Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

se speciálními vzdělávacími potřebami

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "se speciálními vzdělávacími potřebami"— Transkript prezentace:

1 se speciálními vzdělávacími potřebami
Asistence při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Praha 2009

2 Obsah 1. Úvod - Koncepční změny 2. Legislativní zabezpečení
3. Vývoj problematiky asistenčních služeb 4. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga 5. Ekonomické zabezpečení funkce asistenta pedagoga 6. Specifikace funkce asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním (romský asistent) 7. Činnost asistenta pedagoga při vzdělávání žáků v základních a středních školách, činnost osobního asistenta 8. Závěr - Zhodnocení vývoje

3

4 1. Úvod - Koncepční změny v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází především z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha (Praha 2001) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (Praha 2007) Nařízení vlády č. 689 ze dne o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Vládní usnesení č. 605 ze dne Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením Vládní usnesení č ze dne Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období , vycházející z cílů a úkolů Střednědobé koncepce.

5

6 2. Legislativní zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR od roku 2005
Zákony Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, především zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb. a novely č. 158/2006 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

7 Vyhlášky Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění novely č. 43/2006 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění novely č. 454/2006 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

8 2. Legislativní zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR od roku 2005
Informace MŠMT: Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j / (Věstník MŠMT č. 10/2005)

9

10 3. Vývoj problematiky asistenčních služeb při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR Minulost: Interním pracovníkem školy/školského zařízení, dalším učitelem nebo vychovatelem školní družiny či internátu, v jehož pracovní náplni je stanoven obsah i rozsah individuální péče o žáka se zdravotním postižením. Pracovníkem civilní služby ve smyslu Metodického pokynu k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských zařízeních č.j /99-24. Osobním asistentem, sjednaným pro žáka buď na odboru sociálních služeb příslušného krajského úřadu, úřadu práce, který postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb. včetně realizační metodiky a přiděluje na základě Dohody o vytvoření veřejně prospěšné práce asistenční službu subjektu, který si o ni požádá a má ve své zřizovací listině výkon sociálních služeb, či na bázi aktivit občanských sdružení (např.Rytmus, Akord v Praze), nadací (Výbor dobré vůle Olgy Havlové) event. dalších institucí. Asistentem třídního učitele ve smyslu Metodického pokynu MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele – asistenta učitele č.j / Upřednostňován je zde však asistent z prostředí romské komunity s cílem předcházet komunikačním a adaptačním obtížím a dalším výchovně vzdělávacím problémům především u žáků romského etnika. Studenty středních škol, především pedagogických, zdravotnických a sociálně právních; studenty vysokých škol, především pedagogických fakult, a to v rámci jejich krátkodobých i dlouhodobých praxí, tzv. praktikantů.

11 3. Vývoj problematiky asistenčních služeb při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR Současnost: Resort školství asistent pedagoga = podpůrná služba při vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením - integrované v běžných mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách - s těžkým zdravotním postižením ve speciálních školách pro žáky se sociálním znevýhodněním (především romský asistent) - v přípravných třídách běžných i speciálních škol - v běžných i speciálních školách Resort práce a sociálních věcí osobní asistent = sociální služba.

12 Dodatek vládního usnesení č. 1004/2005 pod č. 710/2007
3. Vývoj problematiky asistenčních služeb při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR Budoucnost: Dodatek vládního usnesení č. 1004/2005 pod č. 710/2007 (sjednocení funkce asistenta pedagoga a osobního asistenta při vzdělávání) ? od

13

14 4. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga od roku 2005
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů § 2 odst. 2 Přímou pedagogickou činnost vykonává: učitel, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, asistent pedagoga, trenér, vedoucí pedagogický pracovník.

15 4. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga od roku 2005
§ 20 – Asistent pedagoga Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd, vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku, středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů, středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělání a studiem pedagogiky, nebo základním vzděláním a absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného zařízeními dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

16 4. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga od roku 2005
§ 22 odst. 1 písm. b/ (1) Studiem pedagogiky se rozumí vzdělání získané studiem v akreditovaném vzdělávacím programu v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném zařízeními dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků b) pro vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga v rozsahu nejméně 80 hodin s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii.

17 4. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga od roku 2005
Seznam institucí, které mají platnou akreditaci vzdělávacích programů k poskytování odborné kvalifikace pro asistenty pedagoga Kontakt: MŠMT, odbor 25, odd. 250 péče o pedagogické pracovníky, Mgr. Jindřiška Naušová, tel ,

18 4. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga od roku 2005
Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů § 16 odst. 9 Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení.

19 4. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga od roku 2005
Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných § 7 Asistent pedagoga Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází. Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga obsahuje název a sídlo právnické osoby, která vykonává činnost školy, počet žáků a tříd celkem, počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dosažené vzdělání asistenta pedagoga, předpokládanou výši platu nebo mzdy, zdůvodnění potřeby zřízení funkce asistenta pedagoga,, cíle, kterých chce ředitel školy zřízením této funkce ve škole dosáhnout, a náplň práce asistenta pedagoga.

