Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba a realizace projektů EU. PROGRAM Leonardo da Vinci -Je program EU pro odborné vzdělávání a přípravu. Hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba a realizace projektů EU. PROGRAM Leonardo da Vinci -Je program EU pro odborné vzdělávání a přípravu. Hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Tvorba a realizace projektů EU

2 PROGRAM Leonardo da Vinci -Je program EU pro odborné vzdělávání a přípravu. Hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost podniků a napomoci tak snížení nezaměstnanosti. Program podporuje celoživotní vzdělávání -Mezinárodní účast na programu: 25 členských zemí EU, státy EFTA zapojené v Evropském hospodářském prostoru jako Norsko, Lichtenštejnsko, Island a přidružené země: Bulharsko, Rumunsko a Turecko

3 PROGRAM Leonardo da Vinci -Priority programu: transparentnost kvalifikací kvalita odborné přípravy informační a komunikační technologie v odborné přípravě příprava učitelů, školitelů, trenérů, lektorů Nabídka programů: mobilitní projekty pilotní projekty projekty jazykových dovedností projekty mezinárodních sítí organizací projekty referenčních materiálů

4 Přednáška  První kroky k podání projektu:  Vyhledání a ujednání kontaktu se zahraničním partnerem  Oslovení pražské „Národní agentury“ dříve Leonardo da Vinci, nově SOKRATES  Podání žádosti o projekt  Po obdržení podkladů ke zpracování projektu a nově kódu ke spolupráci ve formě elektronické „Leopass“ je možno přistoupit k samostatnému zpracování projektu  K předložení projektu je nutné pozvání zahraničních partnerů v němž se zavazují k tomu, že zajistí ubytování, pracovní místa, činnost ve volném čase a odpovídající úroveň v oblasti vzdělávání

5 PŘIHLÁŠKA PROJEKTU MOBILITY Informace je nutné poskytnout v těchto oblastech: Jednotlivé fáze projektu mobilit:

6 1. ÚDAJE O PROJEKTU 1.1 Předkládající organizace 1.2 Koordinující organizace ( běžně nevyplňujeme, jelikož projekt koordinujeme sami) 1.3Cílové skupiny účastníků: zda se jedná o stáž či výměnu cíle projektu trvání projektu 1.4 Shrnutí projektu Bývá zpracováno v mateřském jazyce a v jazyce země, jež bude navštívena Obsahuje informace o tom, kdo je do projektu zapojen, o cílech vytyčených oběma partnerskými organizacemi, informacemi o důležitosti a významu projektu, termínu ve kterém se uskuteční a o době jeho trvání. Přihláška zahrnuje i podpis oprávněné osoby ( statutární zástupce předkladatelské organizace) Čestné prohlášení

7 2. ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTOVÉHO NÁVRHU 2.1 Potřeby, na které projekt reaguje a) Zahrnuje informace o tom, na jaké evropské, národní, regionální a/nebo sektorové potřeby a strategické priority uvedený projekt reaguje b) V této kapitole je popsána i skupina účastníků ( tzn. cílová skupina, její pracovní/odborná oblast a úroveň dosavadního vzdělání a praxe, případný hendikep či jiné znevýhodnění účastníka) a jejich konkrétní potřeby 2.2 CÍLE PROJEKTU V této kapitole je nutno: uvést cíle projektu se zřetelem na uvedené potřeby a strategii partnerů podat vysvětlení, jak nadnárodní mobilita reaguje na potřeby účastníků a jaká bude její přídatná hodnota k teoretické i praktické přípravě vysvětlit, jak plánovaná délka stáže/výměny a výběr přijímající země odpovídá cílům projektu

8 3. TABULKA – informace o partnerství 3.1 zahrnuje informace o předkládající organizaci, která je zodpovědná za vysílání účastníků 3.2 zahrnuje informace o organizaci, jež je zodpovědná za přijímání účastníků 3.3 zahrnuje informace o ostatních partnerských organizacích ( v našem případě to byla střední odborná umělecká škola varhanářská, kterou jsme začlenili do projektu v rámci inovace) 3.4 Detailní popis partnerských organizací: 3.4.1 - následuje popis jednotlivých organizací s uvedením hlavní oblasti jejich pracovního zaměření, jejich event. zkušeností v oblasti mezinárodní mobility, role a úkolů v partnerství. Je nutno zdůvodnit, proč se organizace rozhodla pro spolupráci s danou organizací. 3.4.2 Vysílající země 3.4.3 Přijímající země 3.4.4 Další účastníci

