Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

problematika vzdělávání kybernetické kriminality z pohledu policie čr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "problematika vzdělávání kybernetické kriminality z pohledu policie čr"— Transkript prezentace:

1 problematika vzdělávání kybernetické kriminality z pohledu policie čr
rada plk. Mgr. Lukáš Habich Jihlava, 9. – 10. říjen 2014

2 OSNOVA PŘÍSPĚVKU 1. SEZNÁMENÍ S VVÚ č. 4/4 a VVÚ 4/8 PAČR
2. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ V OBLASTI DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 3. Současné trendy vzdělávání pčr v oblasti kybernetické kriminality 4. NÁVRH ELIMINACE A PREVENCE ÚTOKŮ 5. POZNATKY ZE ZAHRANIČNÍ POLICIE (SLOVENSKO, MAĎARSKO, ESTONSKO, DÁNSKO, ŠPANĚLSKO, ANGLIE, IRSKO, KYPR, Německo, ESTONSKO, FINSKO ATD.)

3 DVÚ č. 4 Analýza a predikce vybraných aktuálních problémů veřejné správy – odpovědná řešitelka doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc . DVÚ č. 4/4 Vědecko - výzkumný úkol PA ČR v Praze Informační bezpečnost a kybernetická kriminalita v organizaci odpovědný řešitel: doc. RNDr. Josef Požár, CSc. součást dílčího úkolu: Sociální a psychologická problematika informační bezpečnosti a kybernetické kriminality plk. Mgr. Lukáš Habich

4 CÍL DVÚ Cílem výzkumného projektu je analyzovat současné trendy kybernetické kriminality, studium jejich podstaty a vlivů na okolní prostředí a návrh doporučení pro jejich forenzní analýzu. V rámci projektu jsou monitorovány a zhodnoceny postupy a prostředky sloužící k identifikaci jednotlivých hrozeb a útoků v kontextu informační bezpečnosti. Jedním s cílů je snaha o vytvoření nových metod pro odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality.

5 Odpovědný řešitel: doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. Řešitelé:
Řešitelský kolektiv Odpovědný řešitel: doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. Řešitelé: Ing. Bc. ČANDÍK Marek, Ph.D. – KMI, FBM PA ČR Mgr. HABICH Lukáš - VPŠ MV V PRAZE RNDr. HNÍK Václav, CSc. - KMI FBM PA ČR JUDr. KALAMÁR Štěpán, Ph.D. , FBP PA ČR Mgr. KLEMA Ludvík - Městská policie hl. m. Praha Ing. KNÝ Milan, CSc.- KMI FBM PA ČR Mgr. KRULÍK Oldřich, Ph.D., - KKŘ, FBM PA ČR JUDr. Mgr. PETRÁK Miroslav - OSZ Jindřichův Hradec Mgr. KUCHAŘÍK Karel - Odbor informační kriminality PP ČR Mgr. SLABÝ Antonín, Ph.D. – KMI, FBM od PA ČR

6 DVÚ č. 4/8 Vědecko - výzkumný úkol PA ČR v Praze „Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti“ odpovědný řešitel: JUDr. Štepán Kalamár, Ph.D. součást dílčího úkolu: PROBLEMATIKA DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY plk. Mgr. Lukáš Habich

7 CÍL DVÚ Analýza možnosti tvorby a správy elektronických studijních opor pro výuku a vědecké působení v oblasti práva a bezpečnosti. Zejména pro předměty a kurzy na PAČR: Teorie informační bezpečnosti a Bezpečnosti informací. Určeno pro studenty PAČR a odborníky na informační bezpečnost. Jedním s cílů je vytvořit elektronický časopis Webové stránky

8 CÍL VÝZKUMU V RÁMCI VVÚ č. 4/4 a č. 4/8
Vědomí a povědomí příslušníků Policie ČR (na základních útvarech Policie ČR) o problematice dětské kybernetické kriminality. Zjištění aktuálního postupu příslušníků Policie ČR (na základních útvarech Policie ČR) v rámci řešení výskytu skutku kybernetického útoku mezi dětmi. Vytvoření metodického materiálu resp. postupu při řešení kybernetického útoku mezi dětmi. Sjednocení místní a věcné příslušnosti u Policie ČR při řešení dané problematiky. Čerpání poznatků od zahraničních policejních složek EU.