20 4. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga od roku 2005
§ 8 odst. 6 Ve třídách, odděleních a studijních skupinách určených pro žáka s těžkým zdravotním postižením mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž 1 je asistent pedagoga. § 8 odst. 7 Ve třídách, odděleních a studijních skupinách, ve kterých se vzdělává žák se zdravotním postižením, může se souhlasem ředitele školy a zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka působit osobní asistent, který není zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy.

21 4. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga od roku 2005
Legislativní zabezpečení „osobní asistence“ představuje § 38 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne : § 39 Osobní asistence Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

22

23 5. Ekonomické zabezpečení funkce asistenta pedagoga
MŠMT vyčleňuje na integraci postižených žáků každoročně částku cca 150 mil. Kč. Tyto finanční prostředky jsou rozepsány z úrovně MŠMT na školské územní orgány úměrně počtu žáků mateřských, základních a středních škol v územní působnosti každého územně správního celku (kraje). MŠMT poskytuje finanční prostředky na pedagogické asistenty všem 14 krajům ČR každoročně v rámci finančních prostředků na integraci a z těchto zdrojů by měl být placen i asistent pedagoga pro konkrétní žáky s těžšími formami zdravotního postižení. Ekonomické zabezpečení vzdělávání je legislativně upraveno vyhláškou MŠMT ČR č. 492/2005 Sb., o krajských normativech.

24 5. Ekonomické zabezpečení funkce asistenta pedagoga
Platové zařazení asistenta pedagoga ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí a svazkem obcí ve smyslu nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb., katalog prací č , se uskutečňuje na základě nejnáročnějších požadovaných činností a odborné kvalifikace. Platové zařazení je možné od 4. do 8. platové třídy podle požadavků školy a školského zařízení na náročnost vykonávané práce. Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, proto mu náleží platový tarif podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 8 týdnů dovolené. Míru přímé pedagogické činnosti stanoví asistentu pedagoga ředitel školy nebo školského zařízení podle přílohy Nařízení vlády č. 75/2005 o přímé pedagogické činnosti v rozsahu 20 až 40 hodin týdně podle potřeby školy či školského zařízení.

25 5. Ekonomické zabezpečení funkce asistenta pedagoga
Od rozšíření Katalogu prací: Povolání č „ Bezpečnostní pracovník” Střežení objektů Obsluha bezpečnostních systémů Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském zařízení ve večerních a nočních hodinách. Bezpečnostní pracovník není pedagogickým pracovníkem (4. platová třída, 5 týdnů dovolené, bez požadavku na vzdělání). Případné konzultace: MŠMT - Mgr. Jana Ondrejčeková, tel

26 5. Ekonomické zabezpečení funkce asistenta pedagoga
Povolání č „pracovník sociální péče“ není pedagogickým pracovníkem 3. – 4. platová třída možnost zaměstnat absolventy praktických škol Právní výklady odboru 14 MŠMT č.j / č. 3/2006

27

28 6. Specifikace funkce asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním (romský asistent)
MŠMT koordinuje především vzdělávání asistentů pedagoga. V programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2005 byla přidělena dotace organizaci Humanita Profes o.p.s. na projekt „Pedagogické minimum pro vychovatele – asistenty pro děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí” ve výši 300 tisíc Kč. Celková hodinová dotace kursu je 80 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny na část teoretickou – přednášky cca 30 hodin a na část praktickou – cca 50 hodin interaktivních seminářů. Součástí získání certifikátu o absolvování kursu je i účast na 40 náslechových hodinách ve třídách. Komplexní vzdělávací program pro asistenta pedagoga bude navržen, pilotně ověřován a financován v připravovaném projektu „Otevřená cesta” v rámci programů ESF.

29

30 1. Doporučené činnosti „asistenta pedagoga”
7. Činnost asistenta pedagoga a osobního asistenta při vzdělávání žáků v základních a středních školách 1. Doporučené činnosti „asistenta pedagoga” u žáka se zdravotním postižením integrovaného v běžné základní škole speciálně pedagogické metody výuky čtení, psaní a počítání podpora smyslového vnímání, pozornosti, koordinace, myšlenkových operací, způsobů chování v rámci multisenzoriální výchovy trénink úpravy chování aktivizace izolovaných schopností rozvoj grafomotoriky speciální logopedické činnosti alternativní komunikační programy výuka prostorové orientace výuka znakové řeči psychoterapeutická sezení.

