Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soft systém metodologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soft systém metodologie"— Transkript prezentace:

1 Soft systém metodologie

2 Jak systémy fungují Kybernetika je vědní obor, který zkoumá abstraktní principy uspořádání komplexních systémů: Jak systémy využívají informací a modelů ke kontrole vlastních akcí, aby kompenzací různých poruch udržovali své cíle a směřovali k ním.

3 Historie kybernetiky Kybernetes (řecky) – kormidelník
Platon: věda efektivního vládnutí 1948 Norbert Weiner: „Kybernetika, aneb věda o kontrole a komunikaci živočichů a strojů“ 50. léta 19. stl. Ludwig von Bertalanffy: Obecná teorie systémů

4 Předmětem zájmu kybernetiky jsou „systémy“ – toto slovo je odvozeno z řeckého slova „syn“ = dohromady a slova „histemi“ = sestavovat, čili vyjadřuje „něco“ co je dáváno dohromady. Proto systémem se rozumí (v přeneseném slova smyslu) „soubory“. V širším slova smyslu je systém chápán jako podvědomě cítěný výraz znamenající určitou (velkou) složitost, účelově uspořádaných a fungujících celků či dílů.

5 Systémové vědní disciplíny – znaky: - předmět zájmu - podobná strategie (algoritmus) postupu - použití obdobného metodologického aparátu - značný stupeň nasazení výpočetní techniky - zaručená interdisciplinarita (vyžaduje: široké znalosti, informace o hraničních disciplínách a rozměrech řešení, zachování objektivity, … ).

6 Společně vytváří metody pro: - identifikaci problémů - identifikaci systémových objektů - definování systémů na objektech - identifikaci okolí systémů - identifikaci a zjišťování vlastností - zobrazování (modelování) - analýzu a vyhodnocení variant (úprav struktury vstupních dat, systému omezení i vlastního algoritmu) - návrhy a vyhodnocení další variant včetně těch málo pravděpodobných nebo i nepravděpodobných - implementaci a realizaci výsledků do reálu.

7 Charakteristickými rysy systémových vědních disciplín jsou: systémový přístup - týmová spolupráce - technika modelů

8 Systémový přístup – je zcela jednoznačně využitelný v libovolné oblasti přírodních, technických, ekonomických i společenských věd a proto je velmi vhodný pro jakékoliv interdisciplinární a transdisciplinární konání.

9 Systémový přístup – mimo jinde uvedené, je ponejvíce uvažován za způsob myšlení a řešení problému, při kterém jsou jevy chápány komplexně a ve všech svých vnitřních i vnějších souvislostech – význačným rysem je dialektické myšlení s obecnou filozofií učení.

10 Týmová spolupráce – specialistů různých oborů a zaměření – komplexní řešení problémů a rozhodovacích úloh.

11 Technika modelů – na základě matematického popisu a následného modelu se používá simulační model na počítači – provádí se experimenty s modelem – vyhodnocují se varianty modelu i vstupů reprezentujících reálné chování a vlivy okolí – obsahují určitá zjednodušení a mohou dospět k optimálním řešením.

12 Systémová věda obsahuje východiskové teoretické vědecké disciplíny: - operační výzkum (analýza) - kybernetika - teorii řízení systémů - systémové inženýrství - systémová analýza a syntéza

13 Dále zahrnuje: - matematické programování - stochastiku a kombinatorika - teorii grafů - teorii rozhodovacích procesů - reengeneering - časové hospodářství

14 Kybernetika – mezioborová věda
Systémy: Fyzikální Technologické Ekologické Psychologické Sociální…

15 Kybernetika 1. a 2. řádu Kybernetika 1. řádu (mechanistický přístup)
70. léta 19. stl. kybernetika 2. řádu (systém je subjekt s vlastními právy, integrující s jinými subjekty a s pozorovatelem)

16 Bouldingova klasifikace
1. Transcendentální systémy 2. Sociální systémy 3. Člověk 4. Živočichové 5. Genetické systémy 6. Otevřené systémy 7. Kybernetické systémy 8. Mechanické systémy 9. Fyzikální systémy

