Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie nemocného a zdravotníka PSYCHOLOGIE V OŠETŘOVATELSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie nemocného a zdravotníka PSYCHOLOGIE V OŠETŘOVATELSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 Psychologie nemocného a zdravotníka PSYCHOLOGIE V OŠETŘOVATELSTVÍ

2 Informace o předmětu  Dvousemestrový předmět, 25 výukových jednotek, 15 v zimním semestru (9x praktika, 6x přednášky), 10 v letním semestru (7x praktika, 3x přednášky).  Zápočet (ZS) docházka a aktivní práci při praktických cvičeních Evidenční karta studenta s podpisy vyučujících - 80% podpisů  Zápočet (LS) docházka a aktivní práci při praktických cvičeních Evidenční karta studenta s podpisy vyučujících - 80% podpisů  vypracování kazuistiku pacienta (power point) z psychologického hlediska a aktivní prezentace  odevzdání seznamu přečtené literatury k předmětu psychologie. (může být i beletrie s psychologickou tématikou).

3 Informace o předmětu  Zkouška - ústní formou v LS 2. ročníku, losovány tři otázky (z obecné psychologie a psychologie osobnosti, z vývojové psychologie a z psychologie v ošetřovatelství).  Psychologie je součástí SZZK z humanitních předmětů.  Základní studijní texty Raudenská, Javůrková: Lékařská psychologie ve zdravotnictví Zacharová, Šimíčková-Čížková: Základy psychologie pro zdravotnické obory Venglářová, Mahrová: Komunikace pro zdravotní sestry lucie.bankovska@lf3.cuni.cz mirka.kolinova@lf3.cuni.cz karolina.dvorska@lf3.cuni.cz Podrobné a aktuální informace na webu – aplikace Výuka.

4 Zdraví, nemoc základní termíny  Zdraví - stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady (WHO)  Nemoc x choroba (illness x disease)  Biologická, psychologická a sociální rovina nemoci  Integrace psychických a somatických faktorů ve vzniku a průběhu nemoci – psychosomatické pojetí  Nemoc jako změna životní situace

5 Nemoc a změna životních potřeb Nezměněné, modifikované a nově vzniklé potřeby  Potřeba sociálního kontaktu, porozumění a pomoci  Potřeba bezpečí a jistoty  Potřeba podnětů a činnosti  Potřeba realizace krátkodobých a dlouhodobých cílů (perspektiva)  Vždy ovlivněno osobností pacienta, jeho životní situací, charakterem onemocnění a jeho prognózou  Prožívání nemoci v čase

6 Důležitý kontext onemocnění  zásah do sebepojetí někdy i sebeúcty pacienta  změna sociální role a sociálního statusu  sociální zázemí - úloha v léčbě a rekonvalescenci  psychosomatický kontext onemocnění – zájem o životní příběh a výklad v kontextu  nemocný jako součást rodinného systému

7 Nemoc – náročná životní situace  Reakce na náročnou situaci – různá míra adaptivity  Dynamický proces  Strategie zaměřené na řešení problému x strategie zaměřené na vyrovnání se s emocionálním stavem  Agrese (přímá, přenesená, pasivní agrese, autoagrese)  Regrese  Další nevědomé obranné mechanismy (popření, vytěsnění, racionalizace, intelektualizace, projekce, projektivní identifikace, disociace, štěpení, kompenzace…)

8 Strategie zvládání náročných situací  Snížit ohrožení  Tolerovat (unést) co změnit nelze  Zachování pozitivního obrazu sebe sama  Péče o duševní rovnováhu  Hledání cesty k regeneraci  Zachování sociálních kontaktů  Prostor pro podpůrnou terapii

9 Soukromí  Lékařské tajemství (x oznamovací povinnost)  Respekt k soukromí – organizační a provozní podmínky  Empatický přístup  Citlivé informace  Obnažení pacienta  Intimní prostor  Snížení napětí vysvětlením, popsáním úkonu

