Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Absolventská práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Absolventská práce."— Transkript prezentace:

1 Absolventská práce

2 Význam práce Pro studenta – ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí Pro školu – archivace, zdroj informací pro další studenty

3 Charakter práce dle původu
Původné dokumenty Sumarizační dokumenty Kompilačné dokumenty

4 Předpoklady pro napsání práce
Schopnost definovat pracovní hypotézy Schopnost zvolit si metodu a techniku zpracování Schopnost odlišit vlastní a převzaté myšlenky Schopnost samostatně a tvořivě vyjádřit myšlenky Schopnost pracovat s bibliografickými zdroji Schopnost spojit teorii s praxí Schopnost napsat práci s z hlediska gramatiky

5 Úkoly studenta Písemně vypracovat zadání práce
Připravit se ke každé konzultaci Dodržovat časový plán Samostatně uvažovat o tématu, vyhledávat informace, konstruktivně diskutovat s vedoucím práce a nečekat na poskytnutí kompletního návodu Respektovat připomínky vedoucího práce, odevzdat mu včas zpracovanou část práce k posouzení Být odpovědný za úroveň práce

6 Úkoly školitele Pomoci studentovi vymezit obsah práce
Pomoc při zpracovaní plánu psaní práce Vést studenta ke samostatné práci Pomoc při výběru metod průzkumu Doporučit odbornou literaturu a literární zdroje Konzultovat a kontrolovat dodržování plánu práce

7 Postup zpracování Výběr témata, cíle a obsah práce
Shromáždit literaturu Vypracovat harmonogram zpracování práce Nastudovat literaturu Revidovat osnovu Vlastní zpracování práce Čas na korekturu textu Rozsah práce minimálně 40 normostran (30 řádku po 60 úderů nebo znaků)

8 Struktura práce Úvod – obal, titulní list, čestné vyhlášení, poděkování, abstrakt v českém jazyku, abstrakt v cizím jazyce, obsah, seznam obrázků, tabulek, grafů, slovník Hlavní text Přílohy (nepovinně) Závěrečná část (nepovinně)

9 Vzor obalu Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I., Jiráskovy sady 113 (14b, tučné) IMAGE SESTRY (16b) ABSOLVENTSKÁ PRÁCE (12b) 2013 (14b) KLÁRA NOVÁKOVÁ

10 Vzor titulního listu Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I., Jiráskovy sady 113 (14b, tučné) IMAGE SESTRY (16b) ABSOLVENTSKÁ PRÁCE (12b) Obor vzdělání: Diplomovaná všeobecná sestra Vedoucí práce: Mgr. Lenka Moudra PŘÍBRAM, 2013 (14b) KLÁRA NOVÁKOVÁ

11 Čestné vyhlášení Na samostatné straně, dolu Vzor:
Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval(a) samostatně a všechny použité prameny jsem uvedl(a) podle platného autorského zákona v seznamu bibliografických odkazů. V Příbrami, podpis autora

12 Poděkování (nepovinné)
Na samostatné straně např. vedoucímu práce, rodině, přátelům. Vzor: Děkuji Mgr. Lence Moudré za cenné rady, připomínky při zpracování absolventské práce. Děkuji zaměstnancům Oblastní nemocnice Příbram za pomoc při získání údajů pro napsání práce. V Příbrami, podpis autora

13 Abstrakt ve státním jazyce
Povinná část práce, zveřejňuje se v databázových systémech Na samostatné straně Jde o zkrácené, přesné vyjádření obsahu práce Má být srozumitelný čtenáři i bez studia celé práce Obsahuje cca slov, nemá přesáhnout 1 str. Používají se zde celé věty, slovesa v činném rodu ve 3 osobě Neosahuje zdůvodnění práce, citace ani hodnocení práce Součástí abstraktu je 3-7 klíčových slov Klíčová slova jsou jedno nebo víceslovné termíny, které vystihují obsah práce

14 Abstrakt ve státním jazyce - vzor
NOVÁKOVÁ, Klára: Image sestry. Absolventská práce Josef Mrkvička. - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická,Příbram I., Jiráskovy sady 113. – Školitel absolventské práce: Mgr. Lenka Moudra. – Příbram, SZŠ a VOŠ zdravotnická, s. Vlastní text abstraktu ……. Klíčová slova: Image. Sestra. Vyzáž.

