Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové přístupy k evropským zdrojům financování projektů TEN-T Petr Zahradník, ekonom, kancelář Brusel září 2014, připraveno pro konferenci Střední Morava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové přístupy k evropským zdrojům financování projektů TEN-T Petr Zahradník, ekonom, kancelář Brusel září 2014, připraveno pro konferenci Střední Morava."— Transkript prezentace:

1 Nové přístupy k evropským zdrojům financování projektů TEN-T Petr Zahradník, ekonom, kancelář Brusel září 2014, připraveno pro konferenci Střední Morava křižovatka dopravních a ekonomických zájmů, Luhačovice

2 Víceletý finanční rámec 2014 – 2020: co je stejné, a co se změnilo ? - Na první pohled zůstala struktura neměnná, na druhé straně došlo k významnému posunu v objemu finančních alokací, způsobenému dopady ekonomické krize, novými nástroji hospodářské politiky EU, rozvojovými prioritami EU i posílenou pozicí čistých plátců; - Doprava jako taková není zmíněna ve Strategii Evropa 2020; je hovořeno spíše o mobilitě; - Došlo k relativnímu úbytku prostředků na kohezní politiku (o 8,5% oproti období 2007 – 2013); na straně druhé se výrazně zvýšil objem prostředků pro konkurenceschopnost (o 37,2%), v jeho rámci se objevil nový nástroj Connecting Europe Facility (CEF; Nástroj pro propojení Evropy) – specificky založen na novém pojetí Trans-evropských dopravních sítí (TEN-T) a jejich významu pro finanční podporu v oblasti dopravních projektů; - Principy kohezní politiky na období 2014 – 2020, relevantní pro dopravu: zaměření na všechny regiony EU; propojenost s růstovými opatřeními; transparentnost a měřitelnost výsledků; splnění předběžných podmínek – kondicionalit; respektování integrovaného přístupu k území, větší role finančních nástrojů, respektování souladu s nově pojatou správou ekonomických záležitostí v EU 1

3 Kohezní politika 2014 – 2020: tematické cíle a kondicionality - TC 7: Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách: 2 Investiční prioritaKondicionalitaKritérium pro splnění kondicionality ERDF a CF: podpora multimodálního jednotného dopravního prostoru prostřednictvím investic do TEN-T; Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku Rozvojem a zlepšováním nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně systémů s nízkou hlučností, šetrnějších k životnímu prostředí, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu 7.1 Doprava: Existence komplexního plánu či komplexních plánů či rámce nebo rámců pro investice do dopravy v souladu s institucionálním uspořádáním členských států, včetně veřejné dopravy na regionální a místní úrovni, čímž se podporuje rozvoj infrastruktury a zvyšuje se dopravní obslužnost ve vztahu ke globálním a hlavním sítím TEN-T Existence komplexního dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců pro investice do dopravy, které splňují právní požadavky pro strategické posouzení dopadů na životní prostředí a stanoví: - přínos pro jednotný evropský dopravní prostor (v souladu s článkem 10 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1315/2013, včetně pořadí důležitosti investic do hlavní sítě a globální sítě TEN-T, u nichž jsou předpokládány investice z ERDF a CF, do sekundární dopravní obslužnosti; - realistické a kompetentní vypracování projektů, u nichž se předpokládá podpora z ERDF a CF; - opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt

4 Kohezní politika 2014 – 2020: tematické cíle a kondicionality - TC 7: Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách: 3 Investiční prioritaKondicionalitaKritérium pro splnění kondicionality ERDF: zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů Viz kondicionalita 7.1Viz předchozí slide

5 Kohezní politika 2014 – 2020: tematické cíle a kondicionality - TC 7: Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách: 4 Investiční prioritaKondicionalitaKritérium pro splnění kondicionality ERDF a CF: viz předchozí slides ERDF: viz předchozí slides 7.2 Železniční doprava: V rámci komplexního plánu či komplexních plánů nebo rámce či rámců existence oddílu výslovně věnovanému rozvoji železniční dopravy v souladu s institucionálním uspořádáním členských států, včetně veřejné dopravy na regionální a místní úrovni, čímž se podporuje rozvoj infrastruktury a zvyšuje se dopravní obslužnost ve vztahu ke globálním sítím a hlavním TEN-T. Investice se vztahují na mobilní majetek, interoperabilitu a budování kapacit Existence oddílu o rozvoji železniční dopravy v rámci dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců (jak uvedeno výše), které splňují právní požadavky pro strategické posouzení dopadů na životní prostředí a stanoví realistické a kompetentní vypracování projektu, včetně harmonogramu a rozpočtového rámce. Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.

