Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci na FZS Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/15.0357 PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU Petra Mandysová, MSN 2011/2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci na FZS Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/15.0357 PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU Petra Mandysová, MSN 2011/2012."— Transkript prezentace:

1 Projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci na FZS Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/15.0357 PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU Petra Mandysová, MSN 2011/2012

2 Projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci na FZS Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/15.0357 1.Vyhledávání české a zahraniční literatury ve výzkumu 2.Kvalita literatury v oblasti ošetřovatelského výzkumu Petra Mandysová, MSN KAPITOLA Č. 2 2011/2012

3 Vyhledávání literatury - základní myšlenky 1 Studium již publikované literatury je nesmírně důležité Nikdo z nás nevymyslí danou věc od samého začátku, všichni navazujeme na myšlenky, metodiku, atd. někoho jiného Málo lidí by se zajímalo o naše výsledky, kdybychom je nevztáhli k tomu, co je již o problematice známo 1 Burns a Grove, 2005, s. 93

4 Základní myšlenky – co je to literatura 2 Co je to „literatura“? – všechny písemné zdroje, relevantní k vybrané problematice Přibližně 6000 nových vědeckých článků za den Vyprodukuje se dvojnásobek znalostí každých pět let počet ošetřovatelských časopisů se od roku 1961 zvýšil o více než 575 % počítačové databáze proces vyhledávání literatury velmi ulehčují 2 Burns a Grove, 2005, s. 93

5 Základní myšlenky – co je to přehled literatury 3 Co je to „přehled (review) literatury“? – organizovaná písemná prezentace toho, co bylo na vybrané téma publikováno odborníky účel: seznámení čtenáře s tím, co je o problematice již známo nejedná se o seznam publikovaných studií nebo o jejich shrnutí, ale o kritickou analýzu toho, co je známo…identifikují se témata nebo trendy účelem není vypsat všechny existující zdroje, ale provést syntézu literatury a zhodnotit ji na základě toho, co je jádrem našeho zájmu 3 Burns a Grove, 2005, s. 93

6 Přehled literatury – základní otázky 4 Co je o tématu známo? V jaké chronologické posloupnosti se vyvíjely znalosti o tomto tématu? Jaké důkazy chybějí, jsou příliš omezené nebo si protiřečí? Shodují se odborníci ve vybraných otázkách problematiky nebo se na ně vede diskuze? Jaké jsou charakteristiky klíčových konceptů nebo proměnných? Jaké jsou vztahy mezi klíčovými koncepty nebo proměnnými? 4 Burns a Grove, 2005, s. 93

7 Přehled literatury – základní otázky (2) 5 Jaké existují nesrovnalosti nebo další nedostatky ve znalostech týkajících se dané problematiky? Jaké názory je nutno dále ověřovat? Jakým způsobem může současná výzkumná studie přispět k posunutí znalostí vpřed? Jaké výzkumné metody se zdají neuspokojivé? 5 Burns a Grove, 2005, s. 94

8 Přehled literatury – časové hledisko 6 Kolik času na studium literatury? Není definitivně stanoveno, záleží na tom, jak rychle má výzkumné šetření proběhnout a o jak širokou / úzkou problematiku se jedná Studie: 1 rok…studium literatury: 1-3 měsíce Nováčci ve výzkumu často podceňují množství času, který je potřebný na studium literatury – není možné číst vše / není možné provést studium literatury jen povrchně Kolik přečíst článků? Jak daleko nazpět jít? – důležité najít klíčové studie …nalézt bod „saturace“ 6 Burns a Grove, 2005, s. 94

9 Druhy literatury 7 Teoretická: analýza konceptů, modely, teorie…které podporují výzkumný problém a účel Empirická: znalost vycházející z výzkumu – relevantní studie v časopisech, knihách, ale i v diplomových a disertačních pracech 7 Burns a Grove, 2005, s. 94

