Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách - informace o vývoji připravil P. Popela s M. Hodulíkem, V. Čechákem, P. Ripkou podle podkladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách - informace o vývoji připravil P. Popela s M. Hodulíkem, V. Čechákem, P. Ripkou podle podkladů."— Transkript prezentace:

1 Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách - informace o vývoji připravil P. Popela s M. Hodulíkem, V. Čechákem, P. Ripkou podle podkladů členů a náhradníků RVŠ v pracovní skupině pro jednání o zákonu o vysokých školách pro 8. sněm RVŠ – bod 6

2 7. Sněm RVŠ – Bod 3: ministr Dobeš představil tým pro reformu VŠ a zdůvodnil nutnost reformy z pohledu MŠMT. Usnesení RVŠ: Rada vysokých škol vítá příslib ministra školství, mládeže a tělovýchovy projednávat přípravu nového zákona o VŠ a dalších zákonů týkajících se VŠ otevřeným způsobem a pověřuje předsednictvo, aby důsledně sledovalo dodržování tohoto příslibu, zejména termíny harmonogramu projednávání. V případě vážných nedostatků ukládá předsednictvu, aby na tuto skutečnost důrazně upozornilo MŠMT a trvalo na nápravě. Dále ukládá předsednictvu, aby podrobně informovalo členy RVŠ i akademickou veřejnost o vývoji v přípravě zmíněných zákonů a zajistilo aktivní a kvalifikovanou oponenturu všech s tím spojených materiálů. Rada vysokých škol vyzývá akademickou veřejnost, aby této problematice věnovala aktivní pozornost. Viz Rada VS a zpráva MŠMT

3 Pracovní návrh VZ zákona Na www stránkách MŠMT zveřejněn pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách, viz ahttp://www.msmt.cz/file/ Rozeslán RVŠ, zahájen proces shromažďování připomínek. Na 17. zasedání P RVŠ první koncepční připomínky shrnul prof. Ripka. V bodě 8. prof. Haasz dále informoval o 1. schůzce reprezentací VŠ s náměstkem ministra. Dohodl se další postup projednávání. Z usnesení: P RVŠ bere na vědomí prezentovaný pracovní materiál KpSR k VZZ o VŠ jako východisko pro další jednání. Ukládá KpSR a LK RVŠ, aby společně zpracovaly na základě diskuse zásadní koncepční připomínky k 1. pracovní verzi VZ a zaslaly je ARVŠ do Předsedovi RVŠ ukládá zaslat tyto připomínky MŠMT. Z takto zaslaných připomínek bude při dalších jednáních vycházet užší předsednictvo a pracovní skupina určená pro jednání s MŠMT a ČKR. P RVŠ schvaluje pracovní skupinu ve složení: prof. V. Čechák (náhr. prof. V. Haasz, prof. J. Bednář), RNDr. P. Popela (náhr. prof. P. Ripka), JUDr. M. Hodulík (náhr. doc. J. Staněk). Viz Byl zveřejněn první harmonogram

4 Původní harmonogram PN VZ – A.Projednání koncepce a principů návrhu věcného záměru Termín pro zaslání připomínek ke koncepci Projednání koncepce VZ, návrh detailního harmonogramu Termín pro zaslání zásadních připomínek Projednání zásadních připomínek Další verze PN po projednání zásadních připomínek (verze 2) B. Projednání podrobností návrhu věcného záměru Termín pro zaslání podrobných přip. (část 1. a 2. dle věcného řešení) Základní ustanovení a úpravy vysokých škol (části první a druhá) Zaslání podrobných připomínek k VŠ a zajišťování kvality Projednání úpravy vysokoškolského vzdělávání a zajišťování kvality Rozeslání další verze návrhu VZ podle výsledků projednání (verze 3) Souhrnné projednání včetně implementace (přechod. ustanovení) červenec 2011 Pokračující jednání k podrobnostem, zahájení RIA srpen 2011 Uzavření zpracování VZ, doplnění RIA, rozeslání repr. VŠ (verze 4) září 2011 Závěrečná stanoviska reprezentace vysokých škol (verze 5?) C. Projednání zákona na úrovni vlády říjen 2011 meziresortní připomínkové řízení listopad 2011 předložení věcného záměru vládě

5 Shromažďování připomínek – A.Připomínky z RVŠ zatím cca 100 str. ve více než 20 souborech B. Sumarizace KpSaR (Ripka) 16 bodů, pak C. Další sumarizace KpSaR (Popela) + 5 bodů, 6 str. D. Jednání LK a sumarizace LK (Hodulík) 8 str. E. Sumarizace KpSaR+LK (Popela) a diskuse 5 str. F.Finalizace RVŠ (Haasz) 2 str. a odeslání Do POUZE koncepční připomínky, VŠE K DALŠÍMU UPLATNĚNÍ Viz G.Reakci MŠMT na připomínky RVŠ, SK RVŠ a ČKR (nikoliv vypořádání) obdržela prac. skupina , pro P RVŠ a dále z usnesení : Předsednictvo Rady VŠ se seznámilo s dokumentem, který zaslalo MŠMT dne pracovní skupině k přípravě VZ zákona o VŠ, a ukládá zástupcům Rady VŠ v pracovní skupině hájit zájmy AO VŠ a důsledně uplatňovat všechny zaslané připomínky ve všech zásadních oblastech v zájmu celého spektra VŠ. Dále P RVŠ žádá zástupce v pracovní skupině, aby kladli důraz na profesionalitu přípravy a realizace včetně potřebných analýz a posouzení rizik a na soulad s dalšími strategickými dokumenty. Dále: P RVŠ, podle usnesení ČKR ze k rozšíření počtu zástupců ČKR v prac. skup. k přípravě VZZ o VŠ a akceptaci této žádosti MŠMT, žádá MŠMT o reciproční zastoupení RVŠ, (nominace potvrzena a rozšířena o prof. Zlatušku),viz:

