Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak psát úspěšný projekt z evropských fondů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak psát úspěšný projekt z evropských fondů"— Transkript prezentace:

1 Jak psát úspěšný projekt z evropských fondů
Doc. RNDr. Jiří Vaníček,CSc Vysoká škola polytechnická Jihlava Seminář SHS ČMS, Jihlava

2 Evropské fondy Jádrem regionální a strukturální politiky Evropské unie je strukturální fondy. Jejich význam pro hospodářskou a sociální soudržnost je v rámci EU nezastupitelný. Slouží k naplňování Cílů a Iniciativ Společenství. V současném programovacím období jsou k dispozici 4 strukturální fondy a fond EHP/Norsko: Evropská fond regionálního rozvoje (ERDF, European Regional Development Fund) Evropský sociální fond (ESF, European Social Fund) Evropský zemědělský a orientační fond (EAGGF, European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) Finanční nástroje na podporu rybolovu (FIFG. Financial Instrument for Fisheries Guidance) Finanční mechanismy EHP/Norsko

3 Evropský fond regionálního rozvoje I
Výdaje tohoto fondu tvoří polovinu prostředků vynaložených v rámci SF. Základním cílem tohoto fondu je podpora hospodářské a sociální soudružnosti, snižování rozdílů mezi regiony, obnova a rozvoj regionů. Zaměřuje se na financování následujících aktivit: Podpora tvorby nových, dlouhodobě perspektivních pracovních míst. Rozvoj malých a středních podniků a zvyšování jejich konkurenceschovnpsti, podpora získávání úvěrů pro tyto podniky, poskytování služeb v oblasti managementu, marketingu a výzkumu. Spolufinancování transferu technologii a inovačních opatření mezi podniky. Podpora výzkumu a rozvoje informačních technologií. Investice do dopravní, telekomunikační a energetické infrastruktury. Rozvoj infrastruktury v geograficky a strukturálně znevýhodněných regionech.

4 Evropský fond regionálního rozvoje II
Rozvoj cestovního ruchu a ochrana kulturního dědictví v oblastech s perspektivou rozvoje a tvorby nových pracovních míst. Podpora ochranÿ životního prostředí v duchu udržitelného rozvoje. Podpora rovných pracovních podmínek a příležitostí pro muže a ženy. Podpora Iniciativy Společenství INTERREG. Spolufinancování Inovačních opatření zahrnujících studie iniciované Komisí pro analýzu problematiky regionálního rozvoje, pilotní projekty pro testování nových způsobu řešení regionálního rozvoje.

5 Finanční mechanismy EHP/Norsko
Koncem roku 2004 byla podepsána příslušná Memoranda o porozumění. Umožňují realizovat pomoc formou: individuálních projektů, programů a blokových grantů. Řídícím orgánem pro FM EHP/Norsko je Ministerstvo financí (Centrum pro zahraniční pomoc). Priority: Uchování evropského kulturního dědictví Ochrana životního prostředí Rozvoj lidských zdrojů Zdravotnictví a péče o dítě Podpora udržitelného rozvoje Vědecký výzkum a vývoj Implementace Schengenského acquis, posilování justice Technická pomoc Žádost o podporu na projekt, který je možno financovat z programů a strukturálních fondů EU nemůže být v rámci FM EHP/Norsko předložen

6 Finanční rámec regionální politiky
Podmínky pro přidělení dotace ze strukturálních fondů (2000–2006) opatření nesmí v daném období získat finanční pomoc z více než jednoho strukturálního fondu; opatření nebo operace může profitovat ze strukturálních fondů pouze v rámci jednoho Cíle; žádná operace nesmí být zároveň financována ze strukturálních fondů a z Kohezního fondu; žádná operace nesmí být financována ze strukturálních fondů zároveň v rámci Cíle a v rámci Iniciativy Společenství; žádná operace nesmí být financována ze strukturálních fondů zároveň v rámci Cíle a v rámci garanční sekce EAGGF; žádná operace nesmí být financována ze strukturálních fondů zároveň v rámci Iniciativy Společenství a v rámci garanční sekce EAGGF.