10 Vyhledávání literatury – elektronické zdroje PRIMÁRNÍ Databáze placené (přes knihovnu): elektronické informační zdroje článkové bibliografické – Scopus, Web of Science elektornické informační zdroje článkové plnotextové – EBSCOhost, Proquest, ScienceDirect Databáze neplacené (přes knihovnu nebo přímo na www): DOAJ, www.findarticles.com http://www.medvik.cz (provozuje Národní lékařská knihovna) časopis přímo – nutno znát nebo najít www časopisu: www.journalseek.net SEKUNDÁRNÍ guidelines: www.guidelines.gov, www.joannabriggs.edu.au

11 Vyhledávání literatury – základní principy 8 dle plánu: - aby se výzkumník vyhnul tomu, že bude stejnou věc vyhledávat 2x - aby bylo možno postup zopakovat a ke zdroji se vrátit, bude-li to třeba - k identifikaci nových způsobů výběr vhodných klíčových slov / synonyma (tezaurus) 8 Burns a Grove, 2005, s. 97-99

12 Vyhledávání literatury – klíčová slova 8 Booleanské operátory -OR : zajímám se o první termín nebo o druhý termín - AND : zajímám se o přítomnost dvou termínů zároveň - NOT : zajímám se o první termín, ale ne o druhý „…“ : přesně, jak je uvedeno Lokační operátory (operátory umístění) -v textu („text“) -v názvu („title“) -v abstraktu („abstract“) Atd. 8 Burns a Grove, 2005, s. 97-99

13 Vyhledávání literatury – klíčová slova (2) 9 Operátory pozice -NEAR = blízko - zajímám se o dva termíny blízko sebe - WITH : zajímám se o dva termíny ve stejné větě nebo odstavci - ADJ („adjacent“) = vedle : zajímám se dva termíny vedle sebe Používání hvězdičky -Částečné slova s hvězdičkou – vyhledá slova obsahující částečné slovo: catheter* = catheters, catheter, catheterization…. Pozn.: existují rozdíly mezi databázemi, jak operátory mají nastaveny 9 Burns a Grove, 2005, s. 97-99

14 Vyhledávání literatury – záznam 8 Pro každé vyhledávání zaznamenejte: - Kterou databázi jste prohledali - datum, kdy jste databázi prohledali - přesnou strategii prohledávání databáze - počet nalezených článků - procento relevantních článků Uložte si výsledek každého vyhledávání 8 Burns a Grove, 2005, s. 97-99

15 Čtení literatury – povrchní čtení 9 Povrchní čtení -Rychlé nahlédnutí do zdroje – název, jméno a titul autora, abstrakt nebo úvod, hlavní titulky a 2-3 věty pod každým titulkem, závěr - Umožňuje: - rychlé posouzení hodnoty článku - posouzení, zda se jedná o primární nebo o sekundární zdroj – sekundární zdroje lze použít k lokalizaci primárního zdroje, ale zřídka jsou citovány ve výzkumných šetřeních 9 Burns a Grove, 2005, s. 104

16 Čtení literatury – porozumění 10 Porozumění -Vyžaduje, abyste celý zdroj pečlivě pročetli - Zaměřte se na porozumění klíčovým konceptům a logice sledu myšlenek - Zvýrazněte si obsah, který považujete za důležitý - Pište si na straně poznámky, kde myšlenku ve svém výzkumném šetření uplatníte -Zaznamenejte veškeré kreativní nápady - U výzkumných článků: výzkumný problém, účel, teorie, hlavní proměnné, metodika, velikost souboru, sběr dat, techniky analýzy, co studie zjistila 10 Burns a Grove, 2005, s. 104-105

17 Čtení literatury – analýza zdroje 11 Analýza zdroje -Určení hodnoty zdroje pro dané výzkumné šetření -1. Kritika jednotlivých studií -2. Porovnání studií mezi sebou – kritika existujících znalostí ve vztahu k výzkumnému problému - někdy např. závěry různých studií jsou v rozporu – to vede k závěru, že je nutno se otázce dále věnovat a vylepšit metodologii výzkumu 11 Burns a Grove, 2005, s. 104-105

18 Čtení literatury – syntéza zdrojů 12 Syntéza zdrojů -Nacházení vzájemných vztahů mezi myšlenkami obsaženými v různých zdrojích a jejich kombinace 11 Burns a Grove, 2005, s. 104-105

