Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnické právo JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnické právo JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M."— Transkript prezentace:

1 Zdravotnické právo JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK

2 Obsah prezentace Přehled významných právních předpisů Práva pacientů
Právo na přístup k péči, postup lege artis Informovaný souhlas Zdravotnická dokumentace Právní odpovědnost Typy právní odpovědnosti Právní ochrana lékaře Novinky a reformy ve zdravotnickém právu Změny 2007 a 2008 Navrhované reformní změny pro 2009 2

3 Přehled právních předpisů
Nadzákonné předpisy Listina základních práv a svobod Úmluva o LP a biomedicíně, 96/2001 Sb. Předpisy evropského práva (zejm. volný trh) Významné zdravotnické předpisy Zákon 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění Zákon 220/1991 Sb. „o komorách“ Zákon 160/1992 Sb. „o nestátních zdravotnických zařízeních“ 3

4 Přehled právních předpisů
Obecné předpisy s významem pro zdravotnictví Zákon 40/1964 Sb., Občanský zákoník Zákon 140/1961 Sb., Trestní zákon Zákon 200/1990 Sb. o přestupcích Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce Zákon 500/2004 Sb., Správní řád Další procesní předpisy: Trestní řád Občanský soudní řád Soudní řád správní 4

5 Právo na přístup k péči

6 Systém zdravotního pojištění
Tři právní vztahy: Občan (pojištěnec) – zdravotní pojišťovna Občan (pacient) – zdravotnické zařízení Zdravotnické zařízení – zdravotní pojišťovna Základní pravidla pro veřejný systém zdravotnictví: Rozsah nároku z veřejného pojištění definován zákonem (nález ÚS 206/1996 Sb.) Zákaz diskriminace – rovný přístup každého pojištěnce Nárok na bezplatné čerpání zákonného nároku v plném rozsahu: znovu od ?

7 Systém zdravotního pojištění
Listina základních práv a svobod: Čl. 31: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon“ Čl. 4: „Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky“ Úmluva o biomedicíně čl.3: „Smluvní strany, majíce na zřeteli zdravotní potřeby a dostupné zdroje, učiní odpovídající opatření, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost zdravotní péče patřičné kvality“

8 Práva pojištěnce/pacienta
Obecná definice hrazené péče § 13 (1): Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav … § 16: hrazení péče jinak nehrazené Standard zdravotní péče („lex artis“) Zákon 20/1966 Sb.: Povinnost poskytovat péči na základě „současných dostupných poznatků medicínské vědy“ Objektivní standard, nikoliv lokální Právo pacienta na péči není závislé na úhradové regulaci Právo dle čl. 31 je omezitelné pouze zákonem Škoda na zdraví: možnost žaloby o odškodnění

9 Informovaný souhlas

10 Prameny práva IS Úmluva o lidských právech a biomedicíně
96/2001 Sb.m.s., účinná od října 2001 Čl.5: obecné pravidlo pro informovaný souhlas Čl.6: nezpůsobilí (děti, duševně choří…) Čl.7: léčba duševních chorob bez souhlasu Čl.8: „krajní nouze“ podle Úmluvy Čl.9: předem vyslovená přání Zákon o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. (64/2007 Sb.), účinná od

11 Obecné pravidlo Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. „Zákrok“ jakýkoliv zdravotnický zásah, vč.diagnostiky, podání léků atd. „Souhlas“ právní úkon (§34 OZ) projev vůle (§35 OZ) Souhlas musí být učiněný: Svobodně a vážně, určitě a srozumitelně (§37 OZ) Ovlivnění vůle: např. léky, donucením ze strany rodiny Způsobilou osobou, bez duševní poruchy (§38 OZ) V souladu s dobrými mravy (§39 OZ) Bez omylu (§49a OZ) = „informovaně“, s poučením § 34 Právní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. § 35 (1) Projev vůle může být učiněn jednáním nebo opomenutím; může se stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit. (2) Právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem. (3) Právní úkony vyjádřené jinak než slovy se vykládají podle toho, co způsob jejich vyjádření obvykle znamená. Přitom se přihlíží k vůli toho, kdo právní úkon učinil, a chrání se dobrá víra toho, komu byl právní úkon určen.

12 Forma souhlasu Vyhláška 385/2006: povinná forma, jestliže
povinnost písemné formy souhlasu stanoví zvláštní právní předpis § 11 odst. 1 písm. b) zák.48/1997 (odmítnutí volby ZZ pacientem pro přílišné vytížení) § 24 zák. 48/1997 (nepřijetí do ústavní péče) jestliže s ohledem na charakter zdravotního výkonu byl souhlas v písemné formě zdravotnickým zařízením vyžádán dle úvahy ZZ – změna proti prvním verzím vyhlášky Administrativní náročnost vs. lepší prokazatelnost Povinná písemná forma negativního reversu §23 zák.20/1966 Sb. Jinak: Forma není Úmluvou předepsána Výslovně nebo konkludentně (gesto) Ústně nebo písemně (ale komunikace s pacientem nutná) 20/1966; §23 (2) Vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí se souhlasem nemocného, nebo lze-li tento souhlas předpokládat. Odmítá-li nemocný přes náležité vysvětlení potřebnou péči, vyžádá si ošetřující lékař o tom písemné prohlášení (revers). 385/2006 Sb. § 1 1) ZD vždy obsahuje i) v případě odmítnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením, popřípadě zdravotnickým pracovníkem nebo pacientem datum a časový údaj odmítnutí; jde-li o odmítnutí poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením nebo zdravotnickým pracovníkem, též vždy důvod odmítnutí; jde-li o odmítnutí zdravotní péče pacientem, též jeho písemné prohlášení o tomto odmítnutí, popřípadě záznam o něm; odmítá-li pacient prohlášení podepsat, je součástí záznamu písemné prohlášení svědka o tom, že pacient odmítá poskytnutí zdravotní péče, (2) Zdravotnická dokumentace v návaznosti na zjištěné informace o zdravotním stavu pacienta dále obsahuje (h) písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce s poskytnutím vyšetřovacího, léčebného nebo jiného zdravotního výkonu (dále jen "zdravotní výkon"), jestliže povinnost písemné formy souhlasu stanoví zvláštní právní předpis1a) nebo jestliže s ohledem na charakter zdravotního výkonu byl souhlas v písemné formě zdravotnickým zařízením vyžádán