17 Klasifikace systémů (Peter Checkland)
1. Přirozené systémy 2. Umělé systémy 3. Systém určitých aktivit

18 „Tvrdé“ a „měkké“ systémy
Tvrdé systémy jsou spojovány s dobře strukturovanými problémy (vztahy mezi vstupy a výstupy lze exaktně vyjádřit) Měkké systémy jsou spojovány se špatně strukturované problémy (složité systémy s prvky rizika a nejistoty)

19 Tvrdé systémové myšlení
Systém není problematický a lze definovat jeho cíle K dosažení cíle vedou různé cesty, které lze modelovat, porovnávat a vybrat nejlepší variantu Každý problém lze převést na hledání efektivního prostředku, který splňuje stanovená kritéria

20 Metodologie tvrdého systémového přístupu
Definice problému Výběr cílů a úkolů Systémová syntéza Systémová analýza Systémová volba Systémový vývoj Tvorba (návrh) systému

21 Metodologie tvrdých systémů
Cíle systému lze dobře charakterizovat Prvky, komponenty a vazby lze je dobře poznat a popsat Systém je pevně dán, je dobře ohraničen Chování systému má deterministický charakter Pro řešení lze použít exaktní a formalizované postupy O systému existují objektivní údaje, které jsou dobře měřitelné a mají kvantitativní charakter

22 Model návrhu IS - vodopád – SDW=System Development Method

23 Prototypový model

24 Model spirála

25 Základní problémy řízení podniků
zákazníci trvale mění své požadavky předpovědi prodeje nejsou spolehlivé nespolehlivost se projevuje i u dodavatelů

26 Základní konflikt v řízení podniku
Cíle podniku: Zvýšení prodeje Zvýšení podílu na trhu Vývoj a nabídka nových výrobků a služeb Snížení nákladů Zvýšení kvality Lepší plnění termínů Zkrácení průběžného času výroby Problémy řešení: Zpožďování termínů zakázek Překračování plánovaných rozpočtů Existence velkého množství změn Střet priorit

27 Metodologie vývoje IS - trendy
Trendy v oblasti metodik a metodologií 1. Nahrazování vodopádového postupu iterativním. 2. Pronikání objektových metod, metodik a nástrojů. 3. Globalizace analýzy (BPR). 4. Posun od tzv. hard k soft metodikám (viz agilní metodiky). 5. Vznik nových metodik pro implementaci a přizpůsobení TASW specifickým podmínkám v podniku (ACCELERATEDSAP). 6. Nové kategorizace metodik.

28 SSM (Soft System Methodology)
Chování systému je složité, nahodilé, někdy jej nelze předvídat Systém není dost zřetelný, je nutné jej odlišit od reálného objektu Člověk je aktivním prvkem systému a ovlivňuje jej svou cílevědomou činností Cíle systému jsou složité, obtížně definovatelné nebo nejasné – stejně jako prvky, komponenty a vazby.

29 Etapy SSM 7. Zlepšení problémové situace 1. Nestrukturovaný problém
6. Žádoucí změny 2. Popsaná problémová situace 5. Porovnání kroku číslo 4.a 2. Reálný svět 4. Konceptuální model (model systému) 3. Základní definice relevantních systémů (těch, kterých se týká řešení problému) Systémové myšlení

30 Popsaná problémová situace pomocí rich picture

31 Etapa základní definice relevantních systémů
Metoda CATWOE: Customers (zákazníci) Act (aktéři, resp. realizátoři) Transformation (jak jsou vstupy jsou transformovány na výstupy) Weltanschaung (znalosti, zkušenosti, přístup, pohled na řešení neboli transformaci) Owner (kdo může zastavit transformaci) Environment constrains (omezení okolí)

32 Metodologie strukturované analýzy - princip
Ve strukturované analýze obecně hovoříme o principu tří úrovní: 1. Analýza systému - výsledek této fáze odpovídá konceptuálnímu modelu (model reality) CO 2. Design systému (konstrukce) - výsledkem je technologický model JAK 3. Implementace systému - generováním kódu vznikne implementační model ČÍM

33 Metodologie strukturované analýzy
Konceptuální model obsahuje : Datový model Funkční model Model vnějšího chování Model řízení Technologický model obsahuje: Model pgmové struktury Model logických datových struktur Návrh obrazovek a komunikace Implementační model obsahuje: Fyzický model databáze Programový text - vygenerovaný kód viz obrázek Horizontální a vetikální integrace!!!