9 4. STÁŽ/VÝMĚNA V PRAXI 4.1 Výběr účastníků  nárokuje se popis plánovaných kriterií a postupů pro výběr účastníků  plán aktivit k zajištění informování a motivování potencionálních účastníků v projektu stáží/výměn 4.2 Příprava účastníků  problematika přípravy účastníků tkví v tom, kdy a jak budou účastníci na stáž připravováni po stránce jazykové, odborné a kulturní 4.3 STÁŽ/VÝMĚNA  tato kapitola je věnována předpokládanému pracovnímu programu stáže/výměny (jsou v ní rozpracovány jednotlivé kroky, které byly podniknuty k dojednání a odsouhlasení odborného obsahu navrhované stáže/výměny s přijímacími partnerskými organizacemi).

10 4. STÁŽ/VÝMĚNA V PRAXI 4.4 TUTORING A MENTORING Tutoring (organizační dohled) : je nutno vysvětlit, jakým způsobem a jak často bude průběh a vývoj stáže monitorován. Mentoring ( odborný dohled): informovat o tom, kdo bude monitorovat pracovní program a dosahovaný pokrok účastníků a jak bude tento mentoring zajištěn 4.5 STRATEGIE VALIDACE ZÍSKANÝCH DOVEDNOSTÍ V této kapitole jsou poskytnuty a rozpracovány informace o validaci a akreditaci odborné praxe/ doby odborné práce. Také o tom, kdo bude hodnotit získané dovednosti a jak bude tato akreditace oficielně uznána. Mimo jiné je nutno uvést, jaký doklad o absolvování zahraniční stáže/výměny účastníci získají.

11 4. STÁŽ/VÝMĚNA V PRAXI 4.6 PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU : Zahrnuje popis procedury a metody hodnocení projektu včetně odpovědných osob 4.7 PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH BĚZÍCH Vyplnění se týká tabulkové formy

12 5. ŘÍZENÍ PROJEKTU Týká se specifikace navrhovaného pracovního plánu a časového harmonogramu předkládaného projektu, popisu řízení projektu včetně smluvních a finančních aspektů. Konkrétně: jaké smlouvy budou uzavírány, zdroje financování, event. podíly partnerů na spolufinancování.

13 6. DISEMINACE V této kapitole popisujeme jakým způsobem budou šířeny výsledky projektu, jakým způsobem budeme o projektu informovat veřejnost a ostatní organizace na sektorové, nebo regionální, národní či mezinárodní úrovni.

14 7. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU tato část je povinná částky se uvádějí v EURO

15 Po zpracování projektu se odesílá v emailové formě a také ve dvou kopiích poštou uvedené agentuře v Praze. V loňském roce byl termín odeslání do 8. února 2006.

16 Organizace je následně informována o přijetí přihlášky, je jí vystaveno potvrzení o přijetí a přiděleno číslo projektu, které se dále užívá na všech dokumentech týkajících se projektu. Potvrzení o přijetí bývá vystaveno do deseti dnů. Následně dochází v agentuře k hodnocení předložených projektů, které provádí zástupci expertní skupiny a konečné rozhodnutí vysloví Projektový řídící výbor programu Leonardo da Vinci. Na základě jeho rozhodnutí ze dne 20. dubna 2006 jsme byli dne 26. dubna 2006 vyrozuměni o jeho rozhodnutí. Náš projekt byl schválen a současně jsme byli informováni o výši finančního příspěvku v EURECH.

17 Součástí tohoto rozhodnutí je „ Celkový komentář a zdůvodnění konečného rozhodnutí“ a to od třech hodnotitelů a ohodnocen známkou. Přiloženo je i „ Doporučení na dopracování projektu“ a to tehdy, vyskytnou-li se slabé stránky projektu. Ty je organizace povinna odstranit či doplnit společně se závěrečnou zprávou.

18 Dále následuje vyplnění tzv. „Předsmluvního formuláře“. Je také termínován a zahrnuje tyto části: - -Tabulka s údaji o nákladech na řízení projektu, dopravě, pojištění apod. -Originál zavazujícího dopisu partnerů -Kopii zřizovací listiny organizace předkladatele -Kopii smlouvy o otevření účtu - -Podpis statutárního zástupce organizace -Údaje o začátku a konci stáže s vysvětlením případných změn v projektu

19 Po splnění všech předepsaných bodů se tento formulář vrací Národní agentuře Leonardo da Vinci a dojde k následnému uzavření smlouvy. Její přílohou bývají podklady pro další kroky při realizaci projektu. Je nutno zmínit, že spolupráce s uvedenou agenturou ať již bývalou, nebo nynější SOKRATES, je velmi dobrá. Přístup jejích pracovníků je příkladný. Zajišťují semináře a školení k metodickému vedení aktérů, ochotně poskytnou pomoc, poradí.

