Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF."— Transkript prezentace:

1 SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

2 SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín EKONOMIKA MAJETEK PODNIKU Autorem tohoto výukového materiálu je Ing. Marcela Vedralová

3 Majetek podniku ….aneb bez čeho se podnik nerozjede

4 Majetek podniku Majetek podniku Podnikatelská činnost vyžaduje vybavení takovým majetkem, jehož formy odpovídají právě konkrétnímu typu podnikání. Musíme rozlišovat také původ majetku, zda byl do podnikání vložen nebo získán různými zákonnými způsoby.

5 Obchodní majetek Obchodní majetek U podnikatele (fyz.osoby) se obchodním majetkem rozumí majetek,který mu patří a slouží nebo je určen k jeho podnikání. U právnických osob se obchodním majetkem rozumí veškerý majetek evidovaný v účetnictví.

6 Majetek podniku Dlouhodobý majetek Hmotný dlouhodobý majetek Nehmotný dlouhodobý majetek Finanční investice Oběžný majetek Druhy majetku

7 Charakteristika HMOTNÉHO DLOUHODOBÉHO majetku Hmotný dlouhodobý majetek – Hmotný dlouhodobý majetek – doba používání delší než 1 rok a pořizovací cena vyšší než 40.000,-Kč. doba používání delší než 1 rok a pořizovací cena vyšší než 40.000,-Kč. Příklady: Příklady: - automobily - stroje a zařízení - výrobní linky - pozemky - stavby - aj.

8 Charakteristika NEHMOTNÉHO DLOUHODOBÉHO majetku Nehmotný dlouhodobý majetek – doba používání delší než 1 rok, pořizovací cena vyšší než 60.000,-Kč. Nehmotný dlouhodobý majetek – doba používání delší než 1 rok, pořizovací cena vyšší než 60.000,-Kč. = nehmotné výsledky výzkumu a vývoje..... = nehmotné výsledky výzkumu a vývoje..... Příklady: Příklady: - software- know-how - goodwill- aj. - patenty - licence

9 Charakteristika FINANČNÍHO DLOUHODOBÉHO majetku Jedná se o dlouhodobé cenné papíry, u kterých není stanovena minimální cena, ale dobu použití (držení) mají delší než 1 rok. Jedná se o dlouhodobé cenné papíry, u kterých není stanovena minimální cena, ale dobu použití (držení) mají delší než 1 rok. Příklady: Příklady: - akcie - obligace...

10 Technické zhodnocení Výdaje na dokončené nástavby, přístavby a jiné úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud jsou za účetní období vyšší než 40 000,-, se označují jako technické zhodnocení a jako takové se v daném případě zahrnují do kategorie dlouhodobý majetek. Výdaje na dokončené nástavby, přístavby a jiné úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud jsou za účetní období vyšší než 40 000,-, se označují jako technické zhodnocení a jako takové se v daném případě zahrnují do kategorie dlouhodobý majetek. V případě, že náklady na technické zhodnocení jsou nižší než uvedený limit, může se účetní jednotka rozhodnout, zda bude toto technické zhodnocení brát jako provozní náklady nebo zvýší pořizovací cenu majetku nebo tvoří samostatnou položku. V případě, že náklady na technické zhodnocení jsou nižší než uvedený limit, může se účetní jednotka rozhodnout, zda bude toto technické zhodnocení brát jako provozní náklady nebo zvýší pořizovací cenu majetku nebo tvoří samostatnou položku. V případě pronajatého majetku, např. budovy, je nutné mít v nájemní smlouvě zachyceno, že nájemce může provádět odpisy technického zhodnocení, např. přístavby. V případě pronajatého majetku, např. budovy, je nutné mít v nájemní smlouvě zachyceno, že nájemce může provádět odpisy technického zhodnocení, např. přístavby.

11 DROBNÝ hmotný a nehmotný majetek Jedná se o vybavení firmy, které svou dobou použitelnosti splňuje podmínku dlouhodobosti – firma je vlastní déle než 1 rok,ale cena tohoto vybavení však není vyšší než požaduje zákon (cena vyšší než Jedná se o vybavení firmy, které svou dobou použitelnosti splňuje podmínku dlouhodobosti – firma je vlastní déle než 1 rok,ale cena tohoto vybavení však není vyšší než požaduje zákon (cena vyšší než 40 000,-, resp.60 000,-Kč). 40 000,-, resp.60 000,-Kč). Př. kopírka za 7 000,-, sekačka 8 000,-, nábytek 30 000,-.... Př. kopírka za 7 000,-, sekačka 8 000,-, nábytek 30 000,-....