34 Metodologie strukturované analýzy

35 Metodologie strukturované analýzy

36

37 Metodologie strukturované analýzy (klasické)
Strukturovaná analýza dle De Marca (historicky první popsaná metodologie, jejíž myšlenky jsou platné dodnes, zařadil strukturovanou analýzu jako 2. etapu ŽC IS, vstupem je souhrn uživatelských požadavků. Princip: Použitím DFD, DD a minispecifikace vytvoříme sérii hierarchicky uspořádaných dokumentů tzv. strukturovanou specifikaci. Logické modelování Gane/Sarson Princip: Založen také na tvorbě DFD, nově použit ERD. Metodika dělena na 7 kroků (1.Tvorba systémového DFD, 2. Náčrt datového modelu, seznam datových elementů a obsah V/V datových toků, popis DD, 3. Analýza entit a vztahů – ERD, 4. Tvorba datového modelu složeného ze dvoudimenzionálních tabulek, 5. Překreslení DFD tak, aby postihl vše v datovém modelu,6. Tvorba procedurálních jednotek – subsystémů,7. Specifikace detailů jednotek, minispecifikace).

38 Metodologie strukturované analýzy (klasické)
Yourdonova moderní strukturovaná analýza Princip: Dekompozice na základě událostí, objevuje se nový model - esenciální model systému, který obsahuje: model okolí (nástrojem kontextový diagram), model chování systému (nástrojem je DFD). Metodologie SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method) - striktněji formulována než jiné, obsahuje velmi podrobný postup a popis jednotlivých kroků včetně kontrol a předepsaných výstupů před přechodem na další krok. Princip: Vychází z datového modelu (ten se v čase nemění a tvoří základ architektury) a vytváří tři základní modely: model entit (Logical Data Structure, LDS), model funkční (DFD), životní cyklus entity (ELH).

39 Metodologie vývoje IS - typy
Používané současné metodiky (metodologie) Státem podporované SSADM, SDM, MERISE Mezinárodní Euromethod, RUP (viz minulá předn.), EUP (Enterprise Unified Process), OPEN (Object-oriented Process, Environment and Notation) Firemní SE (System Engineering), ORACLE CASE Method, ACCELERATEDSAP, MMDIS (Multidimensional, Management and Development of Informaton System) A mnoho dalších …

40 Metodologie vývoje IS - Euromethod
Cíle: Pomoci vzájemnému porozumění zákazníků a dodavatelů na mezinárodním trhu. Pokus o pojmové sladění různých metod vývoje IS. Snaha o zlepšení kvality a efektivnosti procesu vývoje IS. Popis Eurometody je tvořen několika vzájemně provázanými dokumenty (příručka zákazníka, příručka dodavatele, příručka plánů dodávek, příručka propojení metod, případová studie). Princip: Viz obrázek

41 Metodologie vývoje IS - Euromethod

42 Metodologie vývoje IS - závěr
Pozn. Zatímco hlavním předmětem zájmu firemních metodik je specifický postup vývoje IS podporován příslušným produktem CASE, státem a mezinárodním společenstvím podporované metodiky se snaží integrovat jednotlivé vyvíjené a vzájemně související systémy tak, aby dohromady tvořily systém, ne jednotlivé nespolupracující počítačově zpracovávané agendy. Metodiky jsou specifickým zbožím k zakoupení v podobě tištěných publikací, hypertextových souborů, školení, kurzů...