20 PŘÍPRAVA K REALIZACI PROJEKTU 1. Event. jednání s partnerskou stranou za účelem projednání podmínek pro přijetí skupiny ( v našem případě proběhla v měsíci srpnu tohoto roku 2. Výběr studentů a učňů Je prováděn autorem a současně doprovodnou osobou. Zohledňován je zájem žáků, jejich komunikativní schopnosti, jazykové znalosti a v neposlední řadě přístup k práci, zodpovědnosti, spolehlivosti a jiných vlastností. K jejich výběru se vyjádří i mistři odborného výcviku. Se všemi účastníky je sepsána smlouva o stáži s podpisy a souhlasem jejich zákonných zástupců.

21 PŘÍPRAVA K REALIZACI PROJEKTU 3. Vlastní příprava: jazyková, kulturní, odborná 4. Zajištění klasifikace těchto žáků ve spolupráci s vedením školy a zástup za chybějící doprovodnou osobu 5. Význam doprovodné osoby 6. Velmi nutné je zajištění školení bezpečnosti práce a o cestě do zahraničí – provádí fundovaný pracovník 7. Zajištění pojištění účastníků 8. Volba efektivního způsobu dopravy tam a zpět, zajištění jízdenek 9. Schůzka s rodiči účastníků k zajištění jejich informovanosti

22 SAMOTNÝ PROJEKT ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zahrnuje čestné prohlášení o pravdivosti údajů 1. Informace o cílové skupině 2. Shrnutí projektu ( zpracování i v cizím jazyce) 3. Zpracované kapitoly – zhodnocení realizovaných aktivit: - partnerství, výběr účastníků, jejich přípravu, zajištění tutoringu a mentoringu, způsob řízení praktických mobilit ( zdravotní pojištění, vstupní a pobytové formality, organizace dopravy, zajištění ubytování, stravování, platby aj.), zajištění osvědčení/certifikace stáže, diseminace výsledků projektu, forma financování projektu

23 SAMOTNÝ PROJEKT 4. Popis výsledků -výsledky pro účastníky -přínosy pro partnerské organizace -hmotné výsledky ( dokumentace, fotodokumentace pracovních aktivit, získané materiály..) -udržitelnost projektu ( výhledová spolupráce) 5. Doplňkové tabulky 6. Doklady k vyúčtování projektu

24 SAMOTNÝ PROJEKT Závěrečnou zprávu zpracovává i každý z účastníků. Obsahově je zaměřena na: celkové hodnocení stáže. Jednotlivci hodnotí způsob informovanosti, přípravy, samotného průběhu stáže, ale i ubytování, stravu a přínosy stáže. Účastníci se rozepisují o konkrétních získaných poznatcích, hodnotí nejen kladné ale i stinné stránky průběhu stáže. Část této zprávy musí být zpracovaná i v cizím jazyce. Celý projekt bývá zakončen schůzkami s rodiči účastníků, besedami se studenty, předáváním informací a zkušeností.

25 OSVĚDČENÍ / CERTIFIKÁTY EUROPASS Napomáhá k lidem k tomu, aby jejich kvalifikace, dovednosti a schopnosti byly srozumitelné po celé Evropě. Popisuje vzdělání, znalosti, pracovní zkušenosti a ostatní dovednosti a schopnosti jeho držitele. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci Nenahrazuje cestovní pas!

26 EUROPASS Europass tvoří tyto dokumenty: -životopis -jazykový pas (popisuje jazykové znalosti, kulturní zkušenosti a dovednosti) -mobilita ( doklad o zaznamenávání absolvování evropských studijních stážích) -dodatek k osvědčení ( objasňuje odbornou středoškolskou kvalifikaci) -dodatek k diplomu (popisuje podstatu, délku, obsah, souvislosti a postavení všech typů úspěšně absolvovaných VŠ) Europass mohou využívat : studenti, uchazeči o práci, zaměstnavatelé, zaměstnanci, vzdělávací instituce aj.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 Krnov 13.listopadu 2006 Zpracovala: Daniela K a l o v á SŠAMP K R N O V Opavská 49 794 01 K r n o v KalovaDaniela@seznam.cz


Stáhnout ppt "Tvorba a realizace projektů EU. PROGRAM Leonardo da Vinci -Je program EU pro odborné vzdělávání a přípravu. Hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google