9 HYPOTÉZY 1. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ SPOČÍVAJÍCÍ V ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACI MEZI DĚTMI NENÍ U POLICIE ZAEVIDOVÁNO (resp. řešeno). 2. JE ZNÁM METODICKÝ POSTUP POLICIE A ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY V OTÁZCE DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY A PŘÍSLUŠNÍCI POLICIE BYLI V RÁMCI PROBLEMATIKY DOSTATEČNĚ PROŠKOLENI. 3. POLICIE PROVÁDÍ V RÁMCI INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI DOSTATEČNOU PREVENCI.

10 Reakce na výzkum projektu E-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci
Uvedené VV úkoly reagují na zvyšující se útoky na lidskou důstojnost pomocí ICT na lidskou důstojnost mezi dětmi a mládeží (100% dětí vlastní mobilní telefon a internet). Reakce na výzkum projektu E-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci kyberšikana, happy slapping, kyberstalking, sexting, sms spoffing, hoax, apod.

11 Analýzou statistických dat z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu E-bezpečí. Výzkumné šetření bylo provedeno anonymním dotazníkem. Maximální vzorek tvořili respondenti (více než 4000 ZŠ,SŠ)

12 Právní kvalifikace – TČ pohnutka k sebevraždě
DOPADY ÚTOKŮ A) Motiv útoku na osobu psychického rázu PASIVNÍ – Působení psychického rázu na osobní integritu člověka bez vědomí zanechání závažných psychických následků AKTIVNÍ – Působení psychického rázu na osobní integritu člověka s vědomím a cílem člověku ublížit a donutit k sebevraždě Uvedené útoky mohou přivodit velmi závažné fyzické, sociální i psychické problémy – SEBEVRAŽDA Právní kvalifikace – TČ pohnutka k sebevraždě B) SEBEVRAŽDY NA INTERNETU – Případ Patricka Markse, kauza USA, 2002, namíchal smrtící koktejl a napsal na sociální síť zemře asi za 40 minut. Ostatní chataři o chystané sebevraždě neinformovali policii ani záchrannou službu. Případ listopad 2012, Jižní Čechy, 18 letá studentka si střelnou zbraní kvůli neštastné lásce prostřelila břicho. Její příprava na sebevraždy je vidět v jejích emotivních projevech na soc. síti a na změně profilové fotografie. V září roku 2012 napsala na sociální síť: „ "Peníze jsou všechno, na vzhledu záleží, vztahy jsou jen o sexu a přátelé jsou falešní… Vítejme v roce 2012,“ napsala v září. C) VRAŽDY PŘES INTERNET – Případ z roku 2012 – ubodání nezletilé dcery Za loňské ubodání nezletilé dcery potvrdil ve středu odvolací pražský vrchní soud Milanu Torákovi z Jablonce nad Nisou výjimečný trest 26 let vězení. Motivem činu bylo to, že Torák žárlil na dívčinu matku. Žena, která v té době pracovala v zahraničí, slyšela vraždu svého dítěte při hovoru přes internet.

13 2. VÝZKUM teoreticko - empirický
Ve věci proveden výzkum metodou dotazníku. Dotazník zaměřen na policejní orgány působící na ÚO PČR: 1. Kdo danou problematiku vyhledává, objasňuje a vyšetřuje, 2. Počty skutků spáchaných v teritoriu (ÚO) jednotlivých krajských ředitelství na území ČR, 3.Existence metodiky na postup policejního orgánu po zjištění či ohlášení kybernetického útoku, 4. stav proškolení policistů zabývajících se danou problematikou. Z 81 ÚO PČR ZPRACOVÁNO 56 DOTAZNÍKŮ

14 Kdo prvotně zpracovává na vašem územním odboru oznámení mající znaky útoku pomocí elektronických prostředků mezi dětmi? DOTAZNÍK

15 Kdo následně (po přijetí oznámení) na vašem územním odboru zpracovává oznámení mající znaky útoku pomocí elektronických prostředků mezi dětmi.