43 Metodologie vývoje IS - závěr
Moderní kategorizace metodik Kritérium Zaměření metodiky (globální a projektové metodiky) Kritérium Rozsah metodiky (podle fází ŽC, rolí a dimenzí) Kritérium Váha metodiky (PARTS Precision, Accuracy, Relevance, Tolerance, Scale) Kritérium Typ řešení (nové řešené, integrace nového řešení, upgrade, implementace TASW, outsourcingové řešení Kritérium Doména (řešení BI, ERP, CRM, SCM, WorkFlow, e-commerce,…) Kritérium Přístup k řešení (strukt., objekt., RAD,…) Základní dělení na dva hlavní proudy Rigorózní (přesně definované procesy, činnosti a artefakty) a Agilní metodiky (přesně definují spíše principy a praktiky).

44 Metodologie v praxi

45 CASE (Computer Aided Software Engineering)
Je kategorie počítačových prostředků, které podporují : práci tvůrců IS včetně plánování projektu, řízení procesu vývoje IS (dokumentace a okamžitá informace o stavu a obsahu vyvíjeného IS), integraci a konzistenci návrhu IS (na základě definovaných integritních pravidel), testování a nasazení aplikace. Jádrem je centrální depozitář (Systémová Encyklopedie) centrální databáze pro uchovávání info o všech objektech IS, vložená info je použitelná ve všech dalších krocích.

46 CASE Výstupem CASE je: Funkce a vlastnosti CASE
standardní dokumentace modelů, generované pgmové kódy, popisy databáze, prototypová řešení, možnost Reverse Engineering (zpětné generování abstraktních popisů z konkrétního kódu). Funkce a vlastnosti CASE Konzistentní ovládací prostředí, systémová encyklopedie, prostředky pro verifikaci konzistence a kompletnosti dat včetně podpory normalizace datových struktur, obsahuje textový editor, OLE, obsahuje prostředky prototypingu včetně simulace vstupů a výstupů, obrazovek, funkčních kláves …

47 CASE Existují různá hlediska pro dělení CASE
podle podporovaných etap ŽC IS: Integrované - podporují celý životní cyklus IS Specializované (Upper, Middle a Lower CASE podle toho, pro jakou fázi ŽC IS jsou určeny viz dále) podle podporovaných metodologií: SDM, YSM, SSADM, některé CASE jsou úzce svázány s firemní metodologií, jiné univerzální. podle modelů: strukturované hybridní objektové podle podporovaných databázových platforem.

48 CASE Specializované CASE
PreCASE – podporuje tvorbu globální strategie. UpperCASE – podporuje specifikaci požadavků, modelování organizace podniku a procesů a podporuje definici klíčových informačních toků. Hlavní nástroje jsou DFD a ERD bez podrobností, základní diagramy OOM (Objektově orientované modelování). MiddleCASE – podporuje podrobnou specifikaci požadavků a vlastní návrh systému. Hlavní nástroje jsou DFD, ERD, detailnější diagramy OOM, prostředky pro prototypy, generátory sestav, obrazovek. LowerCASE – podpora kódování, testování a údržby, reverzního inženýrství. PostCASE – podporuje organizační inženýrství (zavedení, provoz a údržbu).

49 CASE

50 Internetové aplikace a internetové projekty
Složení vývojového týmu (navíc webdesignéři, grafici, flash programátoři, reklamní textaři, experti na aktivní marketing, website…) Požadovaná rychlost vývoje (často rozhodují dny), je-li možné koupit hotovou aplikaci, téměř vždy se to vyplatí. Předpokládaná budoucnost webové aplikace – postupem času se budou vyvíjet, rozšiřovat, vylepšovat, měnit vzhled i funkce. Jiný přístup k testování (testování rozvržení, grafiky, barev, rozlišení,.. testování okem).

51 Internetové aplikace a internetové projekty
Hlavní cíle webových aplikací Kvalitní obsah Snadné používání Častá aktualizace obsahu Minimální doba potřebná ke stažení Uspokojení potřeby zákazníka (musí poskytnout to, co zákazník chce a hledá). Metodiky vývoje webových aplikací Jenifer Flaming WebWAVE Development Process WebWAVE Ongoing Development Process (pro správu a údržbu webu), obsahuje 3 fáze: vyhodnocování, modernizace a údržba.