10 Schopnost zvládat onemocnění je závislá na:  A. Bezprostředním subjektivním dopadu onemocnění Perspektivě brzké změny k lepšímu Míře bezmoci a závislosti na okolí Míře závažnosti onemocnění  B. Osobnosti nemocného, životní situaci, sociálním zázemí, předchozí zkušenosti  C. Přístupu a charakteru péče ošetřujících

11 Osobnost pacienta  Osobnostní struktura – temeprament, interpersonální charakteristiky, schopnost sebeovládání, dostupné adaptační mechanismy, míra frustrační tolerance.  Míra sugestibility, vztahovačnosti, egocentrismu, sebeovládání  Inteligence nemocného – ve smyslu kapacity pro porozumění situaci a vyhodnocení souvislostí  Věk  Životní situace  Sociální zázemí, blízké vztahy  Předchozí zkušenosti (s nemocí, s léčbou, s krizovými situacemi)  Regresní reakce

12 Typy postojů pacienta k nemoci 1. Realistický 2. Hrdinský 3. Bagatelizující 4. Popírající (repudiační) 5. Nosofobní 6. Nosofilní 7. Hypochondrický 8. Účelový

13 Je vůbec nemocný?  Zisk z nemoci  Únik do nemoci  Simulace x agravace obtíží  Munchausen syndrom (by proxy)  Disimulace  Faktitivní porucha x psychogenní obtíže  Disociativní obtíže  Hypochondrie v zrcadle psychopatologie (od osobnostního rysu, přes OCD, somatoformní poruchu až po bludnou symptomatiku)

14 Kazuistika HS  Chlapec zemřel ve 4 letech. Byl 25x přijat do nemocnice a více než 300x u pediatra.  Již v prvním roce života byl vyšetřován pro neprospívání, nespočetné množství obtíží, chronické infekce, astma, alergie, jídelní obtíže spojené zejména se zvracením.  V třetím roce života konsilium účast dětského psychiatra, ale vyšetření matka odmítla. Dítě opakovaně zvracelo, ( navštěvovala lékaře prakticky denně) pro zažívací obtíže dítěte a neustupující průjem.  Když chlapec zemřel, byla matka obviněna z vraždy dítěte, protože se ukázalo, že zemřel v důsledku chronické otravy, histologické vyšetření ukázalo, že otrava musela trvat 2-3 roky.  Matka přiznala, že preparát dítěti podávala, ale pouze několikrát v posledních měsících života, protože mu chtěla dát něco příjemného na chuť.  Nikdo ze známých nevěřil, že by mohla něco udělat dítěti. Měla problémy se lhaním, většinou ve spojení se snahou získat zájem o svou osobu v důsledku presentovaných zdravotních obtíží (leukémie, léčba chemoterapie, dialýza). Žádné známky duševní choroby.

15 Kazuistika OP  35letý muž, svobodný, bezdětný, žije s matkou, aktuálně bez práce  V pracovní anamnéze několik zajímavých a náročných zaměstnání, v posledních letech spíše pomocné práce, dva roky doma  Přichází pro úzkosti, kterého nenechají fungovat v pracovním ani osobním životě, vázány na obavy z chorob  Referuje kvasinkovou infekci na jazyku, zvýšenou únavnost, kterou interpretuje jako důsledek poruchy krvetvorby a prýštění v oblasti ledvin  Podrážděný, rezonantní, trvá na alternativní léčbě  Přesvědčen o letálním charakteru onemocnění  Po psychiatrickém vyšetření patrná rozsáhlá psychotická produkce bludného i halucinatorního charakteru  Roky veden jako hypochondrická porucha praktickými lékaři, které často navštěvoval

16 Postoj pacienta k nemoci  Tentýž pacient může zaujímat různé postoje s ohledem na kontext onemocnění, postoj se může vyvíjet a často vyvíjí v čase  Ambivalentní postoj k nemoci  Rizikové: méněcennost, rezignace, beznaděj, bilanční úvahy (zásady komunikace s rizikovým pacientem)  Postoj k nemoci a k léčbě - zásadní pro léčebný proces  Zdravotník může postoj pacienta ovlivnit způsobem komunikace s ním

