Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška pro ČAK Brno 28. ledna 2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška pro ČAK Brno 28. ledna 2015"— Transkript prezentace:

1 Přednáška pro ČAK Brno 28. ledna 2015
Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - rozsah a způsob náhrady JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR Přednáška pro ČAK Brno 28. ledna 2015

2 Rozsah náhrady § 2894 (1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody). (2) Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu.

3 Rozsah náhrady § 2894 – nemajetková újma - stanoví-li to zvlášť zákon:
§ 2543 NOZ – újma za narušení dovolené (zájezd) § 2988 NOZ – nekalá soutěž § 3 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. (obchodní korporace) § 40 odst. 1 písm. e) zákona č. 121/2000 Sb. (autorská práva) § 2956 NOZ – zásah do přirozených práv člověka

4 Rozsah náhrady § 2951 (1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. (2) Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy.

5 Škoda § 2952 Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží- li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.

6 Rozsah náhrady § 2969 Náhrada při poškození věci (1) Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. (2) Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby.

7 Rozsah náhrady § 2970 Náhrada při poranění zvířete Při poranění zvířete nahradí škůdce účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu. Náklady spojené s péčí o zdraví nejsou neúčelné, i když podstatně převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného.

8 Moderace § 2953 Snížení náhrady (1) Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží. Vezme přitom zřetel zejména na to, jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým poměrům člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, jakož i k poměrům poškozeného. Náhradu nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně. (2) Odstavec 1 se nepoužije, způsobil-li škodu ten, kdo se hlásil k odbornému výkonu jako příslušník určitého stavu nebo povolání, porušením odborné péče.

9 URČENÍ VÝŠE § 2955 Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení jednotlivých okolností případu soud. - hmotněprávní obdoba § 136 o.s.ř.

10 ÚJMA NA PŘIROZENÝCH PRÁVECH ČLOVĚKA
§ 2956 Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.

11 ÚJMA NA PŘIROZENÝCH PRÁVECH ČLOVĚKA
§ 2957 Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou úmyslné způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala.

12 Rozsah náhrady § 2971 Náhrada nemajetkové újmy Odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné, nahradí škůdce též nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit.

13 Ublížení na zdraví § 2958 Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

14 Ublížení na zdraví 237. a 238. závěrečných ustanovení § 3080 NOZ - zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

15 Odškodňování újem na zdraví po 1. 1. 2014
Ublížení na zdraví Odškodňování újem na zdraví po Rc 63/2014 Metodika NS k odškodňování nemateriální újmy na zdraví (od na Nezávazný doporučující materiál Komplexní přístup Odborný podklad Předpoklad využití v soudní i mimosoudní praxi

16 Metodika NS Bolestné – revize příloh vyhlášky č. 440/2001 Sb.
Ztížení společenského uplatnění – zcela nový přístup s využitím MKF

17 Metodika NS Bolestné - přehled bolesti se skládá z jednotlivých položek, jimž jsou přiřazeny bodové hodnoty vyjadřující vzájemné proporce mezi jednotlivými položkami Hodnota bodu – 1% hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházející roku, v němž vznikl nárok/vznikla bolest rok 2013 – ,- Kč

18 Metodika NS MKF – Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - systém vytvořený Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ce_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi. pdf

19 MKF

20 Metodika NS Nastavení finanční úrovně odškodnění
limitní částka, vyjadřující pomyslné 100% vyřazení poškozeného ze společenského života - kolem ,- Kč reflektuje se vývoj hladiny cen a ekonomické ukazatele, navrhuje se vyjádřit ji pomocí 400- násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok, v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného, např. za rok 2013 činila ,- Kč docx pro rok 2014 – ,- Kč

21 Metodika NS Modifikace rámcové částky soudem:
Věk, v němž trvalé následky nastanou 45 do 55 let – základní, rámcová náhrada +10% ve věku 35 – 44 let + 20% ve věku 25 – 34 let % ve věku 0 – 24 let - 10% ve věku 55 – 69 let - 20% od 70 let výše

22 Metodika NS Modifikace rámcové částky soudem:
Zapojení do společenských aktivit před poškozením zdraví + 10% - nadprůměrné + 20% - výjimečně intenzivní + 30% - zcela mimořádné - 10% - podprůměrné - 20% - prakticky žádné

23 Metodika NS Modifikace rámcové částky soudem:
přihlédnutí k výjimečným okolnostem vyjmenovaným v § 2957 není možné pro jejich předpokládanou šíři a variabilitu vyjádřit konkrétními pojmy ani jim přiřazenými procentními pásmy, je proto ponecháno zcela na úvaze soudu s doporučením, aby po celkovém výsledném zvýšení nepřesahovala náhrada dvojnásobek rámcové částky