16 V jakých tarifních třídách jsou zařazeni policisté, kteří po přijetí oznámení na vašem územním odboru tuto problematiku zpracovávají.

17 (ŽÁDNÝ MP NEBYL VYTVOŘEN PP ANI KŘP)
METODICKÝ POKYN (ŽÁDNÝ MP NEBYL VYTVOŘEN PP ANI KŘP) Metodika Brno Návrh výsledek VVÚ

18 Počty proškolených policistů a jednotlivých skutků zaevidovaných na vašem územním odboru
KŘP

19 VYSOČINA BEZPEČNĚ ONLINE
PROJEKT BEZPEČNĚ ON-LINE Projekt je zaměřen na intenzivní rozvoj znalostí a dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti a prevence kyberkriminality napříč odbornou i laickou veřejností kraje. Projekt poskytne odborné vzdělávání ředitelům škol a školských zařízení, sociálním pracovníkům a pracovníkům policie. Součástí projektu je celokrajská odborná konference a osvětová kampaň na sociálních sítích. Projekt probíhá díky podpoře programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Karlovarského kraje. Veškeré vzdělávací a osvětové aktivity projektu jsou tak pro účastníky bezplatné. VYSOČINA BEZPEČNĚ ONLINE Karlovarský kraj bezpečně online

20 V RÁMCI PROJEKTU BEZPEČNĚ ONLINE PRO VYSOČINU 3 X 10 POLICISTŮ Z OO PČR Hlavním cílem projektu je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými, v Kraji Vysočina. Projekt zvýší gramotnost v online bezpečnosti napříč odbornou i laickou komunitou regionu.  Projekt probíhá díky podpoře Ministerstva vnitra, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013. Cílem projektu je propojení odborníků působících v Kraji Vysočina, které se s jevy mohou setkat v praxi a účastní se na řešení vzniklých problémů. Výstupem projektu by měla být fungující síť konkrétních pracovníků, která má vysoké povědomí o problematice a bude připravena účinně intervenovat (při výskytu rozvinuté kyberšikany, groomingu, sextingu, krádeže účtů a zneužití dat apod.).

21 Společně proti kyberšikaně
Projekt zaměřený na eliminaci sociálně-patologických jevů vyskytujících se mezi dětmi a mládeží v počítačové síti internet.

22 ELEARNING

23

24 POKRAČOVÁNÍ VÝZKUMU Po zpracování kompletního dotazníkového šetření bude proveden dotazník zaměřený na připravenost jednotlivých policistů na základních útvarech PČR. DOTAZNÍK BUDE ZAMĚŘEN: RIZIKA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ B) ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY C) PREVENCE NA ŠKOLÁCH D) PRÁVNÍ VĚDOMÍ E) PROŠKOLENÍ

25 SPOLUPRÁCE POLICIE SE ŠKOLOU A OSTATNÍMI SLOŽKAMI STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

26 NÁVRH ELIMINACE A PREVENCE ÚTOKŮ
SVI (SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE) DOMÁCÍ NÁSILÍ (SARA DN) Spoustal Assault Risk Assessment „Posouzení rizika mezi intimními partnery“ (analogie dotazníku) Míra rizika kyberšikany NÁVRH ELIMINACE A PREVENCE ÚTOKŮ MRK

27

28 NÁVRH PROJEKTU NA ÚZEMNÍM ODBORU POLICIE ČR
ČINNOST V PROJEKTU – proškolení odborných garantů – škola, Policie ČR Metodická podpora ve školách a školských zařízení Pomoc s vytvořením krizového plánu školy Eliminace závadového materiálu na internetu Zaslání odborného vyjádření k postupu školy (školského zařízení) škola rodina Speciální pedagog PPP MRK Odbor soc. věcí KÚ OSPOD METODIKA, LEKTORSTVÍ EBEZPEČNOST KÚ MRK.doc OOP SKPV PREVENCE.docx i-bezpečná škola VYSOČINA EDUCATION KRIZOVÝ PLÁN METODIKA, LEKTORSTVÍ