52 Trendy v oblasti navrhování informačních systémů

53 Současné zhodnocení klíčového problému IT u velkých organizací
Look at the ways in which IT inhibits change – and look at the top four: integration, slowness, cost, and non-configurability. SOA, by the way, effectively attacks all four. Source: AMR Research, 2006

54 Vývoj směrem k SOA = Services Oriented Architecture
Nestrukturovaná aplikace Mainframe Klient Server UNIX Prezentační vrstva „Business“ logika Datové zdroje WWW Procesní vrstva Prezentační vrstva Datové zdroje Funkční vrstva Web Services

55 SOA = Services Oriented Architecture
je souborem zásad pro integraci programových aplikací způsobem, který minimalizuje složitost a počet rozhraní mezi aplikacemi a tím přináší co největší modulárnost pro vývoj a podporu programového vybavení.

56 SOA Integrace heterogenních celků Optimalizace vývoje nových aplikací
Standardizace informačních služeb a jejich jednotného využití uvnitř i vně organizace Optimální využití internetových technologií a a moderních komunikačních sítí

57 Výhoda = IT konečně nedílnou součástí organizace
Požadavky organizace jsou jednoduše integrovatelné do IT Jednotlivé projekty Měřitelné RoI $ ¥ £ € ¢ Improve the IT Infrastructure: Faster ROI, Reduced Risk, Sustained Value We’re telling a story, and we’ve moved from understanding of challenges to addressing problems with solutions. 3 points on top build on the “innovation” and “on demand business” themes 3 boxes on bottom show how solutions address these problems: Incremental projects; I.e. we talk about solutions, break them down into manageable projects that can be accomplished in s shorter timeline. Key point: ITS experience and incremental projects = reduced risk for implementation Those shorter projects have measurable ROI. Unlike the “uber-projects” of the late 90’s and early 2000s, like CRM integrations, we’re talking about projects that can be approached sequentially or in parallel, and each of those projects (read: CIO’s office budget line items) can be approached in a way that measures their value Key point: Measurable ROI = faster ROI We tie this all together by bringing the technology services and a technical platform that enables the client to be less concerned about integrating vendor packages, and moves the need to develop that architecture with IBM. IBM has used experiences from thousands of engagements to build the technology platform, re-usable code, services, and brought this all together in a common IT architecture framework we call the On Demand Operating Environment (ODOE), shown here in miniature in the center box. We’ll touch on the ODOE later, but suffice it to say that this framework guides the development and integration of not only our solutions portfolio but also work across the IBM corporation to develop software and hardware technology to enable customers to innovate their businesses. The “sustained value” here is that this architecture remains constant, new products will continue to build out this framework, effectively transferring the need to maintain the architecture to the vendor instead of burdening the client  Key point: Stable architecture = sustained value Společná IT architektura Snížené riziko Rychlá návratnost investic Generuje přidanou hodnotu

58 Klíčové „business“ požadavky
Analýzy ukazují, že Services Oriented Architecture bude klíčový nástroj pro snadnou implementaci požadavků organizace směrem k IT Market pressures Očekávané přínosy SOA Klíčové „business“ požadavky Integrace služeb IT Rychlejší a flexibilnější reakce IT na požadavky organizace Rychlost odezvy na nové požadavky Transparentnost projekce „business“ požadavků směrem k IT měření jejich kvality zhodnocení nákladů a času nutného k jejich zavedení Flexibilita v rámci změn Náklady na optimální sledování IT požadavků organizace So here it is, boldly stated – and not just by us, but by independent analysts too. SOA is a directly strike at the biggest and most intractable problems confronting IT today. But the real miracle is that it doesn’t just eliminate a problem – it creates an opportunity too. While it cuts operational costs – a valuable enough thing in its own right – it increases responsiveness to revenue opportunities by allowing a faster and more flexible configuration of business processes. If you think about it, how many technologies allow you to cut cost and raise revenues as the very same time? It’s usually one or the other, and seldom the latter. The miracle is in the very nature of SOA – in that it sews technology right into the business process itself, erasing any distinction between the two. Snížení nákladů na provoz a technologii Zhodnocení návratnost investic SOA je strategie pro návrh IT , která odstraňuje rozdílný pohled na služby IT organizaci Source: AMR Research, 2006


Stáhnout ppt "Soft systém metodologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google