Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 ISO/IEC 17025 Requirements in calibration laboratory (Traceability, Uncertainty, Guidelines) Silvie Havrlantová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 ISO/IEC 17025 Requirements in calibration laboratory (Traceability, Uncertainty, Guidelines) Silvie Havrlantová."— Transkript prezentace:

1 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 ISO/IEC 17025 Requirements in calibration laboratory (Traceability, Uncertainty, Guidelines) Silvie Havrlantová (speaker) František Jelínek Jiří Zikán (head of the laboratory) 11A

2 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 Subjekt: ČMI OI Praha Oddělení stejnosměrných a nízkofrekvenčních veličin –131 Radiová 3, 102 00, Praha 10 TYPICAL CALIBRATION LABORATORY

3 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 SCOPE OF SERVICES stejnosměrné napětí střídavé napětí stejnosměrný proud střídavý proud odpor ss odpor st el. výkon st proudu frekvence DC voltage AC voltage DC current AC current DC resistance AC resistance AC LF power frequency

4 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 LABORATORY VIEW

5 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 RESISTANCE WORKING PLACE

6 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 MONITORING OF CONDITIONS

7 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 OUTLINE ČSN EN ISO/IEC 17025 ČÁST 5 ODBORNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY článek 5.4: Zkušební a kalibrační metody a validace metod článek 5.6: Návaznost měření článek 5.9: Zabezpečování jakosti zkoušek a kalibrací článek 5.10: Uvádění výsledků

8 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 LIST OF PROCEDURES (shortend) Kalibrace kalibrátorů (calibrators) (řízený dokument č. 131 - MP - C001 - 01) Kalibrace číslicových multimetrů (multimeters) (č. 131 - MP - C002 - 01) Kalibrace odporových dekád (resistance decades) (č. 131 - MP - C005 - 01) Kalibrace stejnosměrných elektrických odporů (DC resistors) (č. 131 - MP - C005 - 01) Uvedené Interní pracovní postupy OI Praha jsou samostatnými dokumenty v souboru řízené dokumentace.

9 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 VALIDATION OF METHODS Přednostně metody, které vycházejí z národních nebo mezinárodních norem (např. EA 10-15). 1) metody používané laboratoří pro kalibraci prověřují kalibrovaný přístroj vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu a způsob a rozsah prověření odpovídá potřebám zákazníků. 2) Udávané nejistoty kalibrace jsou reálné a jejich hodnoty odpovídají potřebám zákazníků. k bodu 1): Rozsah a způsob kalibračních metod vychází ze znalosti konstrukce měřicích přístrojů, doporučení výrobců, předpisů EA, softwaru Portocal a MTS a obecných postupů elektrických měření. Software Portocal a MTS firmy Wavetek je světově uznáván. k bodu 2): Vybavení a metody, které laboratoř používá, umožňují dosahovat takových nejistot, které odpovídají potřebám zákazníků. Součástí každého schváleného pracovního postupu je i postup pro výpočet nejistoty měření, v souladu s dokumentem EA 4/02 „Vyjadřování nejistot měření při kalibracích“.

10 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 CALIBRATION INTERVALS Vždy po třech měsících probíhá porovnání mezi multifunkční referencí Datron 4950 a kalibrátory Datron 4800 a 4808. Pozornost je věnována i historii kvalitních zákaznických etelonů, které se v laboratoři kalibrují. Případné větší odchylky při porovnání přístrojů jsou vždy pečlivě zkoumány např. opakovaným měřením s více či méně modifikovanou metodou. Laboratoř se zúčastňuje mezilaboratorních porovnání organizovaných ČMI a EA.

11 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 INTERLABORATORY COMPARISONS Laboratoř se úspěšně zúčastnila mezilaboratorního porovnání - MPZ 400/99 (kalibrace multimetrů ) - MPZ 100/00 ( kalibrace elektrické reference stejnosměrného napětí) - MPZ 100/97 (kalibrace elektrické reference stejnosměrného napětí) - EA ILC El (kalibrace wattkonvertoru a ss napětí). V těchto porovnáních laboratoř uspěla.

12 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 UNCERTAINTY OF MEASUREMENTS Laboratoř má a používá pro všechny kalibrace postupy pro odhad nejistoty měření.Tyto postupy jsou součástí výše uvedených interních pracovních postupů. Při odhadování nejistoty měření jsou brány v úvahu všechny složky, které mají vliv na stanovení celkové nejistoty a které jsou v dané situaci důležité. Způsob vyjadřování nejistot je v souladu s EAL-R2. Výpočty a přenosy údajů jsou předmětem příslušných kontrol prováděných systematickým způsobem. PŘÍKLAD JE UVEDEN VE SBORNÍKU

13 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 TRACEABILITY Laboratoř zajišťuje návaznost měření používaných měřidel v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025 a MPA 30-02-03 Zdrojem návaznosti jsou etalony, uchovávané laboratořemi státních etalonů ČMI Laboratoř prokazatelně stanovuje návaznost svých měření prostřednictvím nepřerušeného řetězce kalibrací, které se váží k příslušným státním etalonům.

14 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 ASSURING THE QUALITY OF TEST AND CALIBRATION RESULTS Laboratoř se účastní dostatečného počtu MPZ a to s vyhovujícími výsledky a dbá v dostatečné míře o jakost výsledků. Laboratoř má vhodné postupy kontroly jakosti pro monitorování platnosti provedených zkoušek a kalibrací. Výsledky jsou zaznamenávány způsobem, který zajišťuje rozpoznatelnost trendů. Toto monitorování je plánováno a přezkoumáváno a zahrnuje především účast v programech mezilaboratorního porovnávání a vzájemné porovnávání etalonů (viz též kritérium 5.4).

15 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 REPORTING THE RESULTS Výsledky každé kalibrace nebo série kalibrací prováděných laboratoří jsou uváděny přesně, správně, jasně, nerozporně a objektivně a v souladu se všemi specifickými návody obsaženými v kalibračních metodách. Výsledky jsou uvedeny v kalibračním listě a zahrnují všechny informace požadované zákazníkem a nezbytné pro interpretaci výsledků kalibrací a všechny informace vyžadované použitou metodou. Vzor “Kalibračního listu“ je v příloze Příručky jakosti. Laboratoř nesděluje výsledky kalibrací jiným (např. zjednodušeným způsobem). Kalibrační listy obsahují údaje požadované ČSN EN ISO/IEC 17025. PŘÍKLAD JE UVEDEN VE SBORNÍKU

16 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 CONCLUSIONS Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci. Plní všechny požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025. Je důležitou součástí infrastruktury metrologie v ČR. ČMI má dvě laboratoře tohoto typu – v Praze a v Brně.

17 INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


Stáhnout ppt "INCOLAB CONFERENCE PRAGUE 4 DECEMBER 2003 ISO/IEC 17025 Requirements in calibration laboratory (Traceability, Uncertainty, Guidelines) Silvie Havrlantová."

Podobné prezentace


Reklamy Google