24 Metodika NS Znalec Hodnocení stupně obtíží
Procentní vyjádření (až do 100%) Soud Rámcová výchozí částka ( ,- Kč) Základní náhrada Výsledná náhrada MKF + přepočet Násobení procentem Modifikace

25 Metodika NS Znalec v oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví dokončené vysokoškolské magisterské vzdělání ve studijním programu všeobecné lékařství specializovaná způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (v minimálně jednom z oborů podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů) nadstavbový kurs k Metodice

26 Tzv. nadstavbový kurs k Metodice
Metodika NS Tzv. nadstavbový kurs k Metodice proškolení MKF ve standardu Světové zdravotnické organizace (WHO) právnické minimum k pojmům bolest, ztížení společenského uplatnění a další nemajetkové újmy podle § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, včetně přehledu aktuální judikatury podrobný výklad třístupňové klasifikace MKF upravené pro potřeby Metodiky včetně aplikace použitelných testovacích metod k jednotlivým doménám -

27 Internetové prostředí pro výpočet:
Metodika NS Internetové prostředí pro výpočet:

28 Usmrcení § 2959 Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

29 Náklady péče o zdraví § 2960 Škůdce hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu.

30 ZTRÁTA NA VÝDĚLKU § 2962 (1) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného se hradí peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu.

31 ZTRÁTA NA VÝDĚLKU § 2962 (2) Žáku nebo studentu náleží náhrada za ztrátu na výdělku ode dne, kdy měla skončit jeho povinná školní docházka, studium nebo příprava na povolání, po dobu a) o kterou se jeho povinná školní docházka, studium nebo příprava na povolání prodloužily následkem újmy na zdraví, b) neschopnosti následkem újmy na zdraví, c) trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy na zdraví, které zpravidla brání úplnému zapojení do výdělečné činnosti, nebo d) trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy na zdraví, které částečně brání zapojení do výdělečné činnosti, pokud nezameškává vlastní vinou příležitost k výdělku výkonem práce pro něho vhodné.

32 ZTRÁTA NA VÝDĚLKU § 2963 (1) Po skončení pracovní neschopnosti, případně při invaliditě, nahradí škůdce poškozenému jeho ztrátu peněžitým důchodem, který se stanoví vzhledem k rozdílu mezi výdělkem, jakého poškozený dosahoval před vznikem újmy, a výdělkem dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s přičtením případného invalidního důchodu podle jiného právního předpisu. Dojde-li ublížením na zdraví k dlouhodobému zvýšení potřeb poškozeného, stanoví se výše peněžitého důchodu i vzhledem k těmto potřebám.

33 ZTRÁTA NA VÝDĚLKU § 2963 (2) Dosahuje-li poškozený po skončení pracovní neschopnosti výdělku jen s vynaložením většího úsilí nebo se zvýšenou námahou, které by, nebýt škodné události, jinak nemusel vynaložit, odčiní se mu peněžitým důchodem i zvýšená námaha nebo úsilí. Při stanovení výše peněžitého důchodu se přihlédne i ke zvyšování výdělků v daném oboru, jakož i k pravděpodobnému růstu výdělku poškozeného podle rozumného očekávání.

34 NÁHRADA ZA VÝŽIVU § 2966 (1) Při usmrcení hradí škůdce peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Náhrada náleží pozůstalým ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu a tím, co by poškozený podle rozumného očekávání mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho zranění nedošlo. (2) Z důvodu slušnosti lze přiznat příspěvek na výživné i jiné osobě, pokud jí usmrcený poskytoval takové plnění, ač k tomu nebyl podle zákona povinen.

35 NÁHRADA ZA VÝŽIVU Pozůstalý - náhrada nákladů na výživu - zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu - výše - rozdíl mezi dávkami a možnostmi zemřelého Jiná osoba - příspěvek na výživu - zemřelý ke dni smrti poskytoval plnění - výše – neurčena Limit - fiktivní ztráta na výdělku či důchodu zemřelého (výše) - pravděpodobná doba poskytování plnění (délka)

36 Odbytné § 2968 Je-li pro to důležitý důvod a žádá-li o to poškozený, přizná soud poškozenému namísto peněžitého důchodu odbytné.


Stáhnout ppt "Přednáška pro ČAK Brno 28. ledna 2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google