12 Charakteristika OBĚŽNÉHO majetku Jedná se o majetek, jehož doba používání ve firmě není delší než 1 rok. Jedná se o majetek, jehož doba používání ve firmě není delší než 1 rok. Tento majetek často mění svou podobu. Tento majetek často mění svou podobu. Jeho pořizovací cena za jednotku není vyšší než 40.000,- Kč. Jeho pořizovací cena za jednotku není vyšší než 40.000,- Kč.

13 Vysvětlení pojmu OBĚŽNÝ Peníze Materiál Polotovary, nedokončená výroba Hotové výrobky, zboží Pohledávky

14 Zásoby Funkce zásob: zajišťovat plynulou činnost podniku. Funkce zásob: zajišťovat plynulou činnost podniku. Člení se na: Člení se na: a) nakupované – materiál, zboží b) vytvořené vlastní činností podniku – hotové výrobky, nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby či zvířata.

15 Materiálové zásoby Za materiálové zásoby se považuje podle současného pojetí a předpisů : - základní materiál a suroviny (tvoří podstatu - základní materiál a suroviny (tvoří podstatu výrobků) výrobků) - pomocný materiál (dodává výrobkům určité - pomocný materiál (dodává výrobkům určité vlastnosti či kvalitativní rysy) vlastnosti či kvalitativní rysy) - obslužné a provozovací látky (vytvářející a - obslužné a provozovací látky (vytvářející a udržující podmínky pro výrobu) udržující podmínky pro výrobu) - náhradní díly - náhradní díly - obaly. - obaly.

16 Zboží Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje, již je nepřetváří (kromě dělení, balení apod. úpravy pro prodej a spotřebu konečného spotřebitele) a prodává je. Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

17 Dlouhodobý majetek.....používáním opotřebovávaný

18 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku a) nákupem a) nákupem b) vlastní činností (výrobou), ve vlastní režii b) vlastní činností (výrobou), ve vlastní režii c) jinými způsoby: c) jinými způsoby: - darováním (bezúplatně) - zjištěním jako přebytek při inventarizaci - jako nepeněžitý vklad společníka (akcionáře) - převodem dle platných právních norem – např. převedení majetku ze dvou fúzujících firem Pro dlouhodobý majetek je i jedním ze způsobů pořízení leasing (ale bez vlastnických práv).

19 Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku a) vyřazení majetku po jeho odepsání – oprávky = pořizovací cena (např.likvidací) a) vyřazení majetku po jeho odepsání – oprávky = pořizovací cena (např.likvidací) b) vyřazení dlouhodobého majetku, který nebyl plně odepsán b) vyřazení dlouhodobého majetku, který nebyl plně odepsán c) vyřazení majetku prodejem c) vyřazení majetku prodejem d) vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku poškození d) vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku poškození e) přeřazení z podnikání do osobního užívání e) přeřazení z podnikání do osobního užívání f) vyřazení majetku jeho vkladem do jiné kapitálové společnosti f) vyřazení majetku jeho vkladem do jiné kapitálové společnosti

20 Firma vyřazuje DM v důsledku: (na základě písemného podkladu uvedeného v závorce): Firma vyřazuje DM v důsledku: (na základě písemného podkladu uvedeného v závorce): fyzického a morálního opotřebení (doklad - odborný posudek, vyjádření kompetentního odborníka) s následnou likvidací majetku ve spalovně, sběru, či jiném způsobu provedení, které se také následně dokládá k Zápisu o vyřazení majetku fyzického a morálního opotřebení (doklad - odborný posudek, vyjádření kompetentního odborníka) s následnou likvidací majetku ve spalovně, sběru, či jiném způsobu provedení, které se také následně dokládá k Zápisu o vyřazení majetku prodeje majetku, prodeje majetku na náhradní díly (doklad - vystavená faktura, vystavený příjmový pokladní doklad, případná kupní smlouva u nemovitostí) prodeje majetku, prodeje majetku na náhradní díly (doklad - vystavená faktura, vystavený příjmový pokladní doklad, případná kupní smlouva u nemovitostí) škody či manka (ztráty) – (doklad – zápis ze Škodní komise) škody či manka (ztráty) – (doklad – zápis ze Škodní komise)

21 Způsoby oceňování DLOUHODOBÉHO majetku 1) pořizovací cenou - nakupovaný majetek 1) pořizovací cenou - nakupovaný majetek 2) částkou vlastních nákladů výroby - zásoby vytvořené vlastní činností 2) částkou vlastních nákladů výroby - zásoby vytvořené vlastní činností 3) reprodukční cenou – pro majetek nabytý bezplatně, kterou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje popř. cena stanovená soudním znalcem. 3) reprodukční cenou – pro majetek nabytý bezplatně, kterou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje popř. cena stanovená soudním znalcem.