7 Operační programy Každý operační program má tuto základní strukturu:
Úvod: Naznačení účelu dokumentu a výchozího stavu. Analýza ekonomického a sociálního kontextu prioritních oblastí, což je pro OP území celé ČR mimo Prahu (Cíl 1). SWOT analýza – analýza silných a slabých stránek, příležitostí (rozvojového potenciálu) a ohrožení (překážky v dosažení tohoto potenciálu). Tento nástroj shrnuje předchozí analýzu současného stavu do konkrétních bodů a slouží pro návrh strategie. Popis rozvojové strategie, cílů a prioritních oblastí, které odpovídají problémům stanoveným v analýze. Dále obsahuje kvantifikovatelné ukazatele dosažených sociálně-ekonomických účinků. Je popisem konkrétních opatření, které budou podporovány. Finanční alokace pro OP. Představuje rozpis plánovaných výdajů OP podle priorit a opatření, zdroje financování (v ročních položkách a celkem). Měla by také obsahovat první hodnocení adicionality. Zabezpečení realizace OP. Stanoví hlavní parametry řádného a úspěšného řízení OP v rámci legislativního rámce ČR a EU.

8 Sektorový operační programy
Operační program se sektorovou působností (SOP) je plán cílených intervencí, navržený pro stimulaci nebo rozšíření rozvoje regionů Cíle 1 prostřednictvím jednoho nebo několika sektorů ekonomiky. Operační program se sektorovou působností se většinou připravuje v případě, že řešené problémy mají sektorový (odvětvový) charakter a jejich řešení na regionální úrovni by bylo neefektivní nebo zcela neuskutečnitelné. Pro období 2004–2006 byly zformulovány tyto operační programy se sektorovou působností: Průmysl a podnikání, Rozvoj lidských zdrojů, Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Infrastruktura.

9 Regionální operační programy
Tyto operační programy jsou obvykle zpracovávány pro každý region soudržnosti NUTS 2. V České republice bylo při přihlédnuto k doporučení EK pro období let 2004–2006 a bylo rozhodnuto předložit za Českou republiku jediný regionálně orientovaný operační program zahrnující rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti České republiky. Společný regionální operační program (SROP). Rámec SROP je tvořen pěti prioritami odpovídajícími prioritním osám Národního rozvojového plánu. Priority jsou rozpracovány do jedenácti opatření (včetně technické pomoci a jejích dvou opatření), zejména: zvyšování konkurenční schopnosti české ekonomiky, zkvalitňování regionální infrastruktury, rozvíjení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, snižování disparit v sociálních a ekonomických podmínkách, podpora cestovního ruchu.

10 Programová a projektová rovina implementace
Každý veřejný projekt musí splňovat jednu zásadní podmínku – jeho cíl by měl jasně navazovat na příslušné priority a opatření strategického dokumentu (např. operačního programu), rozvíjet je a přispívat k jejich naplnění. Jedním z prvních kroků při zpracování projektové žádosti je nutnost nalezení vazby projektu na relevantní programový dokument, prioritu a opatření programu. Existence dostatečného množství kvalitních projektů, které prokáží svoji návaznost na připravené cíle, priority a opatření programových dokumentů, a tím prokáží svůj celospolečenský pozitivní dopad, je nezbytným předpokladem úspěšného čerpání pomoci ze strukturálních fondů.

11 Projektové řízení Projektem se rozumí proces sestávající se vzájemně koordinovaných a řízených činností prováděných ve vymezeném časovém období zabezpečení cílů definovaných ve schváleném programu, jehož realizace vyžaduje vypracování projektové dokumentace. Projekt směřuje k dosažení cíle, který byl primárně stanoven ve strategickém plánu. Projekt je časově omezený, tedy jsou stanoveny etapy realizace i konečný termín ukončení. Projekt je charakterizován jedinečností, systémovostí, omezenými zdroji, nejistotou a rizikem. Projekt je snaha o dosažení změny. V projektu musí být stanoveno: co, kdy a kolik. Projekt má dočasný charakter. Všechny zdroje, ať lidské, materiální nebo finanční jsou organizovány a řízeny výhradně za účelem dosažení projektových cílů.

