Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soutěžní právo JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, katedra obchodního práva Advokátka Rozhodce Rozhodčího soudu při HK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soutěžní právo JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, katedra obchodního práva Advokátka Rozhodce Rozhodčího soudu při HK."— Transkript prezentace:

1 Soutěžní právo JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, katedra obchodního práva Advokátka Rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

2 Dvě větve soutěžního práva I  § 2972 ObčZ: Kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní účast v hospodářské soutěži nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných v hospodářské soutěži omezovat  zneužívání (tzv. nekalá soutěž)  omezování (tzv. existenční ochrana hospodářské soutěže)

3 Dvě větve soutěžního práva II  Veřejnoprávní a soukromoprávní větev soutěžního práva chráněné zájmy „dozorové orgány“ zahájení řízení procesní předpisy soutěžitel

4 Existenční ochrana hospodářské soutěže

5 Cíle práva na ochranu hospodářské soutěže  zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže  zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti ÚOHS  hlavním účelem je vytváření zábran proti vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže - nástroje k tomu jsou:  zákaz dohod omezujících soutěž  zákaz zneužití dominantního postavení  kontrola koncentrací  zákaz narušení soutěže orgány veřejné správy

6 Dohody narušující soutěž I  čl. 101 SFEU a § 3 ZOHS: Dohoda Jednání ve vzájemné shodě Rozhodnutí sdružení  Podmínka způsobilosti narušit soutěž, není tam, kde je dopad na hospodářskou soutěž zanedbatelný (zrušeny výjimky de minimis)!!!!  Demonstrativní (!) výčet jednotlivých typů kartelové dohody podle obsahu příslušné dohody  Zakázané a neplatné (sankční řízení, leniency program), pokud nespadají pod skupinu výjimek:  Vynětí ze zákazu obecnými (blokovými) výjimkami (bez řízení) podle obsahu (bez řízení)

7 Dohody narušující soutěž II  Demonstrativní výčet skutkových podstat dohod narušujících soutěž: a) přímé či nepřímé určení cen, případně jiných obchodních podmínek (tzv. cenové a podmínkové kartely) – např. pevné, minimální, maximální ceny, způsob výpočtu, diskriminační, stanovený rabat apod. b) omezení nebo kontrola výroby, odbytu, výzkumu a vývoje c) rozdělení trhu (mohlo by vést ke vzniku lokálních monopolů) d) uzavření smlouvy bude vázáno na přijetí dalšího plnění, které věně ani dle obchodních zvyklostí s předmětem smlouvy nesouvisí (junktimace) e) uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům při shodném nebo srovnatelném plnění (diskriminace) f) účastníci dohody nebudou obchodovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody (skupinový bojkot)

8 Dohody narušující soutěž III Vynětí tzv. obecnou (blokovou) výjimkou  Je-li dohoda zakázaná a není-li vyňata aplikací pravidla de minimis, připadá v úvahu vynětí podle obecných (blokových) výjimek  Na úrovni práva EU jednotlivá nařízení Evropské komise  Na vnitrostátní úrovni § 4/1 ZOHS - přímé použití nařízení EK (právo EU) + § 4/2 ZOHS - možnost vyhlášek ÚOHS

9 Dohody narušující soutěž IV Vynětí podle obsahu (tzv. zákonná výjimka)  § 3/4 ZOHS a čl. 101/3 SFEU – dovolené dohody, které: přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které neukládají příslušným soutěžitelům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná; neumožňují těmto soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části výrobků tímto dotčených  Hodnocení provádí sám soutěžitel s využitím: Oznámení EK 2004/C 101/08 praxe EK (a ÚOHS) ve věci individuálních výjimek do 1.5.2004

10 Dohody narušující soutěž V Upuštění od uložení pokuty a snížení pokuty  § 22ba odst. 1 ZOHS - povinnost ÚOHS neudělit či snížit za splnění určitých podmínek pokutu soutěžiteli, kterého uznal vinným z toho, že uzavřel dohodu v rozporu s § 3 odst. 1  vztahuje se pouze na horizontální dohody  Podrobnější podmínky uvedeny v Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. listopadu 2013 o aplikaci § 22ba odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže (program leniency)