22 Oceňování pořizovací cenou Pořizovací cena = Pořizovací cena = cena pořízení, (částka fakturovaná dodavatelem) + vedlejší náklady pořízení : tj. přepravné, pojistné, provize, montáž, tj. přepravné, pojistné, provize, montáž, instalace, clo....... instalace, clo....... Do pořizovací ceny dlouhodobého majetku nelze zahrnout: penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod souvisejí s pořízením majetku, penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod souvisejí s pořízením majetku, výdaje na přípravu pracovníků pro nově pořizovaný majetek, výdaje na přípravu pracovníků pro nově pořizovaný majetek, výdaje na zásobení nové výroby, výdaje na zásobení nové výroby, výdaje na biologickou rekultivaci, výdaje na biologickou rekultivaci, další výdaje na přípravu a zabezpečení výstavby vzniklé po uvedení investice do užívání další výdaje na přípravu a zabezpečení výstavby vzniklé po uvedení investice do užívání daně dědické a darovací, které jsou spojeny s pořízením investice daně dědické a darovací, které jsou spojeny s pořízením investice

23 Oceňování cenou vlastních nákladů výroby Vlastní náklady výroby = Vlastní náklady výroby = přímý materiál přímý materiál + přímé mzdy a ost. přímé náklady přímé mzdy a ost. přímé náklady + podíl společných výrobních nákladů, tj. výrobní režie. podíl společných výrobních nákladů, tj. výrobní režie. + ostatní náklady spojené s výrobou Poznámka: při tomto způsobu oceňování existuje omezení, že vlastní náklady nesmí přesáhnout reprodukční cenu nabytého majetku – pokud ano, pro ocenění majetku nabytého vlastní činností se použije cena reprodukční (nižší). Poznámka: při tomto způsobu oceňování existuje omezení, že vlastní náklady nesmí přesáhnout reprodukční cenu nabytého majetku – pokud ano, pro ocenění majetku nabytého vlastní činností se použije cena reprodukční (nižší).

24 Evidence dlouhodobého majetku Inventární karty slouží k vedení analytické evidence dlouhodobého majetku. Každá inventární karta obsahuje údaje o jednom inventárním předmětu, což může být jednotlivá věc, zařízení s vybavením, soubor předmětů, který svou funkci plní jako celek. Inventární karty slouží k vedení analytické evidence dlouhodobého majetku. Každá inventární karta obsahuje údaje o jednom inventárním předmětu, což může být jednotlivá věc, zařízení s vybavením, soubor předmětů, který svou funkci plní jako celek. Inventární karta obsahuje: název předmětu a jeho inventární číslo název předmětu a jeho inventární číslo datum a způsob pořízení datum a způsob pořízení datum zařazení do užívání datum zařazení do užívání vstupní cena vstupní cena způsob účetního odepisování způsob účetního odepisování metodu daňového odepisování metodu daňového odepisování částku ročních účetních i daňových odpisů částku ročních účetních i daňových odpisů umístění předmětu umístění předmětu datum a způsob vyřazení. datum a způsob vyřazení. Když zařazujeme majetek do užívání tak se to projeví na zápisu do užívání, při vyřazení se to projeví na zápisu o vyřazení.

25 Inventární karta

26 Finanční majetek....nejen k uložení peněžních prostředků

27 Oceňování finančního dlouhodobého majetku (finančních investic) pořizovací cenou (v cizích měnách nákupní cenou, v tuzemské měně na základě přepočtu kurzem platným v den nákupu) pořizovací cenou (v cizích měnách nákupní cenou, v tuzemské měně na základě přepočtu kurzem platným v den nákupu) reálnou hodnotou – hodnotou v okamžiku vykazování (účetní závěrky) reálnou hodnotou – hodnotou v okamžiku vykazování (účetní závěrky) - stanovuje se podle jednotlivých „druhů“ finančního majetku: - stanovuje se podle jednotlivých „druhů“ finančního majetku: a) jako tržní cena (na burze) a) jako tržní cena (na burze) b) ekvivalenční hodnota b) ekvivalenční hodnota