6 Kohezní politika 2014 – 2020: tematické cíle a kondicionality - TC 7: Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách: 5 Investiční prioritaKondicionalitaKritérium pro splnění kondicionality ERDF a CF: viz předchozí slides ERDF: viz předchozí slides 7.3 Ostatní způsoby dopravy, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury: V rámci komplexního plánu či komplexních plánů nebo rámce či rámců dopravy existence oddílu zvlášť věnovanému vnitrozemské a námořní lodní dopravě, přístavům, multimodálním spojům a letištní infrastruktuře, které přispívají ke zlepšení dopravní obslužnosti ve vztahu ke globálním a hlavním sítím TEN-T a podporují udržitelnou regionální a místní mobilitu Existence oddílu výslovně věnovaného vnitrozemské a námořní lodní dopravě, přístavům, multimodálním spojům a letištní infrastruktuře v rámci plánu či plánů dopravy nebo rámce či rámců dopravy, který: - splňuje zákonné požadavky na strategické posouzení dopadů na životní prostředí; - stanoví realistický a vyspělý plán provádění projektů, včetně harmonogramu a rozpočtového rámce. Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.

7 Kohezní politika a Víceletý finanční rámec 2014 – 2020: Společný strategický rámec (SSR) a Dohoda o partnerství (DP) ČR - SSR: Vymezuje platformy koordinace mezi kohezní politikou a ostatními kapitolami Víceletého finančního rámce – celkem devět úrovní: jednou z nich je i koordinační linie mezi kohezní politikou a CEF: spočívá v zajištění obsahové komplementarity mezi CEF a projekty podporovanými v členských státech z ERDF a CF, a taktéž v přímém finančním příspěvku CF ve prospěch CEF. - DP ČR: 1.1.2 Infrastruktura; 1.1.2.1 Dopravní infrastruktura a dostupnost / mobilita - Kam ne ? Poziční dokument Evropské komise z října 2012: Investice do místních silnic – podpora by měla být možná pouze tehdy, pokud přispívají fyzické, hospodářské a sociální obnově znevýhodněných městských a venkovských společenství a oblastí, nebo pokud poskytují potřebné propojení se sítí dálnic a rychlostních silnic (zaměřenost na nové silnice nebo výrazná zkvalitnění), či tam, kde doplňují chybějící příhraniční spojení. 6

8 DP ČR a dopravní infrastruktura a dostupnost / mobilita - DP ČR: - Identifikované problémy: stále poměrně značná absence některých částí sítě TEN-T na území České republiky; nedostatečné napojení sítě TEN-T na regionální infrastrukturu; nedostatečně naplněné možnosti v oblasti optimalizace dopravy; rostoucí tlak na efektivitu veřejné dopravy především ve velkých městských aglomeracích; - Potřeby: pokračovat v budování sítě TEN-T a infrastruktury, která ji napojuje na regionální sítě; posilovat diverzitu způsobů dopravy v rámci vnitrozemské dopravní sítě a jejich vzájemnou návaznost; zkvalitnit a zatraktivnit veřejnou hromadnou dopravu; - Priority financování v období 2014 - 2020: další investice do sítě TEN-T a napojení na regionální dopravní sítě; investice do dopravních terminálů, které slouží několika druhům dopravy; větší uplatňování technologií, které umožňují součinnost železničních sítí, zavedení inteligentních systémů dopravy; zlepšení integrace veřejné hromadné dopravy; modernizace a rozšíření veřejné hromadné dopravy a související infrastruktury v městských aglomeracích - Programové nástroje: OP Doprava (OPD), Integrovaný regionální operační program (IROP) - Očekávané výsledky: dané sadou indikátorů, včetně finančních 7

9 Makroekonomický význam kohezní politiky - České ekonomice se navíc proces oživování příliš nedaří a potřebuje významný poptávkový stimul: 21,6 mld. EUR pro kohezi + cca 6 mld. EUR pro zemědělství, venkov a rybářství = celkem cca 20% HDP České republiky celkem, kumulativně = téměř 3% HDP České republiky ročně; - Žádný další podobný poptávkový stimul z jednoho zdroje, bez významného zatížení domácích veřejných financí, neexistuje; - Může mít ambice nejen momentálně poptávkově stimulovat, ale též opatřeními na nabídkové straně (dlouhodobější horizont) povznést strukturu a kvalitativní parametry české ekonomiky (odpovídající kvalita a struktura dopravní sítě, výzkum a vývoj, inovativní prostředí pro podnikání, šetrné nakládání se zdroji, energetická efektivnost) 8