29 4. Usnesení vlády ČR č. 925 ke Strategii prevence kriminality v ČR NA LÉTA 2011 - 2015
BOD 3.2 PRIORITY STANOVENÉ STRATEGÍÍ KE ZLEPŠENÍ SNÍŽENÍ RIZIK A VÝSKYTU PROTIPRÁVNÍ ČINNOSTI NA ÚROVNÍ OBCÍ, KRAJŮ INTEGRACE EFEKTIVNÍ PREVENCE DO VÝKONU PRÁCE PČR PODPORA NÁRODNÍCH SPECIFICKÝCH PROJEKTŮ A PROGRAMŮ VYTVOŘENÍ STÁLÉHO SYSTÉMU SBĚRU, ANALYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ INFO V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A MEZI VŠEMI ÚROVNĚMI SUBJEKTŮ PK BOD PREVENCE RIZIK SOUVISEJÍCÍ S VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACÍ ZAMĚŘENÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ A PROŠKOLENÍ OSOB, KTERÉ PROVÁDĚJÍ VYŠETŘOVÁNÍ PC KRIMINALITY A VZDĚLÁVÁNÍ POLICISTŮ, ZAŘAZENÍ DO ZOP PŘÍPRAVY. PREVENCE BUDE SMĚŘOVAT ZEJMÉNA K OBĚTEM – DĚTEM. V TOMTO BODU UVEDEN PROJEKT E-SYNERGIE. BOD POLICIE ČR ČINNOST POLICEJNÍCH PREVENTISTŮ SE BUDE NAMÍSTO SOUČASNÝCH OSVĚTOVÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT VÝRAZNĚ ZAMĚŘOVAT NA PODPORU PLNĚNÍ KLASICKÝCH ZÁKLADNÍCH POLICEJNÍCH ČINNOSTÍ I NOVÝCH ÚKOLŮ V BLASTI BEZPEČNOSTNÍCH ANALÝZ, PŘIČEMŽ PROPAGAČNÍ A OSVĚTOVÁ AGENDA ZŮSTANĚ TISKOVÝM MLUVČÍM.

30 POZNATKY ZE ZAHRANIČÍ POLOŽENÉ OTÁZKY
1. Řeší policie ve Vaší zemi problematiku trestné činnosti dětské kybernetické kriminality (mezi dětmi) a vykazuje policejní statistika tuto problematiku? 2. Existuje legislativní úprava, popřípadě metodický pokyn policie, který tuto problematiku upravuje? 3. Jak policie ve Vaší zemi v této problematice spolupracuje v otázce prevence ze školou a školským zařízením? 4. Který útvar policie (věcně a místně příslušný) tuto problematiku řeší (vyhledává a objasňuje)?

31 SLOVENSKO Úrad kriminálnej polície PPZ participuje na komunitárnom programe s podporou EU "Bezpečný internet" projektu občianskeho združenia eSlovensko. V rámci tohto projektu je na internetovej stránke " nahlašovací formulár, prostredníctvom ktorého môže verejnosť nahlasovať nezákonný alebo podozrivý obsah na internete. Takéto hlásenia sú postupovane Odboru ekonomickej kriminality Úradu kriminálnej polície PPZ. Statistika se nevede Úrad kriminálnej polície PPZ participuje na programe "Bezpečný internet" projektu občianskeho združenia eSlovensko pod záštitou slovenského výboru pre Unicef zameraného najmä na deti a mládež, ktorý bol zavŕšený uzavretím dohody o spolupráci medzi Prezídiom PZ a týmto združením

32 ANGLIE – WALES model E-crime Wales

33 NĚMECKO Bavorsko Policejních statistiky kriminality (PCS) od roku 2009 Speciální Identifikátor „ který přizpůsobuje zařízení Internet" pro pravidlo TČ přes internet. V podezřelých spáchali zločiny pod 18 let V roce 2011 s 775 podezřelých zločiny pod 18 let Zaznamenány podíly dětí a mladistvých ve všech podezřelých je v tomto případě přibližně 10%. V Ve srovnání, podíl dětí a mladistvých na celkové kriminalitě je 14%. Hodnocení po jednotlivých trestných činů skupin nebyl proveden.