12 Programování a identifikace
Programování je výsledkem ujednání o financování národní strategie pomoci prostřednictvím formulace programových dokumentů.Praxe ukázala, že prostředky jsou lépe využity v regionech, pokud se jedná o soubor intervencí, tedy programu pomoci, než formou individuálních projektů. Identifikace projektů, která odpovídá cílům programu a současně splňuje stanovená kriteria, s využitím předběžné studie proveditelnosti. Cílem identifikace je nalézt možnost realizace projektu v rámci příslušného programu. Identifikace obvykle obsahuje: místo realizace, identifikace realizátora projektu, vazbu na cíle projektu, způsob řešení problému, způsob naplnění cílů a potřeb cílové skupiny, vymezení zdrojů, definice výstupů, výsledků a cíle projektu, identifikace možných rizik, a další náležitosti dle typu projektu.

13 Posouzení a financování
Posouzení záměru, jejich závažnosti z hlediska stanovených cílů a priorit programu, reálnost a proveditelnost. Někdy je též označováno jako předběžné hodnocení projektu. Klíčovými otázkami jsou relevance problému, které má projekt řešit, proveditelnost a předpokládaná udržitelnost projektu. Výsledkem tohoto procesu je rozhodnutí, zda bude projekt navržen k financování či nikoliv. Financování se uskuteční na základě finančního návrhu v rámci institucionálních struktur a procedur dohodnutých mezi EU a členskými zeměmi. Financování projektů realizovaných v rámci pomoci ze strukturálních fondů probíhá obvykle zpětně, tedy až po dokončení projektových prací. V rámci financování je tedy nutné: Spolufinancování projektu z vlastních prostředků žadatele (pokud je vyžadováno) Vyřešení zpětného financování projektu Řešit problematiku „uznatelných nákladů“

14 Realizace a hodnocení Realizace projektu probíhá na základě výběrových řízení a s pravidly pro poskytování služeb a dodávek zařízení a provedení prací. Dodržování pravidel výběrových řízení je v této fázi kritickým faktorem úspěšnosti projektu, je nutné se řídit platnou legislativou národní i evropskou i pravidly příslušného programu. Je nutné, aby realizace byla monitorována. Monitorování umožňuje reagovat na změněné vnější podmínky. V odůvodněných případech může dojít k úpravě řízení projektu a následně i k úpravě smlouvy formou dodatku. Hodnocení znamená co nejobjektivněji posoudit připravované, probíhající i ukončené projekty, programy a koncepce. Řídící orgán odpovídá za hodnocení programu i projektů. Hodnocení může být provedeno: Ex-ante (předběžné hodnocení) Interin (průběžné hodnocení) Final (na konce realizace) Ex-post (následné) Hodnocení slouží pro účely řízení projektu, ale i jako prevence chyb při vypracování dalších projektů a programů.

15 Náležitosti projektu I
Název, číslo, umístění, stručná charakteristika projektu. Úvodní část projektu slouží k rychlému seznámení s projektem. Název projektu by měl být výstižný a krátký Číslo projektu je důležité z hlediska jeho administrace Umístění projektu je důležitá informace. Musí obsahovat přesné určení místa, tedy obec, okres, region, stát. Stručná charakteristika projektu bývá vyžadována v českém a anglickém jazyce a jde o stručnou informaci o předkladateli, cílech a hlavních činnostech vedoucích k jeho realizaci Cíle a zdůvodnění projektu. Jedná se o stěžejní část projektu a dělí se na: Globální (všeobecný) cíl vyjadřuje společenský význam projektu s ohledem na dlouhodobý prospěch cílové skupiny. Je přímo svázán s cíli příslušného programového dokumentu. Specifické cíle musí být konkrétní, kvantifikovatelné. Na dílčí cíle projektu je kladeno pět základních požadavků, tzv. SMART principů:Specific (přesně stanovené), measurable (měřitelné), available at an acceptable cost (dosažitelné za přijatelnou cenu), relevant (významné), time-managed (časově vymezené).

16 Náležitosti projektu II
Institucionální rámec, podrobný popis činností, metodologie. Tato část se váže k prováděným činnostem a základním informacím o předkladateli a jeho schopnosti projekt organizačně zvládnout, je zde zdůvodněna metodika realizace k dosažení cílů. Institucionální rámec zahrnuje organizační zabezpečení projektu, vlastnický vztah k projektu. Podrobný popis činnosti vyjadřuje, co bude vlastní náplní realizace projektu, zahrnuje přípravné fáze, realizační kroky a vyhodnocení. Popisuje roli každého z partnerů. Nemá mít formu časového plánu. Metodologie uvádí proč právě zvolená metoda realizace povede nejlépe k dosažení cílů. Pozitivní je, pokud předkladatel navazuje na předchozí projekty.Zabývá se i metodou vnitřního hodnocení projektu. Trvání projektu a plán činnosti. Plán činnosti by neměl obsahovat skutečná data, ale jen relativní čas od zahájení projektu. V plánu jsou jen stručná názvy jednotlivých etap. Musí být specifikován i realizátor. Obvykle má projekt dvě části: přípravná a realizační činnost.