13 Poučení: čl. 5 odst. 2) Úmluvy
Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Účel poučení Podmínky poučení „Předem“ a „řádně“ O účelu, povaze, předpokládaném prospěchu O možných rizicích zdravotního výkonu O alternativách O následcích, o možném omezení v obvyklém způsobu života O léčebném režimu, preventivních opatřeních a kontrolách Účel poučení: „Informace musí být dostatečně jasné a vhodně formulované pro osobu, která má zákrok podstoupit. Pacient se musí prostřednictvím výrazů, kterým je schopen porozumět, dostat do situace, kdy je schopen zvážit nutnost a účelnost zamýšleného zákroku a metody zákroku v porovnání s riziky a také s nepohodlím či bolestí, které mu zákrok způsobí.“

14 Rizika Rizika obecně spojená s uvažovaným zákrokem
Rizika zvláště hrozící pro konkrétního pacienta vzhledem k věku vzhledem k jiným chorobám „Důležitá“ rizika, která je nutno sdělit Nelze zmínit „všechna“ rizika Kritéria „důležitosti“ – dle konkrétního případu Pravděpodobnost rizika Tíživost rizika Je třeba hodnotit naléhavost případu Měřítko: Možnost ovlivnit rozhodnutí konkrétního pacienta

15 Alternativy Vyhláška: K diskusi
poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost zvolit si jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují K diskusi Každý zákrok má alternativu - neprovedení Také u alternativ nutno zmínit rizika a důsledky Konkrétní pacient může „legálně“ preferovat i objektivně nesmyslné řešení Možnost zvolit alternativu: Je „alternativou“ požadavek na detailnější, drahou, „marginálně efektivní“ diagnostiku Je „alternativou“ volba zkušenějšího lékaře? „Pokud zvláštní předpisy nevylučují“ Metody non lege artis? Neověřené metody, „alternativní“ medicína – zakázaná nebo povolená? Předpisy vylučující úhradu z veřejného pojištění nezakazují nutně metodu jako takovou

16 Souhlas a poučení: právní rizika
Nedostatečné (neprokazatelné) poučení => => neplatný souhlas Neexistence (neprokazatelnost, neplatnost) souhlasu => protiprávní zákrok Kromě povolených výjimek (stav nouze) Bez ohledu na provedení zákroku lege artis Protiprávní zákrok => riziko právní odpovědnosti

17 Odmítnutí souhlasu: negativní reverz
Právní úprava §23 odst. 2 zák.20/1966 Sb., příloha k vyhlášce Povinná písemná forma Náležitosti Popis zdravotního stavu a následků odmítnutí Vyjádření pacienta, že rozumí a odmítá Místo, přesný čas a podpis zdravotnického pracovníka Nechce li pacient výkon ani podepsat odmítnutí, podepíše svědek a uvedou se důvody Scylla a Charybda: Omezení autonomie vs. TČ neposkytnutí pomoci Povinnost respektovat vůli způsobilého poučeného pacienta, vs. Povinnost postupovat v nejlepším zdravotním zájmu nezpůsobilého Před rozhodnutím nutno zjistit/doložit skutečnosti, které dokazují Validitu projevu vůle pacienta, tedy platnost reversu Vadu projevu vůle pacienta, tedy nicotnost reversu Nutno objektivizovat a důsledně dokumentovat A. Prohlášení, popřípadě záznam podle § 1 odst. 1 písm. i), obsahuje: 1. údaj o zdravotním stavu pacienta a potřebném zdravotním výkonu, 2. údaj o možných následcích odmítnutí potřebného zdravotního výkonu pro zdraví pacienta, 3. záznam vyjádření pacienta, že údaje podle bodů 1 a 2 mu byly zdravotnickým pracovníkem sděleny a vysvětleny, že jim porozuměl a že měl možnost klást doplňující otázky, které mu byly zdravotnickým pracovníkem zodpovězeny, 4. písemné prohlášení pacienta, popřípadě záznam o tomto prohlášení, že i přes poskytnuté vysvětlení potřebný zdravotní výkon odmítá, 5. místo, datum, hodina a podpis pacienta, 6. podpis zdravotnického pracovníka, který pacientovi informace poskytl, 7. nemůže-li se pacient s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat nebo odmítá-li záznam o prohlášení podepsat, opatří se záznam jménem, popřípadě jmény, příjmením a podpisem svědka, který byl projevu odmítnutí přítomen, a uvedou se důvody, pro něž se pacient nepodepsal, a dále se uvede, jakým způsobem projevil svou vůli.