28 Ukázka finančního majetku

29 Oběžný majetek....používáním se spotřebovává

30 Způsoby pořízení oběžného majetku a) nákupem a) nákupem b) vlastní činností (výrobou), ve vlastní režii b) vlastní činností (výrobou), ve vlastní režii c) jinými způsoby: c) jinými způsoby: - darováním (bezúplatně) - zjištěním jako přebytek při inventarizaci - jako použitelný odpad při likvidaci dlouhodobého majetku - jako nepeněžitý vklad společníka (akcionáře) - převodem dle platných právních norem – např.převedení majetku ze dvou fúzujících firem

31 Způsoby oceňování OBĚŽNÉHO majetku 1) pořizovací cenou - nakupované zásoby 1) pořizovací cenou - nakupované zásoby 2) částkou vlastních nákladů výroby - zásoby vytvořené vlastní činností 2) částkou vlastních nákladů výroby - zásoby vytvořené vlastní činností 3) odborným odhadem jejich hodnoty - zvláštní případy pořízení, především při bezúplatném nabytí 3) odborným odhadem jejich hodnoty - zvláštní případy pořízení, především při bezúplatném nabytí

32 Oceňování pořizovací cenou Pořizovací cena = Pořizovací cena = cena pořízení (částka fakturovaná dodavatelem) + vedlejší náklady pořízení : tj. přepravné, tj. přepravné, pojistné, pojistné, provize, provize,montáž,instalace, clo....... clo.......

33 Oceňování cenou vlastních nákladů výroby Vlastní náklady výroby = Vlastní náklady výroby = přímý materiál přímý materiál + přímé mzdy a ost. přímé náklady přímé mzdy a ost. přímé náklady + podíl společných výrobních nákladů, podíl společných výrobních nákladů, tj. výrobní režie tj. výrobní režie + ostatní náklady spojené s výrobou ostatní náklady spojené s výrobou

34 Oceňování odborným odhadem Cena odborného odhadu = Cena odborného odhadu = cena obvyklá, dosahovaná u: materiálu téhož určení a užití materiálu téhož určení a užití přebytku při inventarizaci přebytku při inventarizaci materiálu získaného jako využitelný odpad (materiál, náhradní díly) materiálu získaného jako využitelný odpad (materiál, náhradní díly) materiálu získaného darem. materiálu získaného darem. nepeněžitého vkladu do společnosti - jeho cenu pro tento účel stanoví soudní znalec. nepeněžitého vkladu do společnosti - jeho cenu pro tento účel stanoví soudní znalec.

35 Zásobování vs. logistika Zásobování je jednou ze základních činností podniku. Logistika neboli zásobování se skládá z těchto činností: 1. plánování 2. pořizování 3. skladování 4. evidence o materiálu Definice pojmu logistika: zajímají ji jak fyzické toky zboží od dodavatele k odběrateli, tak toky informační (v písemné i ústní podobě). Řeší jak toky mezi firmami, tak toky vnitrofiremní (včetně různých systémů skladování zásob) s cílem tyto toky racionalizovat, aby byly co nejefektivnější a firmu zatížily co nejmenšími náklady. Náklady spojené s logistikou jsou pro většinu firem velmi významné.

36 Plánování výše zásob Nejjednodušší forma plánu má podobu bilance porovnávající zdroje zásob Nejjednodušší forma plánu má podobu bilance porovnávající zdroje zásob s potřebou zásob: s potřebou zásob: Zdroje zásobPotřeba zásob počáteční zásobaspotřeba při výrobě nákupkonečná zásoba součet potřebných zdrojůsoučet potřebných zásob Výpočet plánovaného nákupu: Nákup= konečná zásoba + spotřeba při výrobě - počáteční zásoba