11 Zneužití dominantního postavení I  Dominantní postavení + jeho zneužití  Jednotná definice v českém právu i právu EU: „Postavení soutěžitele (soutěžitelů), jímž jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na ostatních účastnících trhu (jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích)“  Žádné „napevno“ stanovené hranice, od kdy se o dominanci jedná  Vyvratitelná domněnka neexistence při tržním podílu nižším než 40 %  Základní koncept: …chová se tak, jak by se v dostatečně konkurenčním prostředí chovat nemohl…

12 Zneužití dominantního postavení II  Materiální podmínka - újma jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů  Generální klauzule + demonstrativní výčet  Praktiky vylučovací  odmítnutí obchodování  predátorské ceny  bojkot apod. vykořisťovací  nepřiměřené podmínky (ceny)  vázané obchody (junktimace)  restrikce výroby apod.

13 Zneužití dominantního postavení III  Skutkové podstaty zneužití dominantního postavení:  Vynucování nepřiměřených podmínek (zejména nápadný nepoměr k poskytovanému protiplnění)  Omezení na úkor spotřebitelů (zastavení či omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje; nepovažuje se zastavení dodávek pro špatnou platební morálku či insolvenci)  Junktimace (vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí)  Diskriminace (uplatňování rozdílných podmínek při shodném či srovnatelném plnění)

14 Zneužití dominantního postavení IV  Cenové podbízení (nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny)  Odmítnutí přístupu k infrastruktuře (k vlastním přenosovým sítím nebo jiným obdobným rozvodným a jiným infrastrukturním zařízením, kterými disponuje, pokud tito soutěžitelé nemohou z jakýchkoliv důvodů bez spoluužívání takového zařízení působit na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé)  Jiné formy zneužití – např. práv k patentům, vynucování nesouvisejících nebo nepřiměřených výhod za poskytnutí licence, poskytování věrnostních rabatů a bonusů za dosažení určitého ročního obratu, exkluzivní klauzule, zneužití cen a obchodních podmínek, různé formy bojkotů apod.

15 Kontrola koncentrací I  Princip kontroly pouze významných spojení „Významnost“ podle dosažených obratů  Obligatorní notifikační systém Nařízení Rady ES 139/2004 § 12 a násl. ZOHS  Rizika vzniku postavení, které by mohlo podstatným způsobem narušit hospodářskou soutěž – test podstatného narušení hospodářské soutěže (vyvratitelná domněnka – není u soutěžitelů se společným podílem pod 25%)

16 Kontrola koncentrací II  Pozitivní vymezení spojení soutěžitelů - ke spojení podniků může dojít: a) přeměnou dvou nebo více soutěžitelů, kteří dříve působili na trhu samostatně b) nabytím podniku jiného soutěžitele nebo jeho podstatné části smlouvou c) vznikem společné kontroly nad soutěžitelem d) získáním kontroly jedním nebo více nepodnikatelskými subjekty nad jiným podnikem za předpokladu, že kontrolu nabývající subjekt již alespoň jeden podnik kontroluje e) získáním kontroly podnikatelským subjektem nad jiným podnikem; jedná se o nabytí účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů a nebo o jakýkoliv způsob, umožňující určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele

17 Kontrola koncentrací III  Koncentrací není (negativní vymezení): a)přechodná účast banky v právnické osobě po dobu záchranné operace nebo rekonstrukce právnické osoby, b)přechodné získání podílů jiného soutěžitele za účelem jejich prodeje soutěžitelem, který obchoduje s cennými papíry, pokud tento nabývající soutěžitel nevykonává s tím spojená hlasovací práva s cílem určit nebo ovlivnit soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele, c)přechod některých působností statutárních orgánů soutěžitelů na osoby vykonávající činnost podle zvláštních právních předpisů (likvidátoři, insolvenční správci, nucení správci)

18 Kontrola koncentrací IV Jak se spojení úředně povoluje? - řízení o povolení spojení je dvoufázové: 1. ÚOHS rozhodne o tom, zda vůbec spojení podléhá jeho schválení (pokud rozhodnutí nevydá v 30ti denní lhůtě od zahájení řízení, nebo v téže lhůtě písemně účastníkům nesdělí, že v řízení pokračuje, považuje se spojení nevyvratitelně za povolené) 2. ÚOHS spojení povolí nebo zamítne –v případě, že spojení by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu

19 Dozor nad orgány veřejné správy I  § 19a ZOHS (účinnost od 1.12.2012)  orgány státní správy - „orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy“ (§ 1 odst. 1 písm. d) ZOHS)  zákaz narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy podporou nebo jiným způsobem  ZOHS se od 1.12.2012 vztahuje na orgány VS i když nejsou soutěžiteli

20 Dozor nad orgány veřejné správy II  povinnost ÚOHS zahájit řízení (nelze nezahájit ani podle § 21 odst. 2 ZOHS)  implikace rozhodnutí o porušení povinnosti nenarušovat soutěž – možný postup poškozeného podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

21 Vybrané pojmy řízení před ÚOHS  Prioritizace - § 21 odst. 2 ZOHS - po předběžném prošetření věci může ÚOHS řízení z moci úřední nezahájit, není-li na jeho vedení veřejný zájem s ohledem na nízkou míru škodlivého účinku jednání na hospodářskou soutěž  Leniency program (program shovívavosti) - § 22ba odst.1 - poskytnutí imunity či snížení sankce pro toho účastníka kartelu, který zakázanou dohodu nahlásí ÚOHS a poskytne dostatečné důkazy pro její odhalení a usvědčení  Narovnání - § 22ba odst. 2 – ÚOHS sníží o 20 % pokutu soutěžiteli, který se přizná ke spáchání správního deliktu a ÚOHS má za to, že je takový postih dostatečný

22 Nekalá soutěž

23 Právní regulace nekalosoutěžního jednání  § 2976 – 2990 ObčZ  Základní změny ObchZ x ObčZ  Právní regulace musí soutěžní chování dovolit, pouze tlumí jeho projevy tak, aby nevedly k sebezničení, neboť i jedno neškodné chování může vést ke zdivočení soutěžních mravů

24 Obecné otázky  Nezáleží na tom, co autor mínil, ale jak je to vnímáno adresáty  Záleží, jak věc vnímá průměrně vnímající spotřebitel = průměrný zákazník  Zamlčení informace, pokud je potřebná pro adekvátní představu, činí celek nepravdivým  Vždy záleží na okolnostech konkrétního případu

25 Generální klauzule nekalé soutěže  § 2976 odst. 1 ObčZ – 3 podmínky nekalé soutěže - kumulativnost  Nekalou soutěží se rozumí: a) rozpor s dobrými mravy soutěže b) v hospodářském styku c) způsobený jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům

26 Použití generální klauzule  1) stanoví obecné podmínky ke kvalifikaci nekalé soutěže – splněny – pak se jedná o nekalou soutěž  2) samostatně použitelné ustanovení na situace, kterou nejsou upraveny zvláštními skutkovými podstatami nekalé soutěže

27 Tzv. soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže  Lidská tvořivost je velmi rozmanitá (zákon nemůže postihnout všechna jednání, která člověk vymyslí) - na soudech, která další jednání kromě zvláštních skutkových podstat lze považovat na nekalosoutěžní  Generální klauzule je blíže rozváděna na základě judikatury – tzv. soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže (nepojmenované skutkové podstaty nekalé soutěže) = typová jednání, která nejsou upravena zákonem, ale lze je postihnout dle generální klauzule

28 Dana Ondrejová Dělení soudcovských skutkových podstat nekalé soutěže  Porušení norem veřejného nebo soukromého práva se soutěžním dopadem  Jednání nenaplňující znaky zákonných (pojmenovaných) skutkových podstat nekalé soutěže, ale těmto se blížící  Ostatní jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže

29 Dana Ondrejová Porušení norem veřejného nebo soukromého práva se soutěžním dopadem I  Porušení různých veřejnoprávních či soukromoprávních předpisů Nejčastěji zákona o regulaci reklamy  Reklama operující s motivem strachu, národnostními a rasovými prvky, urážející náboženské cítění, pornogarfickými prvky, snižující lidskou důstojnost, zobrazující násilí  Nekalé obchodní praktiky Klamavé x agresivní Lavina, hydra, pyramida Podomní prodej Nevyžádaná reklama