18 Výjimky: postup bez souhlasu
Právně nezpůsobilá osoba Nedostatek věku Duševní choroba Souhlas poskytují zákonní zástupci Výjimka: §23 odst. 3 zák. 20/1966 Sb. Stavy nouze Souhlas nelze momentálně vyžádat Jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví (3) Je-li neodkladné provedení vyšetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytné k záchraně života nebo zdraví dítěte anebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům a odpírají-li rodiče nebo opatrovník souhlas, je ošetřující lékař oprávněn rozhodnout o provedení výkonu. Toto ustanovení se týká dětí, které nemohou vzhledem k své rozumové vyspělosti posoudit nezbytnost takového výkonu. (4) Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony, a je-li to podle povahy onemocnění třeba, převzít nemocného i do ústavní péče a) jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení, b) jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí, anebo c) není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví, d) jde-li o nosiče (dle § 53 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

19 Osoby nezpůsobilé k právním úkonům
Důvody nezpůsobilosti Nezletilost (§§ 8, 9 OZ) Duševní porucha/závislost (§§10, 38 OZ) Právní úprava pro jednání s nezpůsobilými pacienty Zejm. čl. 6 Úmluvy Občanský zákoník Zákon 20/1966 Sb. § 38 OZ (1) Neplatný je právní úkon, pokud ten, kdo jej učinil, nemá způsobilost k právním úkonům. (2) Rovněž je neplatný právní úkon osoby jednající v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou. § 7 (1) Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. (2) Smrtí tato způsobilost zanikne. Jestliže smrt nelze prokázat předepsaným způsobem, soud fyzickou osobu prohlásí za mrtvou, zjistí-li její smrt jinak. Za mrtvou soud prohlásí také nezvěstnou fyzickou osobu, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije. § 8 (1) Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. (2) Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné. § 9 Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. § 10 (1) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopna činit právní úkony, soud ji způsobilosti k právním úkonům zbaví. (2) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů je schopna činit jen některé právní úkony, soud její způsobilost k právním úkonům omezí a rozsah omezení v rozhodnutí určí. (3) Soud zbavení nebo omezení způsobilosti změní nebo zruší, změní-li se nebo odpadnou-li důvody, které k nim vedly.

20 Úmluva čl. 8: Stavy nouze Výjimka z režimu souhlasu za podmínek
Pokud v situacích nouze nelze získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékařský zákrok lze provést okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby. Výjimka z režimu souhlasu za podmínek Existence stavu nouze přímo hrozící, závažná újma na zdraví Zákrok je nezbytný a nesnese odkladu Zákrok nelze odložit do doby, kdy bude možno získat souhlas Není omezeno pouze na život zachraňující zákroky Pro přímý prospěch ZDRAVÍ pacienta Získat souhlas není možné Např. osoba v kómatu, nedostupný zákonný zástupce Nutno vynaložit náležité úsilí o získání souhlasu

21 Úmluva čl.9: Dříve vyslovená přání
Bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání. Aplikační přednost před „stavy nouze“ (čl.8) Pacient může předem Schválit či zakázat konkrétní zákrok nebo všechny zákroky Pro všechny případy nebo jen některé okolnosti Meze platnosti Jiné, později vyjádřené přání pacienta Podstatně změněná situace

22 Čl. 9: Living Will, Durable Power of Attorney
Právní nástroj, kterým pacient pro budoucnost, kdy nebude způsobilý, určí, jaké zákroky smí/nesmí být prováděny (vč. příkazu nezahájit/ukončit resuscitaci, neposkytovat ventilaci, výživu, hydrataci) Durable Power of Attorney (trvající plná moc) Právní nástroj, kterým pacient zmocní pro budoucnost, kdy nebude způsobilý, osobu, která za něj bude moci rozhodovat) Využití: Pacienti s progresivní demencí Přání pro případ poúrazového PVS

23 Závěrem: některé aktuální problémy
„Tržní model“ zdravotnictví a obsah poučení Právo volby lékaře a ZZ: Poučení o osobě lékaře (zkušenost) Poučení o indikátorech kvality a bezpečí ZZ Poučení o ceně a dostupné nabídce Regulační poplatky, předpis léků Další platby za péči či omezení nabídky služeb vzhledem ke zdravotnímu plánu daného pacienta Forma poučení Komunikace vs. souhlasové formuláře Generální souhlasy s hospitalizací – „vázané dohody“ Ochrana vůle a možnost pacienta porozumět: případ „sterilizace“

24 Zdravotnická dokumentace a povinná mlčenlivost

25 Zdravotnická dokumentace
Ústavní právo a mezinárodní smlouvy Právo na soukromí Právo na informace Úmluva o biomedicíně, čl. 10: Každý má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví. Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. Nicméně přání každého nebýt takto informován je nutno respektovat.

26 Vedení zdravotnické dokumentace
Platí obecná pravidla pro nakládání s osobními údaji Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Zdravotnické zařízení je „správcem údajů“ Musí zabezpečit ochranu dat Odpovídá za zneužití dat Osobní/citlivé údaje (např. údaje o zdravotním stavu) možno zpracovávat Se souhlasem subjektu nebo Na základě zvláštního zákona Omezení působnosti zákona (§3) Nevztahuje se na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu. Zákon o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb., § 67b: zmocnění Zdravotnická zařízení jsou povinna vést zdravotnickou dokumentaci. Tedy jsou oprávněna shromažďovat dále určené údaje i bez souhlasu subjektu Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů souvisejících se zajišťováním zdravotní péče se řídí zvláštním zákonem.