19 Kritické posouzení zdrojů 13 Proces posouzení a interpretování důkazů prostřednictvím systematického posouzení validity, výsledků a relevantnosti Pokud studie obsahuje úvod, metodiku, výsledky a diskuzi – dává dojem „kvality“, ale nemusí tomu tak být Existují seznamy s položkami otázek, dle kterých si kritik může článek zhodnotit – ale pozor na „externí“ položky, např. „Jedná se o recenzovaný časopis?“, „Jaký autor článek napsal?“ atd. – nezaručuje kvalitu ani neznamená, že článek bude špatný 13 Gerrish a Lacey, 2009, s. 108

20 Kritické posouzení zdrojů - validita 14 Jsou výsledky studie validní (platné)? -metodika výzkumu tak, aby zkoumala „skutečný“ svět, který studujeme -studie může být založena na chybných předpokladech -v metodice může být obsažena nějaká slabá stránka -mohl být ignorován komplikující faktor 14 Gerrish a Lacey, 2009, s. 108

21 Kritické posouzení zdrojů – reliabilita (spolehlivost) – jaké jsou výsledky? 15 Jsou výsledky spolehlivé nebo k nim došlo náhodou? Pokud bychom výsledky měřili opět, došli bychom ke stejnému závěru? Dává efekt smysl? Je rozdíl klinicky významný? Např.: studie ukazuje změnu na škále bolesti o 2 body, přitom se ví, že 2 body neznamenají pro pacienta žádnou změnu v pocitech – 2 body mohou být statisticky významné, ale ne klinicky významné 15 Gerrish a Lacey, 2009, s. 109

22 Kritické posouzení zdrojů – aplikovatelnost – pomohou výsledky z lokálního hlediska? 16 Je dobré odlišit sílu důkazů (platnost, spolehlivost) od síly doporučení nebo akce (využitelnosti) pro praxi -vzít v úvahu: finance dovednosti pracovníků zákony, politické klima 16 Gerrish a Lacey, 2009, s. 109

23 Systematické přehledy („systematic review“) randomizovaných pokusů Jediný randomizovaný pokus Systematické přehledy observačních studií zabývajících se výsledky důležitými pro pacienta Jediná observační studie zabývající se výsledky důležitými pro pacienta Fyziologické studie (měření krevního tlaku, atd.) Nesystematické klinické pozorování 33 DiCenso et al., 2005 EBN: Hierarchie síly důkazů 33

24 Systematický přehled na téma screeningu poruch polykání: v metodice popsána metodika výběru článků (ze kterých databází, v jakém jazyce, jaká klíčová slova, atd.) Příklad: Jak může vypadat systematický přehled

25 Detailní seznam databází, použitých klíčových slov a počtu abstraktů, které byly nalezeny / které byly z dalšího hodnocení vyřazeny

26 V tabulce seznam položek (otázek) použitých k hodnocení kvality metodiky dané výzkumné studie – tyto položky převzaty z www.cochrane.nl – The Dutch Cochrane Centre, kde je k dispozici i příručka pro systematické přehledy

27 Celkem 35 výzkumných studií takto hodnoceno v 9 položkách, na základě hodnocení má pouze 11 studií „dostatečnou kvalitu“

28 Těchto11 studií dále porovnáno: protože cílem studie bylo vytvořit screeningový test, jaká je jeho výsledná platnost (senzitivita, specificita)? Přitom dysfagie nemusí být vždy definována stejným způsobem – viz informace v prvních dvou sloupcích Otázky k zamyšlení: Jak je senzitivita a specificita definována? Je při screeningu důležitější dosáhnout vysoké senzitivity nebo specificity?

29 www.cochrane-handbook.org

30 Analýza kvantitativního článku a jeho kvality 1. Problém a.Jaký problém si studie dala za úkol vyřešit? b.Proč se jedná o důležitý problém pro ošetřovatelství? 2. Účel studie Co je účelem studie? 3. Výzkumné otázky Jaké VO studie obsahuje? Pokud žádné neobsahuje, jaké myslíte, že by obsahovala? 4. Hypotézy Jaké hypotézy studie obsahuje? Pokud žádné neobsahuje, jaké myslíte, že by obsahovala?

