Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genderové rozpočtování měst a obcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genderové rozpočtování měst a obcí"— Transkript prezentace:

1 Genderové rozpočtování měst a obcí

2 Základní pojmy a jejich vztahy
Gender mainstreaming: zahrnutí hlediska genderu do veškerého rozhodování způsob provádění veřejné politiky Genderové rozpočtování: zahrnutí hlediska genderu do rozpočtového procesu (tj.rozhodování o rozpočtových příjmech a výdajích dané jednotky, např. obce) přístup k rozpočtování Genderová analýza: zkoumání dopadu rozhodnutí na muže a na ženy nástroj GM a GR

3 Genderové rozpočtování
Znamená zahrnutí genderové analýzy do všech fází rozpočtového procesu. NENÍ Kdo dostal více? nebo Pro koho je fotbalový stadion? ALE je to nástroj pro překonávání (snižování) nerovností ve společnosti identifikace nerovností způsoby jejich snižování

4 Rozpočtový proces Rozpočtový proces je souborem rozhodnutí různých subjektů, jehož výsledkem je konkrétní rozpočet, který obsahuje cíle a aspirace daného subjektu, vyjádřené prostřednictvím jeho příjmů a výdajů. V případě rozpočtového procesu obcí je tímto subjektem obec, jako veřejnoprávní korporace územní samosprávy, a výsledkem jsou rozpočty obcí, jimiž se řídí jejich činnosti.

5 Činnosti zajišťované rozpočtem obcí
vlastní činnosti – místní doprava, sportovní a kulturní aktivity, obecní policie, atd. činnosti delegované státem – sociální péče, zdravotnictví, školství atd.

6 Stanovování cílů obce závazností legislativních předpisů,
Konkrétní podoba rozpočtu obce je dána: závazností legislativních předpisů, možností rozhodovat o cílech obce a způsobu jejich naplňování. Za základní podmínku prosperity obce lze přitom považovat schopnost obce „reprodukovat“ své obyvatele. Tato schopnost se mimo jiné promítá rovněž do stávajícího principu rozpočtového určení daní.

7 Počet obyvatel vybraných měst podle pohlaví a vztah k RUD

8 Fáze rozpočtového procesu obce
příprava a sestavování rozpočtu, projednávání a schvalování rozpočtu, hospodaření podle rozpočtu a jeho kontrolu, závěrečný účet.

9 Dotace z jiných rozpočtů
Příprava rozpočtu Finanční odbor Rada obce Projednávání Finanční výbor Zveřejnění Schvalování rozpočtu Zastupitelstvo obce Dotace z jiných rozpočtů Plnění Kontrola Finanční výbor Zastupitelstvo obce Veřejná schůze občanů Závěrečný účet obce Finanční odbor Zastupitelstvo obce a finanční výbor Krajský úřad Audit Pramen: Peková a Pilný, 2002, str. 172, aktualizováno

10 Subjekty rozhodování v rozpočtovém procesu
Na tvorbě rozpočtu se podílí: vedení obce (starosta, místostarostové, primátor, náměstci), zastupitelstvo obce, rada obce, výbory a komise obce, vedoucí úředníci, úředníci, veřejnost.

11 Počet kandidujících a zvolených zastupitelů vybraných měst podle pohlaví (volby 2006)

12 Počet mužů a žen v orgánech vybraných měst

13 Genderové rozpočtování
Je třeba hodnotit, zda určité rozpočtové rozhodnutí genderovou nerovnost zvýší nebo sníží a to ex ante, tj. před přijetím rozhodnutí ex post, tj. po jejich realizaci Nástroj pro hodnocení – genderová analýza

14 Genderová analýza Genderová analýza zkoumá dopad různých politik, programů a opatření zvlášť na ženy a na muže. Tato analýza zahrnuje: shromažďování údajů a tvorbu statistik členěných podle pohlaví, samotné hodnocení.

15 Genderová analýza obsažená v návrhu rozpočtu může ovlivnit průběh i výsledky diskuse a rozhodování o návrhu rozpočtu, především v rámci jeho projednávání a zapracování připomínek. Uplatnění genderové analýzy v praxi je právě v souvislosti s konkrétními subjekty vstupujícími do rozhodování limitně dáno strukturou orgánů obce ve vazbě na počet zastoupených mužů a žen.

16 Metody gender analýzy využitelné v obcích
Hodnocení nových programů nebo projektů z hlediska jejich dopadu na rovnost ve společnosti Dává odpověď na tuto otázku: „Povede tento program nebo projekt ke zvyšování nebo snižování nerovností ve společnosti?“. Jedná se o jednu z nejpoužívanějších metod, protože pracuje na poměrně agregované úrovni a nemusí tak řešit problémy spojené s obtížností určení dopadů na konkrétní jednotlivce.