34 V Bavorsku, od školního roku 2003/2004 Program PIT - prevence team – na sociální učení a prevence kriminality dospívajících ve středních školách. Cílová skupina PIT jsou děti a mladiství ve věku 11 až 15 let. Cílem je, aby mladí lidé byli připraveni na rizika spojená s novými médii s cílem zvýšit povědomí o nebezpečích a možných následků . Jen mladistvá naivita v jednání s novými médiei činí potenciální pachatele.

35 BRÉMY STATISTIKY NEMAJÍ PROBLÉM VNÍMAJÍ, ROZVÍJENÍ SPOLUPRÁCE
Vzdělávání učitelů ze strany policie. Učitelé by měli být schopni stát jako kontaktní osoba pro studenty k dispozici a znát významná rizika. V případě kyberšikany prostřednictvím úzké spolupráce by malé dojít k rychlé akci. I v tomto případě je volitelně podporované policií. Policejní prevence - film na kybernetická šikana. "Attack Power" ("Síť útoku ") je 45 minutový thriller pro děti roků (pro starší mládež). Pro tento film slouží sešity, které jsou používány ve třídách , aby vytvořily pravidla proti kyberšikaně. Přítomnost policie byla vždy pozitivní. V současné době spolupracují na další spolupráci s kinem, kde se bude film promítat.

36 POLICISTÉ NA SOCIÁLNÍ SÍTI
Facebook policing je založen na důvěře • pracovní profil je osobní a skutečný -Picture, jméno, pracoviště, kontaktní informace, ... • Lidé vidí stejný důstojník hlídkování v reálném světě a na internetu • Důvěra umožňuje odhalit sexuální trestné činnosti u dětí FINSKO

37 Policisté (16 policistů z toho 2 jen SC) na sociální síti (FCB) je založen na důvěře • pracovní profil je osobní a skutečný (obsahuje jméno, pracoviště a služební zařazení) • Lidé vidí stejného důstojníka hlídkovat v reálném světě a na internetu • Důvěra občanů v policii umožňuje odhalit sexuální trestné činnosti u dětí

38 MAJÍ PODOBNÝ SYSTÉM JAKO VYTVOŘIL ODBOR INFORMAČNÍ KRIMINALITY PP (ANONYMNÍ DOTAZNÍK)

39 Evropská cena za program proti prevenci kriminality 2009
CÍLEM FINSKÉ POLICIE V RÁMCI PREVENCE JE MÍT V KAŽDÉ ŠKOLE SVÉHO POLICISTU – MOŽNOST OKMAŽITÉHO KONTAKTU PŘEDNÁŠKY PROGRAM KIVA

40 PREVENCE Rozvoj studijních materiálů pro školy Přednášky ve školách Informační materiály pro děti a mládež Virtuální policejní stanice - tzv. web-důstojníci

41 ESTONSKO Estonská policie zpracovává téma školního násilí a delikvence dětí, včetně počítačové trestné činnosti. Tyto problémy se řeší: a) Policisté na úseku dětí a mládeže policie čtyř prefektur b) Vyšetřovatelé dětí a mladistvých z oddělení na ochranu dětí z útvaru kriminální policie c) tzv. web strážník (příslušník estonské policie připojený on-line na sociální síť) Práce všech těchto jednotek je centrálně koordinována Ústřední kriminální policií v estonské policie a pohraniční stráže (Police and Border Guard Board).

