Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závist?!.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závist?!."— Transkript prezentace:

1 Závist?!

2

3

4 Otázky? Co je vlastně závist? Jak poznám jestli jsem závistiví?
Jak se dá závisti zbavit? Co způsobuje závist v našem životě? Kde se závist bere? Jak vzniká? Co o závisti říká Bible? Týká se to i mě? Jak poznat co je a co není závist?

5 Co je vlastně závist?

6 Něco málo o slovech a jazycích 
POSLOUCHAT? POSLOUCHAT!

7 8 druhů závisti podle Bible
1. kaw-naw' 8. of-thal-mos' 2. kin-aw' 7. pon-ay-ros' Závist 3. dzay'-los 6. khaw-mad' 4. thon'-os 5. dzay-lo'-o

8 1. Závist ve smyslu žárlivosti kaw-naw' (32 výskytů v Bibli)
ve smyslu žárlivost (na žárlivost je kladen největší důraz) být puzen k něčemu provokovat k žárlivosti být horlivý ve špatném slova smyslu

9 1. Závist ve smyslu žárlivosti kaw-naw' (32 výskytů v Bibli)
Co vše sem patří: závidění majetku závidění dětí (například pro ty, co nemohou mít děti) závidění blahobytu a bezstarostnosti sourozenecká žárlivost žárlivost v manželství žárlivost ve službě (žárlit na něčich obdarování, schopnosti, atd...) Bůh taky žárlí (podobné jako třeba v manželství), je to třeba jako kdyby muž před zraky všech začal líbat jinout ženu než svou manželku (tak nějak na Boha působí modloslužba)

10 1. Závist ve smyslu žárlivosti kaw-naw' (32 výskytů v Bibli)
Genesis 26:13-14 A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, až se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět . Žalmy 73:2-3 Mé nohy ale skoro uklouzly, mé kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž závidět pyšným vida blahobyt ničemných Žalmy 106:16 V táboře žárlili na Mojžíše, na Árona, jenž byl Hospodinův svatý; Deut 32:21a Popouzeli mě lžibohem k žárlivosti, svými přeludy mě uráželi;

11 2. Závist ve smyslu určité horlivosti kin-aw' (44 výskytů v Bibli)
žárlivost, závist, vyjadřuje taky určitou horlivost něco jako horlivá žárlivost/závist hněv, závist, žárlivost, zápal (vášeň pro něco), soupeření, horlivost

12 2. Závist ve smyslu určité horlivosti kin-aw' (44 výskytů v Bibli)
Co to může být: něco co člověka vnitřně sžírá a ničí snažit se dělat vše jen pro to, abychom měli to co druzí, nebo ještě víc s závistí se může setkávat každý z nás a je těžké před ní obstát, hlavní je ji v sobě neživit žárlivost může být i oprávněná například v případě že muž podezřívá svou ženu z nevěry nebo naopak, ve SZ to pak řešil sám Bůh Bůh žárlí i tímto druhem žárlivosti vyjadřuje to i určitou touhu po Bohu (viz. David) často se používá když Hospodin mluví ve své horlivosti/žárlivosti může to být určitý zármutek z toho, že se nedodržuje Boží zákon

13 2. Závist ve smyslu určité horlivosti kin-aw' (44 výskytů v Bibli)
Přísloví 14:30 Krotké srdce dodává tělu na životě, závist je ale jako kostižer. Přísloví 27:4 Zloba je krutá a hněv prudký, kdo však obstojí před závistí? Kazatel 4:4 Shledal jsem také, že všechno pachtění a snaha o úspěch pramení z lidské závisti vůči bližnímu. I to je marnost a honba za větrem! Žalm 69:9-10 Za cizího mě mají mí bratři, cizincem jsem pro syny své matky, neboť horlivost o tvůj dům mě strávila, tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne.