17 Psychologie zdravotníka  Náročnost profese, vhodné osobnostní předpoklady  Riziko vyhoření – možnosti prevence  Vztah jako součást profese  Vnímání zdravotníka na ose: bezpečí x hrozba, důvěra x nedůvěra, autorita kterou respektuje, nebo se vůči ní bouří  Postoj zdravotníka k nemoci – objektivně zjistitelné příznaky  Nepřestávat vidět pro nemoc člověka, který nemocí trpí  Odborník - expert x partnerský přístup  Paternalismus, hyperprotektivita

18 Co se od ošetřovatele očekává?  Karel Kopřiva (1997) výzkum  sestry a sociální pracovnice dotazovány  kdyby se někdo z vašich blízkých ocitl v domově důchodců, jaké tři vlastnosti nebo schopnosti jeho ošetřovatelek byste mu přála (profesionální schopnosti i běžné lidské vlastnosti):  1. vlídnost, ochota, láska  2. empatie, vcítění porozumění  3. trpělivost, vyrovnanost, klid  4. odbornost, profesionalita, znalosti

19 Jak na tom pracovat  Sheila Cassidy (Birmingham) – jeden z prvních britských hospiců – po 15 letech – nejnáročnější práce – duševní zdraví personálu  Péče o sebe jako podmínka péče o druhé  Milovat druhého jako sebe samého (mít úctu, odpouštět, pečovat)  Péče o duši – větší citlivost k vlastnímu prožívání, směřování a potřebám – čas na relaxaci, reflexi a radost  Péče o tělo  Péče o myšlenkový arzenál  Chvála odpočinku  Základy psychohygieny

20  Iatropatogenie -preventivní, diagnostický nebo terapeutický postup zdravotníka, který má za následek poškození zdraví nemocného.  Iatropatogenie - somatická, psychická a sociální  Hospitalismus - nepříznivý duševní stav – nemocný si zvykne na pasivitu, snižuje se tendence start se o sebe, zúží se jeho zájmy, život mimo nemocnici se může stát hrozbou.  Prevence hospitalismu - omezení délky hospitalizace, umožnění návštěv (pobyty matky s dítětem na oddělení), úprava nemocničního režimu

21 Pravidla produktivního jednání  Uvedení do léčebného prostředí (vysvětlení neznámých věcí, seznámení s prostředím)  Snaha o redukci záporných emocí (strach, úzkost, stud, beznaděj) dostupnými prostředky  Zainteresovaný vztah k nemocnému (projev zájmu, vyslechnutí, projev sympatií)  Podpora a pomoc (nebýt se svými obtížemi sám)  Udržování kontaktu s nemocným, optimistická atmosféra  Úsilí o aktivizaci pacienta (dodávání odvahy, zvyšování kompetence pacienta)  Trpělivost, zájem, ocenění

22 Komunikace  Komunikační schopnosti jako součást profesní výbavy  Sociální komunikace x strukturovaná komunikace x terapeutická komunikace  Efektivní komunikace  Srozumitelnost  Zachování důstojnosti  Výběr důležitých informací (přehlednost)  Prostor pro dotazy i pro diskuzi  Kongruentní

23 Jak podávat informace  Pravdivě, ohleduplně, srozumitelně a empaticky – v kontextu zdravotního stavu a životní situace  Načasování, rozdělení informací, volba slov, rozdělení rolí v týmu  Vždy s ohledem na reakci nemocného (individuální charakter)  Informace o diagnóze a způsobu léčby vždy v kompetenci lékaře!  Důvěryhodnost - splnitelné sliby, projev zájmu, omezení pocitů bezmoci pacienta, naděje  Prostor pro názory, obavy i očekávání pacienta, optimálně pacient jako partner v rozhodování o další léčbě  Posílení kompetence pacienta


Stáhnout ppt "Psychologie nemocného a zdravotníka PSYCHOLOGIE V OŠETŘOVATELSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google