27 „Osobní poznámky“ „Jiné zápisy“ - poznámky zdravotníka
Pokud jsou v ZD, neměly by vybočovat ze zákonem uloženého rozsahu Neměly by být difamující Pokud jsou založeny na medicínských faktech, nejsou žalovatelné Přípustnost dalších osobních poznámek zdravotníka §3 (3) zák.101/2000 Sb.: „Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.“ Přípustné pokud vedeny mimo ZD?

28 Vedení zdravotnické dokumentace
Zákon o péči o zdraví lidu, § 67b odst.2: Zdravotnická dokumentace obsahuje osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy, informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče. „Další významné okolnosti“ Záznam o poučení Záznam o informovaném souhlasu/nesouhlasu Záznam o dalších projevech vůle pacienta Předem vyslovená přání Přípustnost podávání informací třetím osobám

29 Vedení zdravotnické dokumentace
Zákon o péči o zdraví lidu, § 67b: Každá samostatná část zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci a označení zdravotnického zařízení, které ji vyhotovilo. Zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být veden průkazně, pravdivě a čitelně; je průběžně doplňován a musí být opatřen datem zápisu, identifikací a podpisem osoby, která zápis provedla. Opravy ve zdravotnické dokumentaci se provádí novým zápisem s uvedením dne opravy, identifikací a podpisem osoby, která opravu provedla. Původní záznam musí zůstat čitelný. Důsledky nesprávného vedení zdravotnické dokumentace Nedostatky v návaznosti péče Odpovědnost/spoluzavinění v případě vyvolané chyby; porovnání dokumentací Důkazní problémy v řízení o přezkumu správnosti péče Důkazní břemeno: procesní výhoda nebo nevýhoda? Nejen spory ZZ-pacient, ale též spory ZZ-pojišťovna, ZZ-správní orgán nebo zaměstnanec-vedoucí

30 Vedení zdravotnické dokumentace
§67b odst. 7) a 8) – Elektronická zdravotnická dokumentace Pokud se vede zdravotnická dokumentace pouze na paměťových médiích výpočetní techniky, lze zápis zdravotnické dokumentace provádět jen za těchto podmínek: Všechny samostatné části zdravotnické dokumentace obsahují zaručený elektronický podpis osoby, která zápis provedla, podle zvláštního právního předpisu Bezpečnostní kopie datových souborů jsou prováděny nejméně jednou za pracovní den, Po uplynutí doby životnosti zápisu je zajištěn opis archivních kopií, Uložení archivních kopií, které jsou vytvářeny nejméně jedenkrát za rok, je provedeno způsobem znemožňujícím do nich provádět dodatečné zásahy Při uchovávání archivních kopií dat na paměťových médiích výpočetní techniky musí být zajištěn přístup k datům a jejich čitelnost (použitelnost) nejméně po dobu, která je předepsána pro archivaci zdravotnické dokumentace 5 let, pokud nejsou výjimky

31 Přístup do ZD - přehled „Zdravotničtí profesionálové“ (§67b odst.10)
do zdravotnické dokumentace mohou nahlížet a pořizovat si kopie v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu v rozsahu své kompetence „Medici“ (§67b odst.11) Pacient sám a pozůstalí (§67b odst. 12, §67ba, §67bb) Do zdravotnické dokumentace mohou nahlížet, a to v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu v rozsahu své kompetence Lékaři, zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, lékárníci, kliničtí psychologové a kliničtí logopedové v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, Pověření členové příslušné komory při šetření případů podléhajících disciplinární pravomoci příslušné komory, Revizní lékaři zdravotních pojišťoven v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, Soudní znalci v oboru zdravotnictví v rozsahu nezbytném pro vypracování znaleckého posudku zadaného orgány činnými v trestním řízení nebo soudy, Lékaři správních úřadů ve zdravotnictví pověření vyřizováním konkrétních stížností, návrhů na přezkoumání a podnětů ve správním řízení, a to v rozsahu vyplývajícím ze stížnosti, návrhu na přezkoumání nebo podnětu ve správním řízení, Lékaři pověření krajem k vypracování odborného stanoviska k vyřizování konkrétních stížností, návrhů na přezkoumání a podnětů ve správním řízení, a to v rozsahu vyplývajícím ze stížnosti, návrhu na přezkoumání nebo podnětu ve správním řízení, Lékaři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, Členové znaleckých komisí, Pověření zdravotničtí pracovníci orgánu ochrany veřejného zdraví, Lékaři orgánů sociálního zabezpečení při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely dávek a služeb sociálního zabezpečení, důchodového pojištění, státní sociální podpory, lékaři úřadů práce pro účely zaměstnanosti, lékaři odvodních a přezkumných komisí pro účely odvodního a přezkumného řízení a lékaři určení obecním úřadem obce s rozšířenou působností pro účely civilní služby; povinnosti zdravotnických zařízení vůči orgánům sociálního zabezpečení ve věcech zdravotnické dokumentace stanoví zvláštní právní předpis, Zaměstnanci státu ve zdravotnických zařízeních, zaměstnanci příspěvkových organizací, které jsou zdravotnickými zařízeními, a zaměstnanci provozovatelů dalších zdravotnických zařízení zabezpečující pro tato zařízení zpracování osobních údajů při vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací nebo sledování a vyhodnocování kvality poskytované zdravotní péče, Zaměstnanci státu v organizační složce státu (§ 67c odst. 3), která zajišťuje plnění úkolů NZIS, kteří zabezpečují zpracování osobních údajů a informací o zdravotním stavu obyvatelstva, a zaměstnanci pověřeného (§ 67c odst. 3) nebo stanoveného zpracovatele, kteří zabezpečují zpracování osobních údajů a informací o zdravotním stavu obyvatelstva, Pověřené zdravotnické zařízení v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, Veřejný ochránce práv v souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona tak, aby byla zajištěna ochrana citlivých údajů třetích osob, Inspektoři Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.