15 Abstrakt v cizím jazyce
Povinná část práce, zveřejňuje se v databázových systémech Na samostatné straně Překlad abstraktu v českém jazyce do cizího jazyku – anglicky, německy, rusky

16 Obsah Na nové straně Je vyjádřením názvů jednotlivých částí, kapitol, podkapitol Typ, velikost písma a název jednotlivých kapitol, podkapitol včetně čísla strany musí být identický s textem práce Název kapitol musí vystihovat podstatu obsahu

17 Obsah - vzor ÚVOD …………………………………………… TEORETICKÁ ČÁST ………………………… 1 NÁZEV PRVNÍ KAPITOLY …………… Název první podkapitoly ……………………… 1.2 Název druhé podkapitoly ……………………. 1.3 Název třetí podkapitoly ……………………….. 2 NÁZEV DRUHÉ KAPITOLY …………… Název první podkapitoly ……………………… 2.2 Název druhé podkapitoly ……………………. 3 NÁZEV TŘETÍ KAPITOLY …………… Název první podkapitoly ……………………… 3.2 Název druhé podkapitoly ……………………. 3.3 Název třetí podkapitoly ………………………..

18 Obsah – vzor - pokračování
PRAKTICKÁ ČÁST ………………………… 4 PROBLÉM PRŮZKUMU …………… Cíle a hypotézy průzkumu . …… Metodologie a metody průzkumu ……… 4.3 Charakteristika průzkumné vzorky …… 5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU …………… Interpretace výsledků průzkumu ……… Diskuze ………………………………………… Závěr průzkumu a doporučení pro praxi … ZÁVĚR …………………………………………. SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ … PŘÍLOHY ……………………………………………

19 Seznam obrázků, tabulek, grafů, zkratek
Vždy na nové straně Uvádí se v závislosti od témata a počtu Uvést číslo strany na které se nachází Seznam obrázků - vzor Obrázek 1 Bezdomovec v roly agresora …… 12 Obrázek 2 Dítě jako oběť agrese …………….. 14 Seznam tabulek - vzor Tabulka 1 Nejčastější formy agrese …………. 18 Tabulka 2 Výskyt agrese u pacientů ………… 32

20 Seznam obrázků, tabulek, grafů, zkratek
Seznam grafů - vzor Graf 1 Bezdomovec v roly agresora …… 12 Graf 2 Dítě jako oběť agrese …………….. 14 Seznam zkratek - vzor Caps. - kapsula Cm - centimetr č. - číslo J - jednotka Pokud se neuvede seznam zkratek je nutno v textu uvést vždy úplné názvy!!!!

21 Úvod Píše se až po napsání nové práce Uvádí se na novou stranu
Autor zde vymezí zkoumanou problematiku, vysvětlí účel práce, definuje cíl práce a informuje o použitých metodách Při psaní se používá přítomný čas pro tvrzení, které jsou známé, ověřené, minulý čas pro experimentální přístup a výsledky průzkumu.

22 Jádro práce Člení se na kapitoly a podkapitoly, vhodné jsou 3-4 kapitoly Text stručně a výstižně popisuje problematiku Autor má překázat hloubku teoretických poznatků Text každé kapitoly možno členit na úvod, jádro a závěr Používají se citace a parafrázování Ne plagiátorství !!!!!