37 Informační toky kolem zásobování - evidence O všech pohybech zboží (zásob) musí existovat písemné zápisy (doklady, počítačová evidence). Dodavatel vystaví: Dodací list - jde fyzicky s dodávkou (veze ho přepravce zboží) k odběrateli, kterému slouží pro přejímku zboží. Dodací list - jde fyzicky s dodávkou (veze ho přepravce zboží) k odběrateli, kterému slouží pro přejímku zboží. Dodací list Dodací list Fakturu - daňový doklad - tento doklad nemusí jít s dodávkou, může být zaslán například poštou. Je to účetní doklad a na základě něj je zboží uhrazeno. Fakturu - daňový doklad - tento doklad nemusí jít s dodávkou, může být zaslán například poštou. Je to účetní doklad a na základě něj je zboží uhrazeno. Fakturu Odběratel vystaví: Příjemku - doklad slouží k zaznamenání příjmu zboží na sklad. Příjemku - doklad slouží k zaznamenání příjmu zboží na sklad. Příjemku Skladní kartu - jestli daný druh zboží ještě nebyl přijímán na sklad, vystaví skladní kartu novou. Pokud už určitý druh zboží byl někdy na skladě a je evidován na existující skladní kartě, pak pouze připíše na tuto kartu zvýšení stavu zásob. Skladní kartu - jestli daný druh zboží ještě nebyl přijímán na sklad, vystaví skladní kartu novou. Pokud už určitý druh zboží byl někdy na skladě a je evidován na existující skladní kartě, pak pouze připíše na tuto kartu zvýšení stavu zásob. Skladní kartu Skladní kartu Zapíše do Knihy došlých faktur přijetí nové faktury. Zapíše do Knihy došlých faktur přijetí nové faktury. Knihy došlých fakturKnihy došlých faktur K uhrazení faktury vystaví Příkaz k úhradě (při platbě z účtu u banky) nebo Výdajový pokladní doklad (platba v hotovosti) K uhrazení faktury vystaví Příkaz k úhradě (při platbě z účtu u banky) nebo Výdajový pokladní doklad (platba v hotovosti)

38 Karta oběžného majetku (skladová karta zásob)

39

40 Průběh zásobování 1. Vybrali jsme dodavatele, dohodli podmínky a uzavřeli smlouvu (např.kupní smlouvu nebo smlouvu dílo). Smlouvu uzavřeme: ústně - pokud dodavatele dobře známe a dodávka se týká relativně malého obchodu, ústně - pokud dodavatele dobře známe a dodávka se týká relativně malého obchodu, písemně - formou objednávky písemně - formou objednávky - formou písemné smlouvy, - formou písemné smlouvy, kontraktu apod. kontraktu apod. 2. Dodavatel zasílá zboží (vlastní dopravou, prostřednictvím veřejného přepravce) popř. si pro zboží dojede odběratel. Odběratel je při přejímání povinen zkontrolovat, zda přebírané zboží odpovídá smlouvě.

41 Fyzická přejímka Fyzická přejímka je kontrola nakoupených zásob po stránce: a) kvantitativní (spočítáme, zvážíme, změříme či jinak kvantitativně zhodnotíme dodaná množství a zkontrolujeme s průvodními doklady - především s dodacím listem). b)kvalitativní (kontrolujeme, zda dodávka odpovídá dohodnuté jakosti). Většinou se v praxi setkáme se statistickou přejímkou, kdy podle předem stanovené metodiky kontrolujeme pouze část dodávky a podle výsledků této kontroly usuzujeme na kvalitu celé dodávky Příklad: pokud z palety součástek zkontrolujeme 20 náhodně vybraných a z nich 18 bude vadných, můžeme prohlásit celou paletu za vadnou a chtít po dodavateli např. nové bezvadné.

42 Zásobovací organizace 1) centralizované - veškeré zásobovací činnosti jsou na jednom místě, hl. malé podniky, podniky bez poboček 2) decentralizované - každá pobočka si dělá zásobovací činnosti sama, hl. velké firmy, místně oddělené pobočky, když každá potřebuje jiný materiál 3) kombinované - na jednom místě se plánuje a pořizuje, ale pobočky skladují a evidují samy 4) just in time - zásobování rovnou do výroby bez tvoření zásob ve skladu. Nevýhodou je možnost zastavení výroby a náročná organizace. Ušetření nákladů za provoz skladů, výplat, vyhnou se poškození při manipulaci. Př.: T.P.C.A Kolín

43 Požadavky na skladovací podmínky Požadavky na správné skladování zboží jsou dány povahou zboží a škodlivými vlivy působícími na užitnou hodnotu v průběhu skladovacího procesu. Požadavky na správné skladování zboží jsou dány povahou zboží a škodlivými vlivy působícími na užitnou hodnotu v průběhu skladovacího procesu. Mezi základní podmínky skladování patří: Mezi základní podmínky skladování patří: a)způsob skladování (typ skladu), b)odpovídající teplota a relativní vlhkost b)odpovídající teplota a relativní vlhkost vzduchu, vzduchu, c)ochrana před slunečním zářením a prašností, d)způsob umístění a uložení zboží ve skladu e)způsob manipulace se zbožím. Zásady správného skladování konkrétních druhů zboží, neboli optimální skladovací režimy, jsou součástí příslušných normativních předpisů (norem).

