Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skalární součin Určení skalárního součinu Udává průmět vektoru na druhý vektor, násobený velikostí druhého vektoru. Výsledkem je číslo (skalár) Nezávisí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skalární součin Určení skalárního součinu Udává průmět vektoru na druhý vektor, násobený velikostí druhého vektoru. Výsledkem je číslo (skalár) Nezávisí."— Transkript prezentace:

1 Skalární součin Určení skalárního součinu Udává průmět vektoru na druhý vektor, násobený velikostí druhého vektoru. Výsledkem je číslo (skalár) Nezávisí na souřadné soustavě V kartézských souřadnicích platí cos 0  = cos 90  = cos 180  = +1 0

2 Vektorový součin Určení vektorového součinu Výsledkem je vektor kolmý na oba zadané vektory Velikost vektorového součinu je rovna Nezávisí na souřadné soustavě Orientace vektorového součinu vůči rovině je taková, že z vrcholu vektoru vidíme otočení vektoru do směru vektoru pod úhlem menším než 180 

3 Vektorový součin Určení vektorového součinu V kartézských souřadnicích platí = ( a x, a y, a z ) = ( b x, b y, b z ) = ( c x, c y, c z ) y Složka x vektorového součinu závisí na ostatních složkách ( y,z ) vektorů a,b Pořadí členu s kladným znaménkem je dán cyklickým pořadím vektorů c,a,b c x = a y b z - a z b y c y = a z b x - a x b z c z = a x b y - a y b x

4 Vektorový součin Jaký je vektorový součin vektorů c x = a y b z - a z b y c y = a z b x - a x b z c z = a x b y - a y b x Jaký je skalární součin Vektorový součin je kolmý na oba vektory

5 Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli Magnetická síla je dána vektorovým součinem rychlosti a magnetické indukce Magnetická síla je kolmá na směr rychlosti a kolmá na směr magnetické indukce  magnetická síla nekoná práci, konstantní pole neurychluje částici Letí-li částice rovnoběžně s magnetickou indukcí, nepůsobí na ni magnetická síla jednotka [ B ]= T … Tesla

6 Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli Rychlostní selektor Vektory magnetické indukce a elektrického pole kolmé na vektor rychlosti nabité částice Pouze částice s rychlostí splňující podmínku se nebude účinkem polí vychylovat

7 Rychlostní selektor Jaká musí být intenzita E elektrického pole, aby se částice o náboji q = 2e, v magnetickém poli o magnetické indukci 0,1 T působícím kolmo na její rychlost v = 14 000 m/s, pohybovala přímočaře? Výsledná síla musí být nulová

8 Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli Vletí-li nabitá částice do magnetického pole kolmo na směr magnetické indukce, začne kroužit po uzavřené trajektorii Využito v cyklických urychlovačích Magnetická síla působí jako síla dostředivá

9 Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli Jaký bude poloměr kruhové dráhy elektronu o rychlosti 0,5 c v magnetickém poli s magnetickou indukcí 10 -3 T?

10 Pohyb nabité částice v mag. poli Jaká je frekvence (počet oběhů za jednotku času) nabité částice kroužící v magnetickém poli kolmo na směr magnetické indukce? 1 oběh  dráha s = 2  r frekvence frekvence oběhu závisí na rychlosti částice pouze díky zvýšení hmotnosti

11 Pohyb nabité částice v mag. poli Jaká je frekvence (počet oběhů za jednotku času) elektronu kroužícího rychlostí 0,5 c v magnetickém poli kolmo na směr magnetické indukce o velikosti 10 -3 T? frekvence

12 Použití urychlovačů Defektoskopie Terapeutické a diagnostické účely Sterilizace Implantátory Vpravují ionty do materiálu Výroba radionuklidů Studium jaderných reakcí a částic Realizace Zdroj iontů + urychlovací trubice (vakuum) Cyklické, lineární, vstřícné svazky

13 Cyklické urychlovače Částice udržovány na kruhové (spirálové) dráze magnetickým polem kolmým na rovinu pohybu Částice urychlovány střídavým elektrickým polem nebo indukovaným napětím vzniklým vzrůstem magnetické indukce Maximální dosažitelná energie Nejsnazší je urychlit lehké částice (elektrony)

14 Cyklické urychlovače Maximální dosažitelná energie cyklického urychlovače je závisí na magnetické indukci a poloměru urychlovače Na jakou maximální energii (v MeV) je možné urychlit elektron, je-li B =10 -2 T a r =0,5 m? Výsledek je přibližný, neboť vychází z klasického vzorce pro kinetickou energii a proto i byla dosazena klidová hmotnost

15 Cyklické urychlovače Maximální dosažitelná energie cyklického urychlovače je závisí na magnetické indukci a poloměru urychlovače Na jakou maximální energii (v MeV) je možné urychlit proton, je-li B =10 -2 T a r =5 km? Výsledek je přibližný, neboť vychází z klasického vzorce pro kinetickou energii a proto i byla dosazena klidová hmotnost

16 Cyklotron Rezonanční kruhový urychlovač protonů a těžších iontů Spirálová dráha, proměnlivé r, konstantní B Urychlování střídavým elektrickým polem v prostoru mezi dvěma pólovými nástavci (duanty) Urychlovány pouze částice, které vstoupí do prostoru mezi duanty ve správný okamžik Zdroj iontů ve středu Samočinné fázování + - + - - - ++ frekvence oběhu částic frekvence urychlovacího elektrostatického pole

17 Cyklotron Nerelativistický cyklotron m = konst.  f = konst. Maximální energie protonů ~20 MeV Nerelativistický cyklotron nelze použít na urychlování elektronů Relativistický cyklotron = sychrocyklotron = fázotron Splnění rezonanční podmínky na frekvenci urychlovacího pole při relativistickém vzrůstu hmotnosti částice Ke zvýšení energie částic je nutné snížit frekvenci urychlovacího pole  ~ GeV

18 Mikrotron Urychlovač elektronů s pevnou frekvencí První oběh: m=m 0 → m=2m 0 Druhý oběh: m=2m 0 → m=3m 0 Třetí oběh: m=3m 0 → m=4m 0 Dutinový rezonátor Při každém oběhu získá elektron kinetickou energii rovnou klidové energii  čas oběhu je rostoucí celočíselný násobek frekvence urychlovacího napětí Dosažitelná energie ~20 MeV Použitelné pouze pro elektrony (urychlení o 0,5 MeV při každém průchodu rezonátorem)

19 Protonový synchrotron Rychlost se mění v širokém rozmezí Dráha s konstantním poloměrem Pro každou rychlost v existuje pro daný poloměr dráhy určitá hodnota B a urychlovací frekvence f Dosažitelná energie 10 GeV, poloměr 28 m, hmotnost magnetu 36 000 t, 10 10 protonů v pulsu


Stáhnout ppt "Skalární součin Určení skalárního součinu Udává průmět vektoru na druhý vektor, násobený velikostí druhého vektoru. Výsledkem je číslo (skalár) Nezávisí."

Podobné prezentace


Reklamy Google