17 Náležitosti projektu III
Očekávané výsledky, publikace/výstupy, multiplikační efekty, udržitelnost. Každý projekt by měl přispět k dosažení horizontálních cílů Společenství: rovnost příležitostí, udržitelný rozvoj, informační společnost a rovnoměrný rozvoj regionů. Minimálně nesmí jít projekt proti některému z těchto horizontálních cílů. Očekávané výsledky popisují dopad projektu na cílové skupiny a region Každý projekt by měl obsahovat, jakou formou budou publikovány dosažené výstupy a měl by zajistit propagaci výsledků projektu. Multiplikačními efekty se rozumí dopady, které nejsou cíleně zamýšleny při realizaci projektu, nemohou být přesně určeny, ale očekávají se, že s velkou pravděpodobností nastanou a rozšíří pozitivní dopad projektu. Dlouhodobá udržitelnost projektu znamená, zda je projekt životaschopný i po vyčerpání podpory z EU. Tři základní aspekty udržitelnosti: Finanční – prokazatelně doložit financování po skončení dotace z EU Institucionální – rámec provádění cílů v dalších letech, vlastnictví výsledků projektu Politická – strukturální dopady projektu, podpora činností ze strany politických aktérů

18 Náležitosti projektu IV
Rozpočet projektu, finanční zdroje. Většinou je v projektu jen souhrn rozpočtu a podrobný rozpočet je uveden v příloze. V rozpočtu je nutné rozlišovat náklady: Uznatelné náklady Dokumentace neinvestičního projektu (zpracování žádosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů, podnikatelského plánu). Projektová dokumentace investičního projektu pro podání žádosti do 5% uznatelných nákladů projektu (jako pro neinvestiční projekt + projektová dokumentace ke stavebnímu nebo územnímu řízení, dokumentace k EIA, dokumentace pro podání žádosti). Výdaje na stroje a zařízení Osobní výdaje Odpisy hmotného a nehmotného majetku Nákup použitého zařízení Neuznatelné náklady. Jsou to například celní a správní poplatky, sankce a penále, dodávky zboží a služeb s termínem zdanitelného plnění před přijetím žádosti o udělení podpory, bytová výstavba apod.

19 Náležitosti projektu V
Přílohy. Počet povinných příloh se liší u každého programu a konkrétní výzvy. Nejčastější přílohy lze rozdělit do třech skupin: Informace o předkladateli projektu – identifikace předkladatele, doklad o právní subjektivitě, výpis z trestního rejstříku, bankovní spojení, popis žadatele, zkušenosti s využíváním fondů EU, prohlášení žadatele, stanovy/společenská smlouva, výroční zpráva, finanční výkazy, daňová přiznání. Informace o partnerech projektu: identifikace, prohlášení o partnerství. Přílohy, které se bezprostředně vztahují k projektu. Mohou být povinné nebo nepovinné. Mezi nejdůležitější patří studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, hodnocení vlivu na životní prostředí.

20 Matice logického rámce I
Matice logického rámce (Log Frame Matrix – LFM) je analytický prostředek plánování, monitorování a hodnocení projektu. Slouží ke stručnému a přehlednému popisu projektu. Je to tabulková forma projektu. V tabulce se vyplňují 4 sloupce a 4 řádky. Struktura matice logického rámce. Řádky Globální cíl – příslušné priority programového dokumentu Specifické cíle – důvod, proč projekt vůbec vznikl Očekávané výstupy – kvantifikovatelné výstupy Činnosti – aktivity prováděné v rámci projektu Sloupce Zdůvodnění podpory, vytyčuje základní strategii projektu, aktivity a prostředky vedoucí k očekávaným výstupům Objektivně ověřitelné ukazatelé. Kvantitativní a kvalitativní efektivity a účelnosti projektu Nesplnění ukazatelů především na úrovni účelu může vést až k vrácení dotace příjemcem. Zdroje a prostředky ověření Předpoklady a rizika