17 Postupy hodnocení seznam (checklist) otázek pro hodnocení projektů
a jejich dopadů, diskuse o jednotlivých prvcích programu, hodnocení programu z hlediska stanovených cílů. Příklad: Zastupitelstvo obce uvažuje o omezení počtu autobusových spojů do sousedního města. Toto omezení by však dopadlo více na ženy, protože muži spíše jezdí autem a protože mezi seniory, kteří hromadnou dopravu využívají nejvíce, je podstatně více žen.

18 Metody gender analýzy využitelné v obcích
Hodnocení programů nebo projektů jejich uživateli nebo příjemci Dává odpověď na otázky: Jsou občané spokojeni s jednotlivými programy nebo projekty? Reagují projekty na skutečné potřeby občanů? Jedná se o metodu, která se snaží do rozhodování zapojit veřejnost.

19 Postupy hodnocení dotazníky, rozhovory, diskusních skupiny,
pozorování apod. Příklad: Zastupitelstvo obce uvažuje zavedení rozvážky teplých obědů ze školní jídelny méně pohyblivým seniorům: Mají senioři o tuto službu zájem? Pomůže jim? Budou jí skutečně využívat? Kolik bude klientů (protože si třeba nechtějí nebo neumějí uvařit) a kolik bude klientek (protože je starších žen více než mužů)?

20 Metody gender analýzy využitelné v obcích
Hodnocení využití času (Time-Use Studies) ukazuje, jak ovlivní určité opatření nebo program využívání času během dne. Zpracování komplexních studií o využívání času je však značně náročné. Rozhodné informace může naproti tomu přinést i jedna nebo několik případových studií.

21 Obecně tráví ženy více času neplacenou prací, tedy péčí o děti, nemocné nebo o domácnost. Určitá opatření nebo projekty jim tak mohou tuto práci ulehčit nebo naopak ztížit. Příklad: Zastupitelstvo obce uvažuje o zrušení mateřské školy. Rodiče dětí budou muset vozit děti do mateřské školy v některé sousední obci, což bude obnášet přibližně hodinu denně. Toto opatření tedy ovlivní využití času rodiče, který dítě do školky vozí. Naopak zřízení nové autobusové zastávky v blízkosti školy nebo autobusového spoje navazujícího na konec školní výuky může pozitivně ovlivnit využití času nutného k doprovodu dítěte do nebo ze školy.

22 Metody gender analýzy využitelné v obcích
Hodnocení dopadu jednotlivých programů (incidenční analýza) umožňuje porovnání dopadu konkrétních rozpočtových výdajů na ženy s dopadem na muže (případně obráceně) při současném porovnání dopadu přímého i zprostředkovaného. Nevýhodou incidenční analýzy je určitá nejednoznačnost přiřazení užitků plynoucích z jednotlivých projektů konkrétním jednotlivcům a obtížné vyčíslení těchto externích užitků sekundárních příjemců.

23 Postupy hodnocení Provedení incidenční analýzy vyžaduje dva druhy údajů: informace o celkových výdajích souvisejících s daným projektem a zároveň o jednotkových nákladech ve vztahu k příjemci, (např. celková výše příspěvku obce na MŠ a výše příspěvku a jedno dítě), informace o všech uživatelích dané služby (např. děti a rodiče dětí navštěvujících MŠ).

24 Postup při použití této metody je uvažován ve dvou úrovních:
objektivizované hodnocení výdajů při použití genderových statistik v rámci hodnocení primárních příjemců, subjektivní hodnocení výdajů v rámci hodnocení všech příjemců. Příklad: Přímý dopad příspěvku mateřské škole je genderově neutrální, protože počet holčiček a chlapečků je téměř stejný, zprostředkovaně má však tento příspěvek větší přínos pro ženy, protože mohou např. začít znovu chodit do práce, či realizovat svoji zájmovou činnost.

25 Metody gender analýzy využitelné v obcích
Vytvoření a sledování ukazatelů rovnosti mužů a žen znamená vlastní tvorbu a následné sledování souvztažných jevů prostřednictvím měřitelných ukazatelů, které jsou schopny zdokumentovat a informovat o projevech příslušného rozhodnutí ve vztahu k příslušnému pohlaví. Příklad: Jak se změnila ekonomická aktivita žen po omezení počtu autobusů do sousedního města nebo po uzavření mateřské školy?

26 Závěr dostupností dat, kvalifikovaností zaměstnanců,
Pro genderovou analýzu lze použít několik metod, jejichž využitelnost je však ovlivněna: dostupností dat, kvalifikovaností zaměstnanců, materiálním zabezpečením.


Stáhnout ppt "Genderové rozpočtování měst a obcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google