23 Citát Doslovný převzatý text nějakého dokumentu
Musí být uveden v uvozovkách, doslovně včetně možných překlepů Musí vyjadřovat celou myšlenku a ne vyňat z původního textu tak, aby ztratil smysl Použít metodu prvního údaje (jména) a datumu Xxxxxxx: „yyyyyyyyyyy“ (Jakušová, 2007, s.43). CITÁT CITACE

24 Příklady citací Jakušová definuje znak kvality jako „stav úplné spokojenosti zákazníka“ (Jakušová, 2009, s.42). Všeobecné znaky kvality jsou společné pro všechny systémy řízení kvality, které Jakušová charakterizuje takto: „Znaky kvality jsou ………..“ (2009, s.42). Úkolem sestry, která identifikovala riziko pádu, jako tvrdí Jakušová (2009, s.105), je toto riziko odvrátit nebo alespoň snížit.

25 Parafráze Je přepovídání určitého textu vlastními slovy
Student zjednodušeně vysvětluje podstatu problému tj. yjadřuje cizí myšlenky vlastními slovy Text se nedává do uvozovek!!!! Například: Xxxxxxxxxxxxxx (Jakušová, 2009). Bakalářská práce je žánrem příbuzná absolventské práci (Jakušová, 2009). Autor, rok text

26 Tabulka Označují je arabskou číslicí a názvem
Měla by následovat za textem, ve kterém se u údajích mluví,pokud možno na té samé straně Příklad: Tabulka 1 Prostory čekárny OUPD (Zdroj: Bošková, 2011, s.12) Absolutní četnost Relativní četnost Nedostatek židlí vzhledem k počtu pacientů/klientů 16 22 Nevhodné barvy výmalby 3 4 Málo propagačního materiálu Jsem s prostory v čekárně zcela spokojen/a 52 70 Jiné. Prosím uveďte Celkem 74 100

27 Obrázek Centrují se doprostřed strany
Označují se arabskou číslicí pod obrázek včetně zdroje Příklad: Obrázek 1 Schéma ošetřovatelského procesu (Zdroj: Kozierová, 1998, s.13)

28 Praktická = průzkumná = empirická část práce
Při výběru problému zvážit dimenze: Dimenze podstaty – má průzkum teoretický nebo praktický význam? Je problém důležitý? Bude řešení přínosem pro studijný obor? Dimenze metodologické – Je problém řešitelný? Můžou se proměnné přesně definovat a měřit? Praktická dimenze – jsou dostatečné materiální, finanční, technické, prostředky pro realizaci? Jsou k dispozícii respondenti a čas? Etické dimenze – Jsou metody průzkumu ve shode s lidskými právy?

29 Graf Zobrazen na straně, kde se popisují jeho údaje
Označení pod grafem!!! Příklad: Graf 1 Vybavení čekárně (Zdroj: Bošková, 2011, s.14) Pokud jste autorem tabulky, grafu nebo obrázku, není nutné uvádět zdroj!!!!

30 Definování problému Opisný, relační nebo kauzální charakter
Musí být empiricky ověřitelný Možno ho formulovat jako: Výrok (oznamovací věta) Např. Význam rozvrhu pracovních změn u nelékařských zdravotnických povolání Otázka Např. v jaké míře uplatňují záchranáři metodu ošetřovatelského procesu při své práci? Problém relačního charakteru Např. Jaká je závislost kvality života od charakteru a intenzity bolesti?

31 Definování cílů Musí být reální, konkrétní, jasné, přesné
Mají směřovat k řešení problému Vyjadřují se v neurčitku např.: změřit, zjistit, porovnat, identifikovat, popsat, určit, změřit …. Příklady cílů: - Zjistit názory záchranářů- můžu na ženy záchranářky v poskytovaní první pomoci - Identifikovat nejčastější nebezpečí hrozící záchranářům při výkonu povolání

32 Definování hypotéz Hypotéza je nepotvrzený předpoklad o existenci nebo souvislosti, podmíněnosti nepoznaných jevů. Vědecká hypotéza má být Testovatelná – ověřitelná a lze ji vyvrátit Formulovaná v souladu s logikou V souladu se známými fakty ne jim protiřečit Být plodná – vysvětlit nová, neznámá fakta