21 Matice logického rámce II
Matice logického rámce má svůj ustálený postup psaní i čtení: zdola nahoru. Při čtení a psaní se používá tzv. horizontální a vertikální logiky. Horizontální logika odpovídá na tyto otázky: Čeho chce projekt dosáhnout? Jak poznáme, že se daných výstupů/cílů dosáhlo? Kde získáme informaci, která to ověří? Co dalšího musí/nesmí nastat, aby projekt uspěl? Vertikální logika odhaluje, jaké činnosti vedou k očekávaným výstupům, které zajistí dosažení účelu projektu přispívajícího k naplnění globálního cíle. Čtení LFM začíná u předběžných podmínek, po jejichž splnění se mohou začít provádět činnosti (první sloupec), a to pomocí potřebných prostředků nebo zdrojů. Poté, co jsou činnosti vykonány a jsou-li splněny vnější předpoklady/nedojde-li k naplnění rizik, dosáhneme očekávaných výstupu (opět první sloupec). Tyto výstupy je nutné zkontrolovat podle ukazatelů z uvedených informačních pramenů. Je-li výstupu skutečně dosaženo, a jsou splněny vnější předpoklady, dosáhneme účelu projektu /znovu jsme v prvním sloupci) atd. Pokud nejsou výsledky měřitelné, nelze rozeznat úspěch od neúspěchu, není-li úspěch, není možné jej odměnit. Nelze-li rozpoznat neúspěch, není možné jej napravit. Nelze-li prokázat výsledek, projekt si nezaslouží veřejnou podporu.

22 Matice logického rámce III
LOGICKÝ RÁMEC PRO ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle Objektivně verifikovatelné ukazatele cíle Zdroje a prostředky verifikace Předpoklady Celkový cíl (priorita) Ukazatelé cíle Zdroje ukazatelů Účel projektu Ukazatelé splnění účelu Výstupy Ukazatelé výstupů Aktivity Prostředky k realizaci Zdroje prostředků Podmínky, které je potřeba splnit před zahájením

23 Finance a projekty Financování projektů musí řešit především :
Spolufinancování projektu a časový nesoulad výdajů a proplácení realizovaných nákladů projektu (zpětné financování projektu) Hodnocení finančního zdraví žadatele a jeho schopnost přijmout cizí zdroje, především bankovní úvěry Prokázání finanční a ekonomické vhodnosti a realizovatelnosti projektu Finanční a ekonomické hodnocení projektu Uznatelné náklady v rozpočtu projektu Tvorbu rozpočtu projektu a jeho hodnocení Hodnocení finančního zdraví žadatele – prokázat, že žadatel je schopen zajistit zdroje a projekt skutečně zrealizovat a udržet. Hodnotí se: příjmy (běžný rozpočet), zadluženost, likvidita (schopnost uhradit své závazky), trendy vývoje finanční situace. Hodnocení finanční a ekonomické stránky projektu – se provádí různými metodami: CEA (analýza efektivnosti nákladů). CUA (analýza užitečnosti nákladů a nejdůležitější CBA (analýza nákladů a výnosů). Nejkomplexnější je studie proveditelnosti.

24 Monitorování I Monitorování je součástí programového i projektového cyklu. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci programů, resp. projektů a porovnávání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem. Monitorování je na rozdíl od hodnocení soustavnou činností, která trvá během celého programu. Monitorování je založeno na systému dvou typů indikátorů: finanční a věcné. Sběr dat pro monitorování probíhá prostřednictvím monitorovacích zpráv konečných příjemců. Za součást monitorování se považují i kontroly na místě. Monitorování zahrnuje tyto aktivity: Shromažďování dat a informací (zprávy konečných příjemců, systém výročních a závěrečných zpráv zprostředkujících subjektů i konečných příjemců, kontroly na místě). Sledování pokroku a sestavování monitorovacích zpráv Monitorovací výbor je zřizován členským státem po dohodě s řídícím orgánem. Vytváří se pro Rámec podpory Společenství, Jednotný programový dokument i pro operační programy. Výbor upravuje nebo potvrzuje programovací dodatek, připravuje a schvaluje kriteria pro výběr projektů.