6 Pracovní skupina: Křtiny Časový program jednání ve Křtinách k VZ zákona o vysokých školách byl na místě upraven podle obtížnosti témat, náročný plán obsahu jednání nikoliv. Proběhly následující diskuse: Východiska a struktura VZ, diskuze na téma diverzifikace, členění typů VŠ, základní pojmy úpravy, rozsah akademické samosprávy a vnitřní záležitosti, diskuze na téma struktura studijních programů, diskuze na téma zajištění kvality, mediálních výstupů. Jednání se za RVŠ zúčastnili Čechák, Zlatuška, Staněk a Popela, dále nominovaní 3 zástupci SK RVŠ a ČKR a tým MŠMT, přizván zástupce AV. Zástupci P RVŠ se striktně drželi rámce pověření P RVŠ, uplatňovali jak koncepční, tak detailní připomínky, v potřebných momentech vzájemně konzultovali, zda jejich stanoviska k diskutovaným bodům odpovídají pověření P RVŠ. Byl komentován materiál MŠMT z Z jednání nebyl pořízen oficiální, vzájemně odsouhlasený zápis, MŠMT rozeslalo pracovní skupině materiál nazvaný „Závěry z jednání ve Křtinách“, který členové pracovní skupiny následně připomínkovali a považují jej za závěry ze strany MŠMT. Konkrétní informace jednotlivých členů pracovní skupiny mohou být k jednání doplněny v případné diskusi na Sněmu a v odpovědích na dotazy z pléna.

7 Jednání MŠMT – Dne MŠMT zaslalo pracovní skupině pro jednání materiál označený jako verze 2 PN VZZ o VŠ. Jednání na MŠMT se zúčastnili zástupci RVŠ (Čechák, Ripka, Hodulík, Bednář). Byly diskutovány připomínky k postupu MŠMT a obsahu zaslané verze. Dne obdržela pracovní skupina aktuální verzi 2 PN VZZ o VŠ, do které podle MŠMT byly zapracovány připomínky poradců ministra a která byla zveřejněna na stránkách MŠMT. Viz zameru-zakona-o?lang=1&ref=m&source= MŠMT shrnulo stav příprav: „Pracovní skupina složená ze zástupců ČKR, RVŠ, SK RVŠ a ministerstva diskutovala o jednotlivých bodech pracovního návrhu věcného záměru a obhajovala svoje stanoviska. Jednání v pracovní skupině probíhá velmi věcně a otevřeně a odkrývá některé rozdílné pohledy na dílčí body reformních návrhů. Cílem probíhající diskuse je dospět ke shodě v dosud sporných bodech. Druhá verze návrhu věcného záměru byla zpracována na základě Připomínek jednotlivých účastníků a zohledněny byly i podněty širší veřejnosti. Přiložený materiál poskytuje informaci o průběžném vývoji diskuse v rámci pracovní skupiny. Jednání o věcném záměru bude nadále pokračovat, zveřejněný materiál proto není konečnou verzí. “ NYNÍ NEJEN koncepční, ale DALŠÍ ARGUMENTY z DB připomínek Otázka nejen obsahu ale souladu! (viz též EK - doc.Fischer: Zásady a pravidla financování VVŠ pro rok 2012 a další)

8 Pracovní návrh verze 2 – Na základě výměny stanovisek y mezi členy pracovní skupiny z RVŠ připravil prof. Ripka stanovisko, které po úpravě rozeslal prof. Haasz členům RVŠ společně s odkazem na verzi 2 PN VZZ o VŠ: „Na základě informací od členů příslušné pracovní skupiny delegovaných za RVŠ lze konstatovat, že: 1. Zveřejněná druhá verze zatím uspokojivým způsobem nevypořádává většinu připomínek RVŠ (vítáme ale např. to, že se do textu vrací instituce vědecké rady). 2. Jedná se o dílčí materiál, který nemá smysl samostatně komentovat. 3. Při jednání pracovní skupiny nebyla většina kapitol ani otevřena. 4. Pracovní skupina očekává, že řádně vyslovené připomínky budou přehledným způsobem vypořádány.“ V příloze u byly připomínky Akreditační komise k 1. verzi tohoto materiálu. Vzhledem k tomu, že MŠMT zaujalo stanovisko, že AK není připomínkovým místem, bylo doporučeno zvážit, zda si RVŠ některé z těchto připomínek neosvojí. Další jednání pracovní skupiny má proběhnout Dne byla členům pracovní skupiny rozeslána srovnávací tabulka PN se současnou úpravou.


Stáhnout ppt "Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách - informace o vývoji připravil P. Popela s M. Hodulíkem, V. Čechákem, P. Ripkou podle podkladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google