14 3. Závist ve smyslu velkého hněvu dzay'-los (16 výskytů v Bibli)
něco jako vařící hněv, dalo by se to přirovnat ke stavu kdy už voda v konvici téměř vře, nebo k tomu co se děje předtím než člověk vybuchne [dá průchod hněvu] vnitřní pocit vybuchnutí v negativním smyslu je to žárlivost a v pozitivním horlivost řevnivost, žár

15 3. Závist ve smyslu velkého hněvu dzay'-los (16 výskytů v Bibli)
Co to může být: závist něčich úspěchu tady se říká že v závisti nemáme zůstávat pokud jsme závistiví, tak to ukazuje na to, že ještě nejsme tak blízko Kristu, jak bychom měli, jinými slovy, že žijeme tělesně závist vytváří prostor pro další špatné věci Ježíš byl horlivý pro Boží věci (je to ten pozitivní význam toho slova) – Ježíš měl tenhle velký hněv ve smyslu touhy po někom (něčem) a to jak pozitivní, tak negativní nemáme druhé pudit k žárlivosti, pokud ale naše horlivost pudí další k tomu aby se změnili, tak je to dobře i my můžeme mít Boží žárlivost (souvisí to s určito ochranou a touhou po dobru pro druhé)

16 3. Závist ve smyslu velkého hněvu dzay'-los (16 výskytů v Bibli)
Skutky 13:44-45 Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město. Když Židé uviděli ty davy, naplnila je závist a začali rouhavě popírat, cokoli Pavel řekl. Jan 2:17 Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mne stráví.‘ 2. korintským 9:2 Znám přece vaši ochotu, o níž s hrdostí makedonským bratřím říkám, že Achaia je už od loňska připravena. Vaše horlivost byla pobídkou pro mnohé z nich. 2. korintským 11:2 Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu.

17 4. Závis ve smyslu radost z neštěstí druhého thon'-os (9x v Bibli)
vyjadřuje přímo závist, vyjadřuje radost z toho, když někdo zakouší neštěstí nebo bolest zkaženost rozpad, úpadek silný pocit (touha) která roste v duši v důsledku hříchu souvisí s porušenou myslí závidí, že někdo druhý je lepší nebo se mu daří, přitom však nemá touhu se stát jako ten člověk, ale spíše chce toho druhého srazit na svou úroveň

18 4. Závis ve smyslu radost z neštěstí druhého thon'-os (9x v Bibli)
Co to je: radost ze špatnosti druhých a ještě je v tom podporovat tohle je ta závist o které se říká, že ti kdo ji mají tak určitě nebudou v Božím království někdo naoko slouží Bohu jen proto aby si něco dokázal, protože se chce někomu vyrovnat takovouto závist máme odhazovat a vůbec ji nedávat ve svém životě prostor Pán Ježíš byl ten komu záviděli a který musel této zášti čelit závist vzniká z nezdravého poznání Bible, falešného učení a z toho, když se někdo nedrží Boha

19 4. Závis ve smyslu radost z neštěstí druhého thon'-os (9x v Bibli)
Římanům 1:28-29 Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné. Jsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti; Galatským 5:19-21 Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království Filipským 1:15 Někteří sice kážou Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým úmyslem. 1.Petr 2:1 Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání

20 5. Závist ve smyslu horlivá touha po něčem dzay-lo'-o (12x v Bibli)
ve smyslu horlivá touha po něčem, být na něco zaměřený, oddaný tomu, zaměřit na to srdce horlivě po něčem prahnout určitá pocitová vřelost (pozitivní nebo negativní) horlivě být do něčeho zapojen rozhorlit se (pro něco)

21 5. Závist ve smyslu horlivá touha po něčem dzay-lo'-o (12x v Bibli)
Co to je tady to je velké varování pro všechny věřící, musíme si dávat pozor na co se zaměřujeme a po čem toužíme už na nic jiného nemysleli než jak se ho zbavit (negativní pocity, být zaměřený přímo proti němu, atd...), se stejným druhem závisti se setkávali i apoštolové například Pavel máme se cele upínat k Božím věcem tam kde je láska, tam nemá závist místo, takže pokud závidíme, znamená to, že nemáme dostatek lásky myšleno, soustředím se na to, přemýšlím nad tím, mám k vám vřelé city,...