31 Analýza kvantitativního článku a jeho kvality (2) 5. Proměnné Jaké nezávislé a závislé proměnné studie obsahuje? 6. Teoretický rámec Jaký teoretické rámec nebo model byl ve studii použit? 7. Přehled literatury Jakým způsobem přehled literatury podporuje potřebu provést tuto studii? 8. Výzkumný design Jaký výzkumný design studie použila? Jednalo se o vhodný design? Jaké existují hrozby pro interní validitu? (zkreslení výsledků z důvodu zavlečení systematické chyby, např. selekční bias, maturace atd.). Jaké existují hrozby pro externí validitu? ( např. zobecňování výsledků na jiné skupiny lidí, efekt novoty)

32 Analýza kvantitativního článku a jeho kvality (3) 9. Vzorek Jednalo se o dostatečně velký vzorek? Jednalo se o reprezentativní vzorek? Jednalo se o vhodné prostředí? 10. Vnější proměnné Jaké vnější proměnné ve studii existovaly? Byl vliv vnějších proměnných omezen? 11. Byly ve studii použity vhodné výzkumné nástroje? 12. Byla data sbírána správným způsobem a byla ochráněna práva respondentů? 13. Byla analýza provedena vhodným způsobem a pomohla nalézt odpovědi na VO?

33 Analýza kvantitativního článku a jeho kvality (4) Při interpretaci dat, pozor na statistickou významnost: statisticky významné výsledky nemusejí být důležité z praktického hlediska !!! Samostudium: Soukup P. Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení. Dostupné na: http://archiv.soc.cas.cz/download/1082/DaV10_2_s77_104.pdf

34 Analýza kvalitativního článku a jeho kvality 1. Problém a.Jaký problém si studie dala za úkol vyřešit? b.Proč se jedná o důležitý problém pro ošetřovatelství? 2. Účel studie Co je účelem studie? 3. Výzkumné otázky Jaké VO studie obsahuje? Je VO dostatečně široká pro kvalitativní studii?

35 Analýza kvalitativního článku a jeho kvality (2) 4. Výzkumný design Jaký výzkumný design studie použila? Jednalo se o vhodný design? 5. Vzorek a prostředí Jakým způsobem byli získáni respondenti? Jednalo se o vhodný způsob? Byla velikost vzorku adekvátní? Probíhal výzkum ve hodném prostředí? 6. Byla data sbírána adekvátním způsobem a byla ochráněna práva respondentů? Jaký důkaz existuje, že došlo k saturaci dat? 7. Byla analýza provedena vhodným způsobem?

36 Kvalita publikovaného výzkumu? 17 Kvalitativní výzkum: Debata, v čem spočívá kvalitní výzkum – jaká jsou kritéria Je nutno být shodného názoru na to, která kritéria k posouzení kvality výzkumu používat? Názor, že validita (platnost) kvalitativní studie by měla být spojena ne s „pravdou“, ale s „důvěryhodností“ – schopnost přesvědčit čtenáře…mohl by být proveden audit…čtenář by mohl ověřit výzkumný proces (všechna rozhodnutí výzkumníka jsou zdokumentována) 17 Rolfe, 2006

37 Zdroje: BURNS, N.; GROVE, S.K. The practice of nursing research: conduct, critique, and utilization. 2005. Elsevier health Sciences. GERRISH, K.; LACEY, A. The research process in nursing. 2009, Blackwell Publishing. POLIT, D.F.; BECK, C.T. Essentials of nursing research: methods, appraisal, and utilization. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004. ROLFE, G. Validity, trustworthiness, and rigour: quality and the idea of qualitative research. Journal of Advanced Nursing, 2006, 53(3), p. 304-310. Dostupné na www: http://www.journalofadvancednursing.com/docs/1365- 2648.2006.03727.x.pdf

38 Projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci na FZS Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/15.0357 Děkuji Vám za pozornost Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.


Stáhnout ppt "Projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci na FZS Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.2.00/15.0357 PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU Petra Mandysová, MSN 2011/2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google