32 Ochrana informací v ZD 111/2007 Sb., novela zákona 20/1966 Sb.
V § 55 odst. 2 písmeno d) zní: (zdravotník je povinen) "zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděl při výkonu svého povolání, s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem ošetřované osoby; povinnost oznamovat určité skutečnosti uložená zdravotnickým pracovníkům zvláštním právním předpisem10a) není tím dotčena. Povinností mlčenlivosti není zdravotnický pracovník vázán v rozsahu nezbytném pro obhajobu v trestním řízení a pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním, popřípadě jeho zaměstnavatelem a pacientem, nebo jinou osobou uplatňující práva na náhradu škody nebo na ochranu osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče."

33 Přístup pacienta do dokumentace
§ 67b odst. 12) se doplňuje: „a) Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu; v případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na informace, jejichž obsahem je popis příznaků onemocnění, diagnóza, popis terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů b) v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do dokumentů uvedených v písmenu a); c) na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů uvedených v písmenu a); "(12) Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu; v případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na informace, jejichž obsahem je popis příznaků onemocnění, diagnóza, popis terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů, v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do dokumentů uvedených v písmenu a); v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může nahlížet do záznamů týkajících se popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů, na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů uvedených v písmenu a); v případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na pořízení výpisů, opisů nebo kopií těch částí dokumentů, které se týkají popisu příznaků, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů, určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí; pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň určí, zda této osobě náleží též práva podle písmen b) a c); pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat; právo pacienta na určení osoby nebo na vyslovení zákazu se nevztahuje na postup podle odstavců 10 a 11, a dále na podávání informací a na právo nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo na pořizování výpisů, opisů nebo kopií podle zvláštních právních předpisů upravujících poskytování zdravotní péče, popřípadě činnosti související se zdravotní péčí; jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají právo na aktuální informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké.".

34 Přístup třetích osob do ZD
Pacient má dále právo: Určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, Při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí; Pacient též určí, zda této osobě náleží též práva na kopie a nahlížení) Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat; Toto právo pacienta se nevztahuje na postup podle § 67b odstavců 10 a 11 Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají právo na aktuální informace (???) o jeho zdravotním stavu osoby blízké (pozn.: patrně pokud pacient dříve přístup těchto osob nezakázal)

35 ZD a pozůstalí Kdo jsou blízké osoby? (§ 116 OZ)
Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner 1a) ; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Osoby blízké (neurčil-li pacient jinak) a další osoby určené pacientem mají právo Na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, příčinách úmrtí a výsledku pitvy, byla-li provedena, V přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo do jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta, Na pořízení výpisů, opisů nebo kopií těchto dokumentů, mají osoby blízké zemřelému pacientu, Jde-li o zemřelého pacienta, který byl osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo nezletilou osobou, má toto právo zákonný zástupce tohoto pacienta, popřípadě osoba určená tímto zákonným zástupcem.

36 ZD a pozůstalí Jestliže zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz poskytování informací o svém zdravotním stavu, právo na informace o jeho zdravotním stavu, nahlížení a kopie mají osoby blízké pouze v případě Že je to v zájmu ochrany jejich zdraví Nebo ochrany zdraví dalších osob, A to v rozsahu nezbytném pro ochranu zdraví. Příklad aplikace: dědičné choroby

37 Komu (ne)poskytnout informace?
Zdravotnický pracovník má právo v případě pochybností o totožnosti osoby, popřípadě jejího vztahu k pacientovi, které náleží práva podle § 67b odst. 12 nebo § 67ba odst. 3 nebo 4, požadovat, aby tato osoba prokázala svou totožnost. Zdravotnické zařízení je povinno zajistit, aby osoba, nahlížející nezjistila osobní údaje třetích osob. Jestliže jsou ve zdravotnické dokumentaci vedené o nezletilém pacientovi zaznamenány takové údaje o jeho zákonném zástupci, které zdravotnickému pracovníkovi sdělil nezletilý pacient nebo jiná osoba a z nichž lze vyvodit podezření na zneužívání nebo týrání nezletilého pacienta, ohrožování jeho zdravého vývoje, popřípadě jiné závažné porušení rodičovské zodpovědnosti, může zdravotnický pracovník omezit zpřístupnění zdravotnické dokumentace zákonným zástupcům, pokud uzná, že toto omezení je v zájmu nezletilého pacienta. Stejně lze postupovat i tehdy, požádá-li o to nezletilý pacient, který s ohledem na věk a stupeň rozumové vyspělosti je schopen si sám utvářet své názory

38 Lhůty a úhrada Lhůty: Úhrada:
Osoby v §67b odst.10: 10-denní lhůta od obdržení žádosti, není-li stanoveno jinak Pacient nebo jiná oprávněná osoba: 30-denní lhůta Návaznost péče: bezodkladně Úhrada: Zdravotnické zařízení může za pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením

39 Předávání zdravotnické dokumentace
Zákon o péči o zdraví lidu, § 67b: V případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče. Návaznost zdravotní péče Neaplikuje se pouze na změnu ošetřujícího lékaře Též komunikace se specialistou či ústavním ZZ Odpovědnost za předaná data Chyba v předaných datech/nepředání vedoucí ke škodě na zdraví či dalších právech pacienta: přinejmenším spoluzavinění

40 Ochrana soukromí pacienta
Obecně zakotvena zejména: V Listině základních práv a svobod a v EÚLP V Úmluvě o lidských právech a biomedicíně čl.10 V OZ §11 a násl. (Ochrana osobnosti) Právo na soukromí má i právně nezpůsobilý Etický problém při komunikaci se zákonnými zástupci rozumově a volně vyspělých dětí

41 Výjimky z povinné mlčenlivosti
Souhlas pacienta Vhodný písemný projev vůle, nutno založit do ZD Praktické pro komunikaci s blízkými osobami Mělo by být upraveno v souhlasu s hospitalizací nebo s převzetím do péče, podepisovaném při příjmu Telefonické informace, informování pozůstalých atd.