10 Makroekonomický význam kohezní politiky - Čistá pozice; významný rozvojový kontributor české ekonomice – v roce 2012: 73,8 mld. Kč; 2013: 84,1 mld. Kč; na vytvořené čisté pozici se ze 73,5% podílely prostředky z koheze + dalších téměř 25% prostředky ze zemědělství, rybářství a rozvoje venkova → obsahové vymezení Dohody o partnerství = téměř veškerá suma, kterou ČR má z Rozpočtu EU k dispozici; ALE … - Mohla by být ještě o něco vyšší zejména v kohezních oblastech; vůbec nevyužíváme prostor pro větší a velké mezinárodní projekty v kapitole 1a. - V kohezních aktivitách: problémy – silná decentralizace systému, jež se poté obtížně koordinoval, personální nestabilita, nedostatečná institucionální kapacita, prohřešky na straně příjemců 9

11 Na co ? Nabídková strana: - OP Doprava - zaměřený primárně na rozvoj dopravní infrastruktury v souladu se Strategií Evropa 2020 a Doprava 2050 - 21,7% celkové alokace České republiky (4,7 mld. EUR; v období 2007 – 2013 21,8%, ovšem z částky o čtvrtinu vyšší) 10 PO 1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (44,5%) PO 2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu (40,6%) PO 3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (13,4%) SC 1.1 Výstavba a modernizace železničních tratí SC 2.1 Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie) SC 3.1 Silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu SC 1.2 Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T SC 1.3 Multimodální dopravaSC 2.2 Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti SC 1.4 Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy SC 1.5 Systémy řízení městského silničního provozu a zavádění ITS na městské silniční síti SC 1.6 Enviromentálně čistý dopravní park

12 Na co ? Nabídková strana: - Integrovaný regionální OP – v oblasti dopravy zaměřený na zaměřený primárně na rozvoj regionální mobility (celý OP = 22,5% celkové alokace České republiky; příslušná prioritní osa = 40% alokace IROP, z toho doprava zamýšlena na přibližně 75% objemu PO 1 = velmi hrubý odhad 6,7% alokace České republiky na tento účel = 1,5 mld. EUR) 11 PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T (20% alokace IROP) SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (10% alokace IROP)

13 Na co ? Nabídková strana: - OP D + IROP – v součtu z nástrojů kohezní politiky stále velkorysá alokace pro dopravu; odhad 28,4% alokace = 6,2 mld. EUR; poměrně zásadní změna účelu, zaměřená primárně na páteční komunikace a následnou návaznost - Mimo kohezní politiku - Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility; CEF): pro infrastrukturní projekty společného zájmu (článek 172 SFEU) v oblasti dopravy (26,3 mld. EUR, včetně 11,3 mld. EUR z Kohezního fondu), energetiky (5,85 mld. EUR) a ICT (1,1 mld. EUR) – pro infrastrukturní propojení členských států celkem 33,2 mld. EUR – prostor pro využití nástroje projektového dluhopisu 12

14 Shrnutí - Nový význam TEN-T pro financování dopravních projektů ze zdrojů EU v období 2014 - 2020 - Kohezní podpora v oblasti dopravy bude nadále velkorysá; navíc se otevírá značný prostor pro využití CEF; v relativním vyjádření Česká republika ve výši podpory neztrácí, v absolutní částce ano; - Jistá obsahová změna zejména v podpoře rekonstrukce místních komunikací, jež nenavazují na tepny nejvyššího řádu; - Potřeba poučit se ze zkušeností končícího se programovacího období a negativní zkušenosti neopakovat 13

15 Shrnutí: Pokles aktivit v dopravní infrastruktuře v minulém období byl makroekonomicky významný !!! - Makroekonomický dopad vyvolaný poklesem aktivit v oblasti výstavby dopravní infrastruktury počínaje rokem 2010 lze kumulativně odhadnout až na přibližně 5% HDP; oblasti poklesu zaměstnanosti od roku 2009 ve výši přibližně 40.000 osob; - Zaměření se na prioritu obnovení výstavby dopravní infrastruktury v zemi ve středu Evropy tak nepředstavuje pouze překonávání handicapu, který vůči západním sousedům máme a projev využití polohové renty, kterou nám naše geografická lokace nabízí (a kterou nevyužíváme); cestování po důstojné dálnici či využívání odpovídajícího a komfortního železničního spojení by mělo být stejně samozřejmé, jako dostupnost internetu, datových služeb, nejmodernějších ICT; jestliže v oblasti využívání výpočetní techniky a informačních technologií registrujeme dvouciferné meziroční nárůsty, v oblasti inženýrského stavitelství v průměru téměř dvouciferné poklesy 14

16 Děkuji velmi za Vaši pozornost ! PETR ZAHRADNÍK Ekonom, Kancelář Brusel, ČEZ, a.s. petr.zahradnik@cez.cz


Stáhnout ppt "Nové přístupy k evropským zdrojům financování projektů TEN-T Petr Zahradník, ekonom, kancelář Brusel září 2014, připraveno pro konferenci Střední Morava."

Podobné prezentace


Reklamy Google