44 Typy skladů Z hlediska schopnosti ochrany zboží před škodlivými vlivy se sklady dělí na: - otevřené, vhodné pro skladování zboží, jehož jakost se nemění vlivem povětrnostních podmínek (rudy, písek, betonové prefabrikáty, řezivo aj.), - otevřené, vhodné pro skladování zboží, jehož jakost se nemění vlivem povětrnostních podmínek (rudy, písek, betonové prefabrikáty, řezivo aj.), - polootevřené (zastřešené, ale beze stěn), určené pro skladování zboží, které nesnáší změny vlhkosti vzduchu a přímé vodní srážky (cihlářské zboží, cement, stroje aj.), - polootevřené (zastřešené, ale beze stěn), určené pro skladování zboží, které nesnáší změny vlhkosti vzduchu a přímé vodní srážky (cihlářské zboží, cement, stroje aj.), - uzavřené (jednopodlažní halové nebo vícepodlažní, podsklepené nebo nepodsklepené, klimatizované nebo neklimatizované), určené pro zboží citlivé na vodní srážky, změny vlhkosti i teploty (většina sortimentních skupin potravinářského i průmyslového zboží), - uzavřené (jednopodlažní halové nebo vícepodlažní, podsklepené nebo nepodsklepené, klimatizované nebo neklimatizované), určené pro zboží citlivé na vodní srážky, změny vlhkosti i teploty (většina sortimentních skupin potravinářského i průmyslového zboží), - speciální, zvlášť upravené pro skladování jednoho druhu zboží (sila, chladírny, mrazírny, nádrže na pohonné hmoty aj.). - speciální, zvlášť upravené pro skladování jednoho druhu zboží (sila, chladírny, mrazírny, nádrže na pohonné hmoty aj.). Nejmodernějším typem skladů jsou automatizované sklady řízené počítačem. Nejmodernějším typem skladů jsou automatizované sklady řízené počítačem. K vybavení skladů patří úložné regály (obyčejné, mechanické), přepravní prostředky (dopravníky, dopravníkové pásy, vysokozdvižné vozíky) a další zařízení snižující pracnost a umožňující správnou manipulaci se zbožím. Každý sklad musí být vybaven prostředky protipožární ochrany, zejména hasicími přístroji (vodní, pěnové, tetrachlorové, sněhové a práškové). K vybavení skladů patří úložné regály (obyčejné, mechanické), přepravní prostředky (dopravníky, dopravníkové pásy, vysokozdvižné vozíky) a další zařízení snižující pracnost a umožňující správnou manipulaci se zbožím. Každý sklad musí být vybaven prostředky protipožární ochrany, zejména hasicími přístroji (vodní, pěnové, tetrachlorové, sněhové a práškové).

45 Optimální výše zásob Výpočet optimální výše zásob má v praxi velkou vypovídací schopnost. Výpočet optimální výše zásob má v praxi velkou vypovídací schopnost. Tato výše musí splňovat dvě základní pravidla: Tato výše musí splňovat dvě základní pravidla: a) nesmí být malá, nedostatečné zásoby by zapříčily nutnou obstávku při výrobě, b) nesmí být velká, velké množství zásob váže velké množství finančních prostředků, velká náročnost na skladování......

46 Příklad Firma KreKon – výroba plotů se soustřeďuje především na výrobu plotů za těchto předpokladů: Firma KreKon – výroba plotů se soustřeďuje především na výrobu plotů za těchto předpokladů: - plotovky jsou v jednotné výšce 150 cm - do 1 m plotu nutno 12ks plotovek - dřevo musí 2 dny zrát a vysychat - po natření ještě 2 dny musí schnout - denně se vyrobí 300 m plotu (nepřetržitý provoz) - zásobování je prováděno pravidelně v pondělí, vždy v celkovém počtu 252.000ks plotovek - cena jedné plotovky 35,-Kč bez DPH

47

48

49 Zdroje informací www.ceed.cz www.ceed.cz www.ceed.cz http://is.vsfs.cz/ http://is.vsfs.cz/ http://is.vsfs.cz/ http://www.zaverky.estranky.cz/ http://www.zaverky.estranky.cz/ http://www.zaverky.estranky.cz/


Stáhnout ppt "SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF."

Podobné prezentace


Reklamy Google