42 Trestné činy uvedené v estonském trestním zákoníku
PARAGRAFY KT % 42 24 18 32 75 141 25 22 23 31 3 14 142 4 1 -4 -100 143 5 -2 -67 143"1 2 144 10 8 9 7 145 21 19 146 176 -5 -56 177 -7 178"1 58 15 16 39 205 179 46 33 11 13 § Výroba a šíření dětské pornografie §178a – Domluvené setkání s dítětem z účelu sexu §179 - Sexuální lákání dětí §175 - Obchodování s lidmi s úmyslem zneužívat nezletilé (účinnost od 1. června 2012) Zákon č. RT1 I 2001, 61, 364; consolidated text RT I 2002, 86, 504, trestní zákon. In: Legislativa online. [cit ]. Dostupné z: Trestné činy uvedené v estonském trestním zákoníku § 179 Sexuální lákání dětí Osoba, která předává, zobrazí nebo vyrobí úmyslně k dispozici pornografické dílo nebo jej reprodukuje na osobě mladší 14 let, nebo provozuje pohlavní styk v přítomnosti této osoby, nebo vědomě sexuálně láká takové osoby jakýmkoli jiným způsobem, bude potrestán peněžitým trestem nebo až jeden rok odnětí svobody. (2) Spáchá-li skutek právnická osoba, bude potrestána peněžitým trestem. § 180 Vystavující násilí na dětech a mladistvých (1) Osoba, která předává, zobrazí nebo vyrobí úmyslně k dispozici díla nebo rozmnoženiny děl propagujících násilí nebo týrání osoby mladší 18 let, zabíjení nebo mučení zvířete v přítomnosti této osoby bez řádného důvodu, nebo vědomě vystavuje násilí, která mu jakýmkoliv jiným způsobem, bude potrestán peněžitým trestem nebo až jeden rok odnětí svobody. (2) Spáchá-li skutek právnická osoba, bude potrestán peněžitým trestem.

43 MAĎARSKO ZVLÁŠTNÍ ODBOR - Organizované zločinecké Odbor ochrany dětí a mládeže. Jednotka byla nastavena vyšetřovat trestné činy páchané osobami mladší 18 let, stejně jako internetovou trestnou činnost. Statistiky a analýzy trestné činnosti mají Program nazvaný DADA o bezpečnosti dětí ve školách bylo provedeno, kde policisté učí studenty V jednotlivých třídách. Obecně témata se liší podle třídy 1-4 (7-11 let děti) a třídy 5-8 (11-15 let staré děti).

44 IRSKO TRESTNOU ČINNOST ŘEŠÍ ZVLÁŠTNÍ PROGRAM A NÁSLEDNĚ SOUD PRO MLÁDEŽ STATISTIKY NEMAJÍ HLÁVNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS OBCHODOVÁNÍ S DĚTMI A PORNOGRAFÍÍ – TÝKÁ SE VŠECH ON-LINE TČ PROGRAM PRO ŠKOLY „GARDA SÍOCHÁNA“ – ZÁSADY PRO POLICII VYŠETŘOVÁNÍ SEX. TČ A PÉČE O DĚTI PROGRAM PRO DĚTI S NÁZVEM RIZIKA KOMUNIKACE ON-LINE – OTÁZKY PORADENSTVÍ A PREVENCE

45 KYPR POLICIE SE SPECIALIZUJE NA KYBERNETICKÉ ÚTOKY DĚTÍ VČETNĚ PORNOGRAFIE (GROOMING). K DANÉ PROBLEMATICE MAJÍ POLICEJNÍ STATISTIKY. K UVEDENÝM ÚTOKŮM MAJÍ PATŘIČNOU LEGISLATIVU - s názvem BOJ, OBCHOD A VYUŽÍVÁNÍ OSOB a ochrany obětí zákon Č. 87/2007 Ve školách provádějí preventivní semináře zaměřené na dětskou kybernetickou kriminalitu Mají zájem o spolupráci s čr v oblaSTI DĚTSKÉ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

46 DÁNSKO STATISTIKA NENÍ LEGISLATIVA ANI METODIKA NENÍ
POLICIE PŮSOBÍ POUZE PREVENTIVNĚ

47 KATALÁNSKO VIZ PROGRAM

48 http://bonusweb. idnes
DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "problematika vzdělávání kybernetické kriminality z pohledu policie čr"

Podobné prezentace


Reklamy Google