Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nakládání s odpady ze zemědělské a lesnické činnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nakládání s odpady ze zemědělské a lesnické činnosti"— Transkript prezentace:

1 Nakládání s odpady ze zemědělské a lesnické činnosti
„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ Tento projekt je financován Evropskou unií Nakládání s odpady ze zemědělské a lesnické činnosti Ing. Otakar Pejša Ivana Eva Razimová

2 LEGISLATIVA Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
Katalog odpadů (vyhl. 381/2001 Sb.) Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady (Vyhl. 383/2001 Sb.) Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu (vyhl. 294/2005 Sb.) Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě (vyhl. 257/2009 Sb.)

3 Zákon o odpadech vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou
odpadních vod, odpadů drahých kovů, radioaktivních odpadů, mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat usmrcených za účelem vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných v souladu se zvláštním právním předpisem, exkrementů, slámy a jiných přírodních látek pocházejících ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností a které se využívají v zemědělství a lesnictví v souladu se zvláštním právním předpisem nebo k výrobě energie,

4 Zákon o odpadech vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou
nezachycených emisí látek znečišťujících ovzduší, odpadů plastických trhavin, výbušnin a munice, vytěžených sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, u kterých vlastník prokázal, že vyhovují limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, stanoveným v příloze č. 9 k zákonu o odpadech a sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků používaných na zemědělském půdním fondu podle zvláštních právních předpisů,

5 Zákon o odpadech vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou
sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy, je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností, zemin a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví.

6 Co je odpad Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona o odpadech nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama.

7 Co je a není odpad Pokud provádíte rekonstrukci a vybourané tašky, cihly použijete znovu (na stavbu zdi, na pokrytí střechy, tedy k účelu, ke kterému byly vyrobeny), nejedná se o odpad, nerozhodli jste se jich zbavit. Podobně i zemina, pokud zeminu, která např. vznikla při hloubení základů využjiete přímo v místě stavby nebo na jiném svém pozemku např. k vyrovnání nerovností, nejedná se o odpad, ale o materiál. Pozor ale na pozemky náležící do zemědělského půdního fondu (musí být dodržen zákon o ochraně ZPF – je nutný souhlas k dočasnému odnětí ze ZPF). Zeminu ale bez dalšího nesmíte odvézt z místa stavby na pozemky jiného vlastníka.

8 Co je a není odpad Klestí, větve z těžby dřeva – pokud je budete spalovat na místě v lese, v podstatě se zbavujete odpadu nezákonným způsobem. Pokud je využijete jako palivo v kotli, nejedná se o odpad. Zbavování odpadů je, když odpad předáte tomu, komu ho smíte předat – tedy oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech. Využít nebo odstranit odpad můžete sami pouze tehdy, když jste sami oprávněnou osobou, neznamená to, že si můžete cihly nebo tašky navézt na polní cestu ke zpevnění. K tomu je třeba mít příslušné souhlasy.

9 Zbavování se odpadu Nezákonné zbavování odpadu je např. zahrabávání odpadů, spalování odpadů, zanechání odpadu na místech, která k tomu nejsou určena, předávání odpadů osobě, která není oprávněná k převzetí odpadů. Oprávněná osoba – FO oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, která má jako předmět činnosti nakládání s odpady a dále má souhlas KrÚ k provozu zařízení k využívání, nebo k odstraňování nebo ke sběru a výkupu odpadů.

10

11

12 Povinnost zbavit se movité věci
Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

13 Povinnost zbavit se movité věci
Typický příklad - eternit. Výrobky s obsahem azbestových vláken je zakázáno uvádět na trh nebo do oběhu. To znamená, že je nejen zakázána výroba, ale nesmí se již znovu používat. V okamžiku, kdy je eternit např. sundán ze střechy, je to v každém případě odpad (je povinnost se ho zbavit) a nesmí se použít znovu ani na opravu střechy.

14 CO JE ODPAD Úmysl zbavit se movité věci se předpokládá pokud:
vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo. Opak musí být prokázán na návrh vlastníka v samostatném správním řízení

15 Vedlejší produkt Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud a) vzniká jako nedílná součást výroby, b) její další využití je zajištěno, c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe, a d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

16 Vedlejší produkt Zde je typickým příkladem vytěžená zemina ze stavby. Pokud má být využita na pozemcích (nenáležících do ZPF) jiného vlastníka, než na kterých vznikla, je třeba udělat rozbory podle vyhlášky 294/2005 Sb. a pokud vyhoví, jedná se o vedlejší produkt.