30 Dana Ondrejová Porušení norem veřejného nebo soukromého práva se soutěžním dopadem II  Podprahová reklama  Skrytá reklama  Nezákonný product placement  Nedostatečná informační povinnost při uzavírání smluv se spotřebiteli  Porušování předpisů bezpečnosti práce

31 Dana Ondrejová Jednání nenaplňující znaky zákonných skutkových podstat, ale těmto se blížící  Katalogové podvody  Vytváření dojmu zlevněného zboží, nesprávné údaje při výprodejích  Parazitní kořistění z výkonů jiných soutěžitelů, neboli „free riding“  Blokování doménových jmen  Zneužívání vnitřních informací

32 Dana Ondrejová Ostatní jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže  Guerilla marketing, např. zneužití reklamních ploch najatých konkurentem (Vodafone)  Buzzmarketing – agresivní, šokující, tajemný marketing  Zabraňovací soutěž  Podnákladové ceny  Přetahování zaměstnanců nebo zákazníků  Junktimace – vázané nabídky

33 Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže  § 2977 – 2987 ObčZ  Zákon upravuje konkrétní skutkové podstaty nekalé soutěže – celkem 10  Abychom určili, zda je konkrétní jednání nekalosoutěžní, je potřeba nejprve zjistit, zda jsou naplněny všechny podmínky generální klauzule, a až poté zkoumat zvláštní skutkové podstaty

34 Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže  Klamavá reklama  Klamavé označení zboží a služeb  Srovnávací reklama  Vyvolání nebezpečí záměny  Parazitování na pověsti  Podplácení  Zlehčování  Porušení obchodního tajemství  Dotěrné obtěžování  Ohrožení zdraví nebo životního prostředí

35 Klamavá reklama  § 2977 ObčZ  = reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob  Např. praktiky obchodních řetězců – málo akčního zboží, žádné či jiné, hotel u 10 m u pláže, bazén u hotelu

36 Klamavé označení zboží nebo služby  § 2978 ObčZ  = označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost  Klamavost působí i údaj všeobecně vžitý v hospodářském styku k označení druhu nebo jakosti, je-li k němu připojen dodatek způsobilý klamat, zejména s použitím výrazu „pravý“, „skutečný“ nebo „původní“

37 Společné ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby  § 2979 ObčZ  Důkaz o sbližování právní úpravy skutkové podstaty klamavé reklamy a klamavého označení zboží nebo služby  Způsobilost oklamat může mít i údaj sám o sobě správný, může-li uvést v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn  Přihlíží se rovněž k dodatkům jako „druh“, „typ“, „způsob“, jakož i k výpustkám, zkratkám a celkové vnější úpravě

38 Srovnávací reklama I  § 2980 ObčZ  = reklama, která přímo nebo nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či službu  opěrná, abstraktní, osobní, vnitřní, systémová  Přípustná, pokud se srovnání týče, za splnění všech 6 podmínek stanovených v § 2980 odst. 2 ObčZ

39 Srovnávací reklama II 6 podmínek přípustnosti srovnávací reklamy: a) není klamaváa b) srovnává jen zboží a službu uspokojující stejnou potřebu nebo určené ke stejnému účelua c) objektivně srovnává jednu nebo více podstatných, důležitých, ověřitelných a příznačných vlastností zboží nebo služeb včetně cenya d) srovnává zboží s označením původu pouze se zbožím stejného označenía

40 Srovnávací reklama III e) nezlehčuje soutěžitele, jeho postavení, jeho činnost nebo její výsledky nebo jejich označení ani z nich nekalým způsobem netěžía f) nenabízí zboží nebo službu jako napodobení či reprodukci zboží nebo služby označovaných ochrannou známkou soutěžitele nebo jeho názvem

41 Dana Ondrejová Vyvolání nebezpečí záměny  § 2981 NOZ x § 47 ObchZ  Rozdíly  Tři dílčí skutkové podstaty Odst. 1: užití jména nebo zvláštního označení užívaného po právu… (právní stav) Odst. 2: užití zvláštního označení…, které v zákaznických kruzích platí pro určitý závod pro příznačné… (faktický stav) Odst. 3: napodobení…, pokud…  Zásadní novinka: „pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení se soutěžitelem, jeho závodem, pojmenováním, zvláštním označením nebo s výrobkem či výkonem jiného soutěžitele“ – vztah pouze k odst. 3 (!)