22 5. Závist ve smyslu horlivá touha po něčem dzay-lo'-o (12x v Bibli)
Jakub 4:1-4 Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou? Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem. Skutky 7:9 Jákobovi synové žárlili na svého bratra Josefa a prodali ho do Egypta; ale Bůh byl s ním, 1. korintským 12:31 Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu 1. Korinstkým 13:4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

23 6. Závist ve smyslu toužit po něčem khaw-mad' (28x v Bibli)
být něčím přitahován, toužit po něčem, mít v něčem potěšení nebo rozkoš, žádoucí, požadované, přání si něčeho, drahé věci (něco drahého, vzácného) chtíč, velká radost, krása něco co na první pohled vypadá neškodně a navíc atraktivně je to právě to o čem Bůh mluví v desateru

24 6. Závist ve smyslu toužit po něčem khaw-mad' (28x v Bibli)
Co to může být: něco krásného touha po schopnostech touha po majetku chtíč záliba ve špatných věcech

25 6. Závist ve smyslu toužit po něčem khaw-mad' (28x v Bibli)
Genesis 2:9 Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Exodus 20:17 Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“ Přísloví 6:25 Nedychti v srdci po její kráse, ať tě svými řasami neuchvátí! Přísloví 1:22 „Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání, hlupáci poznání nenávidět?

26 7. Závist ve smyslu zla, špatnosti pon-ay-ros' (79 výskytů v Bibli)
ve smyslu zlo, špatnost zlý člověk, trestný čin, více zlý, zlé věci, vychází ze slova škodlivý, zraňující souvisí s určitou degradací, úpadkem morálně trestuhodný zlomyslný

27 7. Závist ve smyslu zla, špatnosti pon-ay-ros' (79 výskytů v Bibli)
Co to je pocit určitého zla, křivdy, nemorálního jednání Bůh říká, že ze všemi těmi věcmi se budeme setkávat a že si s tím nemusíme lámat hlavu a naopak můžeme mít radost. Můžeme mít radost i když se na nás lidé dopouští zla, trestných činů, přejí nám zlé věci, atd... je zde tímto výrazem označován i satan, jako přímé zlo nemáme jednat se zlými lidmi, tak jak oni s námi můžeme se modlit za Boží vysvobození od zla (zlých lidí, jakéhokoliv působení zla v našem životě) máme si ošklivit zlo a zlé jednání

28 7. Závist ve smyslu zla, špatnosti pon-ay-ros' (79 výskytů v Bibli)
Matouš 20:15 Nesmím si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí?' Matouš 5:11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Matouš 5:37 Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého. Matouš 6:13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Římanům 12:9 Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

29 8. Závist od pohledu of-thal-mos' (100 výskytů v Bibli)
doslova oko, oči – oko je lampou těla, jestliže tě svádí tvé oko, jak to že vidíš třísku v oku svého bratra, atd... zrak závist od pohledu (vlivem toho co vidíme)

30 8. Závist od pohledu of-thal-mos' (100 výskytů v Bibli)
Marek 7:20 Potom řekl: "Co z člověka vychází, to člověka špiní. 21 Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, 22 cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist , urážky, pýcha, potrhlost. 23 Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka." ve smyslu že závidíme to, co vidíme u druhých Matouš 5:29 Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Matouš 6:23 Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?

31 Souhrn Závist je daleko širší téma než si myslíme
Závist souvisí s věcmi se kterými každodenně bojujeme Nejlepší zbraně proti závisti jsou láska, modlitba a následování Pána Ježíše Jak jsme na tom my?

32 Konec


Stáhnout ppt "Závist?!."

Podobné prezentace


Reklamy Google