42 Výjimky z povinné mlčenlivosti
Trestní zákon § 167: Nepřekažení trestného činu (zkráceno) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin Neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 odst. 3, Obecného ohrožení podle § 179 Nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 Týrání svěřené osoby (§ 215) Vraždy (§ 219), Znásilnění (§ 241), pohlavního zneužívání podle § 242, Krádeže podle § 247 odst. 5, zpronevěry podle § 248 odst. 4, podvodu podle § 250 odst.4, a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu

43 Výjimky z povinné mlčenlivosti
Trestní zákon § 168: Neoznámení trestného činu (zkráceno) (1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný spáchal trestný čin Neoprávněného nakládání s osobními údaji (§ 178 odst. 3), Obecného ohrožení podle § 179, Týrání svěřené osoby (§ 215), Vraždy (§ 219) bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Oznamovací povinnosti nemá advokát nebo advokátní koncipient, který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe.

44 Ochrana práva na soukromí
§§11 a 13 OZ: Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud by se nejevilo postačujícím (toto) zadostiučinění zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši (této) náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.

45 Ochrana práva na soukromí
§ 178 TZ: Neoprávněné nakládání s osobními údaji (odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem) bude potrestán, kdo osobní údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, byť i z nedbalosti, sdělí nebo zpřístupní, a tím poruší právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, Způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se údaj týká, Spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo Spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, zaměstnání nebo funkce.

46 Právní odpovědnost zdravotníka

47 Typy právní odpovědnosti
Trestněprávní Zásahy do nejdůležitějších práv osob – zdraví, soukromí Občanskoprávní Zejména finanční kompenzace škod na zdraví a dalších hodnotách Správněprávní Registrace (160/1992 Sb.) Povinnosti dle 48/1997 Sb. atd. Disciplinární Porušení zákona a/nebo předpisů ČLK Pracovněprávní Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli 47

48 Občanskoprávní odpovědnost
Dva základní typy Ochrana osobnosti (§11 a násl.) Odpovědnost za škodu (§420 a násl.) Obecná odpovědnost za škodu (§420) Protiprávní jednání Škoda Příčinná souvislost Zavinění 48

49 Základní pojmy - výklad
Protiprávní jednání Obecná prevenční povinnost (§415 OZ) Porušení specifických povinností Mlčenlivost dle § 55 ZoPZL „My nesmíme ani naznačovat“ Informovaný souhlas Platnost souhlasu – někdy nestačí „podepsaný papír“ Negativní reversy a §207 TZ: platnost reversu § 23 odst. 3 ZoPZL Péče „lege artis“ Úhradové limitace a „dostupné poznatky“: §11 zák. 20/1966 Sb., §13 zák. 48/1997, Listina Zjištění anamnézy; spoluzavinění Návaznost péče 49

50 Základní pojmy - výklad
Škoda Skutečná škoda a ušlý zisk (§442 OZ) Škoda na zdraví (§444 a násl.) Bolestné a ztížení společenského uplatnění Účelné náklady léčení Ztráta na výdělku/důchodu Škoda usmrcením: Jednorázové odškodné, náklady pohřbu, výživné pozůstalým Příčinná souvislost Vznik škody následkem zákroku, nebo následky dalšího rozvoje choroby choroby? Souhlasové spory: byl by pacient býval nepodstoupil zákrok? 50

51 Základní pojmy - výklad
Zavinění Úmyslné (§4 TZ) Úmysl přímý Úmysl nepřímý Nedbalostní (§5 TZ) Nedbalost vědomá Nedbalost nevědomá Odpovědnost za pracovníky (§420 OZ) Objektivní odpovědnost Škoda způsobená provozní činností Škoda způsobená okolností mající původ v povaze přístroje či jiné věci Věci odložené a vnesené Okolnosti vylučující protiprávnost Promlčení 51

52 Trestněprávní odpovědnost
Podmínky trestnosti Naplnění podmínek obecné části TZ Společenská nebezpečnost Věk, příčetnost Absence okolností vylučujících protiprávnost atd. Naplnění všech znaků konkrétní skutkové podstaty 52

53 Vybrané skutkové podstaty
Újmy na životě a zdraví (§219-§224), neposkytnutí pomoci (§207) Právo na soukromí a povinná mlčenlivost (§178), povinnost oznámit/překazit trestný čin (§167, §168) Majetkové trestné činy (§250 – podvod), neoprávněné podnikání (§118) Právní ochrana zdravotnických pracovníků (§206, §197a) Analogická ustanovení v přestupkovém zákoně (§29, §49a) 53