42 Parazitování na pověsti  § 2982 ObčZ  =zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl  např. „Sana, rodná sestra másla“  Reakce másla: „máslo nemá sestru ani bratra“  „4711“  Kofola, brněnské zlatnictví

43 Podplácení  § 2983 ObčZ  =poskytnutí jakéhokoli prospěchu za účelem, aby nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe či jiného soutěžitele přednost či jinou neoprávněnou výhodu v soutěži (aktivní podplácení)  =žádost, slíbení či přijetí za stejným účelem jakéhokoliv prospěchu (pasivní podplácení)

44 Zlehčování  § 2984 ObčZ  =jednání, jímž soutěžitelů uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu  =také uvedení a rozšiřování pravdivých, pokud jsou způsobilé přivodit újmu  Lepidla, mlékárny

45 Porušení obchodního tajemství  § 2985 ObčZ  =jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněné sdělí, zpřístupní pro sebe nebo po jiného využije obchodní tajemství (§ 504 ObčZ), které může být využito v soutěži a o němž se dozvěděl v pracovním poměru, jiném vztahu, funkci, vlastním či cizím jednáním  i tzv. špehováním

46 Dotěrné obtěžování I  § 2986 NOZ (nová skutková podstata)  Pozitivní vymezení dotěrného obtěžování (§ 2986/1 NOZ) Dvě dílčí skutkové podstaty  § 2986/1 NOZ: „Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož i nabídka zboží nebo služeb s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty nebo podobných prostředků, ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřeje, nebo sdělování reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit, a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy.“

47 Dotěrné obtěžování II  Negativní vymezení dotěrného obtěžování (§ 2986/2 NOZ)  § 2986/2 NOZ: „Rozesílá-li se reklama na elektronickou adresu, kterou podnikatel získal v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytnutím služby, nejde o dotěrné obtěžování, pokud podnikatel tuto adresu používá k přímé reklamě pro vlastní zboží nebo služby a druhá strana reklamu nezakázala, ačkoli ji podnikatel při získání adresy i při každém jejím použití k reklamě zřetelně upozornil na právo přikázat bez zvláštních nákladů ukončení reklamy.“

48 Ohrožení zdraví nebo životního prostředí  § 2987 ObčZ  = jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobek nebo provádí výkon ohrožující zájem na ochraně zdraví nebo životního prostředí chráněný zákonem, aby tak získal pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiného soutěžitele nebo zákazníků  např. nedodržování norem o ochraně vody

49 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži I  Soukromoprávní Dle občanského zákoníku Dle občanského soudního řádu  Veřejnoprávní Dle trestního zákoníku Dle zvláštních zákonů (zákon o rozhlas. a TV vysílání atd.)  Mimoprávní – etická ochrana (etické kodexy, např. Etický kodex reklamy)

50 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži II 1)Aktivně legitimované osoby = kdo může žalovat  soutěžitelé  spotřebitelé  právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků (obchodní komory, sdružení spotřebitelů)  jiné osoby dotčené nekalou soutěží 2) Pasivně legitimované osoby = kdo může být žalován (rušitel)

51 Konkrétní nároky z nekalé soutěže podle ObčZ I 1)Zdržení se určitého jednání  např. značka PUMA a PLIMA  vizuální zaměnitelnost,  pozor na formulaci petitů!!!