33 Definování hypotéz Např.
Hypotéza 1 Předpokládáme, že většina mužů záchranářů hodnotí ženy v povolání záchranáře pozitivně Hypotéza 2 Předpokládáme,že názory mužů záchranářů na ženy záchranáře jsou závislé od dosaženého vzdělání Hypotéza 3 Předpokládáme,že názory mužů záchranářů na ženy záchranáře se víc liší v závislosti od dosaženého vzdělání než délky praxe

34 Definování metod a metodiky
Obsahuje: Charakteristiku objektu zkoumání Pracovní postupy Způsob zjištění údajů a jejich zdroje Použité metody vyhodnocení a interpretace výsledků Doklad (fotokopie) o povolení realizovat průzkum se vkládá do přílohy absolventské práce!!!!

35 Definování metod a metodiky
Příklad: Pro sběr dat jsme využili nestandardizovaný dotazník. Dotazník obsahoval 30 položek, z toho byly 3 identifikační, 12 uzavřených, 10 polouzavřených a 5 otevřených. Distribuovali jsme 250 dotazníků, vrátilo se nám 227 dotazníků. Návratnost byla 90,8%. Zjištěné údaje byly zpracované v počítačovém programu MS Excel. Při zpracovaní výsledků jsme využili absolutní a relativní četnost. Výsledky nezevšeobecňujeme, týkají se pouze našeho zkoumaného souboru. Výzkum se probíhal v období leden – duben Výzkum jsme realizovali na stanovištích RZP Středočeského kraje.

36 Stanovení vzorky, souboru
skupina lidí, která je předmětem zkoumání = cílová skupina představuje tzv. základný soubor přesné určení populace je podmínkou správné interpretace výsledků pro studenty je nutné zmenšit rozsah výzkumu, proto je nutné udělat ze základné skupiny výběrový soubor

37 Stanovení vzorky, souboru
výběrový soubor tvoří skupina respondentů, která je reprezentativním vzorkem Reprezentativní vzorek je homogenní, dostatečně velký vzorek vybraný správným způsobem Výběr souboru může být: Náhodný Systematický záměrný Stratifikovaný - oblastný Skupinový

38 Stanovení vzorky, souboru
Příklad: Výběrový soubor tvořilo celkem 80 záchranářů, z toho bylo 40 mužů a 40 žen. Ve věkovém rozmezí od let bylo 32% záchranářů, 18 – 30 let mělo 56% záchranářů, 31 – 40 let bylo věkové rozmezí 17% záchranářů a 5% respondentů bylo ve věku nad 50 let. Průměrný věk byl …

39 Prezentace a interpretace výsledků
Student představuje své výsledky zjištěné v průzkumné činnosti Podrobně se vyhodnocují dosažené cíle, odpovědi na průzkumné otázky Výsledky mají být zpracované stručně a přehledně Vhodná je kombinace textu, tabulky (grafu, obrázku) se zvýrazněním údajů a trendů Výsledky ke kterým autor dospěl se musí logicky uspořádat a zhodnotit

40 Diskuze Je nejtěžší a nejdůležitější část práce
Odpovídá na otázky položené v úvodu práce Zde se analyzují, interpretují, zdůvodňují zjištěné výsledky Nesmí chybět vlastní pohled na problematiku Student porovnává výsledky s výsledky jiných autorů Nutno odpovědět na otázky: Co znamenají zjištěné výsledky? K jakým závěrům jsme dospěli? Jak řešili tuto problematiku jiní autoři? Výsledky a diskuze by měli tvořit 30-40% práce

41 Doporučení pro praxi Jsou adresným vyjádřením návrhů na implementaci změny v praxi Odvozují se z výsledků průzkumu Příklad: Cíle, které jsme si stanovili v absolventské práci se nám podařilo dosáhnout. Dospěli jsme k názoru, že sestry patří mezi rizikové skupiny postižené mobbingem. Na základě analýzy výsledků navrhujeme pro manažment nemocnice: Zlepšit komunikaci „zhora na dol“ Vytvořit nástroj pro monitorování mobbingu … Pro staniční sestry na lůžkových oddělených navrhujeme: - Komunikovat se sestrami čestne ….