54 Správní odpovědnost Povinnosti uložené četnými veřejnoprávními předpisy 160/1992 Sb. 48/1997 Sb., 20/1966 Sb. 200/1990 Sb. aj. Regulační poplatky „Pokuta“ – řešeno ve správním řízení Povinnost „vybrat“, nikoliv „požádat o vybrání“ Doporučeno odvolávat se proti sankcím Protiústavnost poplatků – šance na úspěch při soudním přezkumu pokut (SŘS) Mimochodem: Úhradový postih za „zákaz záměny léku za levnější“ (???) Platba za péči související (§Fischerové) od Informovaný souhlas: poučení o ceně 54

55 Právní ochrana lékaře „Problémový pacient“
Ochrana osobnosti/dobrého jména PO Trestné činy/přestupky vs.občanskému soužití, spolupráce s policií Generálně preventivní účinek Média: právo na odpověď Lékař/ZZ jako adresát žaloby/stížnosti/TO Nepodložené výzvy Povinnost tvrzení, povinnost důkazní – zaviněné protiprávní jednání, výše újmy, příčinná souvislost Pozor na lhůty Promlčeno? Trestní příkaz (8 dnů od doručení), platební rozkaz (15 dnů) Média a TO: právo na dodatečné sdělení Úspěch ve věci: možnost žádat náhradu nákladů 55

56 Novinky ve zdravotnickém právu

57 Změny 2007 Vyhláška 385/2006 Sb. (64/2007 Sb.) Zákon 111/2007 Sb.
Obsah dokumentace, skartace „Nepřímá“ právní úprava informovaného souhlasu Zákon 111/2007 Sb. Přímý přístup pacienta do zdravotnické dokumentace (nahlížení, kopie) Přístup pozůstalých Informování blízkých osob Rozhodnutí NS „Král vs. VZP“ Právo na přístup ke statistikám o úhradách a výkonu nemocnic Rozhodnutí Pl. ÚS 36/05 (úhrady léčiv)

58 Od 2008: 1. fáze reformy Reforma veřejných financí, 261/2007 Sb.
Regulační poplatky Soulad s Ústavou? Srv.rozhodnutí SVK ÚS „Pokuta“ za nevybírání? Zrušení „§ Fischerové“ Péče přímo hrazená/související/“nesouvisející“ Prostor pro připojištění? Nová pravidla pro rozhodování o cenách a úhradách léčiv

59 Právní změny k 1.1.2008 - poplatky
Prameny práva: Zákon 261/2007 Sb. novelizující 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, zejm. §11, §16a, §16b, §32 Účinnost od Kde se dozvědět více: Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, sekce Pro odbornou veřejnost Vztahují se jen na péči v režimu veřejného zdravotního pojištění Jsou příjmem ZZ Daň z příjmu DPH ne – výjimka související péče

60 Regulační poplatky Jsou protiústavní?
Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. „Bezplatná péče“ (rozhodnutí ÚS SR 38/2003) Minoritní formální výklad: neexistuje nic jako „míra bezplatnosti Majoritní materiální výklad: tvoří poplatky skutečnou bariéru v čerpání péče pro některé občany? Zkoumání výše a rozsahu výjimek ČR: některé rizikové skupiny nevyloučeny Rozhodnutí ÚS se očekává v létě 2008

61 Kdo platí a kolik? Pojištěnec (za něj zák.zástupce) platí 30 Kč za
návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u PL, PLDD, ženského nebo zubního lékaře Návštěvu (s klin.vyš.) u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči, návštěvní službu poskytnutou PL nebo PLDD a praktickým lékařem pro děti a dorost návštěvu u klinického psychologa, logopeda vydání každého, ze zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného, léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení,

62 Kdo platí a kolik? Pojištěnec (za něj zák. zástupce) platí 90 Kč za
pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařskou službu první pomoci včetně lékařské služby první pomoci poskytované zubními lékaři ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od hod. do 7.00 hod., pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče, 60 Kč za každý den, ve kterém je poskytována ústavní péče (§ 23), komplexní lázeňská péče (§ 33 odst. 4) nebo ústavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách (§ 34), přičemž se den, ve kterém byl pojištěnec přijat k poskytování takové péče, a den, ve kterém bylo poskytování takové péče ukončeno, počítá jako jeden den; to platí i pro pobyt průvodce dítěte, je-li podle § 25 hrazen ze zdravotního pojištění.

63 Výjimky z poplatkové povinnosti
Regulační poplatek se neplatí jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy při ochranném léčení nařízeném soudem, při léčení infekčního onemocnění, kterému je pojištěnec povinen se podrobit, při nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení nebo při nařízených karanténních opatřeních k zajištění ochrany veřejného zdraví jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zvláštního právního předpisu, ne starším 30 dnů.

64 Výjimky z poplatkové povinnosti
Regulační poplatek za návštěvu s klinickým vyšetřením/návštěvu specialisty/návštěvní službu se neplatí, jde-li o preventivní prohlídku (§ 29, 30 a 35), dispenzární péči §31 b) vybraným dětem od jednoho roku věku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí, § 31 d) těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství(v kontextu péče v těhotenství) Hemodialýzu, laboratorní nebo diagnostické vyšetření vyžádané ošetřujícím lékařem, pokud není zároveň provedeno klinické vyšetření, vyšetření lékařem transfúzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně.