17 Hierarchie způsobů nakládání s odpady
V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů, např. skládkování.

18 Povinnosti původců odpadů
odpady zařazovat podle druhů a kategorií, zajistit přednostní využití odpadů, odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

19 Povinnosti původů odpadů
shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,

20 Povinnosti původců odpadů
umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění (pokud produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu),

21 Povinnosti původců odpadů
vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15, platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

22 Povinnosti původců odpadů
Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích. Při nakládání do 100 t NO/rok dává souhlas místně příslušný MěÚ, nad 100 t/rok místně příslušný KrÚ.

23 Povinnosti původců odpadů
S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu. Při nakládání do 100 t NO/rok dává souhlas místně příslušný MěÚ, nad 100 t/rok místně příslušný KrÚ.

24 Povinnosti původců odpadů
Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce.

25 Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu
Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.

26 Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu
Odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět stavební firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup odnětí těchto materiálů ze stavby, jejich zabalení, označení a následné předání vzniklých odpadů k bezpečnému odstranění. Azbest a materiály, které jej obsahují, musí být bezpečně odňaty ze stavby před prováděním dalších stavebních prací.

27 Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu
Při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší (např. vlhčení demontovaných materiálů vodou, nástřik polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky, samozřejmostí je ruční odstraňování bez lámání a bez házení do kontejneru). Odpady obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby umístěny do obalů (uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle apod.), které jsou dále utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu.

28 Evidence a ohlašování odpadů
Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb.

29 Evidence a ohlašování odpadů
Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

30 Shromažďování odpadů Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky: a) odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů, b) zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní, c) odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny, d) v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží,

31 Shromažďování odpadů e) shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým normám, f) svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů vzniklých při spalování nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu, g) zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí, h) umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení.

32 Shromažďování odpadů V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Obsah identifikačního listu je uveden v příloze č. 3. Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

33 Způsob vedení průběžné evidence odpadů
Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 a dále vždy obsahuje datum a číslo zápisu do evidence, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

34 Způsob vedení průběžné evidence odpadů
Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech.

35 Podávání hlášení o odpadech
Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

36 Nejčastěji vznikající odpady
Nebezpečné odpady ropné látky barvy odpady z oprav techniky (azbest, brusné kotouče, železné piliny a třísky, chladící kapaliny atp.) léčiva hadry, papírové utěrky – znečištěné RL stavební odpady Ostatní odpady plasty obaly kovy (neznečištěné) stavební odpady nevyužívané a nevyužitelné zbytky z výroby (z rozdružovadla brambor – směs kamení a brambor, plodové vody z výroby škrobu, zdrtky, zadina z čištění obilí a trav atp.)

37 Nejčastější chyby při nakládání s odpady
„Administrativní chyby“ není vedena průběžná evidence (případně nepodání hlášení) odpady nejsou označeny nakládání s NO odpady bez souhlasu (velmi časté – při předání NO odpadu vyplní přepravce katalogové číslo na které nemá původce souhlas) původce nemůže doložit předání odpadů oprávněné osobě

38 Nejčastější chyby při nakládání s odpady
Faktické chyby odpady nejsou utříděné podle druhů a kategorií, nejsou zabezpečeny před nežádoucím únikem shromažďovací místo pro ukládání NO neodpovídá požadavkům (zejména ropné látky) odpady nejsou vytříděné podle druhů (popelnice, dílna, ropné látky)

39

40

41

42

43 Nejčastější chyby při nakládání s odpady
Nakládání s azbestem Chybně není považován za odpad, protože jej lze znovu využít (střešní šablony). Při práci s ním nejsou používány ochranné pomůcky. Před nakládáním s tímto odpadem není činnost nahlášena KHS. Problémy s určením původce (u střech) – vlastník x prováděcí firma. ! Skutečně prokázaná karcinogenita !

44 Sankce Do 300 000 Kč za využívání systému obce bez smlouvy.
Do Kč pokud: nevede evidenci odpadů,nebo nezašle hlášení, nezabezpečí odpady před únikem, znehodnocením či odcizením, neumožní kontrolní činnost, nebo neposkytne pravdivé informace, nezpracuje identifikační list NO, nebo jím NO nevybaví místa nakládání.

45 Sankce Do 10 000 000 Kč pokud: Do 50 000 000 Kč pokud: Do 1 000 000 Kč
nezařadí odpad podle katalogu odpadů, předá odpad osobě, která k tomu není oprávněná, převezme bez oprávnění odpad. Do Kč pokud: Zařadí nebezpečný odpad jako ostatní, ředí nebo mísí odpady, nakládá s odpady bez souhlasu. Do Kč za každé porušení zákona, které není uvedeno výše nebo za porušení podmínek rozhodnutí.

46

47


Stáhnout ppt "Nakládání s odpady ze zemědělské a lesnické činnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google