42 Závěr Obsahuje stručné shrnutí výsledků práce
Sumárně poskytuje věcné závěry, vlastní přínos nebo pohled autora Může obsahovat návrhy na další empirický výzkum, poukázat na problémy, které si zaslouží další řešení Nemá přinášet nové poznatky tj. neobsahovat nic, co není již uvedeno v textu práce

43 Seznam bibliografických odkazů
Uvádí se všechny použité dokumenty Nedoporučuje se uvádět středoškolské učebnice Zdroje mají být co nejaktuálnější (ne starší než 10 let) Odkazy na zdroje se uvádí abecedně Použít minimálně 20 zdrojů!!!! Do seznamu uvádět podle zaslaného vzoru

44 Přílohy – nepovinná část
Slouží na umístění doplňkového textu, tabulek, obrázků …. Před jejich zařazením se vkládá list se seznamem příloh Každá příloha začíná na nové straně a je označená samostatným velkým písmenem (Příloha A, Příloha B…) Ke každé příloze uvést pramen, ze kterého jsme materiál získali

45 Přílohy vzor Příloha A Sluníčko Zdroj: (Jakušová, 2007, s.43)

46 Formálna úprava Rozsah práce minimálně 40 normostran
Písmo Times New Roman Řádkování 1,5 Zarovnání textu do bloku Okraje: horný a dolní 2,5 cm, levý 3,5 cm, pravý 2 cm Číslování stran: do rozsahu práce se počítají strany od titulního listu, ale číslo je zobrazeno až u úvodu, čísla se zobrazují na zápatí arabskými čísly

47 Hodnocení práce - školitel
Význam práce pro prax Obsah práce – teoretické východiská, přístup, zvolené metody Úpravu práce – stylistika, logika, citační normy Celkovou úroveň – práce studenta, samostatnost, přehled v problematice, iniciatíva

48 Hodnocení práce - oponent
Výběr témata Hodnocení obsahu práce Metodická a metodologická stránka práce Schopnost práce s literaturou Jazyková stránka práce Zpracování výsledků výzkumu Přínos pro prax Připomínky a negativní stanoviska Otázky do diskuze

49 Prezentace výsledků První obrázek: Název školy Název témata
Jméno a příjmení autora

50 Prezentace výsledků Následující obrázky:
Úvod – cíl a důvod výběru témata Problém, cíle, hypotézy výzkumu Metody a metodika Výsledky Doporučení pro praxi Závěr

51 Prezentace výsledků Velkost písma ne menší než 22bodů
Přiměření počet obrázků, tabulek, grafů …. Estetická úprava Kontrast mezi pozadím a barvou písma Na jednom snímku ne víc než 10 řádků Pozadí u všech snímků stejné Verbalizace snímků nemá překročit 10 min. !!!!! Dejte si na prezentaci záležet – jeden obrázek řekne víc než tisíc slov Prezentaci nečíst!!!! Slouží pro zlepšení vněmů komise

52 Co udělat? Používejte jednoduché věty a přímou řeč
Mluvte ve 2. osobě množného čísla Používejte činný rod sloves Použijte hodně přídavných jmen Prezentaci si doma opakovaně vyzkoušejte Použijte příklady na ilustraci myšlenky

53 Co nedělat? Nepoužívat žargon a vulgarizmy
Nepište si projev slovo za slovem Neprezentujte velké množství detailů Nechovejte se povýšenecky Zůstaňte sami sebou Žvýkačku vyplivnete před vstupem do místnosti Závěrečná zkouška je významný mezník v životě každého studenta, celý akt si zaslouží důstojnost, proto si nechte rifle, kanady, dredy, piercing a podobné ozdoby na jinou příležitost!!!!

54 Děkuji za pozornost! Případné dotazy a připomínky si ráda vyslechnu v čase konzultačních hodin nebo zodpovím na mailu


Stáhnout ppt "Absolventská práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google