25 Monitorování II Monitorovací ukazatele – věcné. Monitorovací indikátory jsou zpravidla navrženy pro tři úrovně: úroveň programu, priorit, opatření. Jsou sledovány ukazatele čtyř typů: Ukazatele vstupu – sleduje se rozpočet a výše proplacených prostředků Ukazatele výstupů – vztahuje se k aktivitám, sledují se počty osob, institucí a projektů apod. Ukazatele výsledků – zahrnuje hledisko úspěšnosti, vztahuje se k přímým a okamžitým účinkům Ukazatele dopadu – vztahují se k následkům a mají prokazovat udržitelnost a míru efektů pomoci. Sleduje se i 12 měsíců po ukončení pomoci. Monitorovací ukazatele – finanční. Údaje ve standardizovaných tabulkách a s odvětvovou klasifikací podle metodiky EK.

26 Hlavní zásady tvorby projektu A
Nejdůležitější je dobrý záměr a nápad. Je třeba získat podporu pro jeho realizaci v instituci, která projekt podává. Je třeba si ujasnit způsob realizace (jaké prostředky potřebujete). Důležitá je volba partnerů a nebo rozhodnutí, že budu projekt realizovat sám Neexistuje univerzální forma projektu a je nutno vždy pečlivě prostudovat příručku pro žadatele a konkrétní podmínky uvedené v konkrétní výzvě k podávání projektů.

27 Hlavní zásady tvorby projektu B
Není důležité projekt jen napsat, ale je třeba předem vědět, že mám dostatek sil a zkušeností a tým spolupracovníků, kteří budou schopni projekt realizovat. Důležité je rozhodnutí, zda projekt zpracujete sami nebo zadáte poradenské firmě, oba způsoby mají výhody i nevýhody. Je lepší, když projekt zpracovává ten, který ho bude také realizovat. I v případě najmutí poradenské firmy je nezbytná spolupráce žadatele.

28 Hlavní zásady tvorby projektu C
Nejlepší projekt zpracuje vždy žadatel, protože je na jeho přípravě i realizaci zainteresován V případě že využijete externího zpracovatele projektu nebo jeho částí, nechte si zpracovat více nabídek a zjistěte si reference o firmě. Vysoká cena nabídky nemusí být zárukou kvality. Včas si zajišťujte povinné i nepovinné přílohy, aby nebyl ohrožen termín podání žádosti Využijte seminářů a instruktáží, které organizuje příslušný zprostředkující orgán a nebo vyhlašovatel výzvy a to i tehdy, když jde o opakovanou výzvu, neboť podmínky každé výzvy se mohou lišit

29 Hlavní zásady tvorby projektu D
Během zpracování projektu sledujte aktuální informace o podmínkách programu. Často jsou vyhlašovatelem zveřejňovány odpovědi na nejčastější dotazy žadatelů. Nebojte se opakovaně konzultovat nejasnosti s vyhlašovatelem výzvy, vyhnete se zklamání, že jste něco opominuli. Pokud projekt zpracovává externí dodavatel, nechte si předkládat i jednotlivé dílčí části projektu a podrobte je oponentuře, aby projekt splňoval Vaše představy

30 Hlavní zásady tvorby projektu E
Důležité je stanovit věcné a časové etapy realizace projektu a to proveďte i v případě, že celý projekt zpracovává poradenská firma S předstihem si zajišťujte věrohodné financování projektu. Nezapomeňte, že prostředky z evropských fondů dostanete až po realizaci celého projektu (v některých případech po ukončení některé etapy nebo částečnou zálohu) – u každého programu jsou jiné podmínky

31 Hlavní zásady tvorby projektu F
Dodržujte formální úpravu projektu. Nezapomeňte vyplnit všechny povinné části formuláře nebo předepsané osnovy projektu. Před odevzdáním projektu by jeho text mělo zkontrolovat několik osob, nejlépe i někdo, kdo se na jeho přípravě nepodílel. Ten si nejčastěji všimne chyb Zkontrolujte, zda před odevzdáním projektu jsou k němu přiloženy všechny přílohy Před odevzdáním si znovu přečtěte ve výzvě nebo v příručce pro žadatele termín a formu doručení projektu. Způsoby doručení jsou často různé

32 Děkujeme Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Jak psát úspěšný projekt z evropských fondů"

Podobné prezentace


Reklamy Google