52 Konkrétní nároky z nekalé soutěže podle ObčZ II 2) Odstranění závadného stavu  např. zničení zásoby závadných letáků, vzdání se ochranné známky  V případě obchodní firmy se jedná o odstranění závadného stavu, tzn. zánik firmy s tímto názvem, ne zdržení se  Lze i formulací, že je povinnost něco přidat  (ve světě je i tzv. opravovací petit - např. oprava věty na billboardu)

53 Konkrétní nároky z nekalé soutěže podle ObčZ III  3) Poskytnutí přiměřeného zadostiučinění  Podmínka: nehmotná újma  Může být přiznána v podobě: a)nemateriální b)materiální  Rozdíly oproti nároku na náhradu škody  Novinky:  § 2951/2 („zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečně a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy“)  Subjektivní princip (§ 2894 a 2985 + § 2911)

54 Konkrétní nároky z nekalé soutěže podle ObčZ IV 4) Náhrada škody  Soudci nemají v oblibě  Vždy je jednodušší hájit než dobývat  § 136 OSŘ: „Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své úvahy“, obdobně § 2955 ObčZ

55 Konkrétní nároky z nekalé soutěže podle ObčZ V Společné pro náhradu škody i přiměřené zadostiučinění  Nárok založen na subjektivním principu (§ 2910 ObčZ), pouze domněnka nedbalosti rušitele (§ 2911)  => komplikace úspěšnosti uplatnění nároku  Upřednostnění naturální restituce před relutární náhradou (§ 2951 ObčZ)  Přípustná moderace nepřiměřeně vysoké náhrady škody (§ 2953 odst. 1 ObčZ)

56 Konkrétní nároky z nekalé soutěže podle ObčZ VI  Subjektivní princip se týká pouze nároku na náhradu škody a přiměřené zadostiučinění, nikoliv obecného pojetí právní odpovědnosti za nekalosoutěžní jednání

57 Konkrétní nároky z nekalé soutěže podle ObčZ VII 5) Vydání bezdůvodného obohacení  Např. někdo použil v reklamě mou fotografii bez mého vědomí  „protiprávní užití cizí hodnoty“ (§ 2991 odst. 2 ObčZ)

58 Konkrétní nároky z nekalé soutěže podle ObčZ VIII  Ne každý může uplatňovat všechny nároky  Soutěžitelé – všechny nároky, u všech skutkových podstat  Spotřebitelé – všechny nároky, ale jen u skutkových podstat, jimiž jsou přímo dotčeni (§ 2976 – 2981, § 2986 a § 2987 ObčZ, tj. vyjma parazitování na pověsti, podplácení, zlehčování a porušení obchodního tajemství)  PO oprávněná hájit zájmy – jen zdržení a odstranění závadného stavu a u některých skutkových podstat (nelze u § 2982 – 2985 ObčZ, tj. parazitování na pověsti, podplácení, zlehčování a porušení obchodního tajemství)

59 Další právní prostředky ochrany proti NS Další prostředky ochrany podle OSŘ:  Uveřejnění rozsudku na náklady povinné strany (§ 155 odst. 4 OSŘ)  Předběžné opatření (§ 74 OSŘ, do 7 dnů, usnesením, účinnost doručením)  Určovací žaloba (§ 80 písm. c) OSŘ) Další (obecné) prostředky ochrany podle ObčZ:  Svépomoc (§ 14 ObčZ)  Nutná obrana (§ 2905 ObčZ)

60 Procesní specifika ve věcech nekalé soutěže  § 2989 odst. 2 ObčZ – tzv. obrácení důkazního břemene: „Uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel zdržel nekalé soutěže nebo aby odstranil závadný stav a jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo v § 2987, musí rušitel prokázat, že se nekalé soutěže nedopustil. Uplatní-li spotřebitel právo na náhradu škody, musí rušitel prokázat, že škoda nebyla způsobena nekalou soutěží.“

61  Nekalá soutěž se dnes „vyplácí“ (resp. vyplácí se „silným“ hráčům a nevyplácí se hráčům „malým“) – zejména z důvodu nízkých „sazeb“ přiměřeného zadostiučinění

62 Literatura I  Ondrejová, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. Dana Ondrejová

63 Literatura II  Ondrejová, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer a.s., 2010, 327 stran

64 Dana Ondrejová Literatura III  Ondrejová, D. Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, 302 stran


Stáhnout ppt "Soutěžní právo JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, katedra obchodního práva Advokátka Rozhodce Rozhodčího soudu při HK."

Podobné prezentace


Reklamy Google