována u výrobků běžné spotřeby. K zahušťování výrobkové řady dochází, jestliže jsou přidávány další varianty výrobku v rámci rozpětí výrobkové řady. Firma se vždy musí snažit, ab zákazník dokázal rozlišit každou položku výrobkové řady.

101 101. Definuj profilování výrobkové řady
vede k volbě jedné nebo více položek, které bude firma propagovat jako představitele celé výrobkové řady. Důvodem je zejména nižší nákladnosti na reklamu. Jako představitele výrobkové řady lze zvolit: Výrobky z horního konce výrobkové řady (u prestižního zboží) Výrobky z dolního konce výrobkové řady (u běžného spotřebního zboží) Vždy je nezbytné se profilovat výrobky, které jsou nejvíce žádané.

102 102. Definuj modernizaci výrobkové řady
Zlepšení části nebo celé výrobkové řady Je dána nutností držet krok s konkurencí, v souvislosti s vědeckotechnickým rozvojem.

103 103. Uveď možnosti modernizace výrobkové řady, Napiš výhody a nevýhody
Modernizace všech položek výrobkové řady najednou je značně nákladná a riziková při úspěchu může být značně efektivní Může vést k rychlému získání trhu na úkor konkurence VÝHODY – zákazník změnu zaregistruje, získání trhu na úkor konkurence NEVÝHODY - nákladná, riziková Postupná modernizace výrobkové řady "kus po kuse" je méně finančně náročná a méně riziková, než varianta předchozí může být ohrožena "kopírováním" konkurencí VÝHODY - méně finančně náročná, méně riziková NEVÝHODY - hrozí riziko ohrožení konkurencí, zákazník nemusí změnu zaregistrovat

104 104. Definuj redukci výrobkové řady
selektivní odstranění výrobkové položky pro její zastaralost, ale i nedostatku výrobních kapacit výrobce Redukce se provádí na základě podrobné analýzy a zhodnocení všech variant řešení. Výrobky Fáze ŽC výrobku - úpadek Kvadrant P.A – bídní psy

105 105. Jaká rozhodování provádíme u výrobku
Firma rozhoduje o: Vlastnostech Značce Balení Označování Službách zákazníkům

106 106. Definuj možnosti řízení kvality u výrobku
Obecně pro řízení kvality platí 3 strategie: strategie zlepšování kvality - ANO strategie udržování kvality strategie snižování kvality - NE

107 107. Definuj pojem značka Logo výrobku
Značka v podstatě identifikuje výrobce nebo prodejce Smyslem je odlišení od konkurence