31 7. Činnost asistenta pedagoga a osobního asistenta při vzdělávání žáků v základních a středních školách 2. Doporučené činnosti „asistenta pedagoga” u žáků se sociálním znevýhodněním pomoc žákům při aklimatizaci na školní prostředí pomoc pedagogům školy při komunikaci s žáky spolupráce s rodiči žáků spolupráce s romskou, popř. jinou komunitou v místě školy

32 CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
7. Činnost asistenta pedagoga a osobního asistenta při vzdělávání žáků v základních a středních školách CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oddělení speciálního testování Vedoucí: Mgr. Radek Schindler Kontakt: tel e´mail

33 7. Činnost asistenta pedagoga a osobního asistenta při vzdělávání žáků v základních a středních školách 3. Doporučené činnosti „asistenta pedagoga” u žáků středních škol Projekt MŠMT „Maturita bez handicapu“ předložený Ústavem pro informace ve vzdělávání, ředitelkou RNDr. Pavlou Zieleniecovou, CSc. Kapitola 7.3 Závěry týkající se asistence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při maturitní zkoušce: Úlohou asistenta je pomoci žákům překonat vnější překážky při zkouškové situaci. Asistent v žádném případě nezasahuje do řešení úloh. Nekomentuje případné žákovy chyby – ani slovně, ani jiným způsobem nenaznačuje správná řešení. Míra a forma pomoci asistenta se řídí ústní dohodou se žákem před začátkem zkoušky. Organizačně – technické podmínky pro pomoc asistenta ve třídě je třeba upravit tak, aby ostatní žáci nebyli rušeni. Dosud chybí zpětná vazba týkající se tlumočení do znakové řeči, kdy by tlumočník zároveň nebyl členem pedagogického sboru školy.

34 3a. Činnost asistenta u žáka zařazeného do skupiny
7. Činnost asistenta pedagoga a osobního asistenta při vzdělávání žáků v základních a středních školách 3a. Činnost asistenta u žáka zařazeného do skupiny se středním stupněm omezení ve středních školách asistence při orientaci v testových materiálech asistence při zápisu testových odpovědí asistence při manipulaci s testovými materiály, psacím náčiním a kompenzačními pomůckami asistence při orientaci a pohybu

35 7. Činnost asistenta pedagoga a osobního asistenta při vzdělávání žáků v základních a středních školách 3b. Činnost asistenta u žáka zařazeného do skupiny s těžkým stupněm omezení ve středních školách Žáci zařazení do skupiny s těžkým stupněm omezení již v důsledku svého handicapu nemohou pracovat s testovým sešitem a zkoušku proto konají jiným, náhradním způsobem. Tehdy je asistent zprostředkujícím komunikačním článkem mezi žákem a zkoušejícím. Jedná se o způsob, jímž jsou řešeny zcela výjimečné případy. Forma zkoušky je určena individuálně pro každého žáka o zohledňuje jeho specifická omezení. V případě tlumočení do znakové řeči je vedle žákova asistenta jmenovaného školou přítomen i nezávislý tlumočník.

36

37 Přepočtení na plně zaměstnané
Počet asistentů pedagoga v ČR Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2008 Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané Celkem Ženy Asistenti pedagogů Pro žáky se zdravotním postižením 3 450 3 246 2 415,4 2 259 Pro žáky se sociálním znevýhodněním 467 392 422,3 353,4

38 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT pro rok 2009 ve výši 30 mil. Kč
7. Činnost asistenta pedagoga a osobního asistenta při vzdělávání žáků v základních a středních školách Vyhlášení rozvojového programu MŠMT pro rok 2009 ve výši 30 mil. Kč Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách

39 7. Činnost asistenta pedagoga a osobního asistenta při vzdělávání žáků v základních a středních školách Úskalí při zavádění funkce asistenta pedagoga: nezkušenost s obsazováním týmu souběžně působících pedagogů (3 a více) v jedné třídě nestanovené kompetence souběžně působících pracovníků v jedné třídě nesystémové obsazování míst asistentů pedagoga (interní konkurs) absence databáze zájemců o funkci asistenta pedagoga (ve spolupráci s úřadem práce) nevyužívání funkce „pracovníka sociální péče” a „bezpečnostního pracovníka“ problém zajištění podpůrných asistenčních služeb ve školských zařízeních (přípravný stupeň ZŠ speciální)

40 8. Závěr Zhodnocení vývoje v oblasti zabezpečování podpůrných personálních služeb při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Do roku 1997 bylo běžnou praxí ve školách ČR, kde se vzdělávali žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, působení jednoho pedagogického pracovníka – učitele – ve třídě. Od roku 1997, kdy vešla v platnost vyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách, byla poprvé ustanovena možnost souběžného působení dvou pedagogických pracovníků v jedné třídě. Zajištěno bylo nejen efektivnější speciálně pedagogické působení na žáky, ale i jejich bezpečnost. Významnou úlohu sehrála v této době pomoc pracovníků civilní služby. Uvedený model byl překonán legislativními předpisy z let 2004 a 2005 (vyhláška č. 73/2005 Sb.), kdy po vzoru kulturních zemí EU a potřeb speciálně pedagogické praxe v ČR byla ustanovena možnost další personální podpory při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v podobě souběhu tří pedagogických pracovníků ve třídě, kde jsou vzděláváni žáci s těžkým zdravotním postižením, z nichž nejméně jeden je asistentem pedagoga.

41

42 Děkuji vám za pozornost a těším se na další spolupráci
PhDr. Marta Teplá MŠMT ČR, odbor speciálního vzdělávání Praha 1, Karmelitská 7 Tel.:


Stáhnout ppt "se speciálními vzdělávacími potřebami"

Podobné prezentace


Reklamy Google