65 Vyúčtování a limit poplatků
Pojištěnci se vystavuje doklad jen na jeho žádost Pojišťovně se vykazuje v rámci vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za příslušný kalendářní měsíc, nebo za příslušné kalendářní čtvrtletí, informace o regulačních poplatcích vybraných podle odstavce 1, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se regulační poplatek váže, výše zaplaceného regulačního poplatku a  dne, ke kterému se regulační poplatek váže. Limit poplatků 5000 Kč ročně: Regulační poplatky 30 Kč (60 a 90 ne) Doplatky na léky s úhradou nad 30% (není-li možná záměna za plně hrazený) Limity sleduje pojišťovna

66 Nahrazení léku a 5 000 limit Nahrazení léčivého přípravku §32 (2):
Požádá-li pojištěnec o vydání jiného léčivého přípravku se stejnou léčivou látkou, se stejnou cestou podání a se stejnou lékovou formou, nahradí jej lékárna v souladu se zvláštním právním předpisem jiným léčivým přípravkem s nižším doplatkem, pokud předepisující lékař na receptu nevyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit. Metodický pokyn – cílená revize: „Neodůvodněný předpis dražší varianty by mohla zdravotní pojišťovna posoudit jako jednání neúčelné a nehospodárné, které může být v rozporu se smlouvou lékaře se zdravotní pojišťovnou“ Četné a vysoké doplatky – brzké dosažení hranice Kč, potom pro pacienta zdarma Ale právo pacienta na poučení o alternativách Ale odpovědnost lékaře za léčbu

67 Pokuta až ? Zdravotnické zařízení je povinno regulační poplatek vybrat, pokud nejde o výjimku Při zjištění opakovaného a soustavného porušování této povinnosti je zdravotní pojišťovna oprávněna uložit pokutu až do výše Kč. Pokutu je možno uložit i opakovaně Ale ne bis in idem Při ukládání pokuty zdravotní pojišťovna přihlíží k  závažnosti porušení, míře zavinění a okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy ZP zjistila nejdéle do 3 let ode dne, kdy k porušení došlo Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila.

68 Pokuta až ? Charakter správního deliktu, ne smluvní pokuty (nepotvrzeno) Problém vzhledem k soukromoprávní povaze vztahu pojišťovna-ZZ Možnost odvolání po správní linii Nutno požadovat všechny procesní náležitosti pro vydání správního aktu – zejm. odůvodnění a poučení o odvolání Možnost soudního přezkumu pro protizákonnost Zákonná kritéria pro uložení/určení výše Zavinění, závažnost porušení, okolnosti Přípustnost argumentace „faktickou bariérou – protiústavností“ při nevybrání poplatku Metodický pokyn: „Sankci nelze uplatnit v případech ojedinělého opomenutí či individuálního rozhodnutí v daném případě poplatek nevybrat, např. z důvodu nespolupráce pacienta nebo jiných objektivních (?) okolností na jeho straně“

69 „Paragraf Fischerové“
§11 odst. 1) písm. d) zák.48/97, původní znění: Pacient má právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči ani v souvislosti s poskytnutím této péče přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. Porušení této povinnosti: sankce zahrnují Odnětí oprávnění k poskytování zdravotní péče Pokuta Vypovězení smlouvy pojišťovnou Zdravotní pojišťovny koordinují svůj postup s orgány státní správy při uplatňování postihu za porušení povinnosti uložené tímto ustanovením zákona,

70 Paragraf Fischerové Členění situací
Péče hrazená, v rozsahu a za podmínek zákona Přímou platbu nebylo a není možno vybírat Péče související s péčí hrazenou Přímou platbu je možno vybírat po Osvobozeno od DPH Služby nesouvisející s péčí hrazenou Přímou platbu bylo a je možno vybírat Není osvobozeno

71 Úkony simulované a dissimulované
§ 41a OZ (2) Má-li být právním úkonem zastřen právní úkon jiný, platí tento jiný úkon, odpovídá-li to vůli účastníků a jsou-li splněny všechny jeho náležitosti. Neplatnosti takového právního úkonu se nelze dovolávat vůči účastníku, který jej považoval za nezastřený. Pozor na Přechody mezi „hrazenou“ a „související“ (hrozba sankce od pojišťovny) „Související“ a „nesouvisející“ (daňové aspekty)

72 Změny v oblasti léků SÚKL rozhoduje o kategorizacích
Stanovena obecná zákonná kritéria, zejm.: Bezpečí Nákladová efektivita Veřejný zájem (stabilita zdravotního pojištění) Závažnost choroby Ekonomické dopady na systém Názory odborníků Režim správního řádu Lze napadnout špatná fakta, podjatost atd. Transparentní? Ústavně konformní?

73 Věcné záměry MZČR Balík nových zákonů, účinnost od 2009:
Zákon o zdravotních službách Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákon o veřejném zdravotním pojištění Zákon o Úřadu pro dohled nad ZP Univerzitní nemocnice Transformační zákon Některé novinky: Pluralita zdravotních plánů Standardní vs. řízená péče Standardní vs. minimální úhrada Transformace nynějších podmínek do zdravotního plánu Základem současný nárok de iure nebo de facto?

74 Věcné záměry MZČR Některé novinky:
Nová definice nároku z veřejného zdravotního pojištění Obecná+negativní seznam+pozitivní seznam Garantovaná dostupnost Místní a časová kritéria (ale nikoliv kvalitativní) Transparentní čekací seznamy Péče neodkladná, plánovaná akutní a plánovaná neakutní Možnost kombinace soukromých a veřejných prostředků Možnost připlatit si na dražší lék Dohled nad dostupností péče Role Úřadu pro dohled nad zdravotním pojištěním Stížnostní procedura

75 Pro bližší kontakt s právníky:
Děkuji za pozornost Pro bližší kontakt s právníky: Advokátní kancelář JUDr. Holubové 3. LF UK, Centrum pro zdravotnické právo


Stáhnout ppt "Zdravotnické právo JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M."

